За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Д О К Л А Д

 

Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ /ДНСК/

ЗА 2003г.

 

 

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:

1.Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-         контрол по законосъобразността на извършваното строителство,  наличие на строителни книжа, изпълнение на строежа съобразно тях, съответствието на строежите и влаганите в тях строителни продукти, материали и изделия за установяване съответствието на строежите със съществените изисквания /изисквания за безопасност/, като този контрол включва проверки в общини и на място, проверки във връзка с контрола на територии с особена териториалноустройствена защита, проверки на строежи;

-         контрол по законосъобразността на одобрените инвестиционни проекти, издадените разрешения за строеж и актове за узаконяване;

-         разрешаване ползването на строежите при доказателства за съответствието им с предвижданията на подробните устройствени планове, правилата и нормативите за проектиране и строителство, съответствие на строежите с издадените строителни книжа и при безспорни доказателства за спазени изисквания за безопасност /съществените изисквания към строежите;

-         прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ при установени нарушения /съставяне на актове за административни нарушения, издаване на наказателни постановления за глоби и имуществени санкции/;

-         привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/  на издадените заповеди за спиране на строежи, за забрана ползването на строежи и за премахване на строежи

2.Дейност по издаване и отнемане на лицензи на физически и юридически лица за упражняване на строителен надзор /до влизане в сила на ЗИД ЗУТ/ и дейност по регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти /до влизане в сила на Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране обн., ДВ, бр.20/04.03.2003г./.

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ И УПРАЖНЕНИ ПРАВОМОЩИЯ ОТ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

 

                                                                                                                                                                         2002г.                 2003г.

 

 

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

 

БРОЙ

 

БРОЙ

1.

ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И МОЛБИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

42 743

39 218

2.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ЗА УСТАНОВЯВЯНЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА РАЗРЕШЕНОТО И ИЗВЪРШВАНО/ИЗВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО МУ С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА

7 103

8 244

3.

ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В РЕЗУЛТАТ НА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ В ТОВА ЧИСЛО:

5 719

4 593

 

-РЕШЕНИЯ/ЗАПОВЕДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ (ОДОБРЕНИ/СЪГЛАСУВАНИ ПРОЕКТИ И ОТКАЗИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ, РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ, АКТОВЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ)

1 124

1 424

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА НЕЗАКОННО ИЗВЪРШВАНИ  СТРОЕЖИ

1 301

1 217

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ОБИТАВАНЕТО, СЪОТВЕТНО ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИ НЕ ПРИЕТИ ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД

3 252

1 771

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕУЗАКОНЯЕМИ СТРОЕЖИ

42

181

4.

ПРЕМАХНАТИ СТРОЕЖИ

76

44

5.

ДЪРЖАВНО ПРИЕМАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

10 782

7 738

6.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛАГАНЕ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУТ

-СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

-ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

 

4 091

7 460

 

2 812

5 324

7.

ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЗИ/УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

822

161

8.

ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

227

19

9.

ЗАВЕРЕНИ СПИСЪЦИ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВОСПОСОБНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ КОИТО СЕ УПРАЖНЯВА НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО

398

161

10.

РЕАЛИЗИРАНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ВЛЕЗЛИ В СИЛА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗДАДЕНИ ОТ НАЧАЛНИКА НА ДНСК И ОПРАВОМОЩЕНИ ЗА ТОВА ЛИЦА

954 163 лв.

1 132 905 лв.

11.

ТАКСИ ПО ТАРИФА 14, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МРРБ И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175 ОТ 1998г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

4 138 640 лв.

2 694 046 лв.

 

 

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ И УПРАЖНЕНИ ПРАВОМОЩИЯ ОТ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2003г.

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ

до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ /25.07.03г./

БРОЙ

след влизане в сила на ЗИД на ЗУТ /25.07.03г./

1.

ПОСТЪПИЛИ  ЗАПИТВАНИЯ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И МОЛБИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

23 091

16 127

2.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ЗА УСТАНОВЯВЯНЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА РАЗРЕШЕНОТО И ИЗВЪРШВАНО/ИЗВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО МУ С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА

4 981

3 263

3.

ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В РЕЗУЛТАТ НА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ В ТОВА ЧИСЛО:

2 722

1 871

 

-РЕШЕНИЯ/ЗАПОВЕДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ (ОДОБРЕНИ/СЪГЛАСУВАНИ ПРОЕКТИ И ОТКАЗИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ, РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ, АКТОВЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ)

780

644

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА НЕЗАКОННО ИЗВЪРШВАНИ  СТРОЕЖИ

673

544

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ОБИТАВАНЕТО, СЪОТВЕТНО ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИ НЕ ПРИЕТИ ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД

1 210

561

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕУЗАКОНЯЕМИ СТРОЕЖИ

59

122

4.

ПРЕМАХНАТИ СТРОЕЖИ

23

21

5.

ДЪРЖАВНО ПРИЕМАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

6 010

1728

6.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛАГАНЕ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУТ

-СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

-ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

 

1 874

3 473

 

938

1 851

7.

ИЗДАДЕНИ ЛИЦЕНЗИ/УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

161

-

8.

ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

19

-

9.

ЗАВЕРЕНИ СПИСЪЦИ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВОСПОСОБНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ КОИТО СЕ УПРАЖНЯВА НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО

147

14

 

- Текущата работа във връзка с проверки по жалби и молби на физически и юридически лица, постъпили в ДНСК, както и на тези получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства:

Общият брой жалби и преписки постъпили в ДНСК са 39218 бр.: от тях 14652 бр. са постъпили и решавани директно в Централно управление на ДНСК, 23218 бр. в Регионалните дирекции и 1348 бр. в Териториалните инспекции.

- Проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа и действащите разпоредби по проектирането и строителството, в т. ч. проверки за установяване законосъобразността на ползването на строежите, във връзка с издаване на разпореждания за отстраняване на допуснатите нарушения и санкциониране на нарушителите, съобразно наказателните разпоредби на ЗУТ:

Проверени са общо 8244 бр. строежи и строителни площадки за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа като са съставени 1947 бр. констативни актове за установено незаконно строителство и са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ. Издадени са 4593 бр. административни актове.

- Извършени са общо 86 проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на територията на гр.Видин, гр.Враца, гр.Русе, гр.Търговище и др. Съставени са 48 бр. констативни протоколи за строежи в т.ч. за 22 бр. с издадени разрешения за ползване, за 26 бр. от контролни проверки по ефективното изпълнение на издадени вече заповеди на ДНСК за забрана ползване. За 55 бр. строежи са издадени разрешения за ползване.

- Извършени са общо 1270 броя проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки по законосъобразността на въведените в експлоатация строежи са извършени на територията на общини: Разград, Кубрат, Видин, Белоградчик, Берковица, Вършец, Чипровци, Тутракан, Враца, Мездра, Оряхово, Нова Загора, Петрич, Свищов, Трявна, Габрово, Севлиево, Троян, Ловеч, Пазарджик, Смолян, Чепеларе, Доспат, Борино, Мадан, Радомир, Брезник, Ковачевци, Трън, Земен, Кюстендил, Сапарева баня, Дупница, Рила, Кочериново, Павликени, Елена, Горна Оряховица, Дългопол, Долни чифлик, Батак, Панагюрище, Пещера, Велинград, Разлог, Благоевград, Банско, Якоруда, Гърмен, Сатовча, Симитли, Ракитово, Ямбол, Елхово, Доспат, Котел, Сливен,  Твърдица, Плевен, Левски, Червен бряг, Долни Дъбник, Кърджали, Ардино, Крумовград, Момчилград, Самоков, Невестино, Бобошево, Перник и др.

- Извършени са общо 495 броя проверки на строежи съвместно с Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” на територията на цялата страна, съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК. По съгласуван график са извършени проверки на територията на: гр.Благоевград; гр.Сандански; гр.Кресна; гр.Белица; с.Беласица, Община Петрич; гр.Гоце Делчев; гр.Мелник; гр.Симитли; с.Жижево, Община Сатовча; гр.Варна; гр.Видин; гр.Белоградчик; гр.Брегово; с.Арчар, Община Димово; гр.Велико Търново; гр.Лясковец; гр.Горна Оряховица; гр.Елена; гр.Добрич; с.Рогачево, с.Кранево, Община Балчик; гр.Добрич;  гр.Велики Преслав; с.Иваново, Община Върбица; гр.Смядово; гр.Шумен и др.

- Извършени са проверки на строежи във вътрешността на страната: във връзка със Заповед №834/18.09.2003г. на Началника на ДНСК са извършени проверки относно законосъобразността на изпълненото и изпълняващото се строителство на територията на курортните комплекси, селища и крайморските общини, в частта от Черноморското крайбрежие, обхващаща територията от град Варна до к.к.Елените; съвместна проверка с Община Созопол по осъщественото масово незаконно строителство в местността “Митков мост”; проверки на строежи на концесионните територии на морски плаж “Кабакум-Север” и “Кабакум-Русалка”; проверка на строежи на територията на “Приморски парк”, гр.Бургас; извършена проверка на съоръжения “Подпорни стени и пристани” на територията на местност “Плаж Равда”; проверка на хидротехнически съоръжения в Област Русе; “Подпорна стена” в коритото на р.Стара река, кв.19 по плана на гр.Батак; проверка на извършващо се строителство в м.Орешака, землище на гр.Пещера; “Реконструкция на пристанище Бургас”; “Четириетажна сграда със смесено предназначение, търговия и жилищна част”, УПИ І, кв.283, ЦГЧ, гр.Перник; “Жилищна сграда на 4 етажа със гаражи, магазин и мансарден”, УПИ Х-4607а, кв.204, гр.Плевен, ул.Копривщица №20; “Четириетажна жилищна сграда с търговски обект”, УПИ VІ-94,95,96, кв.11А, ЦГЧ, гр.Добрич, ул.Д-р Ив.Пенаков №16; “Жилищна сграда на два етажа”, УПИ І-493,494,499, кв.64, гр.Златоград; “Жилищна сграда”, УПИ ІХ-19, кв.12, 18-ти м.р., гр.Варна; “Жилищна сграда №1 и №2”, гр.Велико Търново, ул.Ем.Станев; “Едноетажна жилищна сграда”, УПИ VІІІ-966, кв.71, ЦГЧ, гр.Добрич, ул.Майор Векилски №3; “Административна сграда”, гр.Плевен, ул.Дойран №69; “Търговска сграда”, УПИ ІІ, кв.14, с.Барутин, Община Доспат; “Фабрика за чорапи”, гр.Русе, ул.Тутракан №44; “Цех за бутилиране на безалкохолни напитки”, УПИ ХІV-3594, кв.229, гр.Самоков; “Цех за производство на полиетиленови тръби”, УПИ ІІ, кв.1 по плана на гр.Габрово; “Шивашки цех”, УПИ І-9637, кв.8А по плана на ж.к.Младост, гр.Ловеч; “Шивашки цех” в УПИ І, кв.1а по плана на гр.Кюстендил; “Шивашка работилница” в УПИ V-896, кв.49 по плана на с.Орешак, Община Троян; “Цех за разкрояване на обувки”, УПИ ХІ-632, кв.68, с.Искрец, Община Своге; “Мебелна фабрика” в УПИ І-7150, кв.27 по плана на гр.Габрово; “Цех за мебели”, УПИ VІ, кв.622 по плана на гр.Плевен; “Цех за паркет”, гр.Долни чифлик, Област Варна; “Дърводелска работилница”, с.Гложене, Община Тетевен; “Технологично разширение на съществуваща газстанция със съоръжение за течни горива”, УПИ VІІІ, кв.74, гр.Вълчедръм; “Складова база за търговия на едро-замразена риба и рибни продукти”, УПИ ХХІІІ, кв.3, гр.Враца; “Търговски комплекс с бензиностанция и газстанция”, имот 210003, м.Курбанова чешма, гр.Ст.Загора; “Бензиностанция 7304”, УПИ І, кв.7, гр.Радомир; “Ресторант и семеен хотел “Рибката”“, УПИ ІІІ, кв.90, гр.Смолян; “Хотелски комплекс “Спектър палас””, гр.Приморско; “Хотелски комплекс “АЛБА””, к.к.Слънчев бряг; “Хотелски комплекс “Шипка”” в УПИ ІV, кв.47, к.к.Златни пясъци, гр.Варна; “Хотел “Бриз”” в УПИ VІІІ, кв.14, к.к.Златни пясъци, гр.Варна; “Хотел”, УПИ ХІІ-679, кв.12 и “Хотел”, УПИ VІІ-679, кв.12, к.с.Делфин, к.к.Слънчев бряг; “Атракционен комплекс”, УПИ ІІІ, кв.46, к.к.Слънчев бряг; “Механа и хотелски стаи” в УПИ Х-2108, кв.2 по плана на гр.Банско; “Хотелски комплекс”, с.Арбанаси, Община В.Търново; “Хотел пет звезди с търговски и развлекателен център”, гр.Смолян; “Семеен хотел със ЗОХ и магазин за хранителни стоки”, УПИ І, кв.501, ЖК “Русия 1”, гр.Добрич, ул.Христо Ботев №1; “Пет броя магазини за промишлени стоки и офис”, УПИ І, кв.29А, гр.Ст.Загора; “Хижа”, поземлен имот №000170, м.Крачана, с.Топлеш, Община Габрово; “Аптека”, гр.Шумен, ул.Цар Освободител №100; “Офис на “Райфанзенбанк /България/” АД в УПИ ІІ-5402, кв.148 по плана на гр.Монтана; “Газостанция” в УПИ VІІ, кв.340, Индустриална зона на гр.Шумен; “Бензиностанция” в УПИ ХІІІ, кв.13 по плана на гр.Доспат и др.

- Извършени са 1735 броя проверки, свързани с действия или бездействия на общински администрации в общини: Провадия, Добрич, Балчик, Кюстендил, Пазарджик, Попово, Антоново, Сандански, Тервел, Тошево, Тетевен, Угърчин, Трявна, Варна, Русе, Габрово, Шумен, Плевен, Велико Търново, Лясковец, Свищов, Севлиево, Каварна, Лозница, Исперих, Шабла, Кресна, Разград, Кубрат, Ракитово, Долни Дъбник, Червен бряг, Самоков, Левски, Крушари, Самуил, Смолян, Чепеларе, Неделино, Златоград, Димитровград, Търговище, Ружинци, Левски, Мокреш, Годеч, Летница и др.

- Дейност по документиране и обследване в случай на настъпили аварии на строежи, назначаване своевременно комисии за установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки и предписания за отстраняване последиците от тях в съответствие с чл.222, ал.2, т.5 ЗУТ. Аварии станали при извършване на изкопни работи в съседни имоти, както следва: при извършване на изкопни работи е съборена част от съществуваща жилищна сграда в гр.Велико Търново, ул.Х.Димитър №21; при извършване на изкопни работи на строеж “Подземни гаражи”, находящ се в гр.София, ул.Златна врата, ъгъла с ул.Косово поле, се срутва откъм изкопа по-голяма част от фасадата на съществуваща двуетажна жилищна сграда в съседния имот; при извършване на изкопни работи на строеж “Хотелски комплекс”, находящ се в гр.Велико Търново, ул.Сава Пенев №1, пропада калканна стена на жилищната сграда в съседния имот; при изпълнение на изкопа за строеж “Жилищна сграда с магазини” се подкопават основите на носещия каменен зид на сградата на полицейски участък гр.Джебел и той се свлича в изкопа.

- Вследствие констатирани нарушения и образувани административни производства са издадени 4593 броя индивидуални административни актове както следва:

- Решения/заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ, за осъществен контрол по издадени административни актове на главните архитекти на общините /отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/ - 1424 бр.

- Заповеди издадени по реда на чл.224, ал.1 ЗУТ, за спиране на всички видове строителни и монтажни работи – 1217 бр.

- Заповеди издадени по реда на чл.178, ал.5 ЗУТ, за забрана обитаването, съответно ползването на строежи неприети по съответния законов ред – 1771 бр.

- Заповеди издадени по реда на чл.225 ЗУТ, за премахване на строежи или части от тях – 181 бр.

Съгласно Заповед №37/22.01.2003г. на Началника на ДНСК е упражнен контрол по фактическото изпълнение на определените срокове в издадените заповеди за: спиране на всички видове строителни и монтажни работи на незаконно извършени строежи; забрана ползването и достъпа на неприети по установения ред строежи; премахване на неузаконяеми строежи.

- Премахнати са общо 44 броя строежи: “Покривна метална конструкция върху съществуваща жилищна сграда”, УПИ ХІV-15, кв.232, 12-ти м.р., гр.Варна; “Подпорна стена” в УПИ ХХІV-1129, ХХІІ-1127 и УПИ ХХІ-1126, кв.48 по плана на кв.Райково, гр.Смолян; “Надстройка към жилищна сграда”, ул.Богомил №9, гр.Ямбол; “Монолитна пристройка към снек-бар”, находящ се до главната фасада на сградата “Стара баня” в имот пл.№2141, част от п.І - Обществен терен, ГНС, универмаг и баня, кв.45 по плана на гр.Свищов; “Магазин за продажба на строителни материали” и “Магазин за риболовни пособия”, УПИ ХVІ-1706, кв.81, гр.Видин; “Стопанска постройка”, УПИ ІХ-5, кв.17, с.Оходен, Община Враца; “Постройка от допълващото застрояване”, УПИ ІХ-4606, кв.204, гр.Плевен; “Лаборатория по практика и гараж” към Технически университет, гр.Русе, УПИ VІІ, кв.29б по плана на гр.Силистра; “Ателие за шивашки услуги”, УПИ V-4220,4222, кв.627, гр.Хасково; “Магазин за хранителни стоки”, ж.к.Бужлуджа, кв.351, ул.Георги Измирлиев №15, гр.Велико Търново; “Магазин за хранителни стоки”, ул.Дондуков-Корсаков №41, гр.Русе; “Пристройка към съществуваща двуетажна жилищна сграда”, УПИ ХV-136, кв.7, ул.Златен клас №5, гр.Стара Загора и др.

- Издадени са общо 7738 броя разрешения за ползване на строежи в т.ч., издадени въз основа на:

340 бр. - решения на държавни приемателни комисии;

1472 бр. - доклад на лица, упражнили надзор в строителството и решение на приемателни комисии;

5245 бр. - доклад на лица, упражнили надзор в строителството и контролна проверка от органите на ДНСК за установяване годността на строежа и съответствието му с издадените строителни книжа и доказателствата за спазени съществени изисквания към строежите;

681 бр. - констативен протокол образец 16.

Издадени разрешения за ползване на строежи с по-голямо обществено значение:

“Газификация на гр.Ямбол”; “Газификация на гр.Кюстендил”, “Газификация на гр.Попово”;Газификация на гр.Пазарджик”;Газификация на гр.Първомай”;Газификация на гр.Монтана”;Газификация на гр.Левски”; “Газификация на гр.Банкя”; “Газификация на гр.Разград”; “Газификация на гр.Пещера”; “Газификация на гр.Ловеч”; “Газификация на гр.Нова Загора”; “Газификация на гр.Божурище”; “Газификация на фабрика за кафе”, гр.Божурище; “Газификация на "Електроди" АД”, гр.Ихтиман; “Укрепване на брега пред кв.31, с.Китен”, Община Приморско, Област Бургас; “Укрепване на свлачище с.Къклица, Община Крумовград”; “Аварийно почистване коритото на р.Искър - подпорни стени на с.Долни Пасарел”; “Възстановяване на основния изпускател и стената на язовир “Черница””, с.Черница, Община Сунгурларе, Област Бургас; “Проект за намаляване на индустриалното замърсяване от дейността на КЦМ – АД”, с.Куклен, Област Пловдив; Програма за модернизация на 5 и 6 блок - в частта на 6 блок - АЕЦ “Козлодуй””; “Линия за течни радиоактивни отпадъци”, гр.Козлодуй, Област Враца; “Път ІІ-98 – “Босна-Малко Търново””, Община Малко Търново, Област Бургас; “Сметище”, гр.Харманли; “Депо за твърди отпадъци”, гр.Пловдив; “МЕТРО СОФИЯ”, метроучастък от метростанция “Сливница” до метростанция “Обеля”, метростанция “Обеля”, гр.София; “Фабрика за парфюмерия и козметика “РЕФАН””, с.Труд, Община Марица; “Цех за козметични продукти; цех за производство на боя за обувки”, гр.Пловдив; “Фабрика за производство на мляко и ядки”, гр.София; “Шивашка фабрика “ТЕКСТИЛКО””, гр.Червен бряг; “Цех за производство на трикотаж и конфекция”, с.Кърналово, Община Петрич, Област Благоевград; “Шивашки цех”, Промишлена зона, гр.Благоевград; “Шивашки цех”, Източна индустриална зона, гр.Пловдив; “Завод за безалкохолни напитки”, гр.Стара Загора; “Цех за производство на шоколадови изделия”, гр.Костинброд; “Обувен цех”, гр.Петрич; “Цех за производство на обувки”, гр.Рудозем; “Цех за производство на цинквайс”, гр.Пазарджик; “Производствена база-цех за преработка и замразяване на гъби и цех за хлебни изделия”, гр.Банско; “Производствена сграда на два-етажа-таблетен цех №3”, гр.Дупница; “Предприятие за производство на детайли за санитарна арматура” – ІІ и ІІІ етап, гр.Севлиево; “Предприятие за производство на домакински съдове, административно-битова сграда със столова”, гр.Стара Загора; “Цех за производство на кондензатори и техни елементи”, гр.Кюстендил; ”Цехове за барабани, гумено-транспортни ленти, тежко минно оборудване и металоконструкции”, гр.Раднево, Област Стара Загора; “Предприятие за производство и сервиз на медицинско оборудване”, с.Хрищени, Община Стара Загора; “Складово-производствена база на “Чипита-България”, Район Панчарево, гр.София; “КИНО АРЕНА 2001”, гр.София; “БИЛЛА МАРКЕТ – Плевен”; “БИЛЛА МАРКЕТ - Люлин”, Район Люлин, гр.София; “Офис сграда А-2 – Бизнес парк–София”, кв.Младост ІV, гр.София; "Пасажерски хотел", гр.Бургас; "Културно-образователен център на Американски университет в България, гр. София; “Плувно-развлекателен комплекс”, м.Люлин-център, гр.София; “Хотелски комплекс хотел “Магнолиите, приемен блок и балнеоложки център”, м.Пясъка, гр.Приморско; “Хотелски комплекс “Дунав””, гр.Русе; “Хотелски комплекс “Гълъб” и “Сокол””, “Хотелски комплекс “Ясен-2””, “Хотелски комплекс “Котва””, “Хотелски комплекс “Странджа””, “Хотелски комплекс “Калина””, “Хотелски комплекс “Авлига””, “Хотелски комплекс “Бор””, “Хотелски комплекс "Виктория"”; “Хотел “Европа””, всичките находящи се в к.к.Слънчев бряг, Община Несебър, Област Бургас; “Седеметажен хотелски комплекс “ПЕРЛА БИЙЧ” с ресторант и лоби-бар”, гр.Приморско, Област Бургас, “Мобилна телекомуникационна базова станция на втори GSM оператор” – 144 бр. находящи се на територията на: гр.Радомир, гр.Кюстендил, гр.Дупница, гр.Сандански, гр.Харманли, гр.Мездра, гр.София, гр.Пазарджик, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.Асеновград, гр.Смолян, гр.Девин, гр.Чепеларе, гр.Момчилград, гр.Казанлък, гр.Мъглиш, гр.Свиленград, гр.Гурково, гр.Кърджали, гр.Карлово, гр.Лом, гр.Пловдив, гр.Ботевград, гр.Балчик, гр.Созопол, гр.Несебър, гр.Обзор, гр.Благоевград, гр.Поморие, гр.Елин Пелин, гр.Приморско, гр.Своге, гр.Пирдоп, гр.Враца, гр.Берковица, гр.Монтана и др.; “Медико-диагностичен център”, гр.Шумен; “Акушеро-гинекологична клиника”, гр.София; “Рентгеново отделение за скопия и графия”, гр.София; “Бензиностанция - ОМВ с 2 бензиноколонки, газстанция с 1 газколонка, търговски комплекс”, гр.Смолян; “Административна сграда с офиси, 8 бр.магазини за промишлени стоки и кафе-сладкарница”, гр.Велинград; “Ретро-клуб”, “Ирландски Пъб-бар”, “Битов ресторант”, “Игрална зала” и “Виенска сладкарница”, гр.Варна и др.

С влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, около 80% от строежите преминаха на регистрационен режим в общините. Само около 20% от строежите се приемат от държавна приемателна комисия, като процедурата по приемане също е облекчена и децентрализирана чрез предоставяне на правомощия на регионалните структури на ДНСК. За изтеклата година само 8% от разрешенията за ползване са издадени от Началника на ДНСК.

- Прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

Съставени са общо 2812 бр. актове по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ за установени нарушения на разпоредбите по ЗУТ и са издадени 5324 бр. наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 1 410 408 лв.

- Дейност във връзка с лицензиране и регистриране на лицата, имащи право да упражняват дейността строителен надзор, както и регистриране на лицата упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти по реда на ЗУТ:

- издаване на лизензи/удостоверения за упражняване на строителен надзор - 161 бр.

- издаване на удостоверения за вписване в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти - 19 бр.

- заверени списъци на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява надзор в строителството – 161 бр.

- Участие на служители на ДНСК в изработването на проекти за нормативни актове:

- участие в работна група за изработване на проекти за Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба №3/2003г.  за актове и протоколи, съставяни по време на строителството;

- участие в работна група за изработване на проект за Наредба за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

- изработване на проект за Постановление за изменение и допълнение на Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;

- подготовка на проект за инструкция по Тарифа №14 (Обн., ДВ, бр.49/2003г.) във връзка с влизане в сила на ЗИД на ЗУТ и разделяне на строежите в категории в съответствие с разпоредбата на чл.137, ал.1 от ЗУТ, както и заплащане на такси за издаване на лиценз за консултантска дейност, съгласно чл.166, ал.5 ЗУТ;

         - становище по проект за Наредба за реда за присъединяване на потребители и ползване на водоснабдителни и канализационни системи;

- становище по проект за Наредба за условията и реда на издаване на индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга или за предоставяне на услуга достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор или чрез предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга;

- становище по проект за Обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обща кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея;

- Съставяне и поддържане на регистри на :

         - индивидуалните административни актове, издадени от Началника на ДНСК и оправомощените за това лица, с данни по връчване и извършени контролни проверки по ефективното им изпълнение;

         - административнонаказателните производства на лицата допуснали нарушения по ЗУТ, с данни по реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителите за събиране на дължимите глоби и имуществени санкции;

         - разрешенията за ползване, издадени от Началника на ДНСК и оправомощените за това лица;

         - издадените и отнетите свидетелства за оправомощаване за упражняване на независим строителен надзор в проектирането и/или в строителството, в т.ч. технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността;

         - издадените и отнетите лицензи на лицата, упражняващи строителен надзор, в т.ч. технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността;

         - лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти в строителството;

         - издадените удостоверения за вписване в регистъра на лицата, упражняващи строителен надзор на строежите по чл.166, ал. 6 ЗУТ.

         Съществено за изминалата 2003 година е, че премина под знака на изменението на ЗУТ и актовете към него.

В прилагането на новите нормативни документи, Дирекцията  положи много усилия и продължава да полага, като постоянно инициира семинари, регионални срещи с представители на местната власт, експлоатационни дружества, възложители и други участници в строителството.

ДНСК, за да откликне на промените, се преструктурира, като промени устройствения си правилник, създаде нови структури, с които се отвори към потребителите и промените.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност