За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Д   О   К   Л   А   Д

за дейността на Дирекция за национален строителен контрол

за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

 

В изпълнение на стратегическите цели по провеждане на държавната политика в областта на националния строителен контрол, предоставяме на Вашето внимание отчетен доклад на ДНСК за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 год., както следва:

1. Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

През отчетния период в ДНСК са постъпили 49 346 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства, и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии (ДПК).

Новообразуваните преписки за периода са 42 575.

2. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДНСК са проведени 609 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 92 744 лв.

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 3 577 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване.

По-значимите строежи от първа до трета категория, въведени в експлоатация от началото на годината са:

- Етап 2: участък от км 62+920.62≡62+921.62 до км 78+633.13 от строеж: Рехабилитация (основен ремонт) на път ІІ-62 Дупница – Самоков от км 42+263.20 до км 59+071.66 и от км 62+920.62≡62+921.62 до км 78+633.13, с въвеждане на етапно изграждане – община Самоков, Софийска област;

- Реконструкция и рехабилитация на пътища: II-81 /София - Костинброд/ - ФАО, I - ви етан от I-8 /Драгоман - София/ - Петърч: от км +0,000 до 2+550, II-81 /Костинброд - Градец/ - кв. Обединение, III-811 /Богьовци - Сливница/ - Безден и I - ви етап от /Градец - Царичина/: от 3+280 до 5+344  - Община Костинброд, Софийска област;

- Реконструкция на гаров комплекс Карнобат по проект Подготовка на проект Рехабилитация на ж.п. участък Пловдив – Бургас – Фаза 2, Позиция 10: Ремонт сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат - гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас;

- Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-Център и подобряване на навигационните условия на 3 (три) корабни места, община Русе, област Русе;

- Реконструкция на Граничния контролно-пропускателен пункт Кулата, с. Кулата, община Петрич, област Благоевград;

- Разширение на метро София, трета метролиния – бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов –централна градска част – жк Овча купел, първи етап - от км 4+320 (МС5) до км 11+966.34 (МС14) – гр.София;

- Неотложно възстановяване на участък от метротунел от км 4+617.75 до км 4+653.75 и преход към съседни участъци – гр.София;

- Пробив бул. Петър Дертлиев (връзка на Околовръстен път на гр. София и автомагистрала Люлин с ж.к. Люлин) и изграждане на инженерна ВиК инфраструктура на бул. Петър Дертлиев (О.Т.64 –О.Т.62) – гр.София;

- ПЪТ ІІ-86 Рудозем-ГКПП-Ксанти от км 125+000 до км 134+382.44 (Пътна мрежа и пътни съоръжения и Реконструкция на инженерни мрежи);

- Изграждане на локално улично платно на бул.България и Уличен водопровод Ф 250 ПЕВП – гр.София;

- Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Казичене, област София;

- Реконструкция на ул.Монтевидео - Район Овча купел- СО, гр. София;

- Развитие на системите за Инженерно-техническа защита в Лукойл Нефтохим Бургас АД за периода 2019-2027г. – етап 1 - на територията на община Камено и община Бургас, област Бургас;

- Привеждане на Пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) Росенец към нормативните изисквания и добрите европейски практики – етап 3 - на територията на Лесопарк Росенец, община Бургас, област Бургас;

- Пристанищен терминал (ПТ) Росенец – Пристанищни приемни съоръжения за твърди и горими отпадъци в обеззаразителна станция за битови отпадъци на територията на  ПТ Росенец - на територията на Лесопарк Росенец, община Бургас, област Бургас;

- Модернизация на път I-8 Калотина-п.в. Храбърско - на територията на Софийска област;

- Основен ремонт на язовир Ценович 1 - с. Ценович, община Силистра, област Силистра;

- Ремонт /рехабилитация/ на язовир Синкевица и съоръженията към него - община Габрово, област Габрово;

- Основен ремонт на язовир Бабук - с. Калипетрово, община Силистра, област Силистра;

- Аварийно възстановяване коритото на преливника на язовир Сливовишко дере - с. Сливовик, община Медковец, област Монтана;

- Възстановяване и укрепване на стената на яз. Хайдушко кладенче и съоръженията към нея, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защитата на техническата и социалната инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения - гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора;

- Закриване и рекултивация на окислителното езеро съгласно Наредба №13/06.11.1998г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци, в т.ч. поставяне на вентилациона система; Закриване и рекултивация на шламово поле с площ 47 дка на ЛУКОЙЛ Нефтохим - гр. Бургас, област Бургас;

- Изграждане на ВиК инфраструктура за комуникационна връзка между ж.к. Дружба 1 и ж.к. Дружба 2 – гр.София;

- Аварийно възстановяване на преливника и бързотока на язовир Долно Ботево - община Стамболово, област Хасково;

- Реконструкция на захранващ водопровод от азбестоциментони тръби от язовир Среченска бара до гр.Враца - на територията на области Монтана и Враца;

- Разширение на съществуващо депо /хвостохранилище/ за фаялитов отпадък - на територията на община Пирдоп и община Златица, Софийска област;

- Фотоволтаична РV централа 8,64 МWp за производство на електрическа енергия - гр.Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас;

- Оптична кабелна линия 093-08/ТШ1-09 - с. Търнава, община Тунджа, област Ямбол;

- Нова ВЛ 400 kV от п/ст Марица Изток до п/ст Бургас – ЛОТ 3 – преминаващ през територията на областите Стара Загора, Хасково, Ямбол и Бургас;

- Изграждане на нова двойна ВЛ 400 kV от п/ст Марица Изток до п/ст ТЕЦ Марица Изток 3 - област Хасково и област Стара Загора;

- АЕЦ Козлодуй - Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220 кV, община Козлодуй, област Враца;

- Оптична кабелна линия 064-0611 на територията на община Шумен;

- Магистрални и локални оптични кабели — северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) Полски Сеновец - междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) Миладиновци до ВТ автоматична газорегулираща станция (АГРС) Търговище – на територията на областите Велико Търново, Търговище, Разград и Русе;

- Изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст Варна до п/ст Бургас;

- Реконструкция на ВЛ 110 kV Грамада от п/ст Септемврийци до стълб №77А – на територията на област Пазарджик;

- Реконструкция на ВЛ 220 kV Сила от п/ст ОРУ ТЕЦ Марица Изток 2 до п/ст Марица Изток - на територията на областите Стара Загора и Хасково;

- Оптични кабелни линии на МО – на територията на области Велико Търново, Ямбол и Сливен;

- Разширение на подстанция Търговище-Запад 110/20 kV - гр. Търговище, област Търговище;

- Изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България – община Иваново, област Русе;

- Газопроводно отклонение Търговище - DN 250, PN 5,4 МРа - преносен газопровод - линейна част с кранов възел (КВ) и станция за очистване на газа (СОГ) пускова станция и КВ и СОГ приемна станция – на територията на област Търговище;

- Газификация на гр.София - Разпределителни газопроводи (РГ) и отклонения до консуматори по опис на територията на район Лозенец и район Студентски – Столична община, гр.София;

- Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД, паралелно на Северния (Магистрален) газопровод до Българо-сръбската граница – на територията на област Варна;

- Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово, Подобект: Преносен газопровод от КВ Батулци до КВ Калугерово и Подобект: Преносен газопровод от КВ Батулци до КВ Калугерово – кранови възли – на територията на Софийска област, община Правец и територията на област Враца, община Роман;

- Газификация на гр. Правец - община Правец, Софийска област;

- Газификация на гр. Сандански - община Сандански, област Благоевград;

- Присъединителен газопровод от АГРС Добрич на Булгартрансгаз ЕАД до площадка за компресиране на природен газ в ПИ 72624.36.58. Площадка за компресиране на природен газ - гр.Добрич, област Добрич;

- Реконструкция на компресорна станция Петрич с изграждане на един нов газотурбокомпресорен агрегат - с.Рупите, община Петрич, област Благоевград;

- Автоматична газоразпределителна станция (АГРС) Игнатиево - община Аксаково, област Варна;

- Многофункционална спортна зала, гр. Бяла, област Русе;

- Нов учебен корпус на Университет за национално и световно стопанство – гр.София;

- Етап II Сграда Д - Лаборатории от строеж Научно технологичен парк София – гр.София;

- Учебен корпус №1 състоящ се от учебни зали и лаборатории на Медицински университет – Пловдив - гр.Пловдив;

- Общински модулни сгради за социални услуги – жилища за настаняване на социално слаби граждани - район Красна поляна – СО, гр.София;

- Ремонт и реконструкция на Северен парк - район Надежда-СО, гр. София;

- Културно - туристически комплекс Ченгене скеле - кв. Крайморие, община Бургас;

- Предприятие за производство на трислойни метални панели – с. Царацово, община Марица, област Пловдив;

- Комбинирана сушилня за дървесни частици на Кроношпан България ЕООД - гр.Велико Търново, област Велико Търново;

- Разширение на завод за производство на алуминиеви профили, зони за закаляване, опаковка, експедиция и складиране - гр. София, област София;

- Производствено хале - индустриална система за гранулиране в кипящ слой на Агрия АД- община Куклен, област Пловдив;

- Цех за преработка на медицински и ароматни култури - с. Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора;

- Асфалто – смесителна инсталация TOP TOWER 4000 с обем на производство 320т/ч - с. Микре, община Угърчин, област Ловеч;

- Предприятие за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури - с.Стожер, община Добрич;

- Складово стопанство за съхранение на зърно - 10 броя силози с авторазтоварище, ж.п.разтоварище и почистващ възел - гр.Девня, област Варна;

- Производствена база на Кастамону България АД за производство на плоскости от дървесни частици /ПДЧ/ - с. Горно Съхране, община Павел баня, област Стара Загора;

- Водородна инсталация към обект Пашабахче България ЕАД за обслужване на сграда Пещно отделение - гр. Търговище;

- Разширение на завод за цилиндри на Палфингер продукционстехник България ЕООД – с.Тенево, община Тунджа, област Ямбол;

- Дробилно стопанство на Кроношпан България ЕООД – гр.Велико Търново;

- Инсталация за регенерация на манганов сулфат в сграда на Агрия АД - гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив;

- Дестилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури - гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград;

- Производствена сграда - предприятие за производство на материали и опаковки от хартия и картон на Даримекс трейдинг ООД - с.Тополи, община Варна;

- Логистичен център на АИКО ООД - с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област;

- Логистичен склад с офиси на Парк Индустрия - София Изток АД - с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област Софийска;

- Завод за керамични изделия с капацитет 389 тона на 24 часа на Дюра Тайлс БГ АД - гр.Нови пазар, област Шумен;

- Дестилерия за етерично-маслени култури - община Тервел, област Добрич;

- Производствена и административна сграда на Оттобок манюфекчъринг България ЕООД - община Благоевград, област Благоевград;

- Производствена сграда и техническа сграда на Еско Трейд АД - община Божурище, Софийска област;

- Хипермаркет Кауфланд - гр. Петрич, област Благоевград;

- Супермаркет Лидл - район Илинден – СО, гр. София, област София;

- Супермаркет Лидл - район Младост– СО, гр. София, област София;

- Супермаркет Лидл - гр. Провадия, област Варна;

- Многофункционални сгради, офис и жилищни сгради.

Налице са 39 отказа за назначаване на ДПК и за издаване на разрешение за ползване.

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 3 611 435 лв.

4. Извършени проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти, включително спазване на плановете за безопасност и здраве (ПБЗ)

През периода от служителите на ДНСК са извършени общо 39 785 проверки на строежи и на строителни книжа за установяване законосъобразността на издадените строителни книжа, извършеното строителство и ползване.

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През периода от ДНСК са извършени 9 781 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 3 925 проверки на строежи от първа до трета категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. В резултат от извършения административен контрол са съставени 153 констативни акта за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и издадени съответните административни актове - 41 заповеди по чл.178 ЗУТ, 36 заповеди по чл.224 ЗУТ, 27 заповеди по чл.222 ЗУТ и 50 заповеди по чл.225 ЗУТ.

4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През периода са извършени 30 004 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2 ЗУТ относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 109 заповеди за отмяна на разрешения за строеж или отмяна на одобрени инвестиционни проекти.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са образувани 110 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации. Издадени са 84 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 64 900 лв. и 9 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция на обща стойност 155 000 лв. на юридически лица във функциите им на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

 

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 302 индивидуални административни акта, както следва:

109 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

36 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

41 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ или не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

27 заповеди по чл.222 ЗУТ за забрана/разрешение достъпа до строеж;

50 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

39 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

6. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 601 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

7. Проведени административнонаказателни производства

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 508 наказателни постановления на обща стойност 1 069 650 лв., както и 80 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 25 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Софийска, София, Хасково и Ямбол.

9. Реализирани приходи

През 2021 г. от ДНСК са реализирани приходи по Тарифа 14 от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и от такси за предоставяне на достъп до обществена информация, на обща стойност 4 131 693 лв., в това число 420 627 лв. от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления.


През 2021 г. е отчетено следното изпълнение на стойностите, залегнали в ежегодните цели на администрацията:

 

Показатели за полза/ефект

Целева стойност 2021 г.

Отчет 2021 г.

Изпълнение 2021 г. в %

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

43 250

49 346

114,09

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

600

609

101,50

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

3 510

3 577

101,91

4. Извършени проверки на строежи,  на строителни книжа и строителни продукти

31 760

39 785

125,27

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

310

302

97,42

6. Съставени АУАН

565

601

106,37

7. Проведени административно наказателни производства

550

588

106,91

8. Дейност по премахване на  незаконни строежи

26

25

96,15

 

 

 

 

Годишни цели на ДНСК за 2022г.

 

Показатели за полза/ефект

Целева стойност 2022г.

 

Целева стойност /бр./

1. Обработване на постъпилите запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица в законоустановения срок

100%

22 136

2. Обработване на постъпилите заявления за въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

100%

4 591

3. Извършване на служебни проверки по реда на чл.156 от ЗУТ по постъпили уведомления по реда на чл.149, ал.5 от ЗУТ

от 90% до 100%

33 997

4. Извършване на проверки на строежи от I до III категория, по постъпили уведомления за заверени заповедни книги и проверки на строежи от всички категории

от 70% до 90%

9 378

5. Предприемане на действия по изпълнение на издадени и влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както следва:

 

 

5.1. За РДНСК, които имат неизпълнени стари влезли в сила заповеди за премахване:

 

99

5.2. За всички РДНСК, които имат новоиздадени влезли в сила заповеди за премахване

100%

47

6. Провеждане на процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

100%

699

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност