За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД

за дейността на Дирекция за национален строителен контрол за 2016 г.

 

Настоящият доклад съдържа данни за предприетите действия, упражнени правомощия и резултатите от дейността на ДНСК за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          контрол за законосъобразността на ползването на строежите на територията на Република България;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред  и за премахване на незаконни строежи;

-          обследване и документиране на  аварии в строителството;

-          контрол на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес;

-          издаване/отказ за издаване на разрешения за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателни производства и налагане на предвидените в Закона за устройство на териорията санкции при установени нарушения.

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г.

 

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ
 

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

72 432

 

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

497

 

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

568

 

4. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа в т.ч.:

36 478

 

4.1. Проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му в т.ч.

- проверки съгласно Заповед №РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор

 - проверка, възложена от ВАП относно законността на извършено надстрояване и пристрояване на съществуващи жилищни сгради в големите градове

- проверки на функциониращи бетонови възли и асфалтови бази

11 629

 

4.2. Контрол по издаване на строителни книжа

- служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ

24 849  

 

 

5. Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в т.ч.:

  665

 

- заповеди по обжалване на административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им)

в т.ч. заповеди за отмяна на посочените актове

  304

 

   62

 

- заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК

  98

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

  38

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред

  47

 

- заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи

 9

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

- откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии

  67

  102

 

6. Съставени актове за установени административни нарушения

7. Проведени административнонаказателни производства

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

 751

  689

 685

 

9. Контрол на действията на общинските/районните администрации

10. Реализирани приходи за Държавния бюджет от:

- вземания по влезли в сила наказателни постановления и изпълнителни дела

 360

4 454 705 лв.

541 499 лв.

 

- такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерски съвет

3 913 206 лв.

 

1. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 72432, от тях 17004 са получени в Централно управление на ДНСК и 55428 в регионалните дирекции на ДНСК.

2. Дейност на ДНСК по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор:

През 2016г. са  проведени 497 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

3. Дейност по въвеждане в експлоатация на строежи от І, ІІ и ІІІ категория на територията на Република България

През 2016г. са въведени в експлоатация общо 3568 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване - 1677 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1891 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми - Регионално развитие, Транспорт, Околна среда и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които:

Инфраструктурни комуникационно-транспортни обекти и съоръжения към тях:

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС (А2) – СОП – Пътен възел Яна; Ремонтно-възстановителни работи на виадукти при км 61+327 и при при км 67+027 на АМ ТРАКИЯ; Уширение на Път І-1 от края на АМ Струма ЛОТ 4 до ГКПП Кулата; Проект „България – Транзитни пътища V“ – ЛОТ 14: рехабилитация  на път II-86 Асеновград – Смолян от км 27+700 до км 76+306,70; ЛОТ 17, път II-16 Мездра – Елисейна – Своге – Нови Искър и множество рехабилитации на пътища и съоръжения от второкласната и третокласната републиканска пътна мрежа в цялата страна;

Северна скоростна тангента участък от км 2+600 до км 5+687 с пътни възли; Ремонт на бул.Владимир Вазов и на бул.Ботевградско шосе до Софийски околовръстен път, гр.София; Разширение на МЕТРО СОФИЯ Етап ІІІ, гр.София; Разширение на МЕТРО-СОФИЯ Втора метролиния метроучастък от метростанция Джеймс Баучер /МС ІІ-11/ до метростанция Витоша /МС ІІ-12/;

Тристранен контактен център ГКПП Капитан Андреево; Разширение на перона и антиобледенителна площадка на Летище София; Реконструкция на технически блок, летищна контролна кула и навигационни съоръжения на летищен комплекс Бургас; Преустройство и реконструкция на Терминал Автогара – Юг и прилежаща територия, гр.Бургас;

Реконструкция и електрификация на ЖП линия Димитровград – Свиленград и Рехабилитация и електрификация на ЖП Линия Свиленград – Границата с Република Гърция; Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ЖП линия Пловдив – Бургас; Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски Пловдив като позиция 3 от Модернизация на Железопътен участък Септември Пловдив; Модернизация на железопътната инфраструктура по ІІІ-та ЖП линия София – Карлово –Зимница; Модернизация на ЖП Линия №4 Русе Подкова; Тягова подстанция Нова Загора; Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара и Контактна мрежа на гаров комплекс Централна гара София;  Рехабилитация на гаров комплекс ЖП гара Бургас;

Възстановителни и ремонтни дейности на пристанище Варна – Изток Етап І: Вълнолом Варна;

Съоръжения в областта на газоснабдяването и други дейности:

Реконструкция на Компресорна станция /КС/ Лозенец на Булгартрансгаз ЕАД в с.Лозенец, община Стралджа, област Ямбол; Реконструкция на КС Странджа в с.Горска поляна, община Болярово, област Ямбол; ГАЗОПРОВОД РУСЕ – ГЮРГЕВО – преход под река Дунав; Подземно газово хранилище ЧИРЕН – експлоатационен газов сондаж Е-72; Нова измервателна линия високо налягане 4 (ГИС) в ГРС Нови пазар на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД;

Развитие на газоразпределителните мрежи на населени места в цялата страна;

По оперативна програма Околна среда са изградени нови и са рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи от интегрирани водни проекти на населени места, включително пречиствателни станции за отпадни води, както и регионални депа за неопасни отпадъци:

Районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра, с.Айдемир и гр.Силистра; Пречиствателна станция за отпадъчни води в кв.Ветрен, гр.Бургас и канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр.Бургас; Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Бяла; Регионални системи за управление на отпадъците в регион Велико Търново, в гр.Самоков, в област Софийска, в гр.Стара Загора, в гр.Кърджали; Претоварна станция за твърди битови отпадъци, община Тетевен;

Интегриран Воден цикъл за гр.Шумен; Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол Етап ІІ; Интегриран проект за водния цикъл на гр.Сливен: Главни канализациони колектори;

Пречиствателна станция за отпадъчни води, изтичащи от площадката на рудник Елаците, гр.Етрополе, Софийска област; Третиране на технологични отпадъчни води от пречиствателна станция за питейни води, с.Панчарево, район Панчарев-СО; Пречиствателна станция за питейни води и водоем, с.Борино, община Смолян;

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на водоснабдителни системи на гр.Елена, гр.Куклен, с.Устрен, община Джебел, област Кърджали и други населени места в цялата страна; Реконструкция на главен водопроводен клон за водоснабдяване на кв.Аспарухово, кв.Галата, с.Звездица и гр.Варна;

Инсталация за очистване на изходящи газове от металургично производство на АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД, община Златица, област Софийска; Депо за индустриални отпадъци на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД;

Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол по Проект: Предотвратяване риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле;

Възстановяване водопроводимостта на източен и западен охранителен канал на територията на кв.Аспарухово, гр.Варна – Етап І – проект финансиран от фонд Солидарност на ЕС;

Съоръжения в областта на електроснабдяването:

Рехабилитация и реконструкция на подстанция Пловдив 400/220/110 кV-Реконструкция на ОРУ 220 кV; Ремонт на ВЛ 110 кV Стамболово, област Русе; ВЛ 110 кV Вишеград-Граничар, област Хасково; ВЛ 110 кV Сокол от п/ст Казичене, гр.София до п/ст Самоков; ВЛ 110 кV Донроселец, област Ст. Загора; Модификация на Котел №1 в ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NОx емисии; Разширение на ОРУ 110 кV на п/ст Марек; Подстанция Свилоза 110/6,3 кV и Въздушен електропровод (ВЕ) 110 кV, област Велико Търново; Открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 кV и Въздушна линия (ВЛ) 110 кV за присъединяване на ТЕЦ Девен, област Варна;

Други хидротехнически и хидроенергийни съоръжения:

Ремонтно-възстановителни работи на преливник на Язовир Николаево-5, с.Николаево, област Плевен; Основен ремонт с подмяна на генериращи мощности и на системи и съоръжения на ВЕЦ Клисура, с.Бързия, община Берковица, област Монтана;

По интегрирани проекти за устойчиво подобряване на градска среда и зоните за отдих през настоящата година са въведени в експлоатация:

Реконструкция на площад Руски паметник, гр.София; Парк Възраждане Етапи І и ІІ, гр.София; Благоустрояване на Парк Колелото, гр.Габрово; Атракционен парк Сините езера, гр.Монтана; Парк и паркинг пред стадион Васил Левски, гр.Карлово; Парк пред МБАЛ д-р Киро Попов, гр.Карлово; Реконструкция на градски парк Ровът, гр.Видин; Реконструкция на лятно кино Яворов и крайбрежна алея Яворов, гр.Поморие; Управление на трафика в гр.Пловдив по проект: Модернизация и развитие на устойчив Градски транспорт, гр.Пловдив;

Приети и въведени в експлоатация през 2016г. са и изпълнените също по оперативни програми Регионално развитие реставрации и консервации на недвижими паметници на културата, в т.ч. и тяхното експониране:

Античен културно-комуникационен комплекс Сердика – Етап ІІ, гр.София; Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм Трапезица, експозиционно обновление на трите църкви №6, №10 и №13 и туристическа алея, гр.Велико Търново; Аварийно конструктивно укрепване на Храм Св.Св.Кирил и Методий, гр.Бургас; Археологически парк Сандански реставрация, консервация и преекспониране на културно-исторически паметник Раннохристиянски комплекс ІV-V век, Епископска базилика и Базилика на епископ Йоан – V век, гр.Сандански, област Благоевград; Реставрация и консервация на Шуменска крепост; Късноантична и средновековна крепост Хисарлъка, гр.Кюстендил; Къща Клианти – консервация, реставрация и адаптация, гр.Пловдив;

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

В областта на образованието и науката:

Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на сградите на на 128-мо СОУ Алберт Айнщайн, гр. София; 35-то ОДЗ Щастливо детство, гр.София; 118 СОУ Акад.Людмил Стоянов, гр.София; Детска градина №6 Звънче, гр.Берковица; ОУ Христо Смирненски, гр.Карнобат; 142 ОУ Веселин Ханчев, гр.София;

Лечебни заведения:

Павилион за сънна терапия в Онкологичен център на УМБАЛ Света Марина ЕАД, гр.Варна; Ядреномагнитен резонанс в УМБАЛ Александровска ЕАД, гр.София; Операционен блок и стационар по хирургични болести към МБАЛ Централ Онко Хоспитал, гр.Пловдив; Център за ядрено-магнитен резонанс и стерилизационна база към МБАЛ Света Марина ЕАД, гр.Варна; Диагностична лаборатория по микробиология, вирусология и паразитология, гр.Пловдив;

Специализирана очна болница за активно лечение и медицински център, гр.Бургас; МБАЛ Света Екатерина ООД и рентгенографичен кабинет, гр.Пазарджик; Клиника по урология в СБАЛ по онкология преустройство на четвърти етаж на Блок А, гр.София; Медицински център Неоклиник Етап І, гр.София; Диализен център, гр.Монтана; Сектор за стереотактична радиохирургия към Клиника по Лъчетерапия при УМБАЛ Свети Георги, гр.Пловдив; Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и мозък, гр.Плевен; Преустройство на съществуващи помещения в клиниката по детска психиатрия Свети Никола в УМБАЛ Александровска ЕАД – Етап І, гр.София; Разширение на АМЦСМП Майчин дом и преустройство на СБАГАЛ в МБАЛ Майчин дом, гр.Варна;

В областта на спорта:

Многофункционална спортна зала Марек, гр.Дупница, област Кюстендил; Сграда за учебни и спортни дейности, гр.София; Зона за обслужване на яхти Марина Порт Бургас; Открита въжена линия – ски-влек Старина, с.Юндола, община Велинград, област Пазарджик; Реконструкция и основен ремонт на ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА, гр.Варна – Етап ІІ; Спортен комплекс, гр.Гоце Делчев; Ремонт на стадион Локомотив, гр.Горна Оряховица; Национална тренировъчна база на Български футболен съюз, гр.София; Реконструкция на спортна зала, гр.Якоруда; Спортен комплекс „Лудогорец“, детско-юношеска школа, гр.Разград;

Административни сгради и сгради в областта на търговията и услугите:

МОЛ Марково тепе, гр.Пловдив; Магазин Практикер, гр.Варна; Магазин Билла Маркет, гр.Хасково; Магазин за хранителни и битови стоки тип ЛИДЛ, гр.София; Магазин Н&М в многофункционален търговско-развлекателен комплекс МОЛ, гр.Русе; Магазин за промишлени стоки на две нива ИКЕА, гр.Бургас; Бизнес комплекс МЕГАПАРК – Етап І, гр.София;

Производствени сгради:

Предприятие за производство на елементи и изделия за автомобили - Етап І и ІІ, гр.Смолян; Месопреработвателно предприятие, гр.Стара Загора; Фабрика за пластмасови изделия, с.Зелен дол, община Благоевград; Производствено-складова база за екструдиране на полиетиленови филми, гр.Шумен; Предприятие за производство на сензори, с.Царацово, област Пловдив; Комплекс за преработка на тежки остатъци на Лукойл Нефтохим Бургас АД; Циклично-поточна технологична линия за трошене и транспорт на руда от рудник Асарел, област Пазарджик;

4. Дейност по извършване на проверки на строежи и строителни книжа

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През 2016г. от експертите на ДНСК са извършени общо 11 629 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. В резултат от извършения административен контрол са съставени 137 констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

- Извършени са 5 786 проверки съгласно Заповед №РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на територията на цялата страна.

- Извършени са допълнителни проверки по документи във връзка с издадени  строителни книжа на строежи, попадащи в имоти с дюни по Черноморското крайбрежие, установени са 24 разрешения за строеж, издадени в нарушение на разпоредбите на ЗУТ, вр.ЗООС, ЗБР, ЗЗТ,  ОЗЗ и ЗУЧК. От РДНСК ЮИР са подадени 12 сигнала до Окръжна прокуратура Бургас, с оглед възможността на прокуратурата да протестира издадените разрешения за строеж по реда на чл.216 ЗУТ пред началника на РДНСК. Подготвят се сигнали и за останалите 12 строежа с нарушения.

- По проверка, възложена от ВАП относно законността на извършено надстрояване и пристрояване на съществуващи жилищни сгради в големите градове от Регионалните отдели за Национален строителен контрол (РО НСК) София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са извършени проверки в квартали с предимно високо застрояване и по булеварди в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе за наличие на незаконно изградени и изграждащи се допълнителни етажи над кота корниз на жилищни сгради високо застрояване от трета категория.

На територията на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са проверени общо 4267 жилищни сгради високо застрояване, като за 3930 от тях не е установено надстрояване, пристрояване и остъкляване на тераси над кота корниз. За 112 жилищни сгради високо застрояване е установено, че са изпълнени дървени и метални навеси, остъкляване на тераси, перголи и др., като тези строежи са четвърта категория и предприемане на действия по премахването им е в правомощията на общинските администрации.

За останалите 225 жилищни сгради с установени надстройки и остъклени тераси над кота корниз, са изискани допълнителни данни от общинските администрации за наличието на издадени строителни книжа, данни за собствеността на строежите, за извършителите на строежите и др. След изясняване на всички факти и обстоятелства за всеки един строеж, ще бъдат предприети законосъобразни действия, съгласно предоставените правомощия на органите на общините или на ДНСК по ЗУТ, като до момента не са установени по безспорен начин незаконни строежи – надстройки трета категория.

- Извършени са проверки на 108 функциониращи бетонови възли и 17 асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. Не са установени нарушения.

- През 2016г. ДНСК е сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението на  четири броя строежа – два на територията на гр.София, и по един на територията на гр.Варна и гр.Разград. По тези сигнали от органите на ДНСК са предприети действия  за проучване и документиране на авариите, по реда на Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните регионални отдели са издадени заповеди за назначаване на техническа експертна комисия (ТЕК) и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии. Срещу виновните лица са предприети действия по образуване на административнонаказателни производства.

4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През 2016г. са извършени 24 849 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ, във връзка с получени 21 672 уведомления от районната/общинска администрация за издадени 27 787 разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ, и жалби срещу издадени строителни книжа и откази за издаването им, в резултат на които са издадени 402 заповеди, от които 160 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа, са образувани 190 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 142 наказателни постановления за сума в размер на общо 132 700 лв.

5. Дейност по издаване на индивидуални административни актове

През 2016г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 665 индивидуални административни акта в т.ч.:

             - 304 заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 62 за отмяна на посочените актове.

             - 98 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 38 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

            - 47 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

- 9 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

- 67 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

- 102 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 2524 съдебни производства.

6. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2016г. са съставени общо 751 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

7. Проведени административнонаказателни производства

Издадени са 579 наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 1 055 950 лв.

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, през 2016г. ефективно са изпълнени 685 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

В землищата на язовири Голям беглик и Широка поляна, са премахнати 6 незаконни строежи вилни сгради, огради, пристройки, барбекюта, навеси и др.

В защитената местност Ченгене скеле, гр.Бургас са премахнати 7 незаконни строежи.

Премахнати са 5 незаконни строежа от допълващо застрояване към молитвен обреден дом на територията на гр. Пазарджик.

Изпълнени са 16 заповеди за премахване на въздушни кабелни мрежи по улици в градовете:  Велинград, Благоевград, Костинброд.

Премахнати са 14 базови станции на мобилни оператори на територията на градовете: София, Бургас, Русе, Габрово, Пазарджик и Перник.

Също така са премахнати над 50 едноетажни и двуетажни незаконни строежи в ромските махали в градовете: Самоков, Благоевград, Бургас, Дупница.

Премахнати са над 10 ВиК, хидротехнически съоръжения и рибарници на територията на общини: Благоевград, Етрополе, Трън, Перник, София, Сандански, Кърджали, Петрич и Берковица.

Премахнати са 14 базови станции на мобилни оператори на територията на градовете: София, Бургас, Русе, Габрово, Пазарджик и Перник.

Съгласно данните в публичния регистър на ДНСК, от общо 6 226 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, до момента ефективно са изпълнени над  5 603 от тях.

9. Контрол на действията на общинските/районните администрации

В изпълнение на предоставените от Устройствения правилник на ДНСК правомощия за упражняване на контрол по спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията, от Регионалните отдели Национален строителен контрол към Регионалните дирекции за национален строителен контрол през 2016г. са извършени 360 комплексни планови проверки на общински/районни администрации. В резултат на установените административни нарушения са образувани общо 181 административнонаказателни производства срещу длъжностни лица в общинските администрации и участници в строителството. До настоящия момент са приключили 169 от тях, като са издадени 133 наказателни постановления с наложени глоби на обща стойност 23 100лв и 36 резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства.

С цел осигуряване на ефективност и прозрачност на действията на ДНСК в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ, на интернет страницата на ДНСК е публикуван утвърдения от Началника на ДНСК график за извършване на плановите проверки на общинските администрации по тримесечията.

10. Реализирани приходи

Реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 4 454 705 лв., от които:

            - 3 913 206 лв. – държавни такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване, издадени лицензи на консултанти и достъп до обществена информация

            - 541 499 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела

            Създадените електронни регистри на издадените от ДНСК разрешения за ползване, влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилни оператори и на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл.161, ал.1.т.1 от ЗУТ, се актуализират ежемесечно на 10-то число на интернет страницата на ДНСК.

За подобряване на качеството на предоставяните административни услуги, за икономия на време и разходи на гражданите и юридическите лица, са разработени и внедрени два броя електронни административни услуги, които могат да се ползват в удобен за ползвателите час, независимо от работното време на ДНСК:

            - Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията.

            - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз в т.ч. списък на правоспособните физически лица, неразделна част от удостоверението/лиценза, както и продължаване на срока на издадено удостоверение/лиценз.

 

Изпълнение на годишните цели на ДНСК за 2016г.

 

 

Показатели за полза/ефект

 

Целева стойност

Отчет

Изпълнение в %

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

60 000

72 432

120,72

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

500

497

99,40

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

3 000

3 568

118,93

4. Извършени проверки на строежи и  на строителни книжа

25 000

36 478

145,91

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

800

665

83,13

6. Съставени АУАН

500

751

150,20

7. Проведени административнонаказателни производства

500

689

137,80

8. Дейност по премахване на  незаконни строежи

700

685

97,86

 

ДНСК отчита изпълнение на стойностите, залегнали в Ежегодните цели на администрацията за 2016г. в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ.

 

Годишни цели на ДНСК за 2017г.

Показатели за полза/ефект

 

Целева стойност  2017

 

 

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

60 000

 

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

400

 

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

3 000

 

4. Извършени проверки на строежи и  на строителни книжа

25 000

 

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

500

 

6. Съставени АУАН

500

 

7. Проведени административно наказателни производства

500

 

8. Дейност по премахване на  незаконни строежи

300

 

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност