За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА 2013Г.

 

Настоящият доклад съдържа данни за предприетите действия, упражнени правомощия и резултатите от дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г. През същия период ДНСК е била второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МРРБ и към Министерство на инвестиционното проектиране. Във връзка с това, настоящият доклад включва отделно отчитане на резултатите от двата периода.

 

Дейността на ДНСК обхваща:

Ø    Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:

-          контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа;

-          контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа и изпълнението съгласно правилата и нормите на строителните и монтажните работи;

-          контрол при влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

-          контрол по изпълнение на мероприятия за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

-          контрол за законосъобразността на ползването на строежите на територията на Република България;

-          привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред  и за премахване на незаконни строежи;

-          обследване и документиране на  аварии в строителството;

-          контрол на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес;

-          издаване/отказ за издаване на разрешения за ползването на строежите от І, ІІ и ІІІ категория;

-          провеждане на административнонаказателни производства и налагане на  предвидените в Закона за устройство на територията санкции при установени нарушения.

 

1. Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на инвестиционното проектиране и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

Общият брой запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, искания за ДПК, постъпили и обработени в ДНСК е 73 667 бр., от тях 23 589 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 50 078 бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

1.1. за периода 01.01.2013-30.09.2013 общ брой постъпили и обработени в ДНСК – 57 608, от тях 18 277 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 39 331 бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

1.2. за периода 01.10.2013-31.12.2013 общ брой постъпили и обработени в ДНСК – 16 059, от тях 5 312 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 10 747 бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

 

2. Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

            През 2013г. от ДНСК са извършени 7918 бр. проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 101 бр. констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

            2.1. за периода 01.01.2013-30.09.2013 от ДНСК са извършени 5 682 бр. проверки и са съставени 67 бр. констативни актове

            2.2. за периода 01.10.2013-31.12.2013 от ДНСК са извършени 2 236 бр. проверки и са съставени 34 бр. констативни актове

 

Във връзка с предотвратяване на инциденти и осигуряване сигурността и безопасността на множеството хора, посещаващи и работещи в многофункционалните търговско - развлекателни комплекси на територията на цялата страна, в края на 2013 г., от Министъра на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов е дадено разпореждане, Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ да извърши проверка на големите търговски центрове и големите хранителни вериги. От Началника на ДНСК е издадена заповед за извършване на проверки на територията на страната от териториалните отдели на ДНСК съвместно с представители на Регионалните здравни инспекции и Областните дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението“.   Извършени са проверки на 82 обекта, от които 11 многофункционални търговско-развлекателни комплекси /МОЛ/ и 42 големи търговски центрове като Билла, Кауфланд, Лидл, Карфур, СБА, Технополис и други. При проверките в повечето случаи не са установени нарушения, изискващи образуването на административни и административно наказателни производства от органите на ДНСК. В някои от големите търговски вериги са установени преустройства и смяна на предназначението, на част от обекта, след въвеждането в експлоатация.В някои случаи е установено нарушение на противопожарните правила при експлоатация, за които ще бъдат направени предписания за отстраняването им от Областните дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

През 2013 г. служители на ДНСК провериха строеж „Двуетажна сграда“ в Археологически резерват „Яйлата“ в землището на с. Камен бряг, община Каварна, наречен неправилно „Основен ремонт и реконструкция за възстановяване на рибарска хижа с навес“. Проверката установи нарушения при издаване на разрешението за строеж през 2011 г. от главния архитект на община Калиакра и груби нарушения на нормативната уредба по устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство при изпълнението на строежа. Извършеното строителство попада в границите на Археологически резерват „Яйлата“ и не е съгласувано с Министерството на културата. Това е изцяло в нарушение на изискванията за строителство в територия с особена теритоиталноустройствена защита. Нарушени са и изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Не е направена оценка за съвместимост, която е задължителна при строителството, попадащо в границите на защитена зона за опазване на дивите птици /Калиакра/ BG 0002051 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна /Комплекс Калиакра/ BG 0000573. Издадени са заповеди за спиране и премахване на строежа.

Служители при РО НСК Пловдив при РДНСК Южен централен район в резултат на извършена проверка установиха незаконно строителство на „Къща за гости“ в поземлен имот в с. Врата, община Асеновград, област Пловдив. Строежът се изпълнява в нарушение на условията за строителство в охранителната зона на „Тракийско скално светилище Белинташ“, че инвестиционните проекти не са съгласувани с Министерство на културата, каквито са изискванията на Закона за културното наследство. Съставен е констативен акт за спиране на строежа, който попада в охранителната зона на недвижима археологическа културна ценност „Тракийско скално светилище Белинташ“. Със заповед на министъра на културата от 19.10.2010 г. на „Тракийско скално светилище Белинташ“, разположено в землището на с. Сини връх, община Асеновград, област Пловдив с категория „национално значение“ е предоставен статут на археологическа недвижима културна ценност.

Във връзка с постъпил сигнал от Сдружение „Синята планета“, от органите на ДНСК в периода 06.11.2013г.-08.11.2013г. е извършена проверка по документи в Община Смолян и на място на строеж, представляващ: Пътническа въжена линия „Двата моста“, изпълнена в к.к. Пампорово, землище на с.Стойките, състояща се от долна и горна лифтова станция и трасе между тях. При проверката е установено, че строежът е незаконен, като извършен без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж, в т.ч. и без правно основание за заемане на терена, предвид обстоятелството, че част от строежа попада в земи - Държавен горски фонд. Въз основа на направените при проверката констатации е съставен констативен акт, с който са образувани административни производства за спиране на строителството и за премахване.

·      През 2013г. от ДНСК са извършени:

- 49 проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на територията на общини: Бургас, Варна, Сливен, Плевен, Шумен и др.

- 7 проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки са извършени на териториите на области: Кюстендил, Смолян, Разград и др.

- 187 проверки на строежи съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на области: Стара Загора, Ловеч, Враца, Монтана, Шумен и др.

- Извършени са проверки на 160 функциониращи бетонови възли и 36 асфалтови бази, с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на съществените изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България.

- При получени сигнали за възникнали аварии при изпълнението на 5 строежа:

 А) Реконструкция на ВиК мрежа в гр. Враца, етап II в участък профил 19 между р.ш.1913 и р.ш.1912, по ул. Ботуна, кв. Бистрец се получава свличане на земна маса в изкоп има и затрупан работник, няма жертви;

Б) Изграждане на канализационна мрежа в гр. Мездра, около корекцията на р. Боденска, в участъка от ж.п. моста до детската градина, ул. Александър Стамболийски между р.ш.14 и р.ш.13 се получава свличане на земна маса в изкоп има двама загинали,

В) Експо 2000 – гр.София;

Г) ФЕЦ – гр.Хасково;

Д) Свличане на земна маса в изкоп при строеж на Жилищна сграда в гр. Перник,

от органите на ДНСК са предприети необходимите и законосъобразни действия, включващи проверка, назначаване на техническа експертна комисия, установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки при обследваните аварии. За установените в хода на обследване и документиране на авариите нарушения, срещу виновните физически лица са образувани административнонаказателни производства.

 

3. Контрол на действията на общинските/районните  администрации

През 2013г. от ДНСК са извършени общо 1331 проверки в общински и районни администрации.

            3.1. за периода 01.01.2013-30.09.2013 са извършени общо 1 076 бр. проверки         

            3.2. за периода 01.10.2013-31.12.2013 са извършени общо 255 бр. проверки

 

Извършени са 346 планови комплексни проверки на дейността на общински/ районни администрации по отношение законосъобразност на издадените строителни книжа, удостоверения за въвеждане в експлоатация, постъпили сигнали и жалби, дейността по чл.223, ал.3, чл.224, ал.2 и ал.6 ЗУТ, спазване на определените със ЗУТ срокове и др. Някои от общините са проверявани повече от един път. За установените при проверките нарушения на ЗУТ са образувани общо 36 административно-наказателни производства срещу длъжностни лица от общинските администрации и участници в строителството, по които са издадени 16 бр. наказателни постановления.

 

4. Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През 2013г. са извършени 27 082 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ, от районната/общинска администрация за издадени 29 958 бр. разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 ЗУТ. За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа са образувани 195 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 139 наказателни постановления в размер на общо 187 900 лв.

            - за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 20 804 служебни проверки във връзка с получени  уведомления за издадени 22 326 бр. разрешения за строеж; образувани са 182 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 121 наказателни постановления в размер на общо 168 800 лв.

            - за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 6 278 служебни проверки във връзка с получени  уведомления за издадени 7 632 бр. разрешения за строеж; образувани са 13 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации и са издадени 18 наказателни постановления в размер на общо 19 100 лв.

 

5. Дейност по издаване на индивидуални административни актове

През 2013г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 812 индивидуални административни акта както следва:

       - за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 620 индивидуални административни акта

       - за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 192 индивидуални административни акта

 

             - 511 заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините /откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 90 бр. за отмяна на посочените актове.

       - за периода 01.01.2013-30.09.2013 –359 заповеди

       - за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 152 заповеди

 

             - 110 заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

       - за периода 01.01.2013-30.09.2013 –  98 заповеди

       - за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 12 заповеди

 

- 19 заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

       - за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 13 заповеди

       - за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 6 заповеди

 

            - 33 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

       - за периода 01.01.2013-30.09.2013 –  33 заповеди

       - за периода 01.10.2013-31.12.2013 –  0 заповеди

- 44 заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи.

       - за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 33 заповеди

       - за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 11 заповеди

 

- 95 заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях.

       - за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 84 заповеди

       - за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 11 заповеди

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 4322 съдебни производства.

       - за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 3371 съдебни производства.

       - за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 951 съдебни производства.

 

6. Дейност по премахване на незаконни строежи

През 2013г. са премахнати общо 769 бр. незаконни строежа, както доброволно от извършителите след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

6.1. за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 671 бр. незаконни строежа

6.2. за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 98 бр. незаконни строежа

Във връзка с отстраняване на негативните последици от констатираното незаконно строителство в района на язовирите в страната, през 2013г. са премахнати общо 82 незаконни строежа, от тях 26 бр. в прилежащата част на яз. Ивайловград, 16 бр. в прилежащата част на яз.Студен кладенец, 32 бр. незаконни строежа в прилежащата част на яз. Кърджали, 4 бр. на яз. Искър, а останалите са в прилежащата площ на язовирите Тополница и Голям Беглик. От премахнатите незаконни строежи 52бр. са вилни сгради, а останалите са едноетажни постройки, пристройки, бунгала и други.

Продължават действията на ДНСК по принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи на базови станции на мобилни оператори, както и въздушни кабелни мрежи.  През 2013г. са премахнати 159 бр. въздушни кабелни мрежи, като  39 от тях са на територията на общините Русе, Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов, 62 бр. са на територията на община Хасково, 16 бр. в Пловдив, 10 бр. в Плевен, 16 бр. в Стара Загора, 7бр. в Пазарджик, както и на територията на общините Враца, Монтана, Девня, Сливен и Нова Загора. Премахнатите през 2013г. базови станции са 7 бр., по една на територията на общините Стара Загора, Брезник, Ловеч, Троян, Симитли и Кула – 2бр. Премахната е и една телекомуникационна станция в землището на гр. Царево.

Премахнати са също: хидротехническо съоръжение – буна в гр. Силистра на р.Дунав, кафе сладкарница „Миленката“ в Студентски град в София, обор за 342 броя крави в с. Драгомъж, община Исперих, напорен тръбопоровод за водоподаване за капково напояване, община Полски Тръмбеш, Двуетажни и едноетажни масивни сгради в София, Стара Загора, Шумен, Търговище, Кърджали и др., обект за обществено хранене в гр. Айтос, склад за селскостопански техника и инвентар в с. Караново, община Нова Загора и други.

През последното тримесечие на 2013г. са премахнати 98 бр. незаконни строежа. Премахнати са незаконни строежи на две базови станции на мобилни оператори по една на теритотията на общините Ловеч и Кула и 11бр. въздушни кабелни мрежи, като 10 бр. от тях са на територията на община Русе и една в гр. Девня.

В този период от време в прилежащата част на яз. Ивайловград е премахната една сграда за отдих.

Премахнати са още: Двуетажни и едноетажни масивни сгради в София, Стара Загора, Златоград, както и незаконни сгради за стопански нужди, гаражи и други.

 

7. Дейност по въвеждане в експлоатация на строежи от І, ІІ и ІІІ категория на територията на Република България

През 2013г. са въведени в експлоатация общо 4037 бр. строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване. Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение с финансиране с европейски средства по различни оперативни програми, в т.ч. „Регионално развитие”, Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на селските райони” и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти

7.1. за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 2902 бр. строежа, от които по-значими обекти са следните:

АМ ТРАКИЯ ЛОТ 4 - Участък ЯМБОЛ – КАРНОБАТ; Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав  Монтюпе, ІІ-ра фаза; Регионална Система за третиране на твърди битови отпадъци-гр.Враца; Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - гр.Царево; Интегриран воден проект за гр.Русе, компонент 2 /ЛОТ 2/; ХИДРОВЪЗЕЛ ЦАНКОВ КАМЪК; Подстанция Варна 750/400 кV - Реконструкции на открити разпределителни уредби /ОУР/ 750 кV и 400 кV и нова ОРУ 220 кV - Етап І; Многопрофилна Болница за Активно Лечение /МБАЛ/ Света Марина ЕАД-Варна - циклотрон за производство на F-18 /FDG/ BIOMARKER GENERATOR на АВТ Molekular imaging lnc; СПСОВ КУБРАТОВО - Изграждане на с-ма за енергиен мониторинг и мениджмънт на енергийните ресурси; Предприятие за бутилиране на натурална изворна вода с.Бачково; СЕРООЧИСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ /СОИ/ на Блокове 5 и 6 на ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД - Етап 3; Регионален Център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки - Етап І; Железопътната линия Свиленград - Турска граница; НОВ ГРАНИЧЕН КОМБИНИРАН /пътен и железопътен/ МОСТ на река ДУНАВ при ВИДИН - КАЛАФАТ  /Дунав Мост-2/ и Прилежащата инфраструктура на Българския бряг; ЛЕТЕН ТЕАТЪР - гр.Велико Търново; СОФИЯ МЕД АД – разширение; КРЪСТОВИЩЕ НА ДВЕ НИВА на бул. АКАД. И.Е.ГЕШОВ - ул.СВ.ГЕОРГИ СОФИЙСКИ; ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД-Варна - Летище Варна - НОВ МЕЖДУНАРОДЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА; ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ на ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС-ИЗТОК - Етап 1;

7.2. за периода 01.10.2013-31.12.2013 – 1135 бр. строежа, от които по-значими обекти са следните:

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС - Участък БЕЛОКОПИТОВО – КАСПИЧАН – I-ви етап; ЛОТ 33 - Път ІІІ-1801  Околовръстен път София - кв. Суходол - Мало Бучино - Голямо Бучино, Реставрация, консервация и експониране на СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ КРАКРА ПЕРНИШКИ, гр. Перник; Рехабилитация на Път ІІ-73 Шумен-Карнобат от км 0+000 до км 90+470; Рехабилитация на Път ІІ-37 Батак-Доспат - етап І; Канев Център към Русенски Университет /РУ/ Ангел Кънчев; Интегрирана Система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на територията на Столична община - Инсталация за биологично третиране на Площадка Хан Богров и др.; НОВ МЕЖДУНАРОДЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС - Етап І; ЛОТ 5 - Рехабилитация на Път І-7 Силистра-Шумен - Етап І; Многофункционална Спортна зала към СОУ Елин Пелин - гр. Варна; СБАЛ по Кардиология в гр. Видин; Обединено Детско заведение № 93 в гр. София; Реновиране на Панорама Плевенска епопея 1877 в Скобелевия парк, гр. Плевен; Сероочистваща Инсталация /СОИ/ в ТЕЦ РЕПУБЛИКА, гр. Перник; Френски Център за култура и сътрудничество, гр. София; ЛОТ 3: Път ІІІ-554 Нова Загора – Симеоновград; ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД - Разширение и реконструкция на Терминал 2; Закриване и рекултивация на сметоразтоварище l с. Долни Богров, Столична община – Етап І.

 

8. Административнонаказателна дейност

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2013г. са съставени общо 631 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Издадени са 279 наказателни постановления за налагане на 516 глоби на физически лица и 115 имуществени санкции и юридически лица на обща стойност 914 050 лв. и 117 резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства

8.1. за периода 01.01.2013-30.09.2013 са съставени – 573 акта и 224 наказателни постановления за налагане на 474 глоби на физически лица и 99 имуществени санкции и юридически лица на обща стойност 786 550 лв. и 55 резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства

8.2. за периода 01.10.2013-31.12.2013 са съставени – 58 акта и 55 наказателни постановления за налагане на 42 глоби на физически лица и 16 имуществени санкции и юридически лица на обща стойност 127 500 лв. и 62 резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства

 

9. Дейност на ДНСК по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

9. 1. През 2013г. от ДНСК са проведени 583 процедури по издаване, съответно отказ за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, по отразяване на настъпили промени в някои обстоятелства, послужили като основание за издаване на удостоверения, в т.ч. и промени в списъка на правоспособните физически лица чрез които дейностите сe осъществяват, т.е. промени в съдържанието на издадени удостоверения, по спиране и прекратяване действието на издадени удостоверения и на издадени до влизане в сила на измененията лицензи от министъра на регионалното развитие и благоустройството и по поддържане на публичен регистър на издадените удостоверения на лицата, упражняващи дейността консултант

- за периода 01.01.2013-30.09.2013 са проведени – 450 процедури

- за периода 01.10.2013-31.12.2013 са проведени - 133 процедури

 

9.2. През 2013г. са извършени общо 3410 броя проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително на територията на цялата страна, в това число на 261 броя жилищни сгради, 1158 броя обществени сгради, 271 броя производствени сгради, 1289 броя строежи от техническата инфраструктура, 296 броя телекомуникационни съоръжения и 135 хидротехнически съоръжения и възобновяеми енергийни източници. Проверени са 386 консултантски фирми. За установени нарушения през периода са съставени 12 акта за установяване на административни нарушения по ЗАНН и са издадени общо 12 броя наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци – консултанти. За установените при проверките нарушения на физически лица са издадени наказателни постановления, с които са приключени административнонаказателните производства и са наложени съответните глоби - 20 наказателни постановления на управители на лицата упражняващи строителен надзор. Образувани са 4 административнонаказателни производства с актове по ЗАНН и срещу други участници в строителството – строител, технически ръководител, възложител и др.

В периода 01.10.2013г. – 31.12.2013г., от ДНСК са извършени общо 1201 броя проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително, на територията на цялата страна, в това число на 81 броя жилищни сгради, 385 броя обществени сгради, 76 броя производствени сгради, 525 броя строежи от техническата инфраструктура, 96 броя телекомуникационни съоръжения и 38 хидротехнически съоръжения и възобновяеми енергийни източници, за което са съставени констативни протоколи и са проверени 282 броя юридически лица

 

10. Реализирани приходи

            Реализираните приходи от ДНСК за Държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, лицензи на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 4889518 лв., от които

10.1.Реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления – 466001лв., в т.ч.:

-          за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 390 111 лв.;

-          за периода 01.10.2013-31.12.2013 - 75 890 лв.;

10.2.Държавни такси за издаване на разрешения за ползване – 4323513 лв., в т.ч.:

-      за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 3 008 779 лв.;

-      за периода 01.10.2013-31.12.2013 - 1 314 734 лв.;

10.3.Държавни такси по провеждани процедури за и във връзка с издадени лицензи на консултанти – 91 279 лв., в т.ч.:

-      за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 65 979 лв.;

-      за периода 01.10.2013-31.12.2013 - 25 300 лв.;

10.4.Предоставяне на достъп до обществена информация – 8725 лв., в т.ч.:

-      за периода 01.01.2013-30.09.2013 – 6063 лв.;

-      за периода 01.10.2013-31.12.2013 - 2 662лв.;

 

 

 

Цели на Дирекция за национален строителен контрол за 2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2014 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2014г./

Очакван резултат

Целева стойност

1. Предоставяне на качествено обслужване, достъп до услуги и възможност за защита на правата и интересите на всеки член на обществото

 

Провеждане на  държавната политика в областта на националния строителен контрол.

Бюджетна програма №2 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“ от Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти (общо)

1. Дейност по  обработване на постъпилите в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

постоянен

Предоставяне на качествено обслужване, достъп до услуги и възможност за защита на правата и интересите на всеки член на обществото

 

 

 

 

Осигуряване на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия и в експлоатационния икономически обоснован срок

60000

2.Дейност по издаване на  удостоверения или откази за вписване в регистъра на консултанти за извършване оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор, спиране или прекратяване на  регистрацията, както и действието на издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството лицензи.

500

3.Дейност по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория.

3300

2. Контрол върху извършването на строежите на територията на Република България и контрол по влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството

1.Извършени проверки на строежи и на строителни книжа

постоянен

Недопускане на извършването на незаконни строежи и на ползването на строежи, невъведени в експлоатация по установения ред.

Гарантира се спазването на разпоредбите на ЗУТ.

20000

Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

400

Проведени административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушение на разпоредбите на ЗУТ

200

3. Премахване на незаконните строежи по влезли в сила заповеди за премахване

Отстраняване на незаконно строителство на територията на страната

1.Дейност по премахване на незаконни строежи

постоянен

Отстраняване  на незаконно строителство на територията на страната

350

 

Отчет за изпълнение на целите на Дирекция за национален строителен контрол за 2013 г.

1

2

3

4

5

Цели за 2013 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за самооценка

1. напълно постигната цел -100 %/

2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/

3. незадоволително постигната цел / под 50 %/

Индикатор за

целево състояние

/заложен в началото

на 2013 г./

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Индикатор за текущо състояние

/ отчетен в края на

2013 г. /

1. Да предостави качествено обслужване, достъп до услуги и възможност за защита на правата и интересите на всеки член на обществото

 

1.Дейност по  обработване на постъпилите в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

Предоставяне на качествено обслужване, достъп до услуги и възможност за защита на правата и интересите на всеки член на обществото

 

Осигуряване на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия и в експлоатационния икономически обоснован срок

Недопускане извършването на незаконни строежи, недопускане ползването на строежи, невъведени в експлоатация по установения ред.

Гарантира се спазването на разпоредбите на ЗУТ.

80000

80000

73667

92,1

2.Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение

200

200

583

291,5

3.Дейност по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория.

4000

4000

4037

100,9

2. Да упражни контрол върху извършването  на строежите на територията на Република България и  контрол по влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

1.Извършени проверки на строежи и на строителни книжа

Недопускане извършването на незаконни строежи, недопускане ползването на строежи, невъведени в експлоатация по установения ред.

Гарантира се спазването на разпоредбите на ЗУТ.

8000

20000

35511

177,5

2.Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

1500

1000

812

81,2

3.Дейност по провеждане на административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушение на разпоредбите на ЗУТ:

 

 

 

 

3.1.Съставени актове по ЗАНН

700

500

631

126,5

3.2.Издадени наказателни постановления и резолюции

700

500

396

79,2

3. Премахване на незаконните строежи по влезли в сила заповеди за премахване

Дейност по премахване на незаконни строежи

Отстраняване  на незаконно строителство на територията на страната

1000

1000

769

76,9

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност