За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД

 

 

ДОКЛАД

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ /ДНСК/

ЗА 2006г.

 

 

 

 

 

Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:

1.Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на строителни продукти, във връзка със оценката им за съответствие със съществените изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          издаване/отказ за издаване на разрешение за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателно производство при установени нарушения;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи не приети по установения ред  и за премахване на незаконни строежи

-          обследва аварии в строителството

2. Провеждане на процедури по издаване лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и провеждане на процедури по отразяване на настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта, съгласно Заповед №РД-02-14-802/30.12.2003г. на Министъра на РРБ.

 

 

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ И УПРАЖНЕНИ ПРАВОМОЩИЯ ОТ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          2005г.                  2006г.

 

Д  Е  Й  С  Т  В  И  Я

БРОЙ
БРОЙ

1.

ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И МОЛБИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

52 701

67 776

2.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ЗА УСТАНОВЯВЯНЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА РАЗРЕШЕНОТО И ИЗВЪРШВАНО/ИЗВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО МУ С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, в т.ч.

 

·          ПРОВЕРКИ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КЛУБОВЕ, ДИСКОТЕКИ, ИГРАЛНИ ЗАЛИ, ИНТЕРНЕТ И КОМПЮТЪРНИ КЛУБОВЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

·          ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

·          ПРОВЕРКИ НА СТРОЕЖИ СЪВМЕСТНО С ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

·          ПРОВЕРКИ НА СТАДИОНИ И ДРУГИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

·          ПРОВЕРКИ НА БАЗОВИ СТАНЦИИ НА МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ “VIVATEL”, “GLOBUL” И “МОБИЛТЕЛ”

·          ПРОВЕРКИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №  РД-02-14-647/ 03.11.2004Г. НА МИНИСТЪРА  НА РРБ НА СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

11 812

 

 

 

161

 

961

 

190

 

20

 

-

 

1 413

9 833

 

 

 

82

 

413

 

335

 

16

 

320

 

1 420

3.

ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В РЕЗУЛТАТ НА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ В ТОВА ЧИСЛО:

 

3 967

3 525

 

-ЗАПОВЕДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ  (ОТКАЗИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, ЗАЕДНО СЪС СЪГЛАСУВАНИТЕ И ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ, АКТОВЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ И ОТКАЗИ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ)

 

995

860

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

 

997

477

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ОБИТАВАНЕТО, СЪОТВЕТНО ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИ, КОИТО НЕ СА ВЪВЕДЕНИ  В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА ДОСТЪПА

 

1 084

 

 

217

1 141

 

 

135

 

-ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ

 

674

912

4.

ПРЕМАХНАТИ СТРОЕЖИ

 

242

366

5.

РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

3 166

3 635

6.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛАГАНЕ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУТ

-СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

 

-ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/, В Т.Ч.:

-ОБРАЗУВАНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НА ОБЩИНИ

 

 

2 653

 

1 987

 

162

 

1 240

 

2 040

 

105

7.

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

299

74

8.

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОТРАЗЯВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЗИ, В Т.Ч. И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИ НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ЕКИПА НА КОНСУЛТАНТА

 

120

131

9.

РЕАЛИЗИРАНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ВЛЕЗЛИ В СИЛА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗДАДЕНИ ОТ НАЧАЛНИКА НА ДНСК И ОПРАВОМОЩЕНИ ЗА ТОВА ЛИЦА

 

446 991

лв.

2 175 602

лв.

10.

ТАКСИ ПО ТАРИФА 14, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МРРБ И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №175 ОТ 1998г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

2 303 989

лв.

2 551 734

лв.

 

 

 

 

·                    Отговори, разпореждания, указания и проверки по жалби и молби на физически и юридически лица, постъпили в ДНСК, както и на тези получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства:

Общият брой жалби и преписки постъпили в ДНСК са 67776 бр.: от тях 18119 бр. са получени в Централно управление на ДНСК, 49657 бр. в Регионалните дирекции.

·               Проверки на строежи:

Проверени са общо 9833 бр. строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 2539 бр. констативни актове за установени нарушения по ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

Извършените проверки от регионални структури, са както следва: РДНСК-Благоевград – 223 бр. проверки, РДНСК-Бургас - 1062 бр., РДНСК-Варна – 381 бр., РДНСК-Видин – 213 бр., РДНСК-Враца – 645 бр., РДНСК-Велико Търново – 361 бр., РДНСК-Габрово – 374 бр., РДНСК-Добрич – 80 бр., РДНСК-Кърджали – 80 бр., РДНСК-Кюстендил – 386 бр., РДНСК-Ловеч – 217 бр., РДНСК-Монтана – 121 бр., РДНСК-Пазарджик – 89 бр., РДНСК-Перник – 369 бр., РДНСК-Плевен – 91 бр., РДНСК-Пловдив – 197 бр., РДНСК-Разград – 358 бр., РДНСК-Русе – 281 бр., РДНСК-Силистра – 176 бр., РДНСК-Сливен – 95 бр., РДНСК-Смолян – 190 бр., Софийска РДНСК – 410 бр., РДНСК-Стара Загора – 194 бр., Столична РДНСК - 1596 бр., РДНСК-Търговище – 148 бр., РДНСК- Хасково – 426 бр., РДНСК-Шумен – 58 бр., РДНСК-Ямбол  - 412 бр.

- във връзка с постъпил в ДНСК сигнал, касаещ действията на Главния архитект на Район Витоша – Столична община, в изпълнение на Заповед №РД-13-023/23.01.2006г. на Началника на ДНСК е извършена проверка относно спазване на предвидените в ЗУТ условия и ред при изработване, одобряване и съобщаване на заинтересованите страни на Подробни устройствени планове и техни изменения, при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителство на територията на района, в т.ч. цитираните в сигнала случаи, при установяване на незаконно строителство и отстраняване последиците от него, при въвеждане на строежи в експлоатация, както и за спазване разпоредбите на чл.149 ЗУТ. Проверката приключи със съставяне на констативен протокол със становища, заключения и предложения.

- със Заповед №РД-13-052/14.02.2006г. на Началника на ДНСК е разпоредено да бъде извършена проверка на всички строежи в местността около язовир “Искър”. В резултат са съставени 44 бр. констативни протокола и 153 бр. констативни акта по реда на ЗУТ (от които 20 бр. за забрана ползването, а останалите за спиране строителството и/или премахване). Съставените констативни протоколи са изпратени на Кмета на район Панчарево за предприемане на действия по реда на чл.57а и/или чл.179 ЗУТ, с цел привеждането на обектите и съоръженията в съответствие с изискванията на действащите нормативи по устройство на територията. Предвид лошите метереологични условия, пораждащи трудна проходимост при обхождане на строежите и обектите около язовира, не са проверени всички имоти в местността.

- със Заповед №РД-13-376/17.08.2006г. на Началника на ДНСК е разпоредена съвместна проверка със служители на Столична община на всички строежи в местността около язовир Искър. Проверката е извършена на място и по документи и предоставени данни от Централен държавен архив, “Софийска вода” АД, Басейнова дирекция – Дунавски район, Дирекция “Архитектура и градоустройство” СО, район Панчарево-СО и съобразно разпоредбите на ЗУТ и действащите към момента Наредба №3/2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейна-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни хигиенни нужди издадена от МОСВ, МЗ и МРРБ. Проверени са 118 бр. строежи, като са съставени 121  бр. констативни актове за провеждане на административно производство по чл.225 от ЗУТ – за премахване. Проверените строежи около язовир Искър са на административна територия на район Панчарево – СО. Установено е, че за някои от строежите са издадени строителни книжа от Община Самоков. За обекти, които не представляват строежи съгласно §5 от ДР ЗУТ, са съставени 37 бр. констативни протоколи, които са изпратени на Кмета на район Панчарево – СО, за предприемане на действия по чл.57а и/или чл.179 ЗУТ, с оглед привеждането на обектите и съоръженията в съответствие с изискванията на действащите нормативи по устройство на територията. Проверката е приключила с изготвянето на подробен доклад /публикуван на страницата на ДНСК в интернет/, съдържащ констатации, предприети действия, предложения и заключения.

- със Заповед №РД-13-109/21.03.2006г. на Началника на ДНСК е извършена проверка на строеж “Жилищен комплекс “Триумф””, гр.Свети влас, Община Несебър. Във връзка с установените нарушения, от Началника на ДНСК е издадена заповед №РД-19-618/07.04.2006г., с която е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи. След отстраняване на допуснатите нарушения, съгласно чл.224, ал.5 от ЗУТ, ще бъде разрешено продължаването на строителството от органа издал заповедта.

- във връзка с постъпила жалба в ДНСК, със Заповед №РД-13-234/25.05.2006г. на Началника на ДНСК, е извършена проверка на извършеното строителство на територията на имот №24035-залесена територия от 27782 м2 в м.Кокала, гр.Несебър, относно извършено строителство на територията на имота, включително и мрежи на техническата инфраструктура. Съставени са 10 бр. констативни акта, с които са образувани административни производства за премахване и забрана ползване. При проверката е установено, че съществуват и множество поставяеми обекти, за които липсват необходимите документи - съставени са 56 бр. констативни протоколи и са предоставени на общинската администрация, за да упражни вменения й с чл.223 ЗУТ контрол по спазване на изискванията на действащите нормативни актове за устройство на територията, а Кметът правомощията си по чл.57а ЗУТ с цел привеждане на имота в съответствие с изискванията на действащите нормативи по устройство на територията.

- във връзка с постъпило в ДНСК писмо на Кмета на Община Несебър, чрез МРРБ, за подобряване на облика на к.к.Слънчев бряг и привеждане на поставяемите обекти в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, със Заповеди №РД-13-173/10.04.2006г. и №РД-13-225/09.05.2006г. на Началника на ДНСК, е извършена проверка на поставяемите обекти и морските плажове в к.к.Слънчев бряг–изток, север, централен и юг на изгражданите и/или изградени атракционно-развлекателни площадки /голф игрища/. Направена е съпоставка на представения от общинската администрация опис на издадени разрешения за поставяне и наличните временни поставяеми обекти. Съставен е констативен протокол, в който са отразени обектите, за които няма данни за издаване на строителни книжа от Община Несебър. За преместваемите търговски обекти, изградени на територията на концесионните зони на к.к.Слънчев бряг също е съставен констативен протокол, в който са отразени обектите, за които не са представени разрешение за поставяне и/или не съответстват на условията на издаденото разрешение за поставяне и/или не съответстват на одобрената схема за разполагане на такива обекти. Протоколите са предоставени на общинската администрация, за да упражни вменения й с чл.223 ЗУТ контрол по спазване на изискванията на действащите нормативни актове по устройство на територията, а Кметът на общината  правомощията си по чл.57а ЗУТ и/ли чл.179 ЗУТ.

- във връзка с постъпила чрез МРРБ в ДНСК молба на игумена на Бачковския манастир е извършена проверка от служители на ДНСК в Община Асеновград и на място на търговските обекти  в поземлен имот 02974.012.025, находящ се в с.Бачково, Община Асеновград. Проверката е завършила със съставянето на констативни протоколи, като за предприемане на последващи действия, вносителят на молбата следва да представи документ за собственост на имота.

- във връзка с постъпило в ДНСК писмо от Зам.Министъра на МРРБ, със Заповед №РД-13-269/05.06.2006г. на Началника на ДНСК, е определена работна група за извършване на съвместна проверка със служители на МРРБ на състоянието на морските плажове на Черноморското крайбрежие, предвид решение на комисията за контрол по цялостното изпълнение на концесионните договори. За установените нарушения ДНСК е предприела необходимите действия в т.ч. е извършено и принудително премахване. Констативните протоколи за установени стари, полуразрушени, негодни за ползване монолитни постройки и бетонови площадки, са предоставени на Кметовете на съответните общини за премахване по реда на чл.195 ЗУТ.

- във изпълнение на Заповед №РД-13-384/25.08.2006г. на Началника на ДНСК са извършени съвместни проверки от служители на РДНСК-Смолян и РДНСК-Пазарджик с представители на Община Велинград, Община Доспат и Кметство Сърница на всички строежи на територията около язовир “Доспат”. Проверени са общо 43 бр. строежи. За 10 бр. строежи са съставени констативни актове, с които е образувано административно производство по реда на чл.225 ЗУТ. За строежите, които се ползват без да са приети по установения ред, са дадени указания и определени срокове на възложителите за предприемане на действия по въвеждане им в експлоатация. За 4 бр. строежи, един на територията на РДНСК-Смолян и три на територията на РДНСК-Пазарджик, има становища на Началниците на РДНСК за прилагане на чл.179 ЗУТ и ще бъдат дадени писмени разпореждания до компетентните органи за предприемане на регламентираните в ЗУТ действия.

- във връзка с постъпил сигнал от г-жа Любка Качакова – Зам.Министър на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, както и сигнал от г-н Димитър Петков – общински съветник в Община Хасково, за извършващо се строителство по коритото на река Хасковска, в нарушение на Закона за водите, със Заповед №РД-13-391/30.08.2006г. на Началника на ДНСК е разпоредена проверка. Проверени са 15 бр. строежи,  за които има издадени строителни книжа от администрацията на Община Хасково, като 10 са въведени в експлоатация, 1 строеж е завършен, не е въведен в експлоатация и не се ползва към момента на проверката, 1 строеж не е започнат, а 3 строежа в момента се изпълняват и не са установени нарушения на нормите по устройство на територията. Подробен доклад е представен на Зам.Министъра на МСОВ, а на Кмета и Главния архитект на Община Хасково е указано, че следва да осигуряват представянето на изготвени проекти за подробни устройствени планове или за техни изменения, както и инвестиционни проекти за строежи, засягащи коритото на река Хасковска, за съгласуване с Басейнова дирекция “Източно-беломорски район” и Дирекция “Гражданска защита”, Област Хасково, като изискват наличие на издадено разрешително за ползване на воден обект от МОСВ /РИОСВ/, преди разглеждане и оценяване на проектите от ЕСУТ при Община Хасково. Разпоредено е на Началника на РДНСК-Хасково при извършване на служебна проверка по законосъобразност на всички новоиздадени разрешения за строежи, засягащи коритото на река Хасковска, предвид разпоредбите на чл.156, ал.1 ЗУТ, като при липса на съгласуване на изготвените инвестиционни проекти и наличие на издаден административен акт-разрешително за ползване на воден обект, да отменя издаденото разрешение за конктретния строеж. В резултат от проверката е издадена Заповед №ДК-11-4/06.10.2006г. на Началника на РДНСК-Хасково, с която се отменя неправомерно издадено Разрешение за строеж, за строеж “Паркинг”, УПИ ІІ, кв.738, гр.Хасково.

- по разпореждане на Окръжна прокуратура гр.Смолян е извършена съвместна проверка с общинската администрация на извършваното строителство  в к.к.Пампорово.  Проверени са 46 бр. строителни площадки и 46 бр. поземлени имота на територията на Община Чепеларе и 32 бр. строителни площадки и 16 поземлени имота на територията на Община Смолян. Установени са 3 бр. строежи, изграждани без издадени строителни книжа, съставени са констативни актове, като са образувани административни производства по реда на ЗУТ.

- във връзка с писмо вх.№794/2006г. на Върховна административна прокуратура със Заповед №РД-13-528а/30.11.2006г. и №РД-13-529/30.11.2006г. на Началника на ДНСК е извършена проверка по документи в Дирекция “Архитектура и градоустройство” към Столична община и в Район Панчарево на издадените от главния архитект строителни книжа /одобрени планове за застрояване, подробни устройствени планове, разрешения за строеж, актове за узаконяване/ за строежи попадащи в имоти в обхвата на санитарно охранителни зони – пояс І и ІІ на язовир Искър.

-  по Заповед №РД-13-540/05.12.2006г. на Началника на ДНСК е извършена цялостна проверка  по предприети действия, респективно бездействия на РДНСК-Монтана и на Началника на РДНСК-Монтана, на Община Лом и на Главния архитект на Община Лом.

- във връзка с постъпила в ДНСК, чрез МРРБ, молба от Илия Борисов Бъндев, е извършена проверка относно действията на Община Брацигово и РДНСК-Пазарджик по спазване на процедурата за узаконяване на строежите съгласно ЗУТ и на нормативните актове при извършване на строителство.

- 320 бр. проверки за изясняване на законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство на базови станции на мобилните оператори VIVATEL” “GLOBUL” иМОБИЛТЕЛ, в изпълнение на Заповед №РД-13-370/07.11.2005г. на Началника на ДНСК.

- 82 бр. проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на територията на гр.Бургас, гр.Кюстендил, гр.Ловеч, гр.Пловдив, гр.Русе, гр.София, гр.Хасково, гр.Търговище и др.

- 413 бр. проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки по законосъобразността на въведените в експлоатация строежи са извършени на териториите на области: Видин, Пазарджик, Софийска, Враца, Кърджали, Хасково, Сливен, Кюстендил, Ямбол, Монтана, Стара Загора и др.

- 335 бр. проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на области: София,Бургас, Враца, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Кърджали, Пазарджик, Разград, Шумен и др.

- 1420 бр. проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория в изпълнение на заповед № РД-02-14-647/03.11.2004г. на Министъра на РРБ, в това число на 447 бр. жилищни сгради, 455 бр. обществени сгради, 190 бр. производствени сгради, 296 бр. строежи от техническата инфраструктура и 32 бр. хидротехнически съоръжения. Проверени e дейността на 293 бр. лица, извършващи дейностите по чл.166, ал.1, т.1 ЗУТ – оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. За установени при проверката нарушения са съставени 44 бр. акта по ЗАНН и са издадени 39 бр. наказателни постановления. За установени при проверките нарушения, извършени от други участници в строителството са образувани съответните административни и административнонаказателни производства.

- 12887 бр. проверки относно действия или бездействия на длъжностни лица от общински администрации в общини: Батак, Ракитово, Белово, Монтана, Берковица, Вършец, Видин, Ружинци, Брегово, Бойница, Белоградчик, Кула, Велико Търново, Елена, Павликени, Лясковец, Свищов, Плевен, Разград, Кубрат, Исперих, Цар Калоян, Самуил, Завет, Лозница, Нова Загора, Котел, Смолян, Чепеларе, Девин, Златоград, Твърдица, Търговище, Попово, Опака, Шумен, Ямбол, Елхово, Тунджа, Стрелча, Балчик, Варна, Лом, Вълчедръм и др.

- 5210 бр. служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ, във връзка с получени 33666 броя уведомления от районните/общинските администрации за издадени Разрешения за строеж, съгласно разпоредбите на чл.149, ал.5 ЗУТ, в резултат, за извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи по проектирането и строителството са образувани  105 административнонаказателни производства срещу 77 главни архитекти на общини, съответно други длъжностни лица от общинските администрации на: Гърмен, Петрич, Вълчи дол, Суворово, Провадия, Ветрино, Район Приморски-Варна, Бяла, Дългопол, Видин, Бойница, Руженци, Велико Търново, Полски Тръмбеж, Белоградчик, Лом, Пазарджик, Брацигово, Земен, Силистра, Свищов, Доспат, Мадан, Харманли, Момчилград, Панагюрище, Велинград, Трън, Разград, Долна баня, Хасково, Две могили, Разлог, Кюстендил, Крумовград, Дупница, Кочериново, Стара Загора, Костинброд, Елин Пелин, Омуртаг, Каолиново, Чупрене, Самоков, Пловдив.

- При получени сигнали за възникнали аварии на строежи по време на строителството или строежи в гаранционни срокове от органите на ДНСК са предприети необходимите и законосъобразни действия, включващи проверка, назначаване на техническа експертна комисия, установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки при обследваните аварии:

- при изпълнение на масов изкоп на строеж “Жилищна сграда”, ул.Македония №86, гр.Бургас е настъпило срутване на стена на полумасивна жилищна сграда в съседния парцел и ограда. От служители на РДНСК-Бургас е извършена проверка на място и са установени причините за аварията. Със заповед №35/29.03.2006г. на Началника на РДНСК- Бургас е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи и са предписани укрепителни работи.

- при изпълнение на масов изкоп на строеж “Хотел и сграда с апартаменти за сезонно ползване и КОО”, УПИ V-697, кв.55, гр.Несебър е настъпило пропадане на земни маси от съседни имоти. От служители на РДНСК-Бургас е извършена проверка на място и са установени причините за аварията. Със заповед №53/05.05.2006г. на Началника на РДНСК- Бургас е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи и са предписани укрепителни работи.

- при изпълнение на масов изкоп на строеж “Жилищна сграда с магазини, подземни гаражи, ателиета”, м.Сливница, Район Люлин, гр.София са се свлекли земни маси и е разрушена част от калканна стена на съседна сграда. Назначена е техническа комисия за обследване на аварията, образувано е административно производство по ЗУТ и административнонаказателно производство срещу лицето упражняващо строителен надзор по част конструктивна.    

- при изпълнение на масов изкоп на строеж “Четиризвезден планински хотел с подземни гаражи”, к.к.Боровец, Община Самоков, е активизирано свлачище, което е засегнало трасето на съществуваща ски писта. От служители на Софийска РДНСК е извършена проверка в Община Самоков и на строежа. Издадена е Заповед №А-01-84/11.08.2006г., с която е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи, с изключение на укрепителни работи по изпълнения масов изкоп и възстановителните дейности по контура на ски пистата и околния терен. С констативен протокол е разпоредено на лицето упражняващо надзор в строителството да предостави в Софийска РДНСК цялата налична строителна документация за строежа за предприемане на последващи действия.

- авария станала на “Съществуваща четириетажна сграда”, ул.Алабин №39, гр.София, изразяваща се в разрушаване на цялата фасада към ул.Алабин до І-вия етаж, цялата покривна конструкция и всички подови конструкции, като са запазени западната и северна фасади. Със Заповед №ДК-23-154/20.09.2006г. на Началник Сектор "Строителен контрол" при Столична РДНСК и Заповед №ДК-23-156/28.09.2006г. на Началника на Столична РДНСК е назначена техническа експертна комисия, която извърши проучване, документиране и техническо обследване на възникналата авария.

- при монтаж на “Отоплителна инсталация на дом за възрастни с психически разстройства”, с.Говежда, Община Георги Дамяново, е настъпила авария при изпълнение на заваръчни работи. Със Заповед №ДК-13-01/04.10.2006г. на Началника на РДНСК-Монтана е назначена техническа експертна комисия.

- на строеж “Жилищна сграда”, ул.Поп Георги №4, гр.Бургас при извършване на кофражни и армировъчни работи на ивични основи при калкана на сградата в неукрепен изкоп, вследствие навлажняване на почвата от водопроводна тръба , се срутва земна маса от съседния парцел, при което пропада тротоарна настилка.

- на строеж “Жилищна сграда със стаи за настаняване”, гр.Свети Влас, Община Несебър, при влошени атмосферни условия-дъжд се свлича земна маса в изпълнен масов изкоп, при което се скъсва съществуващ водопровод. В резултат се срутва цялото улично платно.

·                    По образувани административни производства по ЗУТ са издадени 3525 бр. индивидуални административни актове както следва:

            - Заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ, чл.156, ал.1 ЗУТ на Началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/ - 860 бр.

- По реда на чл.224, ал.1, вр. ал.3 ЗУТ са издадени 477 бр. заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях, които се извършват без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж, при съществени отклонения по смисъла на чл.154, ал.2 ЗУТ, със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен, без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и без да е заверена заповедната книга.

- При установени строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган, които се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация са издадени 1141 бр. заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежите.

- По реда на чл.222, ал.1, т.3 ЗУТ са издадени 135 бр. заповеди за забрана достъпа и недопускане на хора и механизация до строежите, във връзка с издадени заповеди за спиране на незаконно извършвани строителни и монтажни работи.

- По реда на чл.225 ЗУТ са издадени 912 бр. заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях.

·                    По реда на Наредба № 13/23.07.2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК в т.ч. и доброволно премахнати от извършителите, са премахнати 366 бр. незаконни строежи, част от които: “Триетажна сграда”, ул.Цар Симеон Велики, гр.Видин; ”Двуетажна жилищна сграда”, ул.Граф Воронцов №5, гр.Варна; “Едноетажна масивна сграда”, ул.Княз Борис І №82, гр.Свиленград; “Жилищна сграда”, ул.В.Априлов №16, гр.Дулово; “Жилищна сграда”, ул.Места №24, гр.Пазарджик; “Жилищна сграда”, гр.Русе; “Жилищна сграда”, м.Баджълаяр, гр.Шумен; “Жилищна сграда”, ул.Радул Милков №30, гр.Свиленград; “Жилищна сграда”, гр.Варна; “Масивна сграда”, ул.П.Р.Славейков №14, гр.Благоевград; “Едноетажна масивна пристройка”, гр.Сандански; “Едноетажна масивна постройка”, гр.Гоце Делчев; “Жилищна сграда”, ул.Черно море №21, гр.Шумен; “Жилищна сграда с навес”, с.Венелин, Община Долни Чифлик; “Работилница за вулканизация на гуми”, ул.Генерал Киселов №3, гр.Варна; “Стопанска постройка”, с.Маслиново, Община Хасково; “Стопанска постройка”, с.Дождевица, Община Кюстендил; “Стопанска сграда”, гр.Мадан; “Лятна кухня”, с.Опан, Област Стара Загора; “Гостилница Роженски манастир”, с.Рожен, Община Сандански; “Заведение за дюнер-кебап и сандвичи”, гр.София; “Кафе аперитив”, гр.Харманли; “Бърза закуска”, с.Китен, Община Приморско; “Магазин за хранителни стоки, пристройка към супермаркет”, гр.Пазарджик; “Магазин за промишлени стоки”, ул.Хр.Ботев №42, гр.Добрич; Цех за безалкохолни напитки”, с.Динево, Община Хасково; “Пристройка към жилищна сграда”, гр.Велинград; “Пристройка към жилищна сграда”, гр.Казанлък; “Масивна стопанска постройка”, гр.Радомир; “Стопанска сграда”, гр.Тръстеник, Община Долна Митрополия; “Котелна централа”, гр.Хасково; “Складови помещения”, гр.Ямбол; 3 броя гаражи, ул.Барутен погреб, гр.Варна; “Масивен гараж със складово помещение”, с.Коняво, Община Кюстендил; “Гараж и магазин”, гр.Лом; “Гараж”, ул.Морава №9, гр.Русе; “Сглобяеми панелни халета-гаражи за едрогабаритна техника”, гр.Ямбол; “Дърводелска работилница”, ул.Никола Петков №16, гр.Харманли; “Цех за обрязване на гнайс”, с.Славеево, Община Ивайловград; “Сервиз за автоуслуги”, ул.Балчик №7, гр.Варна; “Работилница за стругарски услуги”, гр.Бургас; “Работилница за автоуслуги”, гр.Бургас; “Автомивка”, ул.Трети март №3, гр.Свищов; “Уширение на съществуваща тераса”, ул.Никола Петков №5а, гр.Свищов; “Павилион за хранителни стоки”, бул.Цар Борис ІІІ №176, гр.София; “Два броя метални павилиони”, с.Лесура, Община Криводол; Басейн с преливник, с.Искрец, Община Своге; Базови станции на GSM оператор “VIVATEL” и др.

·                    Издадени са общо 3635 бр. разрешения за ползване на строежи, от които 2568 бр. са издадени от началниците на регионални дирекции, 1067 бр. са издадени от Началника на ДНСК.

            Въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване на територията на гр.София са 532 бр., а на територията на областите както следва: Софийска област – 40 бр., Благоевград – 55 бр., Бургас – 344 бр., Варна - 353 бр., Видин – 28 бр., Враца – 46 бр., Велико Търново - 54 бр., Габрово – 52 бр., Добрич – 61 бр., Кърджали – 31 бр., Кюстендил – 17 бр., Ловеч - 41 бр., Монтана – 38 бр., Пазарджик – 62 бр., Перник – 14 бр., Плевен - 66 бр., Пловдив – 196 бр., Разград – 30 бр., Русе – 78 бр., Силистра – 26 бр., Сливен – 72 бр., Смолян – 16 бр., Стара Загора – 96 бр., Търговище – 41 бр., Хасково - 67 бр., Шумен – 49 бр. и Ямбол - 63 бр.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти: “Газификация на гр.Ловеч”; “Газификация на гр.Ямбол”; “Газификация на гр.Русе”; “Газификация на гр.Нови пазар”; “Газификация на гр.Асеновград”; “Газификация на гр.Разград”; “Газификация на гр.Кюстендил”; “Газификация на гр.София”; “Газификация на гр.Правец”; “Газификация на гр.Самоков”; “Газификация на гр.Пещера”; “Газификация на гр.Петрич”; “Газификация на гр.Павликени”; “Газификация на гр.Велико Търново”; “Газификация на гр.Пазарджик”; “Газификация на к.к.Боровец”; “Реконструкция, развитие и разширение на летище София”, гр.София; “Автомагистрала “Хемус”, участък Шумен-Девня, “Фериботен терминал Силистра”, с.Айдемир, Община Силистра; “Зимовник за зимен престой на 39 речни кораби плаващи по р.Дунав”, гр.Русе; “Митническо бюро и ТИР-Терминал-Митница Видин”, гр.Видин; “ГКПП Лесово-Хамзабейли”, Община Елхово; “Удвояване и електрификация на ЖП линия Пловдив-Зимница”; “Обходен път на гр.Враца”; “Подпорна стена на река Скът”, гр.Мизия; “Търговски и сервизен център на "Мото пфое", гр.София; “Магазин МЕТРО", гр.Благоевград; “Хипермаркет ПРАКТИКЕР", гр.Плевен, гр.Велико Търново; “Търговски център Доверие-Бриколаж”, гр.Бургас, гр.Благоевград; “Завод за каучукови изделия”, гр.Стара Загора; “Текстилно предприятие”, гр.Ихтиман; “Предприятие за производство и бутилиране на олио”, гр.Благоевград;  “Фуражен цех и зърнобаза”, гр.Девня; “Цех за производство на паста за зъби, козметика и хемодиализни препарати”, гр.Пловдив; “Шивашко предприятие”, гр.Плевен; “Хранително–вкусов комбинат Ани”, гр.Варна; “Месокомбинат”, гр.Пловдив; “Цех за производство на козметични продукти”, гр.Пловдив, гр.Радомир; “Пивоварен завод “Пиринско пиво””, гр.Благоевград; “Фабрика за производство на дестилати и спирт от виноматериали, меласа и зърно”, с.Катуница, Община Садово, Област Пловдив; “Предприятие за опаковка на готови лекарствени форми”, гр.Ботевград; “Винарна “Лопошна”“, с.Георги Дамяново, Област Монтана; “Консервационни дейности за крепостта “Сторгозия””, гр.Плевен; “Национален медицински център”, гр.София; “Стоматологичен център”, “Специализирана болница за активно лечение на хирургически болести”, гр.Пловдив; “Многопрофилна болница за активно лечение “Света София””, гр.София; “Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология с медицински център”, гр.Варна; “Депо за твърди битови отпадъци”, гр.Силистра, гр.Монтана; “Търговски център “Боила”, гр.София; “Търговски център “СКАЙ СИТИ””, гр.София; “Бизнес център “Белисимо””, гр.София; “Магазин за аудиовизуални продукти”, пл.Славейков №11, гр.София; “БИЛЛА МАРКЕТ”, гр.Перник, гр.Софияq гр.Плевен; “Едроплощен хипермаркет”, гр.Пловдив; “Едроплощен хипермаркет КАУФЛАНД”, гр.Варна, гр.Русе, гр.София, гр.Враца; “Хлебозавод”, гр.Плевен; “Телекомуникационна базова станция на GSM оператор GLOBUL” – 245 бр. находящи се на територията на области: София, Шумен, Габрово, Смолян, Бургас, Благоевград, Стара Загора, Пловдив, Стара Загора, Кюстендил, Бургас, Силистра, Благоевград, Разград, Варна, Пазарджик, Хасково, Сливен, Добрич, Шумен, Русе, Ловеч, Ямбол, Търговище, Тетевен, Плевен, Велико Търново, Враца, Монтана, Кърджали и др.; “Телекомуникационна базова станция на GSM оператор MOBILTEL” – 69 бр. находяща се на територията на област Шумен, Велико Търново, Ловеч, Видин, Стара Загора, Плевен, Смолян, Кърджали, Пловдив, Хасково, София и др.;  “Телекомуникационна базова станция на GSM оператор VIVATEL” – 155 бр. находящи се на територията на области: Бургас, София, Благоевград, Велико Търново, Монтана, Търговище, Плевен, Враца, Мездра, Перник, Русе, Кюстендил, Пловдив, Ловеч, Хасково, Шумен, Сливен и др.; “Хотелски комплекс “Златни пясъци-гранд””, “Хотелски комплекс “Гларус””, к.к.Златни пясъци; “Хотелски комплекс “Фламинго”, к.к.Албена; “Хотелски комплекс “Грийн парк””, гр.Китен; “Хотел “Роаял Централ”, “Хотелски комплекс “Маджестик””, к.к.Слънчев бряг; “Аквапарк”, с.Равда, Хотел “Ястребец”, гр.Самоков и др.

·               Прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:

Съставени са общо 1240 бр. актове по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ за установени нарушения на разпоредбите по ЗУТ и са издадени 2040 бр. наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 2 954 220 лв.

·                    По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 3800 бр. случаи.

·                    Във връзка с дейността на ДНСК по подпомагане на Министъра на РРБ при издаване на лицензи на консултанти са проведени:

- 74 бр. процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор-приключили с издаване на лицензи от Министъра на РРБ.

            - 131 бр. процедури по отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадените лицензи, в т.ч. и изменение на списъци на правоспособните физически лица от екипа на консултанта, приключили с издадени заповеди на Министъра на РРБ и издадени нови списъци на екипа консултанти по чл.13, ал.1, т.5 Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

·                    Събрани такси за първото тримесечие:

            - за издадените Разрешения за ползване – 2 175 602 лв.

            - за проведените процедури за издаване на лицензи на консултанти, в т.ч. за настъпили промени в обстоятелствата по издаване на лиценза – 2 551 734 лв.      

 

               


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност