За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД

ДОКЛАД

за дейността на Дирекция за национален строителен контрол за  2015 г.

 

Настоящият доклад съдържа данни за предприетите действия, упражнени правомощия и резултатите от дейността на ДНСК за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          контрол за законосъобразността на ползването на строежите на територията на Република България;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред  и за премахване на незаконни строежи;

-          обследване и документиране на  аварии в строителството;

-          контрол на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес;

-          издаване/отказ за издаване на разрешения за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателни производства и налагане на  предвидените в Закона за устройство на територията санкции при установени нарушения.

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г.

 

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ

 

 

 

 

 

 

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

 

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

 

    69 605

 

 

    545

 

 

 

 

 

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

 

4. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа в т.ч.:

4.1. проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му в т.ч.

- проверки съгласно Заповед №РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор

 

         3 939

 

        40 010

        14 410

 

         5 720

 

- служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал. 5 ЗУТ

- проверки във връзка със заповед №РД-02-14-572/04.05.2015г. на Министъра на РРБ на територията на морски плажове и имоти, в които попадат пясъчни дюни

- проверки във връзка със Заповед №РД-02-14-340/11.03.2015г. на Министъра на РРБ относно законността на изпълненото строителство в регистрираните свлачища на територията на страната

- проверка, възложена от Софийска градска прокуратура,  относно законността на изградени наземни антени на територията на гр.София

- проверки на функциониращи бетонови възли и асфалтови бази

4.2. Контрол по издаване на строителни книжа.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 600  

 

 

5. Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в т.ч.:

  1 069

 

- заповеди по обжалване на административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им)

в т.ч. заповеди за отмяна на посочените актове

  623

 

 

 

 

  82

 

в т.ч. заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК

  134

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

  40

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред

  70

 

- заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи

  20

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

- откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии

  143

  173

 

 

Дейност по прилагане административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

6. Съставени актове за установени административни нарушения

7. Проведени административнонаказателни производства

 

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

 

 

  520

  501

 

 850

 

 

 

 

9. Контрол на действията на общинските/районните администрации

 

10. Реализирани приходи за Държавния бюджет от:

- вземания по влезли в сила наказателни постановления и изпълнителни дела

369

 

6 649 121 лв.

777 484 лв.

 

- такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерски съвет

5 871 637 лв.

 

1. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 69605, от тях 25555 са получени в Централно управление на ДНСК и 44050 в регионалните дирекции на ДНСК.

2. Дейност на ДНСК по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор:

През 2015г. са  проведени 545 процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

3. Дейност по въвеждане в експлоатация на строежи от І, ІІ и ІІІ категория на територията на Република България

През 2015г. са въведени в експлоатация общо 3939 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване - 1354 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 2585 - са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение с финансиране с европейски средства по различни оперативни програми, в т.ч. Регионално развитие, Транспорт, Околна среда, Развитие на селските райони и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които:

Инфраструктурни комуникационно-транспортни обекти и съоръжения към тях:

АМ МАРИЦА участък: Любимец - Капитан Андреево; Димитровград - Харманли; Оризово – Димитровград; Оризово - Капитан Андреево; АМ СТРУМА участък: Сандански - Кулата; Долна Диканя – Дупница; Дупница – Благоевград; АМ ХЕМУС участък: Белокопитово - Каспичан;

Път II-18 Софийски околовръстен път, гр.София; ЛОТ 70 Северна скоростна тангента, гр.София; Транспортен възел Лъвов мост и съпътстваща инфраструктура, гр.София; Разширение на МЕТРО - СОФИЯ - етап ІІ;

Обходен път на гр.Монтана и гр.Малко Търново; Проект: България - Транзитни пътища V - ЛОТ 6: Път ІІ-79 Елхово – Бургас и множество рехабилитации на общински пътища в цялата страна;

Модернизация на железопътна инфраструктура по ІІІ-та жп линия София -Карлово - Зимница, област Софийска; Изграждане на комуникационна и захранваща инфраструктура за нуждите на система за управление и контрол на наземното движение А-SMGCS - Летище София; Интегриран градски транспорт на гр.Варна и гр. Бургас; Пристанище за обществен транспорт от регионално значение, гр.Белослав, област Варна - І eтап; Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав-БУЛРИС - Фаза 2; Сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването, гр.Варна, гр.Бургас; Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България на територията на цялата страна;

Съоръжения в областта на газоснабдяването и други дейности:

Газификация на гр.Разград, гр.Исперих, гр.Попово, гр.Ямбол, гр.Левски, гр.Ловеч, гр.Павликени, гр.Провадия, гр.Варна, гр.Враца, гр.Стара Загора, гр.Кубрат, гр.Червен бряг; Газоснабдяване на община Казанлък; община Габрово; община Куклен. Реконструкция на компресорна станция - Ихтиман с изграждане на нов газотурбинен компресорен агрегат, изграждане на входни/изходни газопроводи за връзка на КС-Ихтиман с магистрален газопровод, с.Стамболово, община Ихтиман, област Софийска и др.

По оперативна програма Околна среда са изградени нови и са рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи от интегрирани водни проекти на населени места в цялата страна, включително пречиствателни станции за отпадни води, както и регионални депа за неопасни отпадъци:

Интегриран проект за воден цикъл - гр.Созопол; гр.Видин; гр.Казанлък; гр.Габрово; гр.Троян; гр.Кърджали; гр.Бяла Слатина; Множество реконструкции на вътрешни водопроводни и вътрешни канализационни мрежи на малки населени места в цялата страна: Храбрино, Оризари и Бойково, община Родопи, област Пловдив; с.Паничери, община Хисаря; с.Рибарица, с.Лопян, община Етрополе; с.Червенци, община Вълчи дол, област Варна; с.Аламовци, община Златоград; с.Воден, община Болярово, област Ямбол; с.Лешниково, община Харманли, област Хасково; с.Разлив, община Правец;

Система за контрол и управление на технологичните процеси в пречиствателна станция за питейни води Панчарево, с.Панчарево, област София; Пречиствателни станции за отпадъчни води: гр.Свищов, гр.Пещера, гр.Нови пазар, гр.Панагюрище,  гр.Трявна, гр.Поморие, гр.Варна, гр.Велики Преслав; с.Бенковски, община Марица, област Пловдив; с.Краище, община Белица, област Благоевград; гр.Септември, област Пазарджик; с.Синапово, община Тополовград, област Хасково; с.Карабунар, община Септември, област Пловдив; с.Ръжево Конаре, с.Житница, община Калояново, област Пловдив; гр.Павликени, област Велико Търново; Несебър - Слънчев бряг - Равда, област Бургас; 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна; Регионален център за управление на отпадъци, гр.Плевен; Регионално депо за неопасни отпадъци на общините: Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа; Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци: гр.Раковски, гр.Чипровци; Закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на общини: Нова Загора, Ямбол; Закриване и рекултивация на Депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на община Стралджа;

Интегрирана система за управление на битови отпадъци - депо за неопасни отпадъци, завод за механично - биологично третиране на битови отпадъци, с.Яна, район Кремиковци-СО, област София; Изграждане на площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъци от регион Габрово, регион Видин; Програма за отстраняване на минали екологични щети на площадката на ПИРЕЛ АД, гр.Гоце Делчев и др.

Съоръжения в областта на електроснабдяването:

Ремонт на ВЛ 110 кV Требич от подстанция Връбница до подстанция Курило в участъка от стълб № 6 до подстанция Курило, гр.София, район Връбница и район Нови Искър - СО, област София; Ремонт на ВЛ 110 кV акумулатор, гр.Пазарджик; Преустройство на разпределителна уредба на подстанция Център, гр.Русе и др.

Други хидротехнически и хидро енергийни съоръжения:

Възстановяване на енергогасител на язовир Сопот - Мурла, област Пловдив; Корекция на река Суха от опашката на микроязовир Златия - етап І, с.Златия и с.Долина, област Добрич; Корекция на река Места - етап VІІІ и корекция на река Места - етап ІХ, гр.Якоруда, област Благоевгра и др.

По интегрирани проект за устойчиво подобряване на градска среда и зоните за отдих през настоящата година са въведени в експлоатация:

Благоустрояване и паркоустройствено решение на част от централен градски парк, гр.Перник; Благоустрояване на Централен градски парк П.К.Яворов, гр.Чирпан; Парково пространство на Национален дворец на културата, гр.София; Реконструкция и благоустройство на централни градски части на гр. Приморско и гр.Хасково и централната пешеходна зона на гр.Плевен; Естетизация и модернизация на главна пешеходна зона и зона за обществен отдих, гр.Варна; Създаване на зелена и достъпна среда в централна градска част на гр.Разград, гр.Ловеч, гр.Велинград; Зелена и достъпна градска среда и реконструкция на Дунавски парк, гр. Силистра; Обновяване и модернизиране на градската среда в гр.Ямбол; Благоустрояване на централна градска част на гр.Елхово; Реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура, съществуващи водни площи на Цар Симеоновата градина, гр.Пловдив; Рехабилитация на парк Владимир Друмев, гр. Исперих и др.

Приети и въведени в експлоатация през 2015г. са и изпълнените също по оперативни програми Регионално развитие реставрации и консервации на недвижими паметници на културата, в т.ч. и тяхното експониране:

Късноантична крепост Стенос при прохода Траянови врата, с.Долна Василица, община Костенец, област Софийска; Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк Света гора, гр.Велико Търново; Консервация и реставрация на комплекс Белоградчишка крепост, гр.Белоградчик;  Реставрация, консервация и експониране на недвижима културна ценност с национално значение късноантична и средновековна крепост в кв.Хоризонт, гр.Балчик; Реконструкция, реставрация и експониране на обекти от археологически резерват на гр.Хисаря; Реставрация и консервация на дворец Евксиноград и прилежащия му парк, гр.Варна; Реконструкция, консервация и експониране на недвижима културна ценност Мелницата, гр.Балчик; Тракийски култов център – Старосел - Анастилоза на покритието на кръглата камера на Тракийски култов храм в Храмов комплекс Четиньова могила и трайно защитно покритие над купола на гробницата /Кръглата камера/ в Тракийски култов храм в Храмов комплекс Четиньова могила, с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив; Античен култулно – комуникационен комплекс Сердика - Етап III, гр.София и др.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

В областта на образованието и науката:

Научно – технологичен парк София; Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на хора с увреждания в сградата на Медицински факултет при Медицински университет, гр.София; Учебни кабинети и кабинети за преподаватели - учебен комплекс на Медицински университет, гр.Пловдив; Асансьорна уредба в учебен корпус 3, Ректорат на Технически университет, гр.Габрово; Училище с детска градина и подземни гаражи, район Лозенец - СО, гр.София; 84-то основно училище Васил Левски - етап І: Изграждане на два етажа учебен корпус на училището, спортна зала, с.Алеко Константиново, община Пазарджик;

Лечебни заведения:

Специализирана очна болница, гр.Варна; Медицински комплекс - Етап ІІ, гр.Варна; Университетска многопрофилна болница за активно лечение Сити Клиник и диагностично - консултативен център Сити Клиник, гр.София; Комплексен онкологичен център, гр.Велико Търново; Комплексен онкологичен център, гр.София; Медицински център Св.Богородица, гр.София; Лъчетерапия към клиника по лъчелечение и медицинска онкология в УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ ЕАД, гр. София; Система за лъчехирургия в УМБАЛ Св.Иван Рилски, гр.София; Отделение за лъчетерапия към СБАЛОЗ и пристройка на полуподземно помещение - бункер за линеен ускорител, линеен ускорител за радио терапия и компютърен томограф, гр.Варна; Сграда на магнитен резонанс с кабинети и учебни зали - Медицински университет, гр.Пловдив; Университетска многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Стоян Киркович АД - Кабинет за ядреномагнитен резонанс, гр.Стара Загора; Медицински диализни центрове, гр.Перник, гр.Монтана; Медико - балнеологичен комплекс Свети Иван Рилски, гр.Кюстендил и др;

В областта на спорта:

Многофункционален спортен комплекс, гр.София; Многофункционална спортна зала, гр.Панагюрище, гр.Русе, гр.Петрич; Реконструкция и изграждане на спортен комплекс за футбол, лека атлетика и други спортове, гр.Твърдица; Реконструкция и основен ремонт на дворец на културата и спорта, гр.Варна - зала Конгресна; Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря, област Пловдив; Многофункционален спортен център находящ се в: гр.Вършец, област Монтана; гр.Доспат, област Смолян; гр.Мадан, област Смолян; гр.Благоевград; Изграждане на стадион Христо Ботев и спортни комплекс, гр.Козлодуй;  Разширение и модернизация на спортни комплекси: гр.Симитли, област Благоевград; гр.Бобошево, област Кюстендил и др.

Административни сгради и сгради в областта на търговията и услугите:

Хипермаркети КАУФЛАНД в гр.Сливен и в гр.Шумен; Търговски комплекси МЕГА МОЛ София - етап І, район Люлин; София Саут Ринг Мол, гр.София; Търговски център, гр.Сливен;

Производствени сгради:

Завод за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми, с.Сланотрън, община Видин; Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, с.Асен, община Павел баня, област Стара Загора; Завод за производство на взривни вещества, гр.Девня; Предприятие за производство и преработка на селскостопанска продукция, с.Скалица, община Тунджа, област Ямбол; Разширение на индустриален парк Шумен – І етап; Предприятие за дървени пелети и изделия, с.Доганово, община Елин Пелин, област Софийска; Предприятие за производство на растителни масла - инсталация за добив и рафиниране на растителни масла, с.Кукорево, община Тунджа, област Ямбол; Цех за горещо поцинковане на метални конструкции, гр.Куклен, област Пловдив; Цех за изтегляне и поцинковане на стоманена тел, с.Васил Друмев, община Шумен, област Шумен и др.

4. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

4.1. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През 2015г. от експертите на ДНСК са извършени общо 14 410 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. В резултат от извършения административен контрол са съставени 173 констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

- Извършени са 5 720 проверки на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор.

- Във връзка със заповед №РД-02-14-572/04.05.2015г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и заповед №РД-13-090/08.05.2015г. на заместник-началника на ДНСК, в периода от 11.05.2015г. до 29.05.2015г. от длъжностни лица на РДНСК СИР и РДНСК ЮИР и регионалните отдели към тях - РО НСК Добрич, РО НСК Варна и РО НСК Бургас, са извършени проверки по документи в общинските администрации и на място на територията на 46 морски плажа и 509 имота, в които попадат пясъчни дюни, съгласно предоставени от АГКК тематични специализирани карти на морските плажове и специализирани регистри на обектите /морски плажове, пясъчни дюни/ по чл.6, ал.4 и ал.5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.

При проверките е установено, че без строителни книжа са изпълнени 20 строежа от първа, втора и трета категория, на територията на 6 морски плажа, и 79 строежа от четвърта, пета и шеста категория, на територията на 15 морски плажа, като за последните, кметовете на съответните общински администрации са уведомени с цел предприемане на действия по компетентност.

По подадени протести от прокуратурата, от началника на РДНСК ЮИР са издадени 15 заповеди, с които са обявени за нищожни издадените от главния архитект на община Царево разрешения за строеж в поземлени имоти в местности: Караагач /къмпинг Юг/, Смайлов чаир /къмпинг Корал/ и Рибарницата, землище на с.Лозенец, община Царево.

- Във връзка със Заповед №РД-02-14-340/11.03.2015г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед №РД-13-036/17.03.2015г. на началника на ДНСК, в периода от 20.03.2015г. до 06.04.2015г. от длъжностни лица РДНСК и регионалните отдели към тях, са извършени проверки по документи в общинските администрации и на място на общо 1860 регистрирани свлачищни райони на територията на цялата страна, като проверките са извършени със съдействието на кметовете на общини и на управителите на Геозащита ЕООД - Варна, Геозащита ЕООД - Плевен и Геозащита ЕООД - Перник.

В 1161 регистрирани свлачищни райони не е извършено строителство, а в останалите 699 регистрирани свлачища са извършени 5354 строежа и е установено, че  само 277 строежа са от първа до трета категория, а 5077 са строежите от четвърта до шеста категория. При проверките не са представени строителни книжа за 3987 строежи от четвърта до шеста категория. Констативните протоколи и придружаващите ги таблици са изпратени до кметовете на съответните общини за предприемане на последващи действия за всеки един от случаите и за проверка и предприемане на действия по реда на чл.195 ЗУТ за строежите, засегнати от свлачищни процеси.

Не е установено наличие на строежи от първа до трета категория, подлежащи на премахване.

- Извършени са проверки от ДНСК, по сигнал от Софийска градска прокуратура, относно законността на 78 броя базови станции на мобилните оператори Мобилтел ЕАД, Теленор България ЕАД, БТК ЕАД, Макс телеком АД и Булсатком АД, разположени на територията на гр.София. От извършените проверки на място и по документи за 54 от тях не са установени нарушения на нормативната уредба. 

От ДНСК са издадени 14 заповеди за премахване на базови станции, незаконни строежи по смисъла на ЗУТ, а за 10 строежи, ползващи се без да са въведени в експлоатация по законоустановения ред, са издадени заповеди за забрана ползване. За установените нарушения са образувани по реда на ЗАНН и са приключени 24 административнонаказателни производства.

- Извършени са проверки на 106 функциониращи бетонови възли и 19 асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. Не са установени нарушения.

- През 2015г. ДНСК е сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението на  шест броя строежа на територията на гр. Казанлък, гр.Асеновград, к.к.Св.Св. Константин и Елена, гр. Враца, гр. Козлодуй и гр. София. По тези сигнали от органите на ДНСК са предприети действия  за проучване и документиране на авариите, по реда на Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните регионални отдели са издадени заповеди за назначаване на техническа експертна комисия (ТЕК) и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии. Срещу виновните лица са образувани/предстои образуване на административнонаказателни производства.

4.2. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През 2015г. са извършени 25 600 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал. 5 ЗУТ, във връзка с получени 25 600 уведомления от районната/общинска администрация за издадени 30 977 разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ, в резултат на които са издадени 623 заповеди, от които 216 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа, са образувани 211 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 146 наказателни постановления за сума в размер на общо 122 600 лв.

5. Дейност по издаване на индивидуални административни актове

През 2015г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 1069 индивидуални административни акта в т.ч.:

             - 489 заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 82 за отмяна на посочените актове.

             - 134 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 40 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

            - 70 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

- 20 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

- 143 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

- 173 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 2014 съдебни производства.

6. Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2015г. са съставени общо 520 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

7. Проведени административнонаказателни производства

Издадени са 501 наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 1 149 050 лв.

8. Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, през 2015г. ефективно са изпълнени 850 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

В землищата на язовир Ивайловград, язовир Студен кладенец, язовир Искър, язовир Голям беглик, язовир Кърджали, язовир Широка поляна, са премахнати 16 незаконни строежи - вилни сгради, огради, пристройки, барбекюта, навеси и др.

На територията на археологически резерват Яйлата, с.Камен бряг, община Каварна е премахнат незаконен строеж Двуетажна сграда – рибарска хижа. В защитената местност Ченгене скеле, в района на Бетонов път - канали и Параклиса, в землище на гр.Бургас са премахнати 15 незаконни строежи. На територията на ваканционно селище Русалка, с.Св. Никола, община Каварна, е премахнат незаконен строеж Комплекс от басейни с кафе аперитив със застроена площ 537.50 кв.м.

Изпълнени са над 149 заповеди за премахване на въздушни кабелни мрежи по улици в градовете: Самоков, Сандански, Разград, Велинград, Плевен, Ямбол, София, Бургас, Благоевград, Русе, община Пловдив, община Кричим. Премахнати са незаконна бензиностанция в община Велинград и незаконна дизелова станция в община Видин.

Премахнати са 51 базови станции на мобилни оператори на територията на градовете: София, Велико Търново, Бургас, Търговище, Пловдив, Кърджали, община Сърница.

Също така са премахнати над 50 едноетажни и двуетажни незаконни строежи в ромските махали в градовете: Пазарджик, Пловдив, Самоков, Силистра, Сливен, Стара Загора, Казанлък, Варна, София, Кърджали, община Стамболийски, община Ямбол, община Гърмен.

Съгласно данните в публичния регистър на ДНСК, от общо 6 118 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, до момента ефективно са изпълнени над  4 894 от тях.

9. Контрол на действията на общинските/районните администрации

В изпълнение на предоставените от Устройствения правилник на ДНСК правомощия за упражняване на контрол по спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията, от Регионални отдели „Национален строителен контрол” към Регионалните дирекции за национален строителен контрол, през 2015г. са извършени 369 комплексни планови проверки на общински/районни администрации.

В резултат на установените административни нарушения са образувани общо 60 административнонаказателни производства срещу длъжностни лица в общинските администрации и участници в строителството. До настоящия момент са приключили 49 от тях, като са издадени 43 наказателни постановления, с наложени глоби на обща стойност 27 300 лв., и 6 резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства.

С цел осигуряване на ефективност и прозрачност на действията на ДНСК в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ, на интернет страницата на ДНСК е публикуван утвърдения от Началника на ДНСК график за извършване на плановите проверки на общинските администрации по тримесечията.

10. Реализирани приходи

Реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 6 649 121 лв., от които

            - 5 871 637 лв. – държавни такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване, издадени лицензи на консултанти и достъп до обществена информация

            - 777 484 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела

            Създадените пубрлични регистри на издадените от ДНСК Разрешения за ползване, влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилни оператори и на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл.161, ал.1.т.1 от ЗУТ, се актуализират ежемесечно на 10-то число на интернет страницата на ДНСК.

За подобряване на качеството на предоставяните административни услуги, за икономия на време и разходи на гражданите и юридическите лица, са разработени и внедрени два броя електронни административни услуги, които могат да се ползват в удобен за ползвателите час, независимо от работното време на ДНСК:

            - Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията.

            - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз в т.ч. списък на правоспособните физически лица, неразделна част от удостоверението/лиценза, както и продължаване на срока на издадено удостоверение/лиценз.

През 2015г. се осъществиха проектите „Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения“ и „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на Дирекцията за национален строителен контрол, чрез въвеждане на електронни услуги“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В резултат на проектите е подобрена работата по прилагане на законодателството в областта на ЗУТ и ефективността на работата на ДНСК.

Изпълнение на годишните цели на ДНСК за 2015г.

 

Показатели за полза/ефект

 

Целева стойност

Отчет

Изпълнение в %

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

60 000

69 605

116,01

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

500

545

109,00

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

3 500

3 939

112,54

4. Извършени проверки на строежи и  на строителни книжа

25 000

40 010

160,04

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

1 000

1 069

106,90

6. Съставени АУАН

500

520

104,00

7. Проведени административнонаказателни производства

500

501

100,20

8. Дейност по премахване на  незаконни строежи

800

850

106,25

ДНСК отчита изпълнение на стойностите, залегнали в Ежегодните цели на администрацията за 2015г. в изпълнение на контролните й функции по ЗУТ.

 

Годишни цели на ДНСК за 2016г.

Показатели за полза/ефект

 

Целева стойност  2016

 

 

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

60 000

 

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

500

 

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

 3 000

 

4. Извършени проверки на строежи и  на строителни книжа

25 000

 

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

800

 

6. Съставени АУАН

500

 

7. Проведени административнонаказателни производства

500

 

8. Дейност по премахване на  незаконни строежи

700

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност