За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Untitled 1

Д   О   К   Л   А   Д

за дейността на Дирекция за национален строителен контрол

за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

 

            Настоящият доклад отразява резултатите от дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., относно предприетите действия и упражнените правомощия в рамките на определената от разпоредбите по устройство на територията компетентност и оперативна самостоятелност в качеството си на специализиран контролен орган.

            Дейността на ДНСК обхваща упражняване на контрол върху законосъобразността по разрешаване, изпълнение и ползване на строежите в Република България, действията на всички участници в строителния процес и на общинските администрации в качеството им на съгласуващи и одобряващи органи по отношение на строителните книжа и документи, както и издаване на административни актове по устройство на територията съобразно разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в областта на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите.

Дейността на ДНСК относно строителния и устройствен контрол съгласно предоставените по закон функции, вътрешния контрол съобразно устройствения правилник и издаването на административни актове в съответствие с нормативните разпоредби по устройство на територията, както и с цел постигане на високи резултати, постижения, добри практики и реализирани приходи във връзка с набелязаните приоритетни задачи и цели се осъществява, както следва:

I. СТРОИТЕЛЕН И УСТРОЙСТВЕН КОНТРОЛ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПО ЗАКОН ФУНКЦИИ.

1. Констатират нарушения при издаването на строителни книжа за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.2, т.3 от ЗУТ;

2. Установяват други нарушения на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.2, т.7 от ЗУТ;

3. Констатират незаконни строежи от първа, втора и трета категория, съгласно чл.222, ал.2, т.1 от ЗУТ;

4. Констатират строежи с нарушения от първа, втора и трета категория, съгласно чл.222, ал.2, т.1 от ЗУТ;

5. Констатират нарушения при ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях, съгласно чл.222, ал.2, т.2 от ЗУТ;

6. Обследват аварии в строителството за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.2, т.5 от ЗУТ;

7. Контролират изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително на територията на цялата страна, съгласно чл.168 от ЗУТ;

8. Контролират законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната;

9. Контролират дейността на общинските и районните администрации по спазване разпоредбите на ЗУТ, в изпълнение разпорежданията, дадени с писмо изх.№ СТ-20-00-979 от 26.02.2016г. на началника на ДНСК и чл.222, ал.2, т.3 и т.7 от ЗУТ;

10. Контролират влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, съгласно чл.169а, ал.1 от ЗУТ;

11. Контролират изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита, съгласно чл.10, ал.2 и ал.3 от ЗУТ;

12. Привеждат в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред и за премахване на незаконни строежи, съгласно чл.224, ал.1, чл.178, ал.1 и чл.225, ал.1 от ЗУТ;

13. Провеждат административнонаказателни производства и налагат предвидените в ЗУТ санкции при установени нарушения, съгласно чл.237, ал.1 от ЗУТ;

14. Предписват изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им, съгласно чл.222, ал.1, т.12 от ЗУТ;

15. Издават заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.1, т.13 от ЗУТ и Наредба №1 от 16.04.2007г. на МРРБ за обследване на аварии в строителството;

16. Разпореждат освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други, съгласно чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ;

17. Налагат предвидените в този закон глоби и имуществени санкции за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ;

18. Разглеждат жалби на граждани, включително против действия и бездействия на длъжностни лица в общинските администрации по дейностите изброени в чл.222, ал.2 от ЗУТ.

 

II. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ СЪОБРАЗНО УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК.

Централно управление на ДНСК упражнява контрол върху дейността на регионалните дирекции за национален строителен контрол /РНДСК/ и на регионалните отдели за национален строителен контрол /РО НСК/ към РДНСК относно:

1. Издаване и изпълнение на заповеди за спиране на строежи, заповеди за забрана на ползването и достъпа на строежи;

2. Принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи;

3. Изготвяне на становища във връзка с необходимостта от възлагане на обществени поръчки за изработване на проекти и експертизи, необходими при изпълнението на заповеди за премахване на незаконни строежи;

4. Извършване на проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите, като и при съставяне на констативни актове и протоколи за установяване на строежи с нарушения, незаконни строежи и незаконосъобразно ползване;

5. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения на правилата и нормите по ЗУТ;

6. Разглеждане на заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица, включително срещу действия и бездействия на длъжностни лица в общинските администрации;

7. Спазване на определените от началника на ДНСК срокове и за точността на изпълнението на дадените разпореждания, както и за спазването на сроковете, определени от дирекциите в централното управление, за изпълнение от РДНСК и РО НСК;

8. Изпълнение на дейността по въвеждане на строежите в експлоатация;

9. Извършване на проверките относно дейността на лицата, упражняващи строителен надзор;

10. Извършване на проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите;

11. Съставяне на констативни актове и протоколи за установяване на строежи с нарушения, незаконни строежи и незаконосъобразно ползване;

12. Издаване на индивидуални административни актове;

13. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения на правилата и нормите по ЗУТ;

14. Обследване и недопускане на аварии в строителството, както и на дейността им по документиране и обследване на аварии в строителството;

15. Осъществяване на процесуалното представителство пред съдилищата като въззивна и касационна инстанция по дела по ЗУТ;

            16. Осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително на територията на цялата страна;

                                17. Осъществяване на контрол по законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната;

18. Осъществяване на контрол върху дейността на общинските и районните администрации по спазване разпоредбите на ЗУТ, в изпълнение разпорежданията, дадени с писмо изх. № СТ-20-00-979 от 26.02.2016 г. на началника на ДНСК;

19. Осъществяване на контрол по влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

20. Привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред и за премахване на незаконни строежи;

21. Обследване и документиране на аварии в строителството;

22. Провеждане на административнонаказателни производства и налагане на предвидените в ЗУТ санкции при установени нарушения;

23. Заверяване на заповедни книги в предвидените от закона случаи.

24. Създаване и поддържане на регистър на издадените наказателни постановления от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице.

РО НСК при РДНСК съобразно своята компетентност упражняват контрол на общинските/районните администрации относно:

1. Изпълнение задължението на кметовете на общините по § 123, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУТ;

2. Дейността на експертните съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към съответната община/район;

3. Поддържането на изискващите се по ЗУТ архиви и регистри;

4. Законосъобразността на действията на общинските администрации при издаване на строителни книжа;

5. Спазване на изискванията на чл.150, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗУТ за едновременно одобряване и съобщаване на съставните части на КПИИ – ПУП и инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж;

6. Съобщаването на издадените разрешения за строеж – неизпълнение/несвоевременно изпълнение на задълженията по чл.149, ал.5 ЗУТ;

7. Законосъобразността на действията на общинските администрации по въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация;

8. Изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително;

9. Изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица;

10. По провеждане на административнонаказателната дейност.

III. ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

Органите на ДНСК съобразно своята компетентност издават:

1. Заповеди за спиране на незаконни строежи от първа до трета категория включително, по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях, както и на отделни строителни и монтажни работи;

2. Заповеди за спиране на строежи от първа до трета категория включително, или на части от тях, като и на отделни строителни и монтажни работи, с нарушения по чл. 224, и дават разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;

3. Заповеди за забрана на достъпа до строежи и разпореждат поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;

4. Заповеди за забрана на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи;

5. Заповеди за забрана на влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията по чл. 169а, ал. 1, и извършват проверки в местата за производство на строителни продукти;

6. Заповеди за спиране и забрана ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;

7. Заповеди за забрана на достъпа до строежи от първа до трета категория включително или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забраняват захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпореждат поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;

8. Разрешения за ползване на строежи от първа до трета категория включително или отказва издаването им;

9. Заповеди за спиране или прекратяване на регистрацията на консултанти за извършване оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор;

10. Заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от първа до трета категория включително;

11. Заповеди за отмяна или изменение на заповедите на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, за които не е предвиден пряк съдебен контрол, при условията и по реда на АПК;

12. Предписания за изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, изтекло е действието на строителните книжа или е забранено ползването им;

13. Заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи;

14. Разпореждания за освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;

15. Издават наказателни постановления съобразно предвидените в този закон глоби и имуществени санкции за всички категории строежи.

 

 

IV. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН И УСТРОЙСТВЕН КОНТРОЛ.

1. Проверки по изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително на територията на цялата страна.

1.1. Обобщени резултати.

В изпълнение на заповед № РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК, за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. от ДНСК са извършени общо 5963 бр. проверки, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително на територията на цялата страна, в това число на 1515 жилищни сгради, 1321 обществени сгради, 516 производствени сгради, 2146 строежа от техническата инфраструктура, 423 телекомуникационни съоръжения и 43 хидротехнически съоръжения и обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, за което са съставени констативни протоколи.

От регистрираните 765 броя лица извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, при извършените проверки е обхваната дейността на 539 бр. юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор, съгласно приложение № 1 към доклада.

За установените нарушения при извършените проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително са образувани 12 бр. административнонаказателни производства и са издадени 12 бр. наказателни постановления на следните консултанти: „ПОПОВ КОНТРОЛ“ ООД, „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София, „АЛМИН-ИМПЕКС“ ООД, гр. София, „Инвест консулт“ ЕООД, гр. Кърджали, „АЛМИН-ИМПЕКС“ ЕООД, гр. София, „ДЕОМИД“ ЕООД, гр. Варна, „ЛК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София, ЕТ „ЛОНИ ГЕОРГИЕВ, „СВ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, „ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, „ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД, гр. Варна, „АЛФА-БИЛД КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София.

За установените нарушения при извършените проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително, на територията на цялата страна са образувани 63 бр. административнонаказателни производства и са издадени 63 бр. наказателни постановления /НП/ на физически лица към следните консултантски фирми: „КА КОНСУЛТ - 04“ ООД – 5 броя, , „ПЕШЕВ“ ЕООД – 3 броя, „КИМТЕКС - ЛС“ ООД – 2 броя, „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД – 2 броя, ПРО КОНСУЛТ ЛД-БАКК“ ДЗЗД – 2 броя, „ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – 2 броя, „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД – 2 броя, „ГЕОДЕТ“ ЕООД – 2 броя, „ГАРАНТ ВВ“ ЕООД – 2 броя, „ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ-ВТ“ ООД, „ЛИФО“ ООД, „В.Л.М.- ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ОБЕДИНЕНИЕ „ПИРГ-ВИКТОРИ, „ЕВТИМОВ-КОНСУЛТ“ ЕООД, „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ПОПОВ КОНТРОЛ“ ООД, ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД, „АСПЕКТ“ ООД, „МК НАДЗОР“ ЕООД, „АРЕА ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕТ „НИКА-Нина Христова“, „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ЛАСТО 14“ ЕООД, ЕТ „РУМЕН ДЕЯНОВ“, „БАЛГЕРИАН ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ-БЕК“, „ЕКОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕТ „СТИВ-Стефан Иванов-Стоянка Иванова“, „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, „ДВЖ-ПРОЕКТ“, „ИНЖЕНЕРИНГ БГ 60“ ЕООД, „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, „ЕТЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ООД, „РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ“ ООД, ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – Татяна Немска“, „КОНСТРУКШЪН ЕНД ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, „ПРИМА КОНСУЛТ“ ООД, „ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ“ ООД, „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000“ ЕООД, „КОРЕКТ-99“ ООД, „ИВО-90-КОНСУЛТ“ ООД, „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ“ ЕООД, „СЕЧКОВ-1“ ЕООД, „КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД, „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ /БСК/ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, „БУЛСТРОЙ НАДЗОР“ ООД, „КА КОНСУЛТ БГ“ ООД.

От служители на ДНСК са съставени 5 бр. актове за установяване на административни нарушения /АУАН/, по които административнонаказателното производство в този отчетен период не е приключено, на следните фирми: „ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД, „АЛФА-БИЛД КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, „СТРОЙГАРАНТ-2005“ ЕООД, „ИНВЕСТ-99“ ООД.

Размерът на наложените имуществени санкции и глоби на горецитираните 75 бр. наказателни постановления е 305 750 лв.

Със заповеди на началника на ДНСК, на основание чл.167, ал.6 от ЗУТ е прекратено действието на 10 броя удостоверения на юридически лица или едноличен търговец, извършващи дейността консултант.

1.2. Нарушения на юридически лица, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително, при изпълнение на задълженията съгласно предоставените по закон функции и задължения.

1.2.1. „ПОПОВ КОНТРОЛ“ ООД, гр. Самоков, във функциите си на лице, упражняващо строителен надзор е допуснало извършването на строеж „Газопроводни отклонения, II-ри етап: за хотел „Св. Иван Рилски“ и вила „Стрезов“ (688м)“, находящ се в курортен комплекс Боровец, община Самоков, София-област, в нарушение на чл.168, ал.1, т.3 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № СФ-56/19.12.2017г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № СФ-56-ДНСК-20/30.01.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.

1.2.2. „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София, във функциите си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Изграждане на ШКД-6 и външно електрозахранване на триетажна жилищна сграда“, намиращ се в имот с идентификатор 56126.603.7946 по КККР на гр. Петрич, не е предприело действия за спиране и е допуснало изпълнението на строежа при съществени отклонения по смисъла на чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ, в нарушение на чл.137, ал.3, предл. второ от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № Бл-3/05.01.2018г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № БЛ-3-ДНСК-28/14.02.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.

1.2.3. „АЛМИН-ИМПЕКС“ ООД, гр. София, във функциите си на лице, упражняващо строителен надзор е допуснало извършване на строеж Пешеходен и автомобилен подход в УПИ IV и УПИ V- „за озеленяване“, кв.308 по плана на гр. София към „Многофункционална административна сграда с търговски площи, офиси, хотелска част и подземни гаражи“, находящ се в УПИ I, кв.308 по плана на гр. София, м. „Иван Вазов“, район „Триадица“-Столична община, без необходимите строителни книжа – в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП, без одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж, в нарушение на чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № 3/31.01.2018г. Актът е предявен на нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № 3-ДНСК-31/15.02.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30 000лв.

1.2.4. „ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Кърджали, във функциите си на консултант /строителен надзор/ на строеж „Основен ремонт на стадион „Дружба“ гр. Кърджали-I етап“ – подобект „Навеси за резервни скамейки“, находящ се в УПИ VIII, кв.108 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали е допуснал извършване на строителни и монтажни работи, без да е съставил протокол /образец 2/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, в нарушение на разпоредбите на чл.168, ал.1, т.2. във вр. с чл.157, ал.2 от ЗУТ - строеж с нарушение по смисъла на чл.224, ал.1, т.5 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № К-28/15.11.2017г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № К-28-ДНСК-33/20.02.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.

1.2.5. „АЛМИН-ИМПЕКС“ ЕООД, гр. София, във функциите си на лице, упражняващо строителен надзор е изготвило комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите при условията на чл.152 ал.2 ЗУТ допуснало извършване на строеж Пешеходен и автомобилен подход в УПИ IV и УПИ V- „за озеленяване“, кв.308 по плана на гр. София към „Многофункционална административна сграда с търговски площи, офиси, хотелска част и подземни гаражи“, находящ се в УПИ I, кв.308 по плана на гр. София, м. „Иван Вазов“, район „Триадица“-Столична община, в нарушение на чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № 4/19.02.2018г. Актът е предявен на нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № 4-ДНСК-37/09.03.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 100 000лв.

1.2.6. „ДЕОМИД“ ЕООД, гр. Варна, във функциите си на консултант е извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект на строеж „Магазин и склад за строителни материали“, находящ се в УПИ IV-038012, кв.038 в землището на с.Бенковски, община Аврен, област Варна, в нарушение на чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № В-33/23.10.2017г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

ОТ ДНСК е издадено наказателно постановление № В-33-ДНСК-41/12.03.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30 000лв.

1.2.7. „ЛК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София, във функциите си на лице, упражняващо строителен надзор е упражнило строителен надзор на строеж „Административно-търговски център с подземни гаражи к.к.26.80“, находящ се в УПИ V, кв.21, м. „Хиподрума“ по плана на гр. София, район „Красно село“-Столична община, в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на основаните изисквания към строежите по чл.137, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.168, ал.1, т.3 и т.4 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № С-10/13.12.2017г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № С-10-ДНСК-43/13.03.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.

1.2.8. ЕТ „ЛОНИ ГЕОРГИЕВ“, гр. Враца, във функциите си на консултант е извършило оценка за съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите на строеж „Хале 1 и Хале 2 за складиране на зърно и слънчоглед“, находящ се в ПИ № 075039 по КВС на с. Хайредин, община Хайредин, област Враца, в нарушение на чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ, във вр. с чл.59, ал.1 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № Вр-7/24.01.2018г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № Вр-7-ДНСК-44/20.03.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30 000лв.

1.2.9. „СВ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, във функциите си на консултант е изготвило комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект на строеж „Вилни сгради, басейн и консервация, реставрация и експониране на античен гробен комплекс – промяна по време на строителство“, находящ се в УПИ IХ-5173, местност „Буджака“ в землището на гр. Созопол, община Созопол, в несъответствие с правилата и нормативите за устройство в отделните видове територии, в нарушение на чл.142, ал.5, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл.29, ал.2, т.1 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № ЮИР-16/01.03.2018г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № ЮИР-16-ДНСК-69/11.06.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30 000лв.

1.2.10. „ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София във функциите си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Мерки за енергийна ефективност на сграда на ул. „Янко Сакъзов“ № 54“, находящ се в УПИ XVI-417, кв.22 по плана на гр. Мездра е допуснало изпълнение на СМР на строежа при липса на влязло в сила разрешение за строеж, без одобрени инвестиционни проекти, без да е съставен протокол обр.2 и без да е заверена заповедна книга, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.1 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № Вр-30/01.06.2018г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № Вр-30-ДНСК-94/11.10.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30 000лв.

1.2.11. „ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД, гр. Варна във функциите си на лице -консултант по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, е извършило оценка за съответствието на инвестиционен проект на строеж „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ XIV-794,795, кв.55 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, в нарушение на разпоредбите на чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ, във вр. с чл.154, ал.4 от ЗУТ и чл.154, ал.2, т.1 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № В-22/06.08.2018г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № В-22-ДНСК-103/21.11.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30 000лв.

1.2.12. „АЛФА-БИЛД КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София във функциите си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащото пространство“, находящ се в УПИ I-за училище, кв.191 по плана на гр. Ихтиман е допуснало изпълнение на СМР на строежа без да е заверена заповедна книга, с което не е изпълнило задължението си по чл.168, ал.1, т.1, във вр. чл.158, ал.2 от ЗУТ и е допуснало строеж с нарушения по чл.224, ал.1, т.5, предложение второ от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение с № СФ-19/09.10.2018г. Актът е предявен и подписан от нарушителя.

От ДНСК е издадено наказателно постановление № СФ-19-ДНСК-105/23.10.2018г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.

1.3. Нарушения на физически лица, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително, при изпълнение на задълженията съгласно предоставените по закон функции и задължения.

1.3.1. Инж. Михаил Вълчанов, във функциите си на управител на „ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Многофункционална сграда с подземни гаражи и трафопост“, находящ се в УПИ I-4952, кв.11 по плана на гр. София, м. „Бул. „Цариградско шосе“ 7-11 км“, район „Младост“-СО е допуснал изпълнение на СМР при неизвършено обезопасяване на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.169, ал.3 от ЗУТ, във вр. с чл.168, ал.1, т.3 от ЗУТ. От ДНСК е издадено наказателно постановление /НП/ № 5-ДНСК-2/18.01.2018г., с което е наложена глоба в размер на 500лв.

1.3.2. Емануил Серафимов, във функциите си на управител на „Агенция Стройконтрол-ВТ“ ООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Подобряване енергийната ефективност на сграда на административната сграда на община Попово“, находящ се в УПИ III, кв.104 по регулационния план на гр. Попово, ПИ 57649.503.2136.1 по КК и КР на землището на гр. Попово е заверил заповедна книга № 123/22.12.2017г. за строежа преди издаденото от главния архитект на община Попово разрешение за цитирания строеж № 67/18.12.2017г. да влезе в сила, в нарушение на разпоредбите на чл.3, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба № 3/2003г., във вр. с чл.158, ал.2 изр. първо от ЗУТ. От началника на РО НСК Търговище при РДНСК СИР е издадено НП № Т-1-2/31.01.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.3. Соня Иванова – Духлевска, в качеството на управител на „КИМТЕКС - ЛС“ ООД, гр. Плевен - лице упражняващо строителен надзор на строеж „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля” блок №9”, находящ се в УПИ I, кв.127 по регулационния план на гр. Попово, с идентификатор 57649.503.2273.1 по КК и КР на землището на гр. Попово, не е осъществила контрол относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, като на строежа са извършени строителни и монтажни работи, без строителната площадка да е оградена с временна ограда и без да е поставена информационна табела за разрешения строеж, в нарушение на разпоредбите на чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ, във връзка с чл.157, ал.7 от ЗУТ. От началника на РОНСК Търговище при РДНСК СИР е издадено НП № Т-5-6/29.03.2018г, с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.4. Инж. Юлия Цаклева, във функциите си на управител на „ЛИФО“ ООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Сграда за селскостопански инвентар“, находящ се в имот № 000322 в землището на с. Разград, Вълчедръм не е уведомила писмено в законоустановения 7-дневен срок /до 07.02.2017г./ РОНСК Монтана за заверена заповедна книга № 9/31.01.2017г. за строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Монтана при РДНСК СЗР е издадено НП № М-2-2/07.03.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.5. Каню Канев, във функциите си на управител на „КА КОНСУЛТ - 04“ ООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда с подземни гаражи“, находящ се в ПИ с идент. 68134.1007.1863, планоснимачен № 659, УПИ XII-659, кв.61, м. „Кръстова гора“, район „Триадица“-СО по плана на гр. София, не е изпълнил задължението си по чл.168, ал.1, т.3 от ЗУТ за вписване в заповедната книга на заповед за спиране на изпълнението на строителните и монтажни работи на строежа, изпълняващи се при съществени отклонения по смисъла на чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ от одобрения проект по част „Конструктивна“ за изпълнение на укрепването на изкопа – строеж с нарушения по смисъла на чл.224, ал.1, т.2 от ЗУТ, в нарушение на разпоредбата на чл.137, ал.3 от ЗУТ, във вр. с чл.168, ал.1, т.3 от ЗУТ. От ДНСК е издадено НП № 9-ДНСК-47/26.03.2018г., с което е наложена глоба в размер на 500лв.

1.3.6. Величка Радева, във функциите си на управител на „В.Л.М.- ЕНЕРДЖИ“ ЕООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Двуетажна обществено-обслужваща сграда: I етаж-магазини за промишлени стоки; II етаж-стоматологични кабинети“, находящ се в УПИ II-148, кв.49 по ПУП на гр. Исперих, община Исперих не е уведомила писмено в законоустановения 7-дневен срок РОНСК Разград при РДНСК СЦР за заверена заповедна книга № 14/18.09.2017г. за строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Разград при РДНСК СЦР е издадено НП № Рз-1-1/09.02.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.7. Пламен Грънчаров, във функциите си на управител на ОБЕДИНЕНИЕ „ПИРГ-ВИКТОРИ“ - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за бл. № 9, ЖК „Изгрев“, гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.501.9.1 в УПИ VII-9,82,292, кв.12 по плана на гр. Бургас“ е съставил и подписал акт за установяване на всички строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта /обр.12/, в нарушение на чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл.4 ал.1 и чл.7 ал.3 т.12 от Наредба № 3/2003г. От началника на РДНСК ЮИР е издадено НП № ЮИР-21-ЮИР-12/12.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 300лв.

1.3.8. Илия Василев, във функциите си на управител на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за бл. № 67, ЖК „Братя Миладинови“, гр. Бургас, сграда с идентификатори 07079.620.88.1 и 07079.620.88.2 по КК на гр. Бургас в УПИ I, кв.24 по плана на гр. Бургас“ е съставил и подписал констативен акт за установяване годността на цитирания строеж /обр.15/, в нарушение на чл.176, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.7, ал.3, т.15, б.“в“ от Наредба № 3/2003г. От началника на РДНСК ЮИР е издадено НП № ЮИР-19-ЮИР-14/26.04.2018г, с което е наложена глоба в размер на 300лв.

1.3.9. Жеко Евтимов, във функциите си на управител на „ЕВТИМОВ-КОНСУЛТ“ ЕООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за бл. № 33, ЖК „Изгрев“, гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.602.33.1, находящ се в УПИ III, кв.7 по плана на гр. Бургас“ е съставил и подписал акт за установяване на всички строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта /обр.12/, в нарушение на чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.12 от Наредба № 3/2003г. От началника на РДНСК ЮИР е издадено НП № ЮИР-26-ЮИР-15/26.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 300лв.

1.3.10. Илия Василев, във функциите си на управител на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за бл. № 5, ЖК „Славейков“, гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.602.425.1, находящ се в УПИ I, кв.55 по плана на гр. Бургас“ е съставил и подписал акт за установяване на всички строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта /обр.12/, в нарушение на чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.12 от Наредба № 3/2003г. От началника на РДНСК ЮИР е издадено НП № ЮИР-20-ЮИР-16/26.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 300лв.

1.3.11. Димитър Денев, във функциите си на управител на „ПРО КОНСУЛТ ЛД-БАКК“ ДЗЗД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за бл. № 70, ЖК „Меден Рудник“, гр. Бургас, сграда с идентификатори 07079.653.552.1; 07079.653.552.2; 07079.653.552.3 и 07079.653.552.4, находящ се в УПИ I, кв.22 по плана на гр. Бургас“ е съставил и подписал акт за установяване на всички строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта /обр.12/, в нарушение на чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.12 от Наредба № 3/2003г. От началника на РДНСК ЮИР е издадено НП № ЮИР-23-ЮИР-17/26.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 300лв.

1.3.12. Димитър Денев, във функциите си на управител на „ПРО КОНСУЛТ ЛД-БАКК“ ДЗЗД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за бл. № 127, ЖК „Меден Рудник“, гр. Бургас, сграда с идентификатори 07079.655.312.1; 07079.655.312.2; 07079.655.312.3; 07079.655.312.4 и 07079.655.312.5, находящ се в УПИ VI, кв.606 по плана на гр. Бургас“ е съставил и подписал акт за установяване на всички строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта /обр.12/, в нарушение на чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.12 от Наредба № 3/2003г. От началника на РДНСК ЮИР е издадено НП № ЮИР-24-ЮИР-18/26.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 300лв.

1.3.13. Георги Генев, в качеството си на управител на „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция на храм „Успение Богородично“ и подобряване прилежащите пространства“, находящ се в УПИ VII-334, кв.25 по плана на с. Зафирово, община Главиница, не е изпълнил задължение си по чл.158, ал.2 от ЗУТ, в 3-дневен срок от съставянето на протокол обр.2 от 04.08.2017г. за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво на строежа да завери заповедна книга на строежа и да уведоми в 7-дневен срок от заверката на същата. От началника на РОНСК Силистра при РДНСК СЦР е издадено НП № СС-5-7/20.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.14. инж. Данаил Попов, който в качеството си на управител на „ПОПОВ КОНТРОЛ“ ООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Газопроводни отклонения, II-ри етап: За хотел „Св. Иван Рилски“ и Вила „Стрезов“ (688м), кв.17, к.к. Боровец от обект „Газификация на к.к. Боровец““ е удостоверил с подписа си съдържанието на съставения акт обр.12/23.11.2017г. за установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта, в нарушение на чл.4, ал.1 от Наредба № 3/2003г. От началника на РДНСК ЮЗР е издадено НП № СФ-55-ЮЗР-7/24.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.15. Ваня Съйнова, във функциите си на управител на „ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД, гр. Варна - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда и ограда“, находящ се в УПИ II-5, кв.173 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, не е осъществила контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, предвидени в одобрения инвестиционен проект по част ПБЗ, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ. От началника на РОНСК Варна при РДНСК СИР е издадено НП № В-11-01/30.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 500лв.

1.3.16. Красимир Паскалев, в качеството си на управител на „АСПЕКТ“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Пристройка към промишлена сграда“, находящ се в УПИ ХХIХ-„за производствени нужди“, кв.75 по плана за улична регулация на гр. Тутракан, ПИ с идент. 73496.501.3796 по КККР на гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, не е изпълнил задължението да уведоми РОНСК Силистра при РДНСК СЦР писмено в регламентирания – 7 дневен срок от заверката на заповедна книга № 24/12.07.2017г., в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Силистра при РДНСК СЦР е издадено НП № СС-11-9/11.05.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.17. Красимир Илиев, в качеството си на правоспособно физическо лице по част „ПБЗ“ в състава на „ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Многофамилна жилищна сграда с магазин“, находящ се в УПИ V, кв.28 по плана на гр. Елин Пелин, не е осъществил контрол по спазване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд, предвидени с проекта по част „ПБЗ“ за строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ. От началника на РО НСК Софийска област при РДНСК ЮЗР е издадено НП № СФ-8-1/05.06.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.18. Анелия Мартинова, във функциите си на консултант - правоспособно физическо лице в състава на „МК НАДЗОР“ ЕООД е изготвила и подписала комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект по част „Конструктивна“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ на строеж „Три силоза за съхранение на зърно“, находящ се в ПИ 749011, местност „Трите декара“ в землището на гр. Кнежа, при наличие на несъгласуваност между предвижданията на част „Конструктивна“ и „ПБЗ“ с част „Архитектура“ по отношение на проектирането на укрепване на изкопа към запазващата се бетонна стена, в нарушение на разпоредбата на чл.142, ал.5, т.4 от ЗУТ. От началника на РО НСК Плевен при РДНСК СЗР е издадено НП № Пл-04-04/18.05.2018г., с което е наложена глоба в размер на 250лв.

1.3.19. Светлана Христова, в качеството си на управител на „АРЕА ПРОЕКТ“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Промяна предназначението на офис в Козметично студио“, находящ се в УПИ VII-1681, кв.188 по плана на гр. Разград, с идент. 61710.502.1681.5.20, не е изпълнила задължението си преди започването на строежа да завери заповедна книга за него, както и да уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2, изр. 1 от ЗУТ. От началника на РО НСК Разград при РДНСК СЦР е издадено НП № Рз-7-8/22.05.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.20. инж. Нина Христова, в качеството си на управител на ЕТ „НИКА-Нина Христова“ – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Водопроводно отклонение“, находящ се в УПИ II-177, 178, кв.252 по плана на гр. Ловеч, не е изпълнила задължението си да уведоми писмено в законоустановения 7-дневен срок РОНСК Ловеч при РДНСК СЗР за заверената на 11.08.2017г. заповедна книга на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Ловеч при РДНСК СЗР е издадено НП № Л-2-2/11.06.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.21. инж. Йоанна Данаилова, във функциите си на управител на „Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране“ в списъка на екипа от правоспособни физически лица към 21.11.2017г. в „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор, което е участник в „Експерт Радомир“ ДЗЗД - консултант на строеж „Обновяване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда (саниране) за жилищен блок № 9-10, в УПИ II, кв.83 по регулационния план на гр. Радомир, ЖК „Автогара“, находящ се в ПИ 61577.505.2542 по КК на гр. Радомир, с идент. 61577.505.2542.2 и 61577.505.2542.3, със ЗП 473.00 м2, РЗП 4249.00 м2“, не е упражнила контрол, относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия труд в строителството, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ. От началника на РО НСК Перник при РДНСК ЮЗР е издадено НП № ПК-5-4/11.05.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.22. Петър Рафаилов, в качеството си на управител на „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Листопрокатен цех; Оборотно водоснабдяване-площадкови мрежи“, в завод „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник“, подобекти: „ЛПЦ-Нова яма за окалин; Нов прокатен цех-пречиствателна станция, разширение на тръбна естакада“, находящи се в ПИ с идент. 55871.513.207 по КККР на гр. Перник е заверил заповедна книга № 21/20.10.2017г. за строежа, без да е налице договор за строителство между възложител и строител, в нарушение на разпоредбата на чл.157, ал.2, изречение второ от ЗУТ. От началника на РО НСК Перник при РДНСК ЮЗР е издадено НП № ПК-6-2/05.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.23. Петър Рафаилов, в качеството си на управител на „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Електростоманодобивен цех-Реконструкция на шлаков двор към ЕДП 1 в завод „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник“, находящ се в ПИ с идент. 55871.513.191 по КККР на гр. Перник е заверил заповедна книга № 22/01.12.2017г. за строежа, без да е налице договор между възложител и строител, в нарушение на разпоредбата на чл.157, ал.2, изречение второ от ЗУТ. От началника на РО НСК Перник при РДНСК ЮЗР е издадено НП № ПК-7-3/05.04.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.24. Каню Канев, в качеството си на управител на „КА КОНСУЛТ-04“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда с подземни гаражи“, находящ се в ПИ с идент. 68134.1007.1863, УПИ ХII-659, кв.61, м.“Кръстова вада“. район „Триадица“- СО по плана на гр. София, не е уведомил РДНСК за нарушаване на техническите правила и нормативи при изпълнението на строежа в 3-дневен срок от установяване на нарушенията при изпълнение на изкопните работи, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.5 от ЗУТ. От началника на РО НСК София при РДНСК ЮЗР е издадено НП № С-2-2/22.06.2018г., с което е наложена глоба в размер на 300лв.

1.3.25. Каню Канев, в качеството си на управител на „КА КОНСУЛТ-04“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда с подземни гаражи“, находящ се в ПИ с идент. 68134.1007.1863, УПИ ХII-659, кв.61, м.“Кръстова вада“. район „Триадица“- СО по плана на гр. София, не е упражнил контрол на строежа за недопускане на увреждане на трети лица и имоти, чиято отговорност е на лицето, упражняващо строителен надзор на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.5 от ЗУТ. От началника на РО НСК София при РДНСК ЮЗР е издадено НП № С-3-3/22.06.2018г., с което е наложена глоба в размер на 500лв.

1.3.26. Каню Канев, в качеството си на управител на „КА КОНСУЛТ-04“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда с подземни гаражи“, находящ се в ПИ с идент. 68134.1007.1863, УПИ ХII-659, кв.61, м.“Кръстова вада“. район „Триадица“- СО по плана на гр. София е съставил протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, без представен договор със строител за изпълнение на изкопни и укрепителни работи, представляващи част от инвестиционния проект на строежа, който да е вписан в ЦПРС, в нарушение на разпоредбата на чл.157, ал.2, изр. последно от ЗУТ. От началника на РО НСК София при РДНСК ЮЗР е издадено НП № С-4-4/22.06.2018г., с което е наложена глоба в размер на 500лв.

1.3.27. Каню Канев, в качеството си на управител на „КА КОНСУЛТ-04“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда с подземни гаражи“, находящ се в ПИ с идент. 68134.1007.1863, УПИ ХII-659, кв.61, м.“Кръстова вада“. район „Триадица“- СО по плана на гр. София е заверил заповедна книга за строежа, без да е представен договор със строител, който да е вписан в ЦПРС, в нарушение на разпоредбата на чл.157, ал.2, изречение последно от ЗУТ. От началника на РО НСК София при РДНСК ЮЗР е издадено НП № С-5-5/22.06.2018г., с което е наложена глоба в размер на 500лв.

1.3.28. Каню Канев, в качеството си на управител на „КА КОНСУЛТ-04“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда с подземни гаражи“, находящ се в ПИ с идент. 68134.1007.1863, УПИ ХII-659, кв.61, м.“Кръстова вада“. район „Триадица“- СО по плана на гр. София е подписал и подпечатал непълно и неправилно съставените актове и протоколи, които са изготвени при изпълнението на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.2, изречение последно от ЗУТ, във вр. с Наредба № 3/31.07.2003г. От началника на РО НСК София при РДНСК ЮЗР е издадено НП № С-7-6/22.06.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.29. Маргарита Димитрова, във функциите си на управител на „ПВМ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Многофункционална сграда с подземни гаражи, хотел, ресторант, кафетерия, магазини, жилищна част, автокъща с шоурум и БКТП“, находящ се в УПИ VI, кв.71, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“-СО, гр. София е допуснала изпълнение на СМР на строежа, без да е изпълнено обезопасяването на етажните плочи по фасадната плоскост към бул. „Симеоново шосе“, гр. София с ограждения: парапети, мрежи, екрани и др., както и инсталационните отвори в етажните плочи, подходите към подземните нива и асансьорната шахта на шоурума, т.е. не е изпълнила всички мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР, предвидени в одобрения инвестиционен проект по част ПБЗ, в нарушение на чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ, във вр. с чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ. От заместник-началника на ДНСК е издадено НП № 13-ДНСК-84/02.07.2018.г, с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.30. Иван Иванов, във функциите си на управител на „ЛАСТО 14“ ЕООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Цех за заварки“, находящ се в УПИ XIV-1232, 1233, кв.102 по плана на с. Дойренци, община Ловеч е допуснал изпълнение на СМР на строежа от строител, който не е регистриран по реда на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите, в нарушение на чл.168, ал.1, т.1 от ЗУТ. От началника на РО НСК Ловеч при РДНСК СЗР е издадено НП № Л-10-9/04.07.2018г., с което е наложена глоба в размер на 250лв.

1.3.31. Инж. Румен Деянов, в качеството си на управител на ЕТ „РУМЕН ДЕЯНОВ“ – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Оптична връзка на базова станция № 4668, намираща се на сграда 65766.702.5048.1, гр. Свищов, ул. „Стоян Ников“ блок 1, с подземната оптична мрежа на територията на гр. Свищов“, находящ се в УПИ III, кв.232 по плана на гр. Свищов, община Свищов, не е уведомил писмено РДНСК СЦР за заверена заповедна книга на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Велико Търново при РДНСК СЦР е издадено НП № ВТ-11-9/16.07.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.32. Славчо Топалов, който в качеството си на управител на „БАЛГЕРИАН ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ-БЕК“ ЕООД - лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда на седем етажа с магазини, ателие и фитнес“, находящ се в УПИ III-11, кв.296 по плана на гр. София, м. „Еврейски гробища“ е подписал и подпечатал акт обр.10/20.02.2018г. за спиране на строителството, като същия не е подписан от всички участници в строителството, а именно: възложители, проектанти и технически правоспособните физически лица, към лицето упражняващо строителен надзор на строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл.7, ал.3, т.10 от Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. От началника на РО НСК София при РДНСК ЮЗР е издадено НП № С-6-7/17.07.2018г., с което е наложена глоба в размер на 300лв.

1.3.33. Инж. Иван Гоцин, в качеството си на управител на „ЕКОСТРОЙ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Монтана – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Разширение на партерен етаж на хотел „Медикус““, находящ се в УПИ II, кв.87 по плана на гр. Вършец, не е уведомил писмено в законоустановения 7-дневен срок /до 16.09.2014г. вкл./ РОНСК Монтана за заверена заповедна книга на 09.09.2014г. на цитирания строеж, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Монтана при РДНСК СЗР е издадено НП № М-12-11/30.07.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.34. Инж. Стоянка Гоцина, в качеството си на управител на ЕТ „СТИВ-Стефан Иванов-Стоянка Иванова“, гр. Монтана – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Едноетажни масивни стопански сгради-съблекалня и инвентарен склад“, находящ се в УПИ II, кв.87 по плана на гр. Вършец, не е уведомила писмено в законоустановения 7-дневен срок /до 24.09.2015г. вкл./ РОНСК Монтана за заверена заповедна книга на 17.09.2014г. на цитирания строеж, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Монтана при РДНСК СЗР е издадено НП № М-13-12/30.07.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.35. Николинка Рашкова-Каменова, в качеството си на управител на „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище „Бъдеще“-1894-Априлци“, находящ се в УПИ I, кв.22 по ПУП-ПРЗ на гр. Априлци, не е изпълнила задължението си да уведоми писмено в законоустановения 7-дневен срок, РОНСК Ловеч при РДНСК СЗР за заверената от нея заповедна книга под № 751/13.07.2018г. на цитирания строеж, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Ловеч при РДНСК СЗР е издадено НП № Л-12-11/08.08.2018г., с което е наложена глоба в размер на 150лв.

1.3.36. инж. Евелина Досева, във функциите си на представител на Обединение „ДВЖ-Проект“, гр. Шумен - лицето, упражняващо строителен надзор на строеж „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в гр. Мездра-Обект СУ „Иван Вазов““, находящ се в УПИ I-496, кв.29 по плана на гр. Мездра, не е изпълнила предоставеното ѝ от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа задължение да уведоми писмено в законоустановения 7-дневен срок РОНСК Враца при РДНСК СЗР за заверена на 08.09.2017г. заповедна книга № 10 на цитирания строеж, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Враца при РДНСК СЗР е издадено НП № Вр-42-9/13.08.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.37. Веселин Георгиев, в качеството си на управител на „ИНЖЕНЕРИНГ БГ 60“ ЕООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Преустройство на базова станция с честотен оборот 900-2100 MHz с № MON 0045 „Замфирово“ на „А1 България“ ЕАД“, разположен на покрива и в сграда, находяща се в УПИ I, кв.70 по плана на с. Замфирово, община Берковица, област Монтана е заверил заповедна книга на 11.07.2018г. на строежа при липса на одобрен ПБЗ, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Монтана при РДНСК СЗР е издадено НП № М-14-14/22.08.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.38. арх. Огнян Христов, който в качеството си на квалифициран специалист по част „Архитектура“ от списъчния състав на консултант „ГЕОДЕТ“ ЕООД е оценил проект за строеж „Жилищна сграда с ОСД, гаражи и ограда-етапно с обща застроена площ 1872,28кв.м, разгъната застроена площ 16581,61кв.м“, находящ се в УПИ II-490, кв.525 по плана на гр. Стара Загора, с основните изисквания към строежите и е заключил, че отговаря на правилата и нормативите за устройство на територията, въпреки че проектът не съответства на изискванията на чл.112 и чл.114, ал.2 от Наредба № 7/13.01.2004г. – предвидени са апартаменти без комини в дневните и кухните, както и апартаменти с изцяло северно изложение, в нарушение на разпоредбата на чл.142, ал.4 от ЗУТ, във вр. чл.142, ал.5, т.2 и ал.9 от ЗУТ и чл.112 и чл.114, ал.2 от Наредба № 7/13.01.2004г. От началника на РО НСК Стара Загора при РДНСК ЮИР е издадено НП № СЗ-18-17/24.08.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.39. Стоянка Моллова-Гарилова, която в качеството си на физическо лице - специалист от екипа на консултант „ГЕОДЕТ“ ЕООД, гр. Стара Загора е подписала комплексен доклад – оценка за съответствие на технически проект за строеж „Склад за приемане и временно съхранение на селскостопанска продукция, транспортна линия, сортировъчно и сушилня за зеленчуци /промяна предназначението на съществуваща сграда/ ЗП370,99кв.м“, находящ се в ПИ № 068067 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, с което е оценила проекта като съответстващ със съществените изисквания към строежите, при наличие на несъответствие на същия със санитарно-хигиенните изисквания по чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ, в нарушение на разпоредбата на чл.142, ал.5, т.3 и ал.4 от ЗУТ. От началника на РО НСК Стара Загора при РДНСК ЮИР е издадено НП № СЗ-17-18/27.08.2018., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.40. Недю Димитров, в качеството си на изпълнителен директор на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5375 гр. Ловеч, кв. Здравец, блок 201, вх. Г“, находящ се в УПИ I, кв.9035 по ПРЗ на северна индустриална зона гр. Ловеч, не е изпълнил задължението си да уведоми писмено в законоустановения 7-дневен срок, РО НСК Ловеч при РДНСК СЗР за заверената от него заповедна книга под № 11/23.07.2018г. на цитирания строеж, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Ловеч при РДНСК СЗР е издадено НП № Л-13-12/04.09.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.41. инж. Валентин Мачиков, в качеството си на изпълнителен директор на „ЕТЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Провадия и гарово секциониране в гара Провадия с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA, участък „Тягова подстанция Провадия“, находящ се в УПИ II-122-БДЖ-тягова подстанция, кв.2, СПЗ-III етап по плана на гр. Провадия, област Варна, не е изпълнил задължението си по чл.159 ал.3 ЗУТ, като в тридневен срок от завършването на СМР по фундаментите на сградата не е съставен своевременно констативен акт пр.№ 3 от Наредба № 3/2003г. на МРРБ, в нарушение на разпоредбата на чл.159, ал.3 от ЗУТ и във вр. с чл.7, ал.3, т.3 от Наредба №3/2003г. От началника на РО НСК Варна при РДНСК СИР е издадено НП № В-38-11/26.09.2018г., с което е наложена глоба в размер на 500лв.

1.3.42. Инж. Свилен Пешев, във функциите си на управител на „ПЕШЕВ“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Външно електрозахранване на „Жилищна сграда““, находящ се в УПИ VI-0006073, кв.30 по плана на с. Гурмазово, община Божурище е подписал окончателен доклад, съставен на основата на акт обр. 15/26.04.2018г., в който оценката за изпълнените СМР не съответства на изпълнения на място строеж, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.6 от ЗУТ, във вр. с §3, ал.1, т.1 и т.9 от ДР на Наредба № 2/31.07.2003г. От началника на РО НСК Софийска област при РДНСК ЮЗР е издадено НП № СФ-12-5/14.09.2018г., с което е наложена глоба в размер на 400лв.

1.3.43. Николай Димитров, в качеството си на управител на „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ООД, гр. Аксаков – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на I-во основно училище“, находящ се в УПИ II-за училище, кв.21 по плана на IV-ти м.р., кв. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, не е осъществил контрол по спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.93, ал.1 на Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. От началника на РДНСК СИР е издадено НП № В-32-СИР-18/27.09.2018г., с което е наложена глоба в размер на 1000лв.

1.3.44. Инж. Веселка Райнова, в качеството ѝ на управител на „РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ“ ООД, гр. Варна – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ VII-274 „за жилищно строителство“, кв.13 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна, не е изпълнила задължението си да спре извършването на СМР на строежа, изпълняван в нарушение на одобрените проекти по част „Конструктивна“, в нарушение на законовата разпоредба на чл.137, ал.3, предл.2 от ЗУТ, във вр. с чл.168, ал.1, т.3 от ЗУТ при безспорно установен строеж по чл.224, ал.1, т.3, предл. второ от ЗУТ. От началника на РДНСК СИР е издадено НП № В-19-СИР-19/27.09.2018г., с което е наложена глоба в размер на 2000лв.

1.3.45. Инж. Татяна Немска в качеството си на управител на ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – ТАТЯНА НЕМСКА“, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда-жилищен блок Стара планина“, находящ се в УПИ VII, кв.10 по ПУП на гр. Девин, община Девин, област Смолян, не е изпълнила задължение си за обезопасяване на строежа, съгласно одобрен ПБЗ, в нарушение на разпоредбата на чл.168 ал.1 т.4 ЗУТ, във вр. с неспазване на правилата за безопасни условия на труд, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и одобрения проект по „ПБЗ“. От началника на РО НСК Смолян при РДНСК ЮЦР е издадено НП № СМ-01-2/03.10.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.46. Д-р инж. Илиана Стойнова в качеството си на управител на „КОНСТРУКШЪН ЕНД ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Многофамилна жилищна сграда-ул. „Родопи“ № 20, сграда в имот с идентификатор 20465.501.493 по КККР, гр. Девин, община Девин, област Смолян  -въвеждане на мерки за енергийна ефективност“, находящ се в УПИ VIII, кв.25 по ПУП на гр. Девин, община Девин, област Смолян, не е изпълнила задължение си за обезопасяване на строежа, съгласно одобрен на 16.10.2017г. проект по „ПБЗ“, в нарушение на разпоредбата на чл.168 ал.1 т.4 ЗУТ, във вр. с неспазване на правилата за безопасни условия на труд, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. От началника на РО НСК Смолян при РДНСК ЮЦР е издадено НП № СМ-02-5/06.11.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.47. Иван Танкишев в качеството си на управител на „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – етапно, II-ри етап: Подобект „Училищна сграда“, ЗП 2882,00 кв. м и РЗП 13451,00 кв. м“, находящ се в УПИ I-училище, кв.170 по регулационния план на гр. Стара Загора е допуснал представляваното от него дружество да не упражни контрол на строителен продукт: бетон, вложен при изграждането на конструкцията на асансьорната шахта и двете колони по южната колонада на сградата на училището, като изиска декларация за характеристики на продукта, в нарушение на разпоредбите на чл.166, ал.1,т.2, чл.169б, ал.1, предл.2-ро във вр. чл.169а, ал.1 и чл.169, ал.1 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. От началника на РО НСК Стара Загора при РДНСК ЮИР е издадено НП № СЗ-22-21/19.10.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.48. Тодор Атанасов в качеството си на управител на „ПРИМА КОНСУЛТ“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Склад за изходни материали със ЗП 843,70 кв. м“, находящ се в УПИ I-8478, кв.471 по плана на гр. Казанлък, не е уведомил писмено РОНСК Стара Загора при РДНСК ЮИР за заверената заповедна книга на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Стара Загора при РДНСК ЮИР е издадено НП № СЗ-23-22/31.10.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.49. Арх. Елена Петринска във функциите си на управител на „ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ“ ООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция на канализационен клон и площадкова канализация за отвеждане на дъждовни води по ул. „Искър“ при о.т.29 – о.т.29а по плана на гр. Божурище, община Божурище“, находящ се по ул. „Искър“, гр. Божурище, община Божурище е удостоверила с подписа си съдържанието на окончателен доклад № 16-11-37-11/19.02.2018г. за строежа, в нарушение на чл.168 ал.6 ЗУТ, във вр. с §3 ал.1 т.1 и т.2 от ДР на Наредба № 2/31.07.2003г. От началника на РО НСК Софийска област при РДНСК ЮЗР е издадено НП № СФ-9-6/04.10.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.50. Инж. Свилен Пешев във функциите си на управител на „ПЕШЕВ“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Нов УИП НН и стълбова линия по улица „Слава бара““, находящ се по ул. „Слава бара“ от о.т.46 до о.т.48 по плана на гр. Костинброд е удостоверил с подписа си съдържанието на съставения акт обр. 15/26.04.2018г., в нарушение на разпоредбата на чл.7 ал.3 т.15 б. Б от Наредба № 3/31.07.2003г. От началника на РО НСК Софийска област при РДНСК ЮЗР е издадено НП № СФ-13-7/16.11.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.51. Инж. Свилен Пешев във функциите си на управител на „ПЕШЕВ“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Нов УИП НН и стълбова линия по улица „Слава бара““, находящ се по ул. „Слава бара“ от о.т.46 до о.т.48 по плана на гр. Костинброд е изготвил и удостоверил с подписа си съдържанието на съставения окончателен доклад № СН-1686-03/27.04.2018г., в нарушение на разпоредбата на §3 ал.1 т.1 от Наредба № 2/31.07.2003г., във вр. с чл.168 ал.6 ЗУТ. От началника на РО НСК Софийска област при РДНСК ЮЗР е издадено НП № СФ-14-8/16.11.2018г., с което е наложена глоба в размер на 500лв.

1.3.52. Георги Милев в качеството си на управител на „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000“ ЕООД, гр. Благоевград – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Водопровод за минерална вода“ – отклонение от съществуващ тръбопровод за минерална вода „с водомерна шахта“ от т.1 в ПИ с идентификатор 04279.605.224 /ул. „Васил Априлов“/ до имоти с идентификатори 04279.82.42 и 04279.626.303 по КК на гр.Благоевград, не е упражнил контрол, относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ. От началника на РО НСК Благоевград при РДНСК ЮЗР е издадено НП № Бл-14-1/16.10.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.53. Инж. Паско Ташков в качеството си на лице от състава на „КОРЕКТ-99“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Приобщаване на пространство между оси 1 и 2 /N и H към магазин 1.018 и 1.020 /магазин „LC Waikiki“/ в обект „ГРАНД МОЛ-ВАРНА“, /с идентификатор 10135.3516.142/“, находящ се в УПИ V-590,591- „за обществено обслужване“, кв.5 по плана на 26-ти м. р-н на гр. Варна, не е изпълнил вменените си по длъжностна характеристика задължения да уведоми писмено РДНСК СИР за това, че е заверена заповедна книга на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2, изр.1 от ЗУТ. От началника на РДНСК СИР е издадено НП № СИР-08-21/24.10.2018г., с което е наложена глоба в размер на 300лв.

1.3.54. Даниела Тотева в качеството си на управител на „ИВО-90-КОНСУЛТ“ ООД, гр.Варна – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Сграда със смесено предназначение, представляваща основен ремонт, реконструкция и надстройка на съществуваща сграда, водопроводно и битово канализационно отклонения“, находящ се в УПИ III-1014“за смесено преназначение“, кв.72 по плана на 8-ми м. р. на гр. Варна за това че, не е изпълнила своевременно задължението си вменено с чл.168, ал.1, т.3 от ЗУТ, а именно да спре извършването на СМР на строежа, изпълняван при условията на чл.224, ал.1, т.2, предл. второ от ЗУТ-т.е. при съществени отклонения от одобрените проекти по смисъла на чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ. От началника на РДНСК СИР е издадено НП № В-44-СИР-23/15.11.2018г., с което е наложена глоба в размер на 2000лв.

1.3.55. Инж. Стефан Тонев в качеството си на управител на „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция и преустройство на ведомствена бензиностанция“, находяща се в ПИ 080020 в землището на с. Мърчево, община Бойчиновци е заверил заповедна книга на строежа под № 01-16 след изтичане на тридневния срок от съставяне на раздел II от протокол обр.2 с дата 21.09.2018г., в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ, във вр. с чл.7, ал.3, б. „в“, т.4 от Наредба № 3/2003г. От началника на РО НСК Монтана при РДНСК СЗР е издадено НП № М-17-16/30.10.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.56. Валентин Янчев в качеството си на управител на „ГАРАНТ ВВ“ ЕООД, гр. Шумен – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Базова станция на SLS 0031.A002 “SITOVO“ с честотен обхват 900-2100MHz на „Мобилтел“ ЕАД“, находящ се върху съществуваща сграда-основно училище в УПИ II, кв.41 по плана на с.Ситово, община Ситово, област Силистра, не е изпълнил задължение в законоустановения 7-дневен срок от заверката на заповедната книга на цитирания строеж да уведоми писмено РО НСК Силистра при РДНСК СЦР, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Силистра при РДНСК СЦР е издадено НП № СС-15-15/31.10.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.57. Валентин Янчев в качеството си на управител на „ГАРАНТ ВВЕООД, гр. Шумен – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Базова станция на SLS 0036.В001 “SITOVO“ с честотен обхват 900MHz на „Мобилтел“ ЕАД“, находящ се в ПИ 004080 в землището на с. Искра, м. „Куванлъка“, община Ситово, област Силистра, не е изпълнил задължение в законоустановения 7-дневен срок от заверката на заповедната книга на цитирания строеж да уведоми писмено РО НСК Силистра при РДНСК СЦР, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Силистра при РДНСК СЦР е издадено НП № СС-16-16/31.10.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.58. Петко Сечков във функциите си на управител на „СЕЧКОВ-1“ ЕООД - консултант по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ е изготвил оценка за съответствие на инвестиционен проект на строеж „Дестилация за етерични масла“, находящ се в УПИ XXXVI-производствена дейност, м. „Туповица“ в землището на с.Бошуля, община Септември, област Пазарджик, като е приел и не е коригирал определената в проектната част „Технология“ пета категория строеж, вместо първа съгласно чл.2, ал.4 и ал.5 от наредба № 1/30.07.2003г. Изготвената оценка за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежа е без данни за положително становище на органите на пожарна безопасност и защита на населението, в нарушение на разпоредбите на чл.143, ал.1, т.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Пазарджик при РДНСК ЮЦР е издадено НП № Пз-28-24/08.11.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.59. Атанас Ангелов в качеството си на управител на „КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Пловдив – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Свинеферма до 750 свине – майки“, находящ се в УПИ IV-1584 за производствена и животновъдна дейност, м. „Сухия дъбовик“ по плана на гр. Пещера, не е изпълнил задължение в законоустановения 7-дневен срок от заверката на заповедната книга на цитирания строеж да уведоми писмено РО НСК Пазарджик при РДНСК ЮЦР, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Пазарджик при РДНСК ЮЦР е издадено НП № Пз-31-26/16.11.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.60. Соня Иванова-Духлевска, в качеството си на управител на „КИМТЕКС ЛС“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Велпапе“ отклонение за ТП-37“ по улица „Момина сълза“ с ОК 613, 609а, 609 и 610 по ПРЗ на гр. Ловеч, област Ловеч в ПИ с идент. 44327.502.7719, 44327.502.3004 и 44327.197.91 по КК е допуснала изпълнението на строежа без да е съставен протокол по чл.74, ал.2 от ЗУТ, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл.74, ал.2 от ЗУТ. От началника на РО НСК Ловеч при РДНСК СЗР е издадено НП № Л-17-14/12.11.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.61. Васил Вутов, в качеството си на изпълнителен директор на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ /БСК/ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Осветление писта на стадион „Чавдар““, находящ се в УПИ Х-1197, кв.281 по ПРЗ на I и II микрорайон, гр. Троян, област Ловеч, ПИ с идент. 73198.505.237 по КК е допуснал незаконосъобразно съставяне на 14.09.2018г. на протокол обр.2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежa, в нарушение на разпоредбата на чл.157, ал.4 от ЗУТ, във вр. с чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/31.07.2003г. От началника на РО НСК Ловеч при РДНСК СЗР е издадено НП № Л-18-15/12.11.2018г., с което е наложена глоба в размер на 200лв.

1.3.62. Николай Николов в качеството си на управител на „БУЛСТРОЙ НАДЗОР“ ООД, гр. Добрич – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Сезонна жилищна сграда с магазини“, находящ се в УПИ IV-377, кв.101 по плана на гр. Балчик не е осъществил контрол, като не е спрял и е допуснал едновременното изпълнение на последните два такта от предвидените по одобрения инвестиционен проект за укрепване на терена по северната граница на имота, което е довело до отслабване на земната основа и поява на пукнатини в жилищната сграда в съседния имот, в нарушение на чл.168, ал.1, т.5 от ЗУТ. От началника на РДНСК СИР е издадено НП № Д-11-СИР-26/07.12.2018г., с което е наложена глоба в размер на 3000лв.

1.3.63. Лъчезар Киров в качеството си на управител на „КА КОНСУЛТ БГ“ ООД, гр. Бургас – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда и сградни ВиК и Ел. отклонения“, находящ се в УПИ ХI-330, кв.159 по плана на ЗЦГЧ на гр. Бургас е подписал и внесъл в РОНСК Бургас окончателен доклад за строежа на 03.09.2018г., при наличие на несъответствие на изпълнения строеж със съставения окончателен доклад, в нарушение на чл.169, ал.1, т.2 от ЗУТ, вр. с чл.659, ал.3 от Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. за СТПНОБП и вр. с чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2/2003г. От началника на РОНСК Бургас при РДНСК ЮИР е издадено НП № Б-54-РДНСК-9/27.12.2018г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.64. От служители на ДНСК са съставени 5 броя акта за установяване на административни нарушения /АУАН/, по които административнонаказателното производство в този отчетен период не е приключено:

- АУАН № В-35/12.09.2018г. срещу „ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД, гр. Варна, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ III-12, кв.173 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, не е осъществило контрол по спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителните и монтажни работи на строежа и е нарушил разпоредбата на чл.40, т.1 и т.2 на Наредба № 2/22.03.2004г.

- АУАН № СФ-19/09.10.2018г. срещу „АЛФА-БИЛД КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, което в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащото пространство“, находящ се в УПИ I-за училище, кв.191 по плана на гр. Ихтиман е допуснало изпълнение на СМР на строежа, без заверена заповедна книга, с което е нарушило разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ.

- АУАН № СФ-26/13.11.2018г. срещу „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, което в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица-Трети етап-Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане „Въртопа“ до Връх 68“, находящ се в поземлени имоти от землището на с. Антон не е изпълнило задължението си да спре строежа, изпълняван при условията на чл.224, ал.1 от ЗУТ – с изтекъл срок на действие на дадените от специализираните контролни органи разрешения, с което е нарушило разпоредбата на чл.168, ал.1, т.3 от ЗУТ.

- АУАН № СФ-28/22.11.2018г. срещу „СТРОЙГАРАНТ-2005“ ЕООД, което в качеството си на консултант по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ е извършило оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект на строеж „Преустройство на съществуващо производствено хале – за изграждане на инсталация за газифициране и втечняване на тежко гориво“, находящ се в поземлен имот № 23409.16.26 в землището на гр. Драгоман, която е в противоречие със съдържанието на разработените части на инвестиционния проект, между които е налице несъгласуваност, с което е нарушило разпоредбата на чл.142, ал.5, т.4 и т.5 от ЗУТ.

- АУАН № СС-23/17.12.2018г. срещу инж. Веска Грозданова, която в качеството си на управител на „ИНВЕСТ-99“ ООД, гр. Пловдив – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Газифициране на община Силистра, Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра – Етап 2018 ТТР 25С 2018“, находящ се по улици на гр. Силистра не е осъществила контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труда на строежа, с което е нарушила разпоредбата на чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ.

 

1.4. Констатации и последващи действия.

1.4.1. Със заповед № РД-13-077/15.03.2019г. на началника на ДНСК са дадени подробни методически указания на началниците на РДНСК относно обхвата, организирането и отчитането на резултатите от извършените проверки по изпълнение на задълженията на лицата упражняващи дейността консултант.

1.4.2. Предвид изложените констатации от резултати от извършените от органите на ДНСК проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор и установените пропуски допуснати от тях, с оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на ДНСК по изпълнението на задълженията на лицата упражняващи дейността консултант възложена им със ЗУТ, ще бъдат предприети следните мерки:

14.2.1. Ще се извършат проверки на всички регистрирани лица извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица;

1.4.2.2. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор за всяко отделно установено административно нарушение по ЗАНН;

1.4.2.3. Ще се образува административнонаказателно производство на консултанта и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица при незаконосъобразно извършена оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбата на чл.142, ал.5 от ЗУТ и чл.142, ал.10 от ЗУТ;

1.4.2.4. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при установено незаконосъобразно започване на строежа;

1.4.2.5. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при неосъществен контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

1.4.2.6. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор непредприело действия по спирането на строеж изпълняван при условията на чл.224, ал.1 от ЗУТ и чл.225, ал.2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

1.4.2.7. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при неосъществен контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

1.4.2.8. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при наличие на допуснато увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

1.4.2.9. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при установено наличие на неподписани актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.4.2.10. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при констатирано нарушение на техническите правила и нормативи по време на строителството, за които лицето, упражняващо строителен надзор не е уведомило регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

2. Проверки на дейността на общинските/районните администрации.

В изпълнение на предоставените с чл.222, ал.2, т.3 и т.7 от ЗУТ правомощия на ДНСК, във връзка с чл.4, ал.1 и ал.2 от Устройствения правилник на ДНСК за упражняване на контрол по законосъобразността на извършваното строителство и действията на общинските администрации, и правомощията, предоставени със заповед № РД-13-178/11.08.2014г. на началника на ДНСК, от началниците РДНСК са издадени заповеди за извършване на проверки от длъжностни лица на РО НСК към тях в общинските/районните администрации, попадащи в териториалния им обхват. Извършени са планираните проверки на дейността на общините относно законосъобразността на действията при издаване на строителни книжа; при въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация; при изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително, в съответствие с правомощията, вменени по чл.223 от ЗУТ (последно изм. обн. ДВ, бр.82/26.10.2012г.) на кметовете и служителите за контрол по строителството; при изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица и др.

С писмо изх.№ СТ-20-00-979/26.02.2016г. на началника на ДНСК са дадени подробни указания на началниците на РДНСК и началниците на РОНСК към тях относно обхвата, организирането, провеждането и отчитането на комплексните проверки, с приложен примерен образец за съставяне на констативни протоколи, съдържащи изискващите се данни, съгласно указанията за извършване на проверките. Съгласно указанията, констативните протоколи от проверките се изпращат на кметовете на съответните общини/райони за довеждане до знанието на главните архитекти и на служителите, ангажирани с функциите и задачите по устройство на територията. Проверките се извършват съгласно предоставени от началниците на РДНСК графици за проверки.

В настоящия доклад са отразени обобщените резултати от проверките през четирите тримесечия на 2018г. и са описани установените в общинските администрации нарушения по спазването разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включително образуваните за тях административнонаказателни производства. С осъществявания чрез комплексните проверки превантивен контрол се цели оказване съдействие на общинските администрации за подобряване обслужването на юридическите и физически лица.

Извършените комплексни проверки от регионалните отдели на РДНСК обхващат дейността по ЗУТ на съответните общини/райони за период около три месеца до четиринадесет месеца, изминал от предходната проверка на същата община/район.

През I-во тримесечие на 2018г., в изпълнение на графика са извършени 71 проверки на общински и районни администрации, съответно през II тримесечие на 2018г. – 97 проверки, през III тримесечие на 2018г. – 77 проверки и през IV тримесечие на 2018г. – 72 проверки на общински и районни администрации.

С обобщените доклади на началника на РДНСК-Югозападен район са получени резултатите от извършените проверки на общинските и районни администрации, съставените при проверките констативни протоколи и докладите на началниците на РОНСК, както следва:

За I-во тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 16 общински и районни администрации:

От РОНСК-Благоевград са извършени проверки на 4 общински администрации – Благоевград, Симитли, Кресна и Банско.

От РОНСК-Кюстендил са извършени проверки на 3 общински администрации – Кюстендил, Бобошево и Невестино.

От РОНСК-Перник е извършена проверка на 1 общинска администрация – Земен.

От РОНСК-Софийска област са извършени проверки на 6 общински администрации – Божурище, Долна баня, Драгоман, Ихтиман, Костинброд и Сливница.

От РОНСК-София са извършени проверки на 2 районни администрации на СО – „Възраждане“ и „Изгрев“.

За II тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 18 общински и районни администрации, както следва:

От РОНСК-Благоевград са извършени проверки на 5 общински администрации – Белица, Петрич, Разлог, Сандански и Струмяни.

От РОНСК-Кюстендил са извършени проверки на 2 общински администрации – Сапарева баня и Рила.

От РОНСК-Перник са извършени проверки на 2 общински администрации – Брезник и Радомир.

От РОНСК-Софийска област са извършени проверки на 6 общински администрации – Антон, Златица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.

От РОНСК-София са извършени проверки на 3 районни администрации на СО – „Лозенец“, „Красно село“ и „Оборище“.

За III тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 14 общински и районни администрации, както следва:

От РОНСК-Благоевград са извършени проверки на 2 общински администрации – Якоруда и Гоце Делчев.

От РОНСК-Кюстендил са извършени проверки на 3 общински администрации – Кочериново, Бобов дол и Трекляно.

От РОНСК-Перник е извършена проверка на 1 общинска администрация – Ковачевци.

От РОНСК-Софийска област са извършени проверки на 6 общински администрации – Ботевград, Елин Пелин, Копривщица, Етрополе, Правец и Горна Малина.

От РОНСК-София са извършени проверки на 2 районни администрации на СО – „Панчарево“ и „Триадица“.

За IV тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 13 общински и районни администрации, както следва:

От РОНСК-Благоевград са извършени проверки на 3 общински администрации – Сатовча, Гърмен и Хаджидимово.

От РОНСК-Кюстендил е извършена проверка на 1 общинска администрация – Дупница.

От РОНСК-Перник са извършени проверки на 2 общински администрации – Трън и Перник.

От РОНСК-Софийска област са извършени проверки на 4 общински администрации – Своге, Костенец, Годеч и Самоков.

От РОНСК-София са извършени проверки на 2 районни администрации на СО –„Подуяне“ и „Витоша“ и на Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО.

Извършена е проверка на общо 551 образувани административни преписки през проверявания период, от които 201 по издадени строителни книжа, 113 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория /за територията на СО съгласно правомощията, предоставени от главния архитект на СО, процедурата по въвеждане на строежите в експлоатация се провежда от Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО и главните инженери на райони/, 127 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл.223 от ЗУТ, и 110 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

С обобщените доклади на началника на РДНСК-Южен централен район са получени резултатите от извършените проверки на общинските и районни администрации, съставените при проверките констативни протоколи и докладите на началниците на РОНСК, както следва:

За I-во тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 16 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Пловдив са извършени проверки на 4 общински администрации – общинските администрации на Пловдив и районните администрации на „Западен“ и „Южен“ към община Пловдив и Садово.

От РОНСК-Хасково са извършени проверки на 2 общински администрации – Стамболово и Симеоновград.

От РОНСК-Смолян са извършени проверки на 3 общински администрации – Смолян, Девин и Златоград.

От РОНСК-Пазарджик са извършени проверки на 6 общински администрации – Пазарджик, Ракитово, Сърница, Стрелча, Септември и Батак.

От РОНСК-Кърджали е извършена проверка на 1 общинска администрация – Черноочене.

За II тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 24 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Пловдив са извършени проверки на 8 общински/районни администрации – районните администрации на „Централен“, „Източен“, Северен“ и „Тракия“ към община Пловдив, Родопи, Карлово, Марица и Съединение.

От РОНСК-Хасково са извършени проверки на 3 общински администрации – Харманли, Димитровград и Хасково.

От РОНСК-Смолян са извършени проверки на 3 общински администрации – Чепеларе, Неделино и Доспат.

От РОНСК-Пазарджик са извършени проверки на 6 общински администрации – Брацигово, Белово, Пещера, Велинград, Панагюрище и Сърница.

От РОНСК-Кърджали са извършени проверки на 4 общински администрации – Джебел, Кърджали, Кирково и Крумовград.

За III тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 20 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Пловдив са извършени проверки на 7 общински администрации – Куклен, Кричим, Перущица, Хисаря, Сопот, Брезово и Асеновград.

От РОНСК-Хасково са извършени проверки на 3 общински администрации – Тополовград, Минерални бани и Ивайловград.

От РОНСК-Смолян са извършени проверки на 2 общински администрации – Баните и Борино.

От РОНСК-Пазарджик са извършени проверки на 6 общински администрации – Лесичово, Пазарджик, Ракитово, Септември, Стрелча и Батак.

От РОНСК-Кърджали са извършени проверки на 2 общински администрации –. Момчилград и Ардино.

За IV тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 16 общински и районни администрации, както следва:

От РОНСК-Пловдив са извършени проверки на 5 общински администрации – Лъки, Първомай, Раковски, Стамболийски и Калояново.

От РОНСК-Хасково са извършени проверки на 3 общински администрации – Свиленград, Маджарово и Любимец.

От РОНСК-Смолян са извършени проверки на 2 общински администрации – Мадан и Рудозем.

От РОНСК-Пазарджик са извършени проверки на 5 общински администрации – Белово, Пещера, Брацигово, Панагюрище и Велинград.

От РОНСК-Кърджали е извършена проверка на 1 общинска администрация – Кърджали.

Извършена е проверка на общо 825 преписки, от които 317 по издадени строителни книжа, 249 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, 113 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл.223 от ЗУТ и 146 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

С обобщените доклади на началника на РДНСК-Югоизточен район са получени резултатите от извършените проверки на общинските и районни администрации, съставените при проверките констативни протоколи и докладите на началниците на РОНСК, както следва:

За I-во тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 10 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Бургас са извършени проверки на 3 администрации – Приморско, Айтос и Карнобат.

От РОНСК-Стара Загора са извършени проверки на 2 общински администрации – Мъглиж и Опан.

От РОНСК-Сливен са извършени проверки на 2 общински администрации – Твърдица и Нова Загора.

От РОНСК-Ямбол са извършени проверки на 3 общински администрации – Стралджа, Елхово и Болярово.

За II тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 14 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Бургас са извършени проверки на 6 администрации – Несебър, Несебър-кметство Обзор, Поморие, ЦАУ „Възраждане“, ЦАУ „Освобождение“ и „Долно Езерово“ и ЦАУ „Приморие“ – Бургас.

От РОНСК-Стара Загора са извършени проверки на 4 общински администрации – Гурково, Казанлък, Николаево и Павел баня.

От РОНСК-Сливен са извършени проверки на 2 общински администрации – Котел и Сливен.

От РОНСК-Ямбол са извършени проверки на 2 общински администрации – Тунджа и Ямбол.

За III тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 12 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Бургас са извършени проверки на 5 администрации – Малко Търново, Средец, Созопол, Царево и ЦАУ „Зора“ – Бургас.

От РОНСК-Стара Загора са извършени проверки на 2 общински администрации – Гълъбово и Стара Загора.

От РОНСК-Сливен са извършени проверки на 2 общински администрации – Твърдица и Нова Загора.

От РОНСК-Ямбол са извършени проверки на 3 общински администрации – Стралджа, Елхово и Болярово.

За IV тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 12 общински и районни администрации, както следва:

От РОНСК-Бургас са извършени проверки на 5 администрации – Сунгурларе, Руен, Камено, Бургас и ЦАУ „Изгрев“ – Бургас.

От РОНСК-Стара Загора са извършени проверки на 3 общински администрации – Раднево, Чирпан и Братя Даскалови.

От РОНСК-Сливен са извършени проверки на 2 общински администрации – Котел и Сливен.

От РОНСК-Ямбол са извършени проверки на 2 общински администрации – Ямбол и Тунджа.

Извършена е проверка на общо 431 преписки, от които 148 по издадени строителни книжа, 120 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, 76 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл.223 от ЗУТ и 87 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

С обобщените доклади на началника на РДНСК-Североизточен район са получени резултатите от извършените проверки на общинските и районни администрации, съставените при проверките констативни протоколи и докладите на началниците на РОНСК, както следва:

За I-во тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 9 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Варна са извършени проверки на 4 общински администрации – Бяла, Аксаково, Долни чифлик и Аврен.

От РОНСК-Добрич са извършени проверки на 2 общински администрации – Тервел и Добричка.

От РОНСК-Търговище е извършена проверка на 1 общинска администрация – Попово.

От РОНСК-Шумен са извършени проверки на 2 общински администрации – Велики Преслав и Каспичан.

За II тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 11 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Варна са извършени проверки на 4 общински администрации – Ветрино, Суворово, Вълчи дол и Девня.

От РОНСК-Добрич са извършени проверки на 2 общински администрации – Шабла и Крушари.

От РОНСК-Търговище е извършена проверка на 2 общински администрации – Омуртаг и Търговище.

От РОНСК-Шумен са извършени проверки на 3 общински администрации – Венец, Върбица и Шумен.

За III тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 9 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Варна са извършени проверки на 4 общински администрации – Варна, Белослав, Дългопол и Провадия.

От РОНСК-Добрич са извършени проверки на 2 общински администрации – Генерал Тошево и Балчик.

От РОНСК-Търговище е извършена проверка на 1 общинска администрация – Антоново.

От РОНСК-Шумен са извършени проверки на 2 общински администрации – Каолиново и Никола Козлево.

За IV тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 11 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Варна са извършени проверки на 5 районни администрации – Район „Приморски“, Район „Владислав Варненчик“, Район „Младост“, Район „Аспарухово“ и Район „Одесос“, община Варна.

От РОНСК-Добрич са извършени проверки на 2 общински администрации – Добрич-град и Каварна.

От РОНСК-Търговище е извършена проверка на 1 общинска администрация – Опака.

От РОНСК-Шумен са извършени проверки на 3 общински администрации – Нови пазар, Смядово и Хитрино.

Извършена е проверка на общо 523 преписки, от които 114 по издадени строителни книжа, 113 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, 136 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл.223 от ЗУТ, и 160 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

С обобщените доклади на началника на РДНСК-Северен централен район са получени резултатите от извършените проверки на общинските и районни администрации, съставените при проверките констативни протоколи и докладите на началниците на РОНСК, както следва:

За I тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 8 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Русе е извършена проверка на 1 общинска администрация – Русе.

От РОНСК-Силистра е извършена проверка на 1 общинска администрация – Главиница.

От РОНСК-Разград са извършени проверки на 2 общински администрации – Исперих и Кубрат.

От РОНСК-Габрово е извършена проверка на 1 общинска администрация – Трявна.

От РОНСК-Велико Търново са извършени проверки на 3 общински администрации– Лясковец, Велико Търново и Горна Оряховица.

За II тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 14 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Русе са извършени проверки на 3 общински администрации – Сливо поле, Ценово и Бяла.

От РОНСК-Силистра са извършени проверки на 3 общински администрации – Ситово, Кайнарджа и Алфатар.

От РОНСК-Разград са извършени проверки на 2 общински администрации – Самуил и Разград.

От РОНСК-Габрово са извършени проверки на 3 общински администрации – Севлиево, Дряново и Габрово.

От РОНСК-Велико Търново са извършени проверки на 3 общински администрации– Свищов, Стражица и Златарица.

За III тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 9 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Русе са извършени проверки на 2 общински администрации – Две могили и Иваново.

От РОНСК-Силистра е извършена проверка на 1 общинска администрация – Тутракан.

От РОНСК-Разград са извършени проверки на 2 общински администрации – Завет и Цар Калоян.

От РОНСК-Габрово са извършени проверки на 2 общински администрации – Трявна и Габрово.

От РОНСК-Велико Търново са извършени проверки на 2 общински администрации– Елена и Павликени.

За IV тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 10 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Русе са извършени проверки на 2 общински администрации – Ветово и Борово.

От РОНСК-Силистра са извършени проверки на 2 общински администрации – Дулово и Силистра.

От РОНСК-Разград са извършени проверки на 2 общински администрации – Лозница и Разград.

От РОНСК-Габрово са извършени проверки на 2 общински администрации – Дряново и Севлиево.

От РОНСК-Велико Търново са извършени проверки на 2 общински администрации– Полски Тръмбеш и Сухиндол.

Извършена е проверка на общо 510 преписки, от които 138 по издадени строителни книжа, 117 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, 61 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл.223 от ЗУТ, и 194 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

С обобщените доклади на началника на РДНСК-Северозападен район са получени резултатите от извършените проверки на общинските и районни администрации, съставените при проверките констативни протоколи и докладите на началниците на РОНСК, както следва:

За I тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 12 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Враца е извършена проверка на 1 общинска администрация – Оряхово.

От РОНСК-Видин са извършени проверки на 3 общински администрации – Кула, Бойница и Чупрене.

От РОНСК-Монтана са извършени проверки на 3 общински администрации – Бойчиновци, Вълчедръм и Якимово.

От РОНСК-Ловеч са извършени проверки на 2 общински администрации – Тетевен и Ябланица.

От РОНСК-Плевен са извършени проверки на 3 общински администрации – Искър, Кнежа и Долни Дъбник.

За II тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 16 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Враца са извършени проверки на 4 общински администрации – Мездра, Бяла Слатина, Козлодуй и Враца.

От РОНСК-Видин са извършени проверки на 3 общински администрации – Грамада, Ново село и Видин.

От РОНСК-Монтана са извършени проверки на 4 общински администрации – Монтана, Брусарци, Берковица и Медковец.

От РОНСК-Ловеч са извършени проверки на 2 общински администрации – Ловеч и Угърчин.

От РОНСК-Плевен са извършени проверки на 3 общински администрации – Червен бряг, Левски и Белене.

За III тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 13 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Враца са извършени проверки на 3 общински администрации – Хайредин, Роман и Криводол.

От РОНСК-Видин са извършени проверки на 3 общински администрации – Макреш, Димово и Ружинци.

От РОНСК-Монтана са извършени проверки на 2 общински администрации – Лом и Вършец.

От РОНСК-Ловеч са извършени проверки на 2 общински администрации – Троян и Летница.

От РОНСК-Плевен са извършени проверки на 3 общински администрации – Плевен, Долна Митрополия и Гулянци.

За IV тримесечие на 2018г. са извършени проверки на дейността по ЗУТ на 10 общински администрации, както следва:

От РОНСК-Враца са извършени проверки на 2 общински администрации – Мизия и Борован.

От РОНСК-Видин са извършени проверки на 2 общински администрации – Брегово и Белоградчик.

От РОНСК-Монтана са извършени проверки на 2 общински администрации – Георги Дамяново и Чипровци.

От РОНСК-Ловеч са извършени проверки на 2 общински администрации – Априлци и Луковит.

От РОНСК-Плевен са извършени проверки на 2 общински администрации – Пордим и Никопол.

Извършена е проверка на общо 568 преписки, от които 126 по издадени строителни книжа, 152 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, 136 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл.223 от ЗУТ, и 154 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

Извършени са комплексни планови проверки по изпълнение на задълженията по ЗУТ на 265 общински администрации и на 28 районни администрации и кметства, като на 26 от администрациите е извършена проверка двукратно, относно:

2.1. Изпълнение задължението на кметовете на общините по § 123, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУТ относно изготвяне на общ устройствен план (ОУП) на територията на проверените общини е установено, че към датите на проверките действащи ОУП имат 58 от проверените общини, а за част от 7 общини има частични ОУП. Предприети са действия по § 123, ал. 1 от ПЗР на ЗИД ЗУТ за започване на процедура по изготвяне на ОУП на територията на останалите общини, които са на различен етап.

2.2. Експертните съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към съответната община/район, при извършените проверки са направени/установени следните констатации, пропуски и нарушения:

-за общини Пордим, Каварна, Крушари и Златица: във връзка с установените пропуски са дадени препоръки да се актуализира състава на ОЕСУТ, като се определи основен, разширен и специализиран състав на съвета, с включване на представители на КИИП, КАБ, САБ и на специализираните контролни органи, включително представител на „Геозащита“ ЕООД при наличие на свлачища на територията на общината;

- за общини Антон, Копривщица и Костинброд са установени немотивирани оценки за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, дадени в протоколите на ОЕСУТ. Същите представляват общо становище за съответствие по чл.142, ал.5 от ЗУТ, без да са направени оценки на отделните части на инвестиционните проекти;

- в състава на ОбЕСУТ са включени представители на Регионалната здравна инспекция, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, ВиК, ЧЕЗ „Разпределение“ България АД, КИИП, КАБ и САБ, но съгласно представените протоколи, на проведените заседания са присъствали само част от представителите.

2.3. Изискващите се по ЗУТ 3бр. архиви и 6 бр. регистри създавани, поддържани и съхранявани в общинските администрации:

Предвид изискванията на изменената разпоредба на чл.5, ал.5 от ЗУТ, в сила от 11.02.2017г., за привеждане на регистрите на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи към публичност, при проверките е установено, че регистрите са публични и са достъпни на интернет страницата на общините или чрез Портала за отворени данни на Република България за 98 бр. общини.

Дадени са препоръки да се изготвят публични регистри на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.

2.4. Законосъобразността на действията на общинските администрации при издаване на строителни книжа, при извършените проверки е установено:

От началниците на РОНСК и началниците на РДНСК при извършените служебни проверки по реда на чл.156 от ЗУТ и във връзка с подадени жалби от заинтересувани лица по реда на чл.216 от ЗУТ са отменени общо 103 бр. разрешения за строеж, от които 1 е отменено частично и са образувани 90 бр. административнонаказателни производства, като към момента са издадени 48 бр. наказателни постановления.

По спазване на сроковете за одобряване на инвестиционни проекти, определени в чл.144, ал.3, т.1 и т.2 от ЗУТ, са установени единични случаи на нарушения.

За разглеждания период няма отменени разрешения за строеж в имоти, попадащи в регистрирани свлачищни райони.

Относно установени нарушения на ПУП и разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е установено само едно нарушение – в община Долни чифлик. Инвестиционните проекти за строеж, попадащ в зона „Б“ съгласно ЗУЧК, са одобрени в нарушение на чл. 13, ал.1 от ЗУЧК, а именно разрешенията за строеж за изграждане на разрешените обекти в зона „А“ и в зона „Б“ да се издават при наличие на необходимата техническа инфраструктура за енергоснабдяване, водоснабдяване, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и за събиране и обезвреждане на битови и строителни отпадъци.

2.5. Спазване на изискванията на чл.150, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗУТ за едновременно одобряване и съобщаване на съставните части на КПИИ – ПУП и инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж е установено:

При проверката в общините Мъглиж и Правец на разрешения за строеж, издадени по реда на чл. 150 от ЗУТ, е установено, че не е спазена разпоредбата на чл.150, ал.3 ЗУТ частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива (проект за подробен устройствен план и инвестиционен проект) да се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж. За установените нарушения са образувани административнонаказателни производства по реда на ЗАНН.

2.6. Съобщаването на издадените разрешения за строеж – неизпълнение/несвоевременно изпълнение на задълженията по чл.149, ал.5 ЗУТ:

За общините Гулянци, Копривщица и Неделино е установено несвоевременно изпълнение на задълженията на главните архитекти, съгласно чл.149, ал.5 от ЗУТ.

2.7. Законосъобразността на действията на общинските администрации по въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация:

При извършени проверки на досиетата на въведени в експлоатация строежи относно изпълнение разпоредбите на чл.177, ал.1 и ал.3, чл.178, ал.3 и чл.86, ал.2 от ЗУТ са установени следните пропуски и нарушения:

-непълнота на представените съгласно чл.19а, ал.3 и ал.4 от Наредба №2/2003г. документи за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж четвърта и пета категория – община Кирково,

-строителството е извършено без сключен договор между възложителя и фирма за упражняване на строителен надзор на строежа в нарушение на чл.168, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.161, ал.4, т.2 от ЗУТ и без сключен договор за авторски надзор по време на строителството между възложителя и фирмата, изготвила работен проект за строежа, в нарушение на чл.162, ал.2 от ЗУТ – община Кула,

-не е представен документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ – общините Левски и Цар Калоян.

-неспазване на нормативно определения 7-дневен срок за издаване на УВЕ, в нарушение на чл.177, ал.3, изр. второ от ЗУТ.

2.8. Изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително.

Към момента на извършване на плановите проверки в 7 общини – Добричка, Бойница, Чупрене, Земен, Ново село, Николаево и Ветово няма приета Наредба, уреждаща условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконните строежи от четвърта до шеста категория, съгласно разпоредбите на чл.225а, ал.1 и ал.3 от ЗУТ (нова, обн. ДВ, бр.82/26.10.2012г., в сила от 26.11.2012г.).

При извършена проверка относно законосъобразността на действията на общинските администрации за констатиране на строежи, извършени с нарушения по чл.224, ал.1 от ЗУТ, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ и незаконосъобразно ползващи се в нарушение на чл.178, ал.1 и ал.4 от ЗУТ са установени следните пропуски и нарушения:

-по образувана преписка във връзка с молба, проверка на наличните строителни книжа в общината и проверка на място не е извършвана,

-не са съставени констативни протоколи/актове от извършени проверки на място, както и данни за предприети последващи действия от общинската администрация по чл.223 от ЗУТ за законосъобразно приключване на преписките,

-съгласно чл.5а, ал.3 от Закона за администрацията (обн.ДВ, бр.130/05.11.1998г., последно изм.ДВ, бр.7/19.01.2018г.), длъжностните лица, които предоставят или извършват административни услуги по §1, т.2, букви „в“, „г“ и „д“ от допълнителната разпоредба, са длъжни да ги предоставят или извършат в срок не по-дълъг от 30 дни, освен ако в специален закон е предвидено друго. Установени са случаи на изготвени отговори по образувани преписки значително превишаващи 30-дневния срок;

-издаден е акт за узаконяване в нарушение на §127, ал.2 и ал.3 от ПЗР на ЗИД ЗУТ, тъй като за част от заявеният строеж е изпълнен без строителни книжа през 2015г.

-обърнато е внимание, образуваните административнонаказателни производства да се довършват с издаване на наказателно постановление/резолюция за прекратяване, съгласно ЗАНН, както и да не се образуват повече от едно административно производство по отношение на един и същ строеж или извършител и на еднакво правно основание;

2.9. Изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица:

В някои от проверените общини Тервел, Кула, Ново село, Кирково, Гулянци, Ботевград, Полски Тръмбеш, Костинброд не е регламентиран редът, по който да се изисква изпълнението на услугите. Обърнато е внимание, че във връзка с изпълнение на разпоредбата на ал.5 (Нова – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) от чл.157 на ЗУТ е необходимо да бъде подавано писмено искане в общинската администрация за спазване на 7-дневен срок за съставяне на протокол обр.2 и обр.2а, както и образците на предоставяните услуги да бъдат актуализирани своевременно в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба.

Дадени са препоръки за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво да се изисква и представянето на одобрен план за управление на строителните отпадъци (ПУСО), одобрен план за безопасност и здраве (ПБЗ) и договор за авторски надзор по време на строителството.

2.10. Административнонаказателната отговорност.

Във връзка с нарушения на нормативната уредба, установени при извършените комплексни планови проверки са образувани общо 134 бр. административнонаказателни производства със съставени актове за установени административни нарушения по чл. 36 от ЗАНН, от които: 12 бр. АУАН срещу главни архитекти; 6 бр. срещу длъжностни лица в общинските администрации; 7 бр. АУАН срещу кметове на общини и 109 бр. АУАН срещу участници в строителния процес – технически ръководители, строителен надзор, строители и възложители. От тях са приключили 114 бр. административнонаказателни производства с издадени 95 бр. наказателни постановления и 15бр. резолюции за прекратяване на административнонаказателните производства.

3. Проверки за съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ.

С решение № 502/31.08.2017г. на Министерския съвет на Република България е утвърдена класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021г.

Съгласно утвърдената класификация на горепосочените области, Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ прилага Политика 2100.03.00 „Подобряване на инвестиционни процес, чрез подобряване качеството на превантивния и текущия контрол на строителството и на строителните продукти“ и Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и задължението на началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице да забранява влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията. Съгласно чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, контролът на влаганите строителни продукти се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителния надзор по време на изграждането на обектите.

На територията на страната са извършени над 120 бр. проверки на функциониращи бетонови възли и асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. Установено е спазване на разпорежданията на наредбата и на ЗУТ.

4. Проверки по законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве и съответствието им с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната.

В изпълнение на издадената от началника на ДНСК заповед № РД-13-274/29.11.2017г., допълнена със заповед № РД-13-270/01.08.2018г., до началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/ относно извършване на проверки по законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 и ал.3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на Република България, са предприети следните действия:

В периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. на територията на страната са извършени общо 5053 бр. проверки на строежи, от тях 4578 бр. от регионалните отдели и 475 бр. от общинските администрации, и 3980 бр. проверки на одобрените планове за безопасност и здраве, относно законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както следва:

На територията на РДНСК Югозападен район са извършени общо 1049 бр. проверки на строежи, от тях 1011 бр. от регионалните отдели и 38 бр. от общинските администрации, и 983 бр. проверки на одобрените планове за безопасност и здраве, като са установени 11 бр. нарушения. За установените нарушения, са предприети следните действия:

От регионалните отдели срещу виновните длъжностни лица са съставени 6 бр. АУАН и са издадени 4 бр. наказателни постановления. Направени са 6 бр. предписания на нарушителите и са изпратени 2 бр. писма до кметове на общини с дадени разпореждания за предприемане на съответни законови действия, съгласно разписаните му правомощия по ЗУТ, предвид установени нарушения.

На територията на РДНСК Южен централен район са извършени общо 815 бр. проверки на строежи, от тях 730 бр. от регионалните отдели и 85 бр. от общинските администрации, и 743 бр. проверки на одобрените планове за безопасност и здраве, като са установени 26 бр. нарушения. За установените нарушения, са предприети следните действия:

От регионалните отдели срещу виновните длъжностни лица са съставени 10 бр. АУАН, издадени са 9 бр. наказателни постановления. Направени са 13 бр. предписания на нарушителите и са изпратени 6 бр. писма до кметове на общини с дадени разпореждания за предприемане на съответни законови действия, съгласно разписаните му правомощия по ЗУТ, предвид установени нарушения.

На територията на РДНСК Югоизточен район са извършени общо 586 бр. проверки на строежи от регионалните отдели и 395 бр. проверки на одобрените планове за безопасност и здраве, като са установени 57 бр. нарушения. За установените нарушения са предприети следните действия:

От регионалните отдели срещу виновните длъжностни лица са съставени са                 22 бр. АУАН, издадени са 19 бр. наказателни постановления и са направени 39 бр. препоръки.

На територията на РДНСК Северозападен район са извършени общо 955 бр.  проверки на строежи, от тях 832 бр. от регионалните отдели и 123 бр. от общинските администрации, и 578 бр. проверки на одобрените планове за безопасност и здраве, като са установени 9 бр. нарушения. За установените нарушения, са предприети следните действия:

От регионалните отдели срещу виновните лице са съставени 6 бр. АУАН и са издадени 6 бр. наказателни постановления и 1 бр. резолюция за прекратяване на административнонаказателно производство. Направени са 3 бр. предписания на нарушителите и 1 бр. писмо е изпратено до кмета на община с дадени разпореждания за предприемане на съответни законови действия, съгласно разписаните му правомощия по ЗУТ предвид установени нарушения.

На територията на РДНСК Северен централен район са извършени              общо 1061 бр. проверки на строежи, като 932 бр. от тях са извършени от регионалните отдели и 129 бр. от общинските администрации Извършени са и 789 бр. проверки на одобрените планове за безопасност и здраве, като са установени 24 бр. нарушения. За установените нарушения, са предприети следните действия:

От регионалните отдели срещу виновните длъжностни лица са съставени 16 бр. АУАН и са издадени 13 бр. наказателни постановления. Направени са 7 бр. предписания на нарушителите и са изпратени 9 бр. писма до кметове на общини с дадени разпореждания за предприемане на съответни законови действия, съгласно разписаните му правомощия по ЗУТ, предвид установени нарушения.

На територията РДНСК Североизточен район са извършени общо 547 бр. проверки на строежи, от тях 447 бр. от регионалните отдели, 100 бр. от общинските администрации и 452 бр. проверки на одобрените планове за безопасност и здраве, като са установени 35 бр. нарушения. За установените нарушения, са предприети следните действия:

От регионалните отдели срещу виновните длъжностни лица са съставени 37 бр. АУАН, издадени са 36 бр. наказателни постановления и 5 бр. резолюции за прекратяване на административнонаказателно производство. Изпратени са 2 бр. писма до кметове на общини с дадени разпореждания за предприемане на съответни законови действия, съгласно разписаните му правомощия по ЗУТ, предвид установени нарушения. За един строеж с установено нарушение от служители на регионалния отдел с изпратено писмо до съответната община, при извършена проверка от тях е дадено предписание.

От служители на Централно управление на ДНСК са извършени общо 40 бр. проверки на строежи, като са установени 11 бр. нарушения. За установените нарушения срещу виновните длъжностни лица са съставени 3 бр. АУАН и са издадени 3 бр. наказателни постановления. Направени са 4 бр. предписания на нарушителите и са изпратени 5 бр. писма до кметовете съответните райони, с дадени разпореждания за предприемане на съответни законови действия, съгласно разписаните му правомощия по ЗУТ, предвид установени нарушения. За два строежа с установени нарушения от служители на ЦУ са изпратени писма до съответния район, при извършена проверка от района от тях са дадени 2 бр. предписания.

Най-честите нарушения, които са подробно изписани в инвестиционния проект по част „ПБЗ“, са: липса на предпазна ограда, информационна табела, липса на парапети на стълбищните рамена, покрити проходи, когато строежите са на уличната регулация.

Следва да се отбележи, че при извършването на повторните проверки е установено, че констатираните нарушения по обезопасяването на строежа са отстранени, строителството е приключило, но част от строежите се ползват по предназначение без да са въведени в експлоатация по законоустановения ред и без да имат издадено разрешение за ползване. В тези случаи са предприети действия по реда на чл. 178 от ЗУТ за забрана достъпа и ползването на строежа.

Относно законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, не са установени нарушения. Проектите по част „ПБЗ“ са изготвени от проектанти с правоспособност и са одобрени от главния архитект, а след 07.02.2017г. съгласно чл. 156 б от ЗУТ от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

5. Контрол при издаването на строителни книжа.

През 2018г. са извършени 24 185 бр. служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ, във връзка с получени 23 602 бр. уведомления от районната/общинска администрация за издадени 28 018 бр. разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ, и жалби срещу издадени строителни книжа и откази за издаването им, в резултат на които са издадени 324 бр. заповеди, от които 103 бр. заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа, са образувани 104 бр. административнонаказателни производства срещу главни архитекти, длъжностни лица на общинските/районните администрации и участници в строителството и са издадени 49 бр. наказателни постановления за налагане на глоби за сума в размер на общо 42 200 лв. и 5 бр. наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на обща стойност              220 000 лв. на юридически лица, извършили оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5, т.3 и т.4 ЗУТ.

При извършените проверки са установени нарушения при:

- изпълнение на задълженията на главните архитекти, съгласно чл.149, ал.5 от ЗУТ при съобщаването на издадените разрешения за строеж;

- прилагането на ПУП и разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, като инвестиционните проекти за строежи, попадащи в зона „Б“ съгласно ЗУЧК, са одобрени в нарушение на чл. 13, ал.1 от ЗУЧК, а именно разрешенията за се издават без да е изградена необходимата техническа инфраструктура за енергоснабдяване, водоснабдяване, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и за събиране и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;

- одобряването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл.150, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗУТ за едновременно одобряване и съобщаване на съставните части на КПИИ – ПУП и издаване на разрешение за строеж;

- окомплектоването на издадените разрешенията за строеж за изпращане в РДНСК;

- одобряване на инвестиционните проекти не се отчита съответствието на проектите с визата, със съществуващия ПУП /РУП/;

- достигане на допустимите технически показатели;

- спазване на изискване за припокриване на калканна стена (в режим на свързано застрояване), както и изискването на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ за дълбочината на основното застрояване;

- разрешаване на проблема с паркоместата;

- спазването на изискуемия показател за минимална озеленена площ;

- промяна на предназначението на УПИ от обществено в жилищно застрояване;

- прилагането на чл. 24, ал. 3 от ЗУТ, като се променя характера на застрояването;

- непълна проектна документация;

- разрешаване на строежи при неосигурен достъп;

- определяне на категориите на строежите;

- допускане на строежи в зони за озеленяване;

- определяне на компесаторно озеленяване;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания;

- определяне на кота корниз.

6. Извършени проверки на строежи и строителни книжа по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му.

През 2018г. от експертите на ДНСК са извършени общо 13 070 бр. проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. В резултат от извършения административен контрол са съставени 106 бр. констативни актове за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

 

 

 

7. Обследване на аварии в строителството.

Съгласно чл. 3 от наредба № 1/16.04.2007г. на МРРБ за обследване на аварии в строителството, същите се обследват само от органите на ДНСК. През 2018г. успешно са обследвани 6 /шест/ бр. аварии, три от които на територията на Столична община.

През 2018г. ДНСК е сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението на        6 /шест/ бр. строежи – на територията на област София, област Благоевград, област Русе и област Добрич. По тези сигнали от органите на ДНСК са предприети действия за проучване и документиране на авариите, по реда на Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните регионални отдели са издадени заповеди за назначаване на техническа експертна комисия (ТЕК) и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии. Срещу виновните лица са предприети действия по образуване на административнонаказателни производства.

От обследваните аварии е установено, че същите са настъпили в резултат на изпълнени изкопни работи на строежите в несъответствие с одобрените инвестиционни проекти за укрепване на откосите на изкопите за фундирането на сградите. Това е породено от занижения контрол, упражняван по време на строителството от лицето, упражняващо строителен надзор, лицето упражняващо авторски надзор по част „Конструктивна“ и строителя.

8. Премахване на незаконни строежи.

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, през 2018г. ефективно са изпълнени 48 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

Премахнати са 48 бр. незаконни строежа на територията на областите: София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Бургас, Стара Загора, Сливен, Варна, Русе, Ловеч и Монтана, т.ч. и 4 бр. базови станции на мобилни оператори.

Съгласно данните в публичния регистър на ДНСК, от общо 328 бр. влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, до момента ефективно са изпълнени 5 911 бр. от тях. Остават за изпълнение към 30.12.2018г. – 417 бр. заповеди, като от тях 239 бр. заповеди се отнасят за жилищни сгради, които се ползват за жилищни нужди, а най-често и представляват единствени жилища за обитателите.

Следва да се отбележи, че е налице влязло в сила съдебно решение от 21 април на 2016г. по дело 46577/15г. на ЕСПЧ срещу България, придобило задължителна сила за Република България, с мотив че събарянето на единственото жилище ще се окаже диспропорционална намеса в правото им на личен и семеен живот по чл. 8 от ЕКЗПЧОС и това ще причини непоправими морални и материални вреди и ще постави обитателите им под заплаха да останат без дом. Предвид гореизложеното, действията по принудително премахване на незаконните строежи, представляващи единствено жилище за обитателите им, са спрени до приключване на работата на създадената от МРРБ междуведомствена експертна група. Поради тези причини не можем да се ангажираме с конкретни срокове за изпълнение на заповедите за премахване на сградите ползвани за живеене. Затова на първо място трябва да има превенция.

Извършени са проверки по всички постъпили жалби и сигнали за изпълнено незаконно строителство, но съгласно промени в ЗУТ от 2012г. повечето засягат строежи от четвърта до шеста категория, които са изцяло в правомощията на общините. Съставените констативни протоколи от проверките са изпратени на кметовете за последващи действия, като ДНСК следи за резултатите от тях.

9. Обработени преписки по постъпили предложения, запитвания, заявления, молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства, и искания за назначаване на ДПК.

Общият брой запитвания, заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица, както и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии /ДПК/, постъпили и обработени в ДНСК е 51 354, от тях 17 607 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 33 747бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

9.1. Основни проблеми при обработването на постъпили предложения, запитвания, заявления, молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица.

Следва да се отбележи, че над 80% от постъпилите в ДНСК сигнали и жалби от физически и/или юридически лица се отнасят за строежи от четвърта, пета и шеста категория включително. От служители на ДНСК периодично се извършват преглед и анализ на входящите жалби и сигнали, при които е установено, че гражданите изразяват недоволство от действията и бездействията, както на районните администрации, така и на дирекция „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“ – СО.

Основно сигналите на гражданите се отнасят до занижен своевременен и превантивен контрол от страна на районните администрации и на дирекция „Общински строителен контрол“ по отношение на незаконното строителство. Заниженият контрол се изразява в липсата на съставени констативни актове, както и откази за издаване на заповеди /индивидуални административни актове/ за спиране на незаконното строителство по реда на чл. 224а и заповеди за премахване на констатираните незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ.

В образуваните в ДНСК административни преписки по повод получени в Дирекцията жалби и сигнали, относно строежи от четвърта, пета и шеста категория по номенклатурата на видовете строежи, най-често са изложени проблеми, свързани с дейността на общинските/районните администрации, както следва:

- не се осъществява превантивен и ефективен контрол на строителните площадки, необезопасени строежи и др.;

- не се извършват своевременни проверки и предприемаат действия по подадени жалби за извършено/извършвано незаконно строителство, както и на негодни за използване, застрашени от самосрутване строежи и др., съгласно чл.195 и чл.196 от ЗУТ;

- не се предприемат действия по сигнали, свързани с техническа инфраструктура, съответно не се осъществява превантивен контрол;

- в писмата на общинските администрации не се дават указания, не се определят срокове, или ако се дават такива не се следи за изпълнението им, във връзка с дадени нареждания за законосъобразно решаване на случаите;

- не се спазват сроковете за съобщаване изработени ПУП и техните изменения, както и не се спазват процедурите по връчване на заинтересуваните лица;

- при изработване и одобряване на ПУП, често не се спазват нормативните отстояния до граници на имотите и до съседни сгради;

- внесени в общинските администрации инвестиционни проекти за одобряване, често не отговарят на действащата нормативна уредба по устройство на територията;

- при одобряване на инвестиционните проекти се използват – понятия без регламент - като студия, кантори, извън посочените в §5 от ДР на ЗУТ;

- при издаване на разрешения за строеж (РС) по чл. 148, ал. 13 – не се прави задължителното обследване по чл. 176в от ЗУТ, преди издаване на РС;

- не се упражнява контрол по изпълнение на поставени строителни огради, табели, заемане на тротоари, безопасността на движението и опазване на съседни сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната дървесна растителност, съгласно 157, ал.4 и ал.5 от ЗУТ;

- издават се заповеди по реда на чл.154, ал.2, т. 5-8 вкл., с които се допускат съществени отклонения от одобрения проект, като същите се допускат след реализирането им, в нарушение на чл.154, ал.5 от ЗУТ;

- по подадени жалби и дадени нареждания от ДНСК и органите на Дирекцията не се отговаря в определените срокове;

- не се образуват административнонаказателни производства срещу нарушителите и не се налагат глоби;

- не се издават заповеди за премахване и забрана ползването, съответно по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ и чл.178а, ал.6 от ЗУТ;

- не се следи за премахване на заварени и временни сгради, които са без режим на застрояване, след завършване на разрешения строеж, съгласно чл.53а от ЗУТ;

- допускат се изкопи и насипи на нерегламентирани за това места, в нарушение разпоредбите на чл.151, ал.1, т.5 от ЗУТ;

- разрешава се поставянето на билбордове и др., при които възникват проблеми с местоположението и бъдещето им премахване.

9.2. Изводи след анализ на гореизложените проблеми.

9.2.1. При извършените проверки от органите на ДНСК в районните администрации е установено, че утвърдените структури на районните администрации са различни и служителите за контрол по строителството по реда на чл. 223, ал. 2 от ЗУТ са в непосредствена подчиненост на главния архитект или на началниците на различни отдели, включително на началника на инженерни мрежи и др., но не и на кмета или на ресорния заместник-кмет.

9.2.2. Погрешно в структурата на някои общини се предвижда служителите за контрол по строителството, определени в чл.223, ал.2 от ЗУТ, да бъдат административно подчинени на главните архитекти на общините, вместо директно на кмета на общината, което е предпоставка да не се упражнява ефективен контрол на строежите;

9.2.3. Не се извършва от определените по чл.223, ал.2 от ЗУТ служители на общините превантивен контрол, с цел недопускане на незаконни строежи, състоящ се в огледи на прилежащи територии;

9.2.3. При извършване на проверка на място не се съставят констативни актове, с които да се констатират незаконни строежи или строежи с нарушения, а се съставят констативни протоколи, с които не се откриват административни производства при налични закононарушения;

9.2.4. При наличие на съставени констативни актове по реда на чл.224а, ал.2 от ЗУТ и чл.225а, ал.2 от ЗУТ, не се издават съответните заповеди с оглед завършване на откритите административни процедури;

9.2.5. Неправомерно от главните архитекти понякога се издават разрешения за строеж без да са съгласувани и одобрени инвестиционни проекти, въпреки че разпоредбите по устройство на територията ги задължават. Освен това в някои случаи при разрешаване на строежи не се спазва задължителния устройствен режим, установен с общите и подробните устройствени планове.

9.2.6. От главните архитекти се съгласуват и одобряват инвестиционни проекти с посочени в тях некоректни наименования, с цел заобикаляне на нормативните разпоредби по устройство на територията.

9.2.7. При издаване на удостоверения за търпимост или удостоверения за въвеждане в експлоатация се правят компромиси, като не се извършват проверки на място и много често строежите не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията, както и на правните норми;

9.2.8. Образуваните преписки в общинските/районните администрации не се обработват своевременно и не се спазват законоустановените срокове за отговор към гражданите.

9.3. Предложения и препоръки, с цел подобряване дейността на общинските/районните администрации.

9.3.1. На основание чл.221, ал.4 и чл.222 от ЗУТ и АПК, гореизброените проблеми следва да се изпратят в подходяща форма по компетентност на кметовете на общинските/районните администрации за разрешаването им;

9.3.2. Да се извършват по-често съвместни проверки, с цел подобряване на взаимодействието между органите на ДНСК и общинските/районните администрации;

9.3.3. При извършването на планови проверки на дейностите на общинските администрации, следва да се акцентира на дейността им свързана с устройство на територията, като при установени нарушения да бъдат налагани съответните санкции срещу виновните длъжностни лица и нарушителите.

 

V. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ СЪОБРАЗНО УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК.

1. Проверки на дейността на регионалните структури на ДНСК.

В изпълнение на утвърден от началника на ДНСК план за извършване на проверки на дейността на регионалните структури на ДНСК, от служители на Централно управление са извършени проверки на дейността на 13 структурни звена на ДНСК, както следва:

1.1. РО НСК Перник при РДНСК ЮЗР, при която не са установени нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. Относно дейността по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на държавни приемателни комисии /ДПК/ и издаване на разрешения за ползване на строежите са констатирани несъществени пропуски при извършена проверка на архивираните 23бр. досиета на въведените в експлоатация строежи.

1.2. РО НСК Кюстендил при РДНСК ЮЗР, при която не са установени нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. Относно дейността по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите са констатирани несъществени пропуски при извършената проверка на архивираните 32бр. досиета на въведените в експлоатация строежи, които са отстранени по време на проверката.

1.3. РО НСК Благоевград при РДНСК ЮЗР, при която са установени несистемни нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. Относно провеждането на административнонаказателната дейност е дадена препоръка да се спазват сроковете в работна процедура РП 7.5-1-12, в частност по т.4.1.5, както и чл.44, ал.3 от ЗАНН, а именно: „В двуседмичен срок от подписването на акта, той се изпраща на наказващия орган, заедно с възраженията, събраните доказателства и другите приложения към административнонаказателната преписка.“ Относно дейността по извършване на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл.156 ал.2 ЗУТ и произнасяне по постъпили жалби и протести срещу административни актове по реда на чл.216 ал.5 и ал.6 ЗУТ е дадена препоръка да се спазва утвърдената работна процедура РП 7.5-1-02, в частност т.4.4, като заповедта издадена по реда на чл.156, ал.3 ЗУТ се съобщава на всички заинтересувани лица по реда на чл.61 от АПК, в 3-дневен срок от издаването й.

1.4. РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР, при която са установени несистемни нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. Относно изпълнението в срок на образуваните административни преписки е дадена препоръка да се отправят конкретни нареждания с определен срок, като при неизпълнение на същия срещу виновните лица да бъдат образувани административнонаказателни производства. Да се уведомява с копие ДНСК, като страна по административна преписка на РОНСК Бургас при РДНСК ЮИР. Началникът следва да упражнява контрол по дадените нареждания, включително по нарежданията дадени от ЦУ на ДНСК. По административнонаказателната дейност е дадена препоръка да се спазват сроковете в работна процедура РП 7.5-1-12, в частност по т.4.1.5, както и чл.44, ал.3 от ЗАНН, а именно: „в двуседмичен срок от подписването на акта, той се изпраща на наказващия орган, заедно с възраженията, събраните доказателства и другите приложения към административнонаказателната преписка“.

Относно извършването на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл.156 ал.2 ЗУТ и произнасяне по постъпили жалби и протести срещу административни актове по реда на чл.216 ал.5 и ал.6 ЗУТ е дадена препоръка да не се извършва формален контрол на обявените по реда на чл.149, ал.5 от ЗУТ разрешения за строеж, като се попълва подробен констативен протокол, съгласно утвърдената РП 7.5-1-01, както и да се изпълнява задължението за проверка на всяко РС, съгласно разпоредбата на чл.156 от ЗУТ. Относно въвеждането в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на държавни приемателни комисии и издаване на разрешения за ползване на строежите, са дадени следните препоръки:

- всички формуляри по тарифа 14 да съдържат заверка за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК на платена такса, с изписване на Банково извлечение;

- назначаването на ДПК да се извършва за строеж, част /етап, който може да се ползва самостоятелно по предназначение, например въвеждането в експлоатация на кабелна линия средно напрежение, трафопост и кабели ниско напрежение за захранване на жилищна сграда да се осъществява едновременно с въвеждането в експлоатация и на сградата, която захранват. При необходимост от въвеждане в експлоатация само на кабелна линия средно напрежение и трафопост да се обосновава самостоятелното въвеждане на същите. В досиетата по приемане на самостоятелни външни електрозахранвания липсват данни за статута (разрешение за строеж, етап на строителство и/или въведен в експлоатация) на присъединявания обект и възможността за ползване по предназначение на външните електрозахранвания;

- да се вписва в окончателните доклади и протоколите обр.16 на ДПК за жилищни сгради данни за изпълнени условия по договорите за присъединяване към техническата инфраструктура.

- да се вписва в протоколите обр.16 на ДПК становището на РИОСВ за инвестиционното предложение, в т. ч. преценката да не се извършва или да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, както и преценката на РИОСВ относно необходимостта от извършване или не за необходимостта от провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредба за ОС;

- да се вписва в окончателните доклади и протоколите обр.16 на ДПК съставените актове и протоколи по време на строителството с дати и извършените СМР съгласно разпоредбата на §3, ал.2, т.2 от Допълнителните разпоредби на Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- да се вписва в протоколите обр.16 на ДПК съставените технически паспорт и сертификат за проектни енергийни характеристики.

За установеното при проверката, началникът на РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР е запознат с констатациите на работната група с оглед отстраняване на пропуските в указан срок.

1.5. РО НСК Русе при РДНСК СЦР, при която са установени несистемни нарушения по изпълнение разпоредбите на ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. Относно изпълнението в срок на образуваните административни преписки е дадена препоръка на началника да упражнява системен контрол по дадените на общините разпореждания, във връзка със съкращаване на срока за произнасянето им по компетентност, като при необходимост да се извършват съвместни проверки в законоустановените срокове. Указано им е, че при неизпълнение на дадените нареждания от РО НСК Русе и неосигуряване на достъп за извършване на проверка срещу нарушителите следва да се образуват административнонаказателни производства по предвидения в ЗАНН и ЗУТ ред. Относно извършването на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл.156, ал.2 от ЗУТ и произнасяне по постъпили жалби и протести срещу административни актове по реда на чл.216, ал.5 и ал.6 от ЗУТ са констатирани несистемни пропуски, а именно липса на един от подписите на служителите съставили констативния протокол от проверката на разрешенията за строеж, както и непълен констативен протокол. Дадена е препоръка на служителите да обърнат внимание на главния архитект на община Сливо поле при издаване на заповеди за допълване на разрешенията за строеж по чл.154, ал.5 от ЗУТ да изписва в заповедта към кое разрешение за строеж се отнася, а не само номер на заповед, а главният архитект на община Борово към уведомленията за издадени РС да прилага изискващите се съгласно чл.149, ал.5, изр.2 от ЗУТ документи. Указано е да се следи за спазването на срока по чл.149, ал.5 от ЗУТ, в който главните архитекти следват да уведомяват за издадените РС и заповеди за допълването им по чл.154, ал.5 от ЗУТ, като при неизпълнение на това задължение, срещу съответния главен архитект следва да се образува административнонаказателно производство.

Относно въвеждането в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на държавни приемателни комисии и издаване на разрешения за ползване на строежите, са дадени следните препоръки:

- всички формуляри по тарифа 14 да съдържат освен заверка „съответства/несъответства“ за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК на платена такса с изписване на Банково извлечение и име и подпис на проверилия платежния документ;

- назначаването на ДПК да се извършва за строеж, част /етап, който може да се ползва самостоятелно по предназначение, например въвеждането в експлоатация на кабелна линия средно напрежение, трафопост и кабели ниско напрежение за захранване на жилищна сграда или друг вид сграда да се осъществява едновременно с въвеждането в експлоатация и на сградата, която захранват;

- при необходимост от въвеждане в експлоатация само на подобект, вписан в разрешението за строеж, следва да се представи заповед за допълване на разрешението за строеж, съгласно разпоредбите на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

За установеното при проверката, началникът на РО НСК Русе при РДНСК СЦР е запознат с констатациите на работната група.

1.6. РДНСК СЦР, при която не са установени нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им.

1.7. РО НСК Габрово при РДНСК СЦР, при която не са установени системни нарушения по изпълнение разпоредбите на ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им.

Относно спазването на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им е дадена препоръка на началника да упражнява по-стриктен контрол по действията на общинските администрации, свързани с административните преписки на РОНСК Габрово, респективно на контрола по устройство на територията и строителството.

Относно дейността по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на държавни приемателни комисии и издаване на разрешения за ползване на строежите са дадени следните указания:

- всички формуляри по тарифа 14 съдържат заверка „съответства“ за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК на платена такса, с изписване на Банково извлечение. Формулярите по тарифа 14 съдържат подпис и име на длъжностното лице, проверило платежния документ;

- при проверка на досиетата на издадените разрешения за ползване е установено, че същите са окомплектовани съгласно изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като не са открити съществени пропуски и нарушения.  Разрешенията за ползване са издадени в съответствие със законовите разпоредби и подзаконовите нормативни актове.

За установеното при проверката, началникът на РО НСК Габрово при РДНСК СЦР е запознат с констатациите на работната група.

1.8. РО НСК Шумен при РДНСК СИР, при която са установени несистемни нарушения по изпълнение разпоредбите на ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. Относно извършването на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл.156, ал.2 от ЗУТ и произнасяне по постъпили жалби и протести срещу административни актове по реда на чл.216, ал.5 и ал.6 от ЗУТ са дадени следните препоръки:

- уведомленията за издадените по реда на чл.149, ал.5 от ЗУТ разрешения за строежи и за заповеди за допълване на разрешенията за строеж по чл.154, ал.5 от ЗУТ и констативните протоколи от служебната проверка по чл.156 от ЗУТ да бъдат съхранявани заедно и неразделно;

- да се спазват сроковете за извършване на служебни проверки по чл.156, ал.1 от ЗУТ и всички констативни протоколи да бъдат подписвани.

- да се следят сроковете за уведомяване за издадени разрешения за строеж и за заповеди за допълване на РС и при необходимост да се предприемат съответните действия по ЗУТ;

По дейността по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на държавни приемателни комисии и издаване на разрешения за ползване на строежите, са дадени следните препоръки:

-всички формуляри по тарифа 14 да съдържат освен заверка „съответства/несъответства“ за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК на платена такса с изписване на Банково извлечение и име и подпис на проверилия платежния документ.

-назначаването на ДПК да се извършва за строеж, част /етап, който може да се ползва самостоятелно по предназначение, например въвеждането в експлоатация на кабелна линия средно напрежение, трафопост и кабели ниско напрежение за захранване на жилищна сграда или друг вид сграда да се осъществява едновременно с въвеждането в експлоатация и на сградата, която захранват;

-при необходимост от въвеждане в експлоатация само на подобект, вписан в разрешението за строеж, следва да се представи заповед за допълване на разрешението за строеж, съгласно разпоредбите на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

За установеното при проверката, началникът на РО НСК Шумен при РДНСК СИР е запознат с констатациите на работната група.

1.9. РО НСК Търговище при РДНСК СИР, при която са установени несистемни нарушения по изпълнение разпоредбите на ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. Относно обработването в срок на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК разпореждания е дадена препоръки на началника да упражнява системен контрол по дадените до общините разпореждания, във връзка със съкращаване на срока за произнасянето им по компетентност, като при необходимост да се извършват съвместни проверки в законоустановените срокове. Да се осъществява своевременно събиране на глобите/имуществените санкции, наложени с издадените наказателни постановления, с оглед законосъобразното приключване на административнонаказателните производства.

Относно извършването на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл.156, ал.2 от ЗУТ и произнасяне по постъпили жалби и протести срещу административни актове по реда на чл.216, ал.5 и ал.6 от ЗУТ са констатирани несистемни пропуски, като е дадена препоръка уведомленията по реда на чл.149, ал.5 от ЗУТ за издадените разрешения за строежи и за заповеди за допълване на разрешенията за строеж по чл.154, ал.5 от ЗУТ, и констативните протоколи от служебната проверка по чл.156 от ЗУТ да бъдат съхранявани заедно и неразделно.

Относно въвеждането в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на държавни приемателни комисии и издаване на разрешения за ползване на строежите са дадени следните препоръки:

-всички формуляри по тарифа 14 да съдържат освен заверка „съответства/несъответства“ за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК на платена такса с изписване на Банково извлечение и име и подпис на проверилия платежния документ;

-назначаването на ДПК да се извършва за строеж, част /етап, който може да се ползва самостоятелно по предназначение, например въвеждането в експлоатация на кабелна линия средно напрежение, трафопост и кабели ниско напрежение за захранване на жилищна сграда или друг вид сграда да се осъществява едновременно с въвеждането в експлоатация и на сградата, която захранват;

-при необходимост от въвеждане в експлоатация само на подобект, вписан в разрешението за строеж, следва да се представи заповед за допълване на разрешението за строеж, съгласно разпоредбите на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

За установеното при проверката, началникът на РО НСК Търговище при РДНСК СИР е запознат с констатациите на работната група.

1.10. РО НСК Разград при РДНСК СЦР, при която са установени несистемни нарушения по изпълнение разпоредбите на ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им.

Относно спазването на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им е дадена препоръка да се води тетрадка-дневник за телефонните обаждания.

Относно обработването в срок на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК разпореждания е дадена препоръка на началника да упражнява системен контрол по дадените до общините разпореждания, във връзка със съкращаване на срока за произнасянето им по компетентност, като при необходимост да се извършват съвместни проверки в законоустановените срокове. Да се осъществява своевременно събиране на глобите/имуществените санкции, наложени с издадените наказателни постановления, с оглед законосъобразното приключване на административнонаказателните производства.

Относно въвеждането в експлоатация на строежите са дадени следните препоръки:

-всички формуляри по тарифа 14 да съдържат освен заверка за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК на платена такса с изписване на Банково извлечение и запис на резултата от извършената проверка „съответства/несъответства“, съгласно работна процедура РП 7.5-1-04;

-назначаването на ДПК да се извършва за строеж, част /етап, който може да се ползва самостоятелно по предназначение, например въвеждането в експлоатация на кабелна линия средно напрежение, трафопост и кабели ниско напрежение за захранване на жилищна сграда да се осъществява едновременно с въвеждането в експлоатация и на сградата, която захранват;

-при необходимост от въвеждане в експлоатация само на кабелна линия средно напрежение и трафопост да се обосновава самостоятелното въвеждане на същите;

За установеното при проверката, началникът на РО НСК Разград при РДНСК СЦР е запознат с констатациите на работната група.

1.11. РО НСК Варна при РДНСК СИР, при която са установени несистемни нарушения по изпълнение разпоредбите на ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им.

Относно обработването в срок на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК разпореждания е дадена препоръки на началника да упражнява системен контрол по дадените до общините разпореждания, във връзка със съкращаване на срока за произнасянето им по компетентност, като при необходимост да се извършват съвместни проверки в законоустановените срокове. Да се осъществява своевременно събиране на глобите/имуществените санкции, наложени с издадените наказателни постановления, с оглед законосъобразното приключване на административнонаказателните производства.

Относно административнонаказателната дейност е указано да се спазват сроковете в работна процедура РП 7.5-1-12, в частност по т.4.1.5, както и чл.44, ал.3 от ЗАНН, а именно: „в двуседмичен срок от подписването на акта, той се изпраща на наказващия орган, заедно с възраженията, събраните доказателства и другите приложения към административнонаказателната преписка“.

Относно извършването на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл.156, ал.2 от ЗУТ и произнасяне по постъпили жалби и протести срещу административни актове по реда на чл.216, ал.5 и ал.6 от ЗУТ е препоръчано да се спазват сроковете в работна процедура РП 7.5-1-02, в частност по т.4.7.2, а именно: „в петдневен срок от издаване на заповедта на началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице по реда на чл.156 ЗУТ, от служителите на РДНСК/РОНСК, извършили проверката по законосъобразността на издадените строителни книжа, се съставят актове за установените административни нарушения по реда на чл. 36 и сл. ЗАНН на виновните лица”.

По отношение на дейността на РО НСК Варна при РДНСК СИР по въвеждане в експлоатация на строежите са дадени следните препоръки:

- всички формуляри по тарифа 14 да съдържат освен заверка за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК на платена такса с изписване на Банково извлечение и запис на резултата от извършената проверка „съответства/несъответства“ съгласно работна процедура РП 7.5-1-04;

- назначаването на ДПК да се извършва за строеж, част /етап, който може да се ползва самостоятелно по предназначение, например въвеждането в експлоатация на кабелна линия средно напрежение, трафопост и кабели ниско напрежение за захранване на жилищна сграда да се осъществява едновременно с въвеждането в експлоатация и на сградата, която захранват;

- при необходимост от въвеждане в експлоатация само на кабелна линия средно напрежение и трафопост да се обосновава самостоятелното въвеждане на същите.

За установеното при проверката, началникът на РО НСК Варна при РДНСК СИР е запознат с констатациите на работната група.

1.12. РДНСК ЮЗР, при която са установени пропуски по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им, както следва:

- не се спазва разпоредбата на т. 6.6.14 на правилника за документооборота на ДНСК – резолюциите „КП“ и датата им не са утвърдени от началника на РДНСК ЮЗР и не са отразени в деловодната програма;

 -при обработването на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК разпореждания са констатирани следните пропуски: не са налице данни за осъществен контрол по дадените от ДНСК нареждания; няма данни за осъществен навременен контрол, като липсват ефективни действия по редица преписки;

- няма нанесена резолюция „КП“ по значителен брой преписки;

- не са предприети действия в законоустановения срок по определени преписки;

- не е осъществен контрол по дадените от началника на РДНСК ЮЗР разпореждания по преписки;

- липсват резолюции за разпределяне на конкретен служител;

- заведени в преписка документи по два различни случая;

По административнонаказателната дейност на РДНСК ЮЗР е установено, че:

- не е спазен 7-дневния срок, съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗАНН, за окомплектоване на жалбата срещу НП и изпращането й до съда;

- не са приложени констативни протоколи за обжалвано, респ. влязло в сила НП;

- не е изпратена покана за доброволно изпълнение на влязло в сила НП;

- към преписките не са приложени данни за надлежното връчване на издаденото НП и не е осъществен последващ контрол от началника на РДНСК ЮЗР за надлежното връчване на същото. Началникът на РДНСК ЮЗР е следвало да изиска данни за връчването на НП /обратни разписки, връщане на екземпляр от издаденото НП с отбелязване на датата на връчване/, които да бъдат приложени към преписката.

По дейността на РДНСК ЮЗР по реда на чл. 216, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ са констатирани следните пропуски:

- не е спазен 3-дневния срок, съгласно чл. 61, ал. 1 от АПК, за връчване на издадената по реда на чл. 216, ал. 5 и ал.6 от ЗУТ заповед по определени адм. преписки;

- от началника на РДНСК ЮЗР не е упражнен последващ контрол за надлежното връчване на издадените заповеди, като не са изискани данни за връчването им;

- при отменени административни актове на главните архитекти не са образувани административнонаказателни производства спрямо виновните за отмяната на актовете лица, съгласно т. 4.8.1 от РП 7.5-1-01;

- издадена от началника на РДНСК ЮЗР заповед е на бланка на регионален отдел;

- няма произнасяне по жалба от 12.07.2017г., което е повече от 5 месеца;

- не е спазен законоустановеният срок за изпращане на постъпилите жалби до съда, както и указания от АС – Благоевград на РДНСК – ЮЗР, в 3-дневен срок да се представи административна преписка;

Относно издадени по реда на чл. 225 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи са констатирани следните пропуски:

- след изпращане заповедите до съответния началник на РО НСК, в преписките няма данни за надлежното им връчване, данни за тяхното влизане в сила, както и данни за обжалване на заповедите;

- няма данни за образувани административнонаказателни производства срещу виновните лица за установените административни нарушения.

Установено е, че не се осъществява ефективен контрол върху подчинените структури на РДНСК ЮЗР, във връзка връчването на заповедите и предприемането на последващи действия.

За установеното при проверката, началникът на РДНСК ЮЗР е запознат с констатациите на работната група с оглед отстраняване на пропуските в указан срок.

1.13. РО НСК София при РДНСК ЮЗР, при която са установени пропуски по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им.

Относно спазването на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им е констатирано, че не се спазва т. 6.3.5 от действащата в ДНСК работна процедура РП 4.2-2-01 – Правилник за документооборота. С оглед запазване целостта на преписките и точното им класиране, към някои преписки няма изготвен и поддържан опис, прикрепен трайно към преписката на съдържащата се в нея документация, включващ вх.№/изх.№, вид на документа, брой листа. Допуснато е разместване на документи от преписките. При предоставяне на документи от преписки не се оставят копия от предоставените документи в преписката.

Относно обработването на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК разпореждания са констатирани следните пропуски:

- не са налице данни за осъществен контрол по дадените от ДНСК нареждания по редица преписки;

- не е осъществен контрол по дадените от ДНСК нареждания след определения срок по значителен брой преписки;

- няма нанесена резолюция КП по редица преписки;

По административнонаказателната дейност на РО НСК София при РДНСК ЮЗР са констатирани следните пропуски:

- не са спазени разпореждания, дадени от съда за предоставяне на административна преписка, като същата и след напомняне е изпратена до съда след изтичане на определения от съда срок;

- не е изпратена покана за съставяне на акт по ЗАНН;

- не са приложени констативни протоколи за обжалвано, респ. необжалвано и влязло в сила НП;

- не е изпратена покана за доброволно изпълнение на влязло в сила НП;

- няма данни за постъпило плащане на сумата по сметка на ДНСК, както и дали е обжалвано НП;

Относно извършването на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл. 156 ал.2 ЗУТ и произнасяне по постъпили жалби и протести срещу административни актове по реда на чл. 216 ал.5 и ал.6 ЗУТ е установено следното:

- преписките по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ не са подредени в класьори и не са архивирани; не към всички са приложени протоколи от служебните проверки,  се съхраняват при съответния служител на когото са разпределени; протоколите като цяло са непълни, проверката е формална или такава не е извършвана; липсват данни има ли схема на обекти на техническата инфраструктура към ПУП, като са описани само представените документи, без описание какво е проверено и какво е установено;

- при 25 бр. от всичките проверени 27 бр. протоколи съставени при служебна проверка в НАГ – СО не е отразено съответствието на издадените разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на действащия подробен устройствен план /ПУП/, както е посочено в чл. 156, ал. 2 от ЗУТ. Няма данни дали при одобряване на проекта са спазени предвижданията на действащия ПУП и на визата, ако има такава, и има ли несъответствие между ПУП, визата, инвестиционния проект и разрешението за строеж, както и не е изяснено дали в комплексния доклад, съставен от консултантската фирма, е налице оценка по отношение на съответствието на одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на ПУП и правилна ли е тя;

- в РС строежът е с наименование „многофункционална сграда“, което не отговаря на категоризацията на строежите по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ;

- липсва уведомление от ДАГ до РО НСК София по чл. 149, ал. 5 от ЗУТ;

- направен е общ протокол за извършена проверка на няколко бр. РС/заповеди за допълване, като не е посочено името на възложителя, не е описано писменото заявление на възложителя, не е спазен срока по чл. 144, ал. 3 от ЗУТ, не е описан документа за собственост; липсват данни за начина на извършване на оценката за съответствие съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ; липсват данни за съгласуване на всички части на инвестиционния проект и съответствието между тях по реда на чл. 142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ; липсват данни за предварителни договори с експлоатационните дружества по чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, както и положително становище от органите за пожарна безопасност и защита на населението /ПБЗН/, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ; липсва заключение относно наличие на установени нарушения; КП не е подписан от съставителя /липсва име на съставителя/.

При 60 бр. от всички 85 бр. протоколи съставени при служебна проверка в съответните райони на СО, не е отразено съответствието на издадените разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на действащия ПУП, както е посочено в чл. 156, ал. 2 от ЗУТ. Няма данни дали при одобряването на проекта са спазени предвижданията на действащия ПУП и на визата, ако има такава, и има ли несъответствие между ПУП, визата, инвестиционния проект и разрешението за строеж, както и не е изяснено дали в комплексния доклад, съставен от консултантската фирма, или в РЕСУТ е налице оценка по отношение на съответствието на одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на ПУП и правилна ли е тя.

След отмяна на РС не са образувани административнонаказателни производства спрямо виновните лица, довели до отмяната на административния акт.

Относно водените регистри на делата, техния ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове, както и дейността по Закона за достъп до обществената информация е констатирано, че не се следят подробно делата и техният изход, като регистърът не се допълва своевременно и не се отбелязва произнасянето на съда със съответния акт.

Относно издаването на заповеди по реда на чл. 178 ал. 5 и чл. 224 ал. 1 и ал. 5 ЗУТ са констатирани следните пропуски:

- няма данни за съобщаването на съставения констативен акт на всички заинтересовани лица;

- издадената заповед на началника на РО НСК – София за забрана ползване на строеж не е съгласувана при изготвянето й, както и не е съгласувано придружителното писмо към нея;

Относно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК са констатирани следните пропуски:

- няма данни за връчване на 6бр. заповеди за премахване, за издадени покани за доброволно изпълнение на 4бр. заповеди, за връчени покани за доброволно изпълнение по 2бр. заповеди;

- не са предприети действия след връчени покани за доброволно изпълнение на 3бр. заповеди за премахване;

- след заявено от извършителя доброволно изпълнение на 1бр. заповед няма данни за извършена проверка на място;

- липсват данни за получени оферти и предприети последващи действия по изпълнението на 6бр. заповеди;

- не са предприети действия след дадено нареждане на ДНСК за 5бр. заповеди за премахване;

- установено е бездействие по постъпило възражение срещу покана за доброволно изпълнение.

Относно въвеждането в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите, са констатирани следните пропуски:

- по заповед за назначаване на ДПК № ДК-08-С-71/28.08.2018г. не е издадено РП, поради неприложена регулация за част от трасето. Съставен е протокол образец 16 от 31.08.2018г. Преписката не е приключена, не е издаден отказ за РП нито изходящо писмо;

- в констативен акт образец 15 липсва описание на строежа;

- в досието липсва договор за присъединяване с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като е приложен само анекс към същия;

- в констативен акт обр.15 не са описани декларациите за съответствие и/или експлоатационните показатели;

- в протокол обр. 16 не е вписано удостоверението на строителя, издадено от Камарата на строителите, извършил СМР;

- в последната страница, на протокол обр. 16, на която са положени подписите на членовете на ДПК, не се съдържа наименованието на строежа;

- в досието няма данни за статута на присъединявания обект;

- в констативен акт обр. 15 не са описани актовете и протоколите по време на строителството и декларациите за съответствие и/или експлоатационните показатели;

- последната страница на протокол обр. 16, на която са положени подписите на членовете на ДПК, не е положена дата;

- в протокол обр. 16 не са изписани имената и длъжността на съответните заместващи членове на ДПК;

- при назначаването на ДПК в някои случаи не се спазва срокът по чл. 6, ал.1 от Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти от 14 работни дни от постъпване на искането. От 77 бр. издадени заповеди е допуснато неспазване на срока за назначаването на ДПК при 8 бр. заповеди, като същите са издадени в срок от 18 до 25 дни от постъпване на искането;

- при 7 бр. искания за назначаване на ДПК, постъпили в периода от 16.08.2018г. до 21.09.2018г., са издадени заповеди за назначаване на ДПК със закъснение от 21 до 37 работни дни;

- установени са нарушения на десетдневния срок /петдневния срок съгласно чл. 16, ал. 1 и петдневния срок съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г./ от съставяне на протокол обр. 16 до издаване на РП;

- регистърът на издадените разрешения за ползване в електронен вид не съдържа всички графи, които се изискват от ЦУ на ДНСК;

- в разрешенията за ползване, при изписване на удостоверението по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ не се вписва коректно органът издал същото, а именно Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. София, а не както е вписано Агенция по геодезия, картография и кадастър.

В заключение следва да се отбележи, че обемът на работата в РО НСК София при РДНСК ЮЗР е много голям, а съставът е значително намален, като част от служителите са напуснали и има свободни бройки. В интерес на работата е да се намери начин за привличане на нови служители.

Относно спазване на трудовата дисциплина е дадена препоръка при извършване на проверки, служителите да се записват в тетрадка, в която да се отбелязва кога излизат и кога се връщат на работното си място.

За установеното при проверката, началникът на РО НСК София при РДНСК ЮЗР е запознат с констатациите на работната група с оглед отстраняване на пропуските в указан срок.

1.14. Изводи и предприети действия.

При проверките са установени несистемни нарушения по изпълнение разпоредбите на ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. Дадени са следните препоръки:

1.14.1. При обработването на преписките да се предприемат законосъобразни и срочни действия за произнасяне по постъпилите в отделите запитвания, жалби и сигнали, съгласно утвърдените работни процедури от началника на ДНСК, да се спазват сроковете в работните процедури на ДНСК, както и разпоредбите на ЗАНН, а именно: „в двуседмичен срок от подписването на АУАН, той да се изпраща на наказващия орган, заедно с възраженията, събраните доказателства и другите приложения към административнонаказателната преписка“.

1.14.2. По отношение въвеждането в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на държавни приемателни комисии и издаване на разрешения за ползване на строежите, са дадени следните препоръки:

 - всички формуляри по тарифа 14 да съдържат освен заверка за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК на платена такса с изписване на Банково извлечение и запис на резултата от извършената проверка „съответства/несъответства“ съгласно утвърдената работна процедура;

 - назначаването на ДПК да се извършва за строеж, част /етап, който може да се ползва самостоятелно по предназначение/.

1.14.3. По отношение на контролните функции:

 - да се упражнява системен контрол по изпълнението на дадените от ДНСК и други контролни органи нареждания, в т.ч. по спазване на законоустановения едномесечен срок за произнасяне по получени и заведени в дирекцията жалби, сигнали и др.

 - да се упражнява по-стриктен контрол на общинските администрации, респективно на контрола по устройство на територията и строителството;

 - при неизпълнение на дадените нареждания срещу нарушителите да се образуват административнонаказателни производста по предвидения в ЗАНН и ЗУТ ред;

 - да се образуват административнонаказателни производства за ангажиране на административнонаказателна отговорност на виновните лица след отмяна на издаден административен акт;

 - да се произнасят в срок по жалби срещу административни актове на главните архитекти;

- своевременно да се окомплектоват административните преписки по разпореждане на съда за отговор и др.

VI. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

1. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадени удостоверения.

През 2018г. са проведени 528 бр. процедури по издаване и по отразяване на промени на обстоятелствата по издадени удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, като са издадени 109 бр. удостоверения и са проведени 419 бр. Процедури по отразяване на промени в обстятелствата по издадени удостоверения.

На основание чл.167, ал.6, т.1 от ЗУТ със заповеди на началника на ДНСК, във връзка с влезли в сила три наказателни постановления за срок от две години, с които са наложени имуществени санкции на юридическото лице е прекратено действието на               3 бр. удостоверения на юридически лица – консултанти преди изтичане на срока за който са издадени, както следва:

·         „ИНЕКС КОНСУЛТ“ ООД, гр. Варна – със заповед № РД-27-108/17.11.2017г. на началника на ДНСК;

·         „БИЛД КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. Варна – със заповед № РД-27-109/03.09.2018г. на началника на ДНСК;

·         „ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07“ ООД, гр. Варна – със заповед № РД-27-21/02.02.2018г. на началника на ДНСК.

На основание чл.167, ал.6, т.2 от ЗУТ със заповед на началника на ДНСК, във връзка с влезли в сила три наказателни постановления за срок от една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на вписаното в регистъра юридическо лице, е прекратено действието на 1 брой удостоверение преди изтичане на срока, за който е издадено на юридическото лице – консултант:

·         „ЗТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София – със заповед № РД-27-22/02.02.2018г. на началника на ДНСК.

На основание чл.167, ал.6, т.3 от ЗУТ със заповеди на началника на ДНСК, във връзка с отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на удостоверението, е прекратено действието на 3 бр. удостоверения преди изтичане на срока, за който са издадени на следните юридически лица или едноличен търговец – консултанти:

·         „ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София – със заповед № РД-27-85/18.06.2018г. на началника на ДНСК;

·         ЕТ „АНТО-АБ-АНТОН БАЛТАДЖИЕВ“, гр. Ямбол – със заповед № РД-27-138/19.11.2018г. на началника на ДНСК;

·         „НОРКИМО“ ООД, гр. София – със заповед № РД-27-21/17.01.2019г. на началника на ДНСК.

На основание чл.167, ал.6 от ЗУТ със заповеди на началника на ДНСК, действието на 3 б. удостоверения е прекратено преди изтичането на срока, за който са издадени, по искане на вписаното в регистъра лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по удостоверението на следните юридически лица – консултанти:

·         „ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ“ ООД, гр. София – със заповед № РД-27-123/20.12.2017г. на началника на ДНСК;

·         „ЮНИОН БИЛДИНГ“ ООД, гр. Варна – със заповед № РД-27-66/19.04.2018г. на началника на ДНСК;

·         „САМОКОВКОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Самоков – със заповед № РД-27-91/27.06.2018г. на началника на ДНСК.

От горепосоченото е видно, че за периода е прекратено действието на 10 броя удостоверения на юридически лица или едноличен търговец, извършващи дейността консултант.

2. Издаване на разрешения за ползване за въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория.

През 2018г. са въведени в експлоатация общо 3 229 бр. строежи, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване, като 1 571 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1 658 са издадени от началника, съответно заместник - началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми - Регионално развитие, Транспорт, Околна среда и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които са:

Инфраструктурни комуникационно-транспортни обекти и съоръжения към тях:

Основен ремонт /рехабилитация/ на Път ІІІ-7302 Смядово-Златар-Драгоево от км 0+118 до км 3+433, от км 3+605 до км 6+035, от км 6+075 до км 20+665, от км 20+758 до км 23+952; Път ІІ-99 ВАРИАНТ АЛЕПУ - Етап ІІ - Участък от км 20+867 до км 29+327, включващ: Директно трасе от км 21+120 до км 29+250, Пътни кръстовища при км 21+240 и км 21+370, Пътен надлез с отвор 10 м при км 22+343; Локални платна в обхвата на Северната скоростна тангента, гр.София; Ремонт на бул.Владимир Вазов и бул.Ботевградско шосе, вкл.прилежащите им съоръжения, Надлез Чавдар-стар, гр.София; Основен ремонт на улици в район Аспарухово и район Одесос - гр.Варна; Околовръстен път-гр.Сандански - северна дъга и съоръженията към него; Път І-9 Слънчев бряг - Бургас с изграждане на второ платно; ЖП Линия № 4 Русе-Подкова-Реконструкция: Аварийно укрепване земно-скален откос от км 144+786 до км 145+080 в междугарието Дебелец-РП Соколово - (Подпорна стена); Модернизация на ЖП Участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската ЖП мрежа: Пътен надлез и пътни връзки Стамболийски, Пътен надлез при спирка Ковачево, реконструкция и кабелиране на ВЛ 20 кV Победа и реконструкция на съществуващи водопроводи при спирка Ковачево; Рехабилитация на ЖП участък Стралджа-Церковски - Етап от строеж: Рехабилитация на ЖП Линия Пловдив-Бургас (Фаза 2); Рехабилитация на Път ІІ-29 Варна-Добрич от км 20+394,73 до км 23+199,86 и от км 25+342 до км 38+100,31 ЛОТ 4; Рехабилитация на Път ІІІ-904 /Гроздьово-Провадия/ от км 23+403 до км 29+928,99 и от км 36+205 до км 41+705,18 ЛОТ 9; Рехабилитация на Път ІІ-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875,82 ЛОТ 14; Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи в ЖП Участък София-Карлово, Подмяна на релсови токови вериги с броячи на оси в Гари Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот, Подмяна на пулт-табла и Преустройство на схеми за управление на входни сигнали в гарите, пресъоръжаване на пет АПУ и съоръжаване на четири междугария с автоматична блокировка с броячи на оси; Път ІІІ-5004 Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 - Етап І с подобекти; Укрепване на свлачището и пътния участък на бул.Велики Преслав в участък от Път SHU 1180 Местност V-ти км-Шумен-Дивдядово между км 6+550 и км 7+900; Прелез на км 90+977 в Междугарие Ловеч Север-Ловеч на 24-та ЖП Линия, Прелез на км 97+200 в Междугарие Ловеч-Троян на 24-та ЖП Линия, Прелез на км 98+610 в Междугарие Ловеч-Троян на 24-та ЖП Линия и Прелез на км 120+060 в Междугарие Ловеч-Троян на 24-та ЖП Линия; Кейови места за обработка на товари (генерални, наливни, Ро-Ро, Ро-Ло), вертикална планировка на Пристанищен терминал Бургас-Изток-2 - Етап І; Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – гр.Варна - Етап ІІ:Подобект: Складова база за пропан-бутан с резервоарен парк 4000 куб.м (10 бр.резервоари по 400 куб.м всеки) с прилежаща инженерна инфраструктура и Подобект: Склад; Рехабилитация на Път ІІІ-904 /Старо Оряхово-Долни Чифлик-Гроздьово/ от км 0+000 до км 17+377,07 ЛОТ 8 - (Проект по ОПРР 2014-2020); Рехабилитация на Път ІІ-35 Плевен-Ловеч от км 13+600,47 до км 25+384,27 ЛОТ 7 - Проект по ОП Региони в растеж 2014-2020 г.; Рехабилитация на Път ІІ-49 Търговище-Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87 ЛОТ 13 - Проект по ОП Региони в растеж 2014-2020 г.; Рехабилитация на Околовръстен път от км 1+166 до км 1+780, с.Стряма, обл.Пловдив; Автомагистрала СТРУМА ЛОТ 3.3, участък Кресна-Сандански от км 397+000 до км 420+624-км 420+628,478: Основно трасе от км 397+000 до км 420+624-км 420+628,478, Пътен възел Кресна, Пътен възел Струмяни при км 405+648,50, Пътен възел Сандански при км 416+700, Площадки за отдих 3 и 4, Площадки за отдих 5 и 6, Пътни станции за ИТС, Видеонаблюдение на площадки за отдих 3, 4, 5, 6, Пътен възел Струмяни и Пътен възел Сандански и Мрежи от инженерната инфраструктура; АМ СТРУМА ЛОТ 4 в участъка Сандански-Кулата от км 423+800 до км 438+500-Подетап 1.2: АМ СТРУМА ЛОТ 4 участък от км 423+800 до км 424+100 (превключване на движението към АМ Струма ЛОТ 3.3); ЖП Линия № 2 София-Мездра-Горна Оряховица-Каспичан-Синдел-Варна-Реконструкция от км 55+025 до км 55+390 в междугарието Лакатник-Елисейна за неотложно укрепване на насипа на железния път чрез пилотна конструкция с дължина 140 м от км 55+030 до км 55+170 и др.

Съоръжения в областта на газоснабдяването и други дейности:

Газоразпределителна мрежа на гр.Генерал Тошево; Газификация на гр.Варна; Газификация на гр.Русе; Газификация на гр.Асеновград; Газификация на гр.Враца-Газоразпределителна мрежа-ІІ част; Газоразпределителна мрежа на гр.Търговище - Етап 33; Газоразпределителна мрежа на гр.Каспичан - Етап 77; Газоснабдяване на община Марица - Етап І, обл.Пловдив; Газоснабдяване на община Пловдив; Газоснабдяване на община Хасково; Газоразпределителна мрежа на гр.Генерал Тошево; Газификация на гр.Благоевград; Газоснабдяване на община Раковски; Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен - Етап 19; Разширение на ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД за ТУРЦИЯ в участъка Компресорна станция (КС) Лозенец – Очистно, съоръжение (ОС) Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол; Магистрални и локални оптични кабели към преносни газопроводи в участъка от кранов възел (КВ) Николаево до компресорна станция (КС) Полски Сеновец - Обект 1 и Обект 2; Газификация на гр.Първомай; Газификация на гр.София: район Витоша-СО, район Овча купел-СО, район Триадица-СО и район Красна поляна-СО; Газификация на община Септември, обл.Пазарджик; Модернизация (Основно обновяване) на Системи за автоматично управление на Газопреносими агрегати (ГКА) № 1, ГКА № 2, ГКА № 3, ГКА № 4 и Общистанционни системи на Компресорна станция (КС) Полски Сеновец, обл.Велико Търново; Газификация на гр.Перник - Етап ІІ: Фаза І; Газификация на гр.Радомир-Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Радомир-Етап ІІ; Газификация на гр.София-район Витоша-СО; Газоснабдяване на община Раднево; Газоразпределителна мрежа на гр.Добрич-Етап 36; Газоразпределителна мрежа на гр.Провадия-Етап 12.2 и Газоразпределителна мрежа на гр.Провадия-Етап 14; Газоразпределителна мрежа на гр.Аксаково-Етап 18; Газоразпределителна мрежа на гр.Чирпан - Етап 2017 ТТР 9С 1.2017; Газоснабдяване на община Садово; Газификация на гр.Благоевград - Етап І; Газификация на гр.Дупница - Етап І; Газоснабдяване на община Раковски  - Етап 2017; Газификация на гр.Луковит-Етап 15; Газоснабдяване на община Габрово; Газификация на гр.София – район Лозенец и район Овча купел и др.

Съоръжения в областта на електроснабдяването и телекомуникациите:

Реконструкция на Въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Бучино - Етап І: Участъка от ОРУ ТЕЦ Република до стълб № 41; Кабелна ел.захранване 20 кV и ЗРУ 20 кV - /МКТП 1000 кVА 20/0,4 кV с МКРУ 20 кV/ - с.Бели брод, общ.Бойчиновци, обл.Монтана; Реконструкция на въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Славяни, с.Рупите и с.Генерал Тодоров, общ.Петрич, обл.Благоевград; Реконструкция на въздушна електроразпределителна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла в гр.Долна баня, Софийска обл.; Реконструкция на въздушна електроразпределителна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла в с.Априлово, общ.Горна Малина, Софийска обл.; Кабелно отклонение Ботевград-Ботевград-2-Фаза-2 към строеж: Кабелно отклонение от Оптична кабелна линия Враца - София ОКЛ1 на ДА Електронно управление (ИА ЕСМИС); Реконструкция на Въздушна линия (ВЛ) 110 кV Фенел на две тройки проводници тип АСО-400 и изграждане на оптична връзка от подстанция Марек до ВЕЦ Рила, гр.Дупница, обл.Кюстендил; Кабел 20 кV от подстанция Стралджа до Възлова станция Ново село, обл.Сливен; Основен ремонт на въздушен електропровод /ВЕ/ 110 кV Преспа - п/ст Северни Родопи-п/ст Смолян; Основен ремонт на Въздушна линия (ВЛ) 110 кV Химик от Подстанция Марица-Изток до Подстанция АТЗ - гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора; Основен ремонт на въздушна линия (ВЛ) 110 кV Арда в участъка от п/ст Димитър Канев до стълб № 87 - с.Въгларово, с.Тракиец, с.Гълъбец, с.Николово и с.Широка поляна, обл.Хасково; Основен ремонт на ВЕ 110 кV Граничар в участъка от стълб № 218 до п/ст Елхово, обл.Ямбол; Основен ремонт на въздушен електропровод 110 кV Божур, гр.Симитли – гр.Разлог, обл.Благоевград;

Оптична кабелна магистрала Батулци-Николаево-Плевен и локален оптичен кабел Златна Панега; Реконструкция и модернизация на Телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски-Горна Оряховица - Етап ІІ от строеж: Реконструкция и модернизация на Телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП Национална Компания Железопътна инфраструктура (ДП НКЖИ) по обособени позиции;

По оперативна програма Околна среда са изградени нови и са рехабилитирани съществуващи водопроводни и канализационни системи от интегрирани водни проекти на населени места, включително пречиствателни станции за отпадни води, както и регионални депа за неопасни отпадъци:

Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на к.к.Боровец; Изграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа по 13 улици в Централна Градска част на гр.Лом - Етап І от строеж: Интегрирано управление и пречистване на водите в гр.Лом; Реконструкция и модернизация наводопроводна мрежа на с.Раздел, община Дулово, обл.Силистра; Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр.Божурище - Етап ІІ, Софийска област; Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв.Парчевич - Етап І и Етап ІІ и Външно кабелна електрозахранване НН на КПС-гр.Раковски, обл.Пловдив; Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод Джаферица-Канал Джаферица на км 4+500 до с.Юндола, с.Света Петка, с.Пашови и махали, община Велинград - Участък ІІ и Участък ІІІ; Водоснабдяване на с.Пресека, мах.Горна Пресека, община Кирково, обл.Кърджали;

МВЕЦ Забърдо на река Забърдска с подобекти: Техническа сграда и ТП 20/0,4 кV, 1250 кVА, Корекционна стена и плочест водосток, Пътна връзка към площадката на МВЕЦ и Присъединяване към ел.разпределителната мрежа с кабел 20 кV; МВЕЦ Стакевци с номинална мощност 215 кW, Сграда на централата и Напорен тръбопровод и водохващания на река Стакевска и на река Илийна;

Водопроводна и канализационна мрежи на гр.Долна Митрополия, обл.Плевен - Етап І и Довеждащ колектор към ПСОВДоизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на к.к.Боровец, общ.Самоков, Софийска област; Подобряване на водоснабдителната мрежа на Летище Бургас - (Изграждане на водопровод с ПЕВП тръби Ф90 за захранване на съществуващ резервоар за питейно-битови нужди); Канализационно-Помпена станция (КПС)-5 - Главна, напорна канализация до О.Т.31, довеждаща канализация от О.Т.134 и О.Т.73, реконструкция на водопроводната мрежа в кв.9, кв.14, кв.15 и кв.16 - к.к.Св.Св.Константин и Елена, обл.Варна; Водоснабдяване и канализация на част от с.Войняговци, -район Нови Искър, обл.София-град; Реконструкция на водопровод и канализация по бул.Сливница, бул.Дондуков, бул.Васил Левски, гр.София; Канализация и водоснабдяване на кв.Бенковски, район Сердика, гр.София; Реконструкция и подмяна на главен канализационен колектор и водопровод по ул.Любен Каравелов и бул.България-гр.Септември, обл.Пазарджик; Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с.Старосел, общ.Хисаря, обл.Пловдив; Водоснабдяване на с.Ярджиловци, обл.Перник; Канализация на кв.Делниче и кв.Бор - гр.Батановци, обл.Перник;

Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди Радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема - АЕЦ КозлодуйЙ, с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца; Депо за неопасни производствени отпадъци, гр.Белослав, обл.Варна; Закриване и рекултивация на съществуващо Депо за Битови отпадъци (ДБО)-гр.Главиница, обл.Силистра;

Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр.Враца - Етап І: Подобект от строеж: Интегриран проект за Воден цикъл на гр.Враца; Доизграждане на водоснабдителната система на гр.Вълчедръм, обл.Монтана; Уличен водопровод и канализация - Етап І и Етап ІІ – гр.Пловдив; МВЕЦ Ракочевица с подобекти: Сграда-централа, Водохващане на река Ракочевица, Напорен тръбопровод за МВЕЦ Ракочевица и Кабелни линии 20 кV за външно ел.захранване - с.Долно Осеново, общ.Симитли, обл.Благоевград; Микро Водноелектрическа централа (МВЕЦ) Дълга река с подобекти - общ.Тетевен, обл.Ловеч; МВЕЦ Белица-Сградоцентрала, водохващане и напорен водопровод - Етап І и Етап ІІ и Кабелна линия 20 кV за МВЕЦ Белица, гр.Белица, общ.Белица, обл.Благоевград; Корекция на река Драгалевска в участъка от О.Т.121-О.Т.122 до ул.Сребърна-район Лозенец-гр.София.

Реконструкция на ГПСОВ-гр.Враца-Подобект от: Интегриран проект за Воден цикъл на гр.Враца; Поетапно закриване и техническа рекултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на Депо за неопасни производствени отпадъци върху съществуващ сгуроотван на БРИКЕЛ ЕАД-гр.Гълъбово - Етап І - гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора; Закриване и рекултивация на общинско Депо за твърди Битови и неопасни отпадъци (ДТБНО) в землището на гр.Кнежа, обл.Плевен; Разширение и реконструкция на Пречиствателна станция за Отпадъчни води (ПСОВ)-гр.Тервел.

Приети и въведени в експлоатация през 2018г. са и изпълнените също по оперативни програми Регионално развитие реставрации и консервации на недвижими паметници на културата, в т.ч. и тяхното експониране:

Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикална планировка на Църквата Свети Архангел Михаил-гр.Трявна, обл.Габрово; Консервация и реставрация на Църква Св.Йоан Алитургетос, гр.Несебър, обл.Бургас - Етап І: Дейности по следните части: Архитектура, Конструкции, Заздравяване на земната основа, Реставрационна технология, Реставрация на каменната пластика, Електро, Художествено осветление, ПБЗ и ПБ; Реставрация, консервация и експониране на Църква Св.Архангел Михаил, гр.Рила, обл.Кюстендил - Етап І: Средновековна църква; Ремонт, реставрация, благоустрояване и вертикална планировка на околното пространство на Манастир Свети пророк Илия, гр.Тетевен, обл.Ловеч.

Многофункционална обществена сграда - Етап І: Културен център – гр.Несебър.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:

В областта на образованието и науката:

Основен ремонт и обновяване на СОУ Д-р Петър Берон-гр.Пазарджик - (ОП Региони в растеж 2014-2020); Основен ремонт и обновяване на СОУ Димитър Гачев-гр.Пазарджик - (ОП Региони в растеж 2014-2020); Ремонт и обновяване на ОУ Христо Ботев-гр.Пазарджик; Ремонт и обновяване на Общежитие на СОУ Георги Бенковски-гр.Пазарджик; Разширение-пристройка и надстройка на сграда на ПАЕГ и 112 ОУ, гр.София; Вътрешни ремонти и пожарна безопасност, преустройство на кухненски блок, достъпна среда, благоустрояване на двора на СОУ Владимир Комаров, гр.Велико Търново; Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Професионална Гимназия по Икономика Д-р Иван Богоров и основен ремонт на ОУ Антон Страшимиров, гр.Варна; Реконструкция и модернизация на Плувен басейн в СОУ Христо Проданов в гр.Карлово; Реконструкция и обновяване на ПАГ Н.Й.Вапцаров, включващо Сграда А-Учебен корпус и Сграда С-Физкултурен салон и спортна площадка и Сграда В-Работилница за практическо обучение, гр.Бяла Слатина и др.

В областта на здравеопазването:

Отделение за продължително лечение и рехабелитация към МБАЛ Авис Медика-гр.Плевен; Преустройство и ремонт на Кардиологично отделение с обособяване на структура за Инвазивна кардиология-Блок Б, ет.5, гр. Смолян; Отделение за продължително лечение и рехабелитация към МБАЛ Авис Медика-гр.Плевен; Основен ремонт на ОиВ и Електро инсталацията на Клиника по Анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр.Пловдив; Отделение по Трансфузионна хематология към МБАЛ-Бургас - (Преустройство на блок № 6 от МБАЛ-Бургас за Отделение по Трансфузионна хематология); Многопрофилна болница за Активно лечение (МБАЛ) с отделение за продължително лечение и рехабилитация, ДКЦ, офиси, подземен гараж - Етап І, гр.София, м.Манастирски ливади; Многопрофилна болница за Активно лечение (МБАЛ) Св.Иван Рилски – гр.Габрово; Отделение за кожно-венерически заболявания към УМБАЛ-Бургас - (Пристройка и преустройство на част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 на УМБАЛ-Бургас в Отделение за кожно-венерически заболявания) и др.

В областта на спорта:

Основен ремонт на Стадион Дружба -гр.Кърджали; Реконструкция и модернизация на Стадион Лудогорец-Арена, гр.Разград; Модернизиране на Стадион Огоста, гр.Монтана; Спортна зала - Покрита ледена пързалка, с.Кранево, общ.Балчик; Спортен комплекс в гр.Бургас; Многофунционална спортна зала в гр.Шумен и др.

Административни сгради и сгради в областта на търговията и услугите:

Крайпътен Търговски комплекс Люлин - гр.София, район Овча купел-СО; Производствено-складова и търговска база на Макс Електроникс ООД - с.Григорево, общ.Елин Пелин, обл.Софийска; Супермаркети ЛИДЛ в райони Красно село, Люлин, Витоша и Връбница, гр.София; Супермаркети ЛИДЛ в градовете Пловдив, Варна и Созопол; Строителен супермаркет ПРАКТИС, гр.Велико Търново; Магазин Практикер, гр.Шумен.

Производствени сгради:

Завод за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника, гр.Добрич; Фуражен завод, Силозно стопанство и обслужващи сгради, гр.Добрич; Предприятие за Рафиниране на растителни масла, гр.Ямбол; Предприятие за производство на конструктивни и електрокомпоненти за авиоиндустрията ЛАТЕКОЕР, с.Равадиново, обл.Пловдив; Производствена сграда за Специална продукция ЛЛБ-6А в Арсенал АД - гр.Казанлък, обл.Стара Загора; Дестилерия за етерични масла, Цех за производство на ароматизатори и сондажен кладенец за технологично водоснабдяване – гр.Каварна, обл.Добрич; Лаборатория към Цех готови Лекарствени средства – гр.Пещера, обл.Пазарджик; Цех за преработка и съхранение на етерично-маслени култури - с.Калчево, общ.Тунджа, обл.Ямбол; Производствена база АНФО - с.Панагюрски колонии, общ.Панагюрище, обл.Пазарджик; Цех за производство на Пластмасови изделия - с.Болярци, общ.Садово, обл.Пловдив; Пристройка за модернизация на Инсталация за преработка на Сплав ДОРЕ в КЦМ АД-гр.Пловдив.

3. Издаване на индивидуални административни актове.

През 2018г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 593 бр. индивидуални административни акта в т.ч.:

             - 268 бр. заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 47 за отмяна на посочените актове.

             - 56 бр. заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 20 бр. заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

            - 47 бр. заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

- 7 бр. заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

- 38 бр. заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

- 157 бр. откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 1 634 бр. съдебни производства.

4. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения.

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2018г. са съставени общо 601 бр. акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

5. Провеждане на административнонаказателни производства.

Издадени са 479 бр. наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 885 770 лв. и 99 бр. резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

VII. РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.

Реализираните приходи за 2018г. от ДНСК за държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, удостоверения на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 4 070 650 лв., от които:

            - 3 682 616 лв. – държавни такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване, издадени удостоверения на консултанти и достъп до обществена информация;

            - 388 034 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела.

VIII. ПОСТИЖЕНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ.

През 2018г. бяха постигнати добри резултати от изпълнението на горепосочените важни направления в работата на ДНСК, което е успех за дирекцията и за обществото. Констатиран е значителен дисциплиниращ ефект при работата на общинските администрации, на надзорните фирми, както и на всички участници в строителния процес.

            Създадените електронни регистри на издадените от ДНСК разрешения за ползване, влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилни оператори и на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл.161, ал.1, т.1 от ЗУТ, се актуализират ежемесечно на 10-то число на интернет страницата на ДНСК.

За подобряване на качеството на предоставяните административни услуги, за икономия на време и разходи на гражданите и юридическите лица, са разработени и внедрени два броя електронни административни услуги, които могат да се ползват в удобен за ползвателите час, независимо от работното време на ДНСК:

            - издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията.

            - издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз в т.ч. списък на правоспособните физически лица, неразделна част от удостоверението/лиценза, както и продължаване на срока на издадено удостоверение/лиценз.

В подкрепа на горното е и изготвеният анализ на анкетните карти от провежданите анкети, относно взаимодействието на държавните служители с гражданите и относно корупцията в ДНСК.

Анализът е направен съгласно утвърдените правила, като обработката на получените данни от анкетните карти спомага за изследване удовлетвореността на гражданите, за определяне на проблеми по взаимодействието и решения за тяхното отстраняване и подобряване.

Получените данни спомагат за доказване доколко е подходяща и ефикасна системата за управление на качеството и да се оцени възможността за нейното подобряване.

От прегледа на получените анкетни карти е видно, че гражданите лесно намират центъра за обслужване на клиенти на ДНСК, както и компетентен служител, който да отговори на въпросите им.

Във връзка с оказване на необходимото съдействие от страна на служителите на ДНСК за решаване на поставените проблеми и въпроси преобладават отговорите, че служителите са се отнесли внимателно, като своевременно са извършили необходимите действия или разяснения, показвайки необходимите компетентности, знания и умения при обслужването.

Съгласно дадените отговори, изразените впечатления и мнения на физическите и юридическите лица в анкетните карти, в системата на ДНСК няма корупция.

Видно от гореизложеното, при обслужване на гражданите от служителите на ДНСК е проявено необходимото внимание и компетентност, нивото на взаимодействие на гражданите със служителите е много добро и е съгласно утвърдените стандарти, както и че имат доверие на ръководството на ДНСК.

IX. ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

Тече процес по обновяване на всички административни сгради ползвани от структурите на ДНСК.

Извършен е ремонт на кабинетите в ЦУ на ДНСК, инсталирана е пожароизвестителна система и е закупено ново обзавеждане на стаите. Закупени и са нови служебни автомобили, като стремежът е постепенно да се подменят морално и физически остарелите служебни превозни средства. Към момента, в ДНСК са налични 51 бр. автомобили, от който 8 бр. са с пробег над 200 000 км и са за смяна.

X. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА.

Приоритетна задачата на ръководството на ДНСК е да се изгради по-стегната и по-добре работеща административна система на дирекцията, която да облекчи цялостното администриране на работния процес. В съответствие с разпоредбите на чл. 221 от ЗУТ е изготвен проект на нов Устройствен правилник на ДНСК, с Централно управление на ДНСК и 28бр. РДНСК /регионални дирекции за национален строителен контрол/. Проектът на новия Устройствен правилник на ДНСК е обявен на 24.01.2019г. на сайта на МРРБ, ДНСК и на портала за обществени консултации за обществено обсъждане. С новата структура се цели първо намаляване на административната тежест съгласно решение на министерския съвет на Република България и второ във всеки областен град да е ситуирано и наше административно звено – РДНСК. По тази начин се облекчават гражданите живеещи на територията на самата област да имат непосредствен контакт със структурите на ДНСК.

XI. ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ.

Електронното управление е средство за всеобхватно повишаване на ефективността на процесите в администрацията, както и облекчаване на процесите при взаимодействията между администрация, служители, граждани, бизнес чрез използването на електронните услуги. Сред основните пречки е и съществуващата оперативна несъвместимост между наличните системи в отделните административни структури, която трябва да бъде преодоляна. Често се изисква от потребителите да предоставят документи, издадени от други администрации. Отделните институции нямат достъп до наличните информационни масиви на други администрации. Необходимо е да се разработи и предостави ефективно решение за осъществяване на принципа на „Служебното начало“, състоящ се в еднократно събиране и многократно използване на информацията от държавната и общинска администрация.

ДНСК работи за повишаване на специализацията на служителите за усвояване на въведената нова система за електронен документооборот.

XII. ПРОМЯНА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

Становището на ДНСК е, че нормативната уредба трябва да се усъвършенства в посока повишаване на ефективния контрол на ДНСК върху дейностите възложени със ЗУТ, упражнявани от фирмите извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняващи строителен надзор.

Служители на ДНСК са взели активно участие в междуведомствените и експертни работни групи, както следва:

-със заповед № РД-02-14-515/08.06.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна група, със задача да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проведено е повторно обществено обсъждане през месец август на 2018г. Постъпили са мнения, предложения и препоръки, които са изпратени в КАБ и КИИП за изразяване на становища по тях.

-със заповед № РД-02-14-652/28.06.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна експертна група, със задача да анализира действащата нормативна уредба и да предложи законодателни промени в Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, с цел въвеждане на задължение за извършване на преценка за пропорционалност на намесата в правото на личен, семеен живот и жилище при издаване на заповеди за изземване на имоти държавна и общинска собственост, както и премахване на незаконни строежи. Изготвени са проекти за изменение и допълнение на ЗУТ, в частта за премахване на незаконните строежи, и за изменение на ЗОС и ЗДС, в частта на изземване на общинските и държавни имоти.

-със заповед № РД-02-14-668/04.07.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна група, със задача да разработи проект на Наредба с технически правила и норми за проектиране, изпълнение, контрол и въвеждане в експлоатация на точки за зареждане с водород, както и да прецени необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

-със заповед № РД-02-14-117/09.02.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна експертна група, със задача да разработи и представи концепция за ново законодателство в областта на проектирането и строителството при отчитане на забранителния характер но нормите, пропорционалност на изискванията спрямо категорията и риска на строежа, материални отговорности, покрити със застраховки, регистрационен режим за малки обекти, електронна система за разглеждане и архивиране на проекти. От министъра на регионалното развитие и благоустройството е изпратено писмо да председателя на 44-то Народно събрание за разпореждане за извършване на законодателно проучване.

-със заповед № РД-02-14-373/24.04.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна група, със задача да разработи и представи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и мотиви към проекта на наредба. От ДНСК е изготвен проект на наредбата, който заедно с доклад и приложени мотиви към него е изпратен в МРРБ.

- със заповед № РД-02-14-596/11.06.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна група, със задача да извърши проверка на изнесените факти и обстоятелства в сигнал вх. № 92-00-239/06.06.2018 г. на фондация „Антикорупционен фонд“ и в сигнал вх. № 92-00-240/06.06.2018 г. на сдружение „Да запазим Корал“, както и да изготви доклад с предложения за последващи действия. Изготвен е доклад до министъра на РРБ.

-със заповед № Р-65/26.04.2018 г. на директора на дирекция „Правителствена канцелария“ към Министерски съвет е сформирана междуведомствена работна група, със задача да изготви конкретни предложения за решаването на възникналите проблеми, свързани с почистването на речните легла. Изготвен е доклад до министерския съвет.

-със заповед № РД-02-14-1022/17.10.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана експертна работна група, със задача извършване на нормативни промени, за засилване на административния контрол върху дейността на участниците в строителния процес. От ДНСК е изготвен проект на ЗИД на ЗУТ, който заедно с мотиви е изпратен в МРРБ.

XIII. ПАРТНЬОРСТВОТО С КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ.

През годините ДНСК подържа тясно и пълноценно сътрудничество с Камарата на строителите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, които са важни звена от инвестиционния процес. ДНСК участва също и в съвместни работни групи с Камарата на строителите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, свързани с изменение и допълнение на ЗУТ. От ДНСК са предприети действия по засилване на партньорството, защото проблемите са общи.

XIV. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА 2019г.

            1. Приоритетни цели.

1.1. Обработване на постъпили запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица – 50 000 бр.;

1.2. провеждане на процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение – 400 бр.;

1.3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория – 3 000 бр.;

 - извършване на проверки на строежи, на строителни книжа и строителни продукти – 40 000 бр.;

1.4. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол – 600 бр.;

1.5. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения – 600 бр.;

1.6. Проведени административно наказателни производства – 600 бр.;

1.7. Премахване на  незаконни строежи – 40 бр.

            2. Приоритетни задачи.

2.1. Повишаване ефективността на контрола от страна на ДНСК по изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи дейността консултант възложена им със ЗУТ.

С оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на ДНСК по изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи дейността консултант възложена им със ЗУТ бъдат дадени указания на органите на дирекцията относно извършването на пълноценни проверки по изпълнението на задълженията надзорните фирми.

            Съгласно дадените указание, ще бъдат предприети следните мерки:

2.1.1. Извършване на проверки на всички регистрирани лица извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица;

2.1.2. Образуване на административнонаказателни производства на лицата, упражняващи строителен надзор и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица за неизпълнение на задълженията им възложени по ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, както следва:

2.1.2.1. При незаконосъобразно извършена оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбата на чл.142, ал.5 от ЗУТ и чл.142, ал.10 от ЗУТ;

2.1.2.2. При установено незаконосъобразно започване на строежа; при неосъществен контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

2.1.2.3. При непредприети действия по спирането на строеж изпълняван при условията на чл.224, ал.1 от ЗУТ и чл.225, ал.2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

2.1.2.4. При неосъществен контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

2.1.2.5. При наличие на допуснато увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

2.1.2.6. При установено наличие на неподписани актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2.1.2.7. При констатирано нарушение на техническите правила и нормативи по време на строителството, за които лицето, упражняващо строителен надзор не е уведомило регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

2.2. Повишаване ефективността на контрола от страна на ДНСК на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи на територията на страната.

Органите на ДНСК ще продължават да упражняват постоянен превантивен контрол на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната, като за всяко тримесечие началниците на регионални дирекции ще изпращат в ДНСК подробни писмени доклади за резултатите от извършените проверки, придружени с документи и снимков материал.

2.3. Повишаване ефективността на контрола от страна на ДНСК на общинските и районните администрации.

Органите на ДНСК ще продължават да упражняват постоянен контрол на всички общински и районни администрации при изпълнение на задълженията им възложени по ЗУТ.

2.4. Подобряване на материалната база и условията на труд на служителите на ДНСК.

През 2019г. е предвидено извършване на ремонт на помещенията на регионалните структури на територията на страната и закупуване на достатъчно нова техника, включително и автомобили, предвид факта че основният автопарк е с остарели коли от 1998г.

 

 

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

 

Д  Е  Й  Н О С Т  И 

 

I. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ.

1. Обработени преписки по постъпили предложения, запитвания, заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица.                                                             51 354бр.

2. Извършени проверки на строежи, строителни книжа и на строителни продукти                                                                                                                 37 255бр. в т.ч.

2.1.Проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му                                                                                                     13 070бр.в т.ч.

проверки съгласно заповед №РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор                                                                         5 963бр.

2.2. Контрол по издаване на строителни книжа

- служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки

по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ                                                                                    24 185бр.

3.Контрол на дейността на общинските/районните

администрации.                                                                                                      1 828бр.

II. ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

 

1. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение                                                                                            528бр. в т.ч.

1.1. Издадени удостоверения                                                                                   109 бр.

1.2. Отразяване на промени в обстятелствата                                                        419 бр.

 

3. Издадени административни актове в резултат

на осъществен контрол                                                                                            593бр в т.ч.:

 

- заповеди по обжалване на административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им)                                  268бр. в т.ч. заповеди за отмяна на посочените актове                                                             47бр.

 

- заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК                                                                                                   56бр.

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи

или части от тях                                                                                                      20бр.

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред                                                                                          47бр.

 

- заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи                                     7бр.

заповеди за премахване на незаконни строежи                                                  38бр.

- откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии                                                                                                                 157бр.

4. Съставени актове за установени административни

нарушения                                                                                                             601бр.

5.Проведени административнонаказателни

производства                                                                                                         578бр.

6. Премахнати незаконни строежи                                                                       48бр.

III. Реализирани приходи за държавния бюджет                                  4 070 650лв. в т.ч.:

1. Вземания по влезли в сила наказателни постановления

и изпълнителни дела                                                                                        388 034лв.

2. Такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерския съвет на Република България                                                                                                    3 682 616 лв.

 

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност