За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДОКЛАД

ДОКЛАД

 За дейността на Дирекция за Национален Строителен контрол за 2004 г.

 

            Дейността на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ обхваща:
               

                1.Контрол по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, както следва:
        - контрол по законосъобразността на извършваното строителство, наличие на строителни книжа, изпълнение на строежа съобразно тях, съответствието на строежите и влаганите в тях строителни продукти, материали и изделия за установяване съответствието на строежите със съществените изисквания /изисквания за безопасност/, като този контрол включва проверки в общини и на място, проверки във връзка с контрола на територии с особена териториалноустройствена защита, проверки на строежи;
        - контрол по законосъобразността на одобрените инвестиционни проекти, издадените разрешения за строеж и актове за узаконяване;
- разрешаване ползването на строежите при доказателства за съответствието им с предвижданията на подробните устройствени планове, правилата и нормативите за проектиране и строителство, съответствие на строежите с издадените строителни книжа и при безспорни доказателства за спазени изисквания за безопасност /съществените изисквания към строежите;
        - прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ при установени нарушения /съставяне на актове за административни нарушения, издаване на наказателни постановления за глоби и имуществени санкции/;
        - привеждане в изпълнение /в т.ч. принудително/ на издадените заповеди за спиране на строежи, за забрана ползването на строежи и за премахване на строежи
            2.Провеждане на процедури по издаване лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и провеждане на процедури по изменения и допълнения на списъци на правоспособните физически лица към издадени лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол

 

   

2003 г.

2004 г.

ДЕЙСТВИЯ

Брой

Брой

1. постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица 39218 47031
2. извършени проверки на строежи за установявяне законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа 8244 9863
3. издадени административни актове в резултат на осъществен контрол в това число: 4593 5815
  -решения/заповеди по административни актове на главните архитекти на общините (одобрени/съгласувани проекти и откази за одобряване и съгласуване, разрешения за строеж и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им) 1424 1377
  -заповеди за спиране строителството на незаконно извършвани строежи 1217 1602
  -заповеди за забрана обитаването, съответно ползването на строежи не приети по съответния ред
 
1771 2090
  -заповеди за забрана достъпа   318
  -заповеди за премахване на неузаконяеми строежи 181 428
4. премахнати строежи 44 193
5. държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в Република България 7738 3088
6. дейност по прилагане административнонаказателните разпоредби на ЗУТ    
  -съставени актове за административни нарушения 2812 1767
  -издадени наказателни постановления за установени нарушения по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 5324 4967
7. проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор   300
8. проведени процедури по изменения и допълнения на списъци на правоспособните физически лица към издадени лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор   43
9. издадени изменения и допълнения на списъци на правоспособните физически лица, неразделна част от свидетелства за оправомощаване и лицензи за упражняване на надзор в проектирането и/или строителството, издадени до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ 161 11
10. реализирани вземания от влезли в сила наказателни постановления, издадени от началника на ДНСК и оправомощени за това лица 1 132 905 лв. 1 135 528 лв.
11. такси по тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, одобрена с постановление №175 от 1998г. на министерски съвет 2 694 046 лв. 2 546 663 лв.

        - Текущата работа във връзка с проверки по жалби и молби на физически и юридически лица, постъпили в ДНСК, както и на тези получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства:
Общият брой жалби и преписки постъпили в ДНСК са 47031 бр.: от тях 16414 бр. са постъпили и решавани директно в Централно управление на ДНСК, 30617 бр. в Регионалните дирекции.
        - Проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа и действащите разпоредби по проектирането и строителството, в т. ч. проверки за установяване законосъобразността на ползването на строежите, във връзка с издаване на разпореждания за отстраняване на допуснатите нарушения и санкциониране на нарушителите, съобразно наказателните разпоредби на ЗУТ:
Проверени са общо 9863 бр. строежи и строителни площадки за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано/извършено строителство и съответствието му с издадените строителни книжа като са съставени 1599 бр. констативни актове за установено незаконно строителство и са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ. Издадени са 5815 бр. административни актове.
    - Извършени са общо 334 броя проверки на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет и компютърни клубове и заведения за обществено хранене на територията на гр.Варна, гр.Пловдив, гр.Ловеч, гр.Сливен, гр.Смолян, гр.София, гр.Враца, гр.Пазарджик, гр.Търговище и др.
- Извършени са общо 972 броя проверки на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост на територията на цялата страна, съгласно утвърдена междуведомствена план-програма с териториален обхват на регионалните управления на горите и държавните лесничейства и дадени указания с писмо №ІV-2042-03-911/09.07.2002г. на Началника на ДНСК. Проверки по законосъобразността на въведените в експлоатация строежи са извършени на територията на общини: Хасково, Димитровград, Момчилград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Якоруда, Кюстендил, Бобошево, Невестино, Дупница, Сапарева баня, Рила, Габрово, Севлиево, Трявна, Елена Велико Търново, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча, Перник, Брезник, Радомир, Земен, Сливен, Нова Загора, Твърдица, Кирково, Бяла, Две могили, Дългопол, Долни Чифлик и др.
        - Извършени са общо 341 броя проверки на строежи съвместно с Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” на територията на цялата страна, съгласно подписано споразумение за координация и сътрудничество между Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК на територията на: гр.Белица; с.Беласица, Община Петрич; гр.Гоце Делчев; гр.Мелник; гр.Симитли; с.Жижево, Община Сатовча; гр.Варна; гр.Видин; гр.Белоградчик; гр.Брегово; с.Арчар, Община Димово; гр.Велико Търново; гр.Лясковец; гр.Горна Оряховица; гр.Елена; гр.Добрич; с.Рогачево, с.Кранево, Община Балчик; гр.Добрич; гр.Велики Преслав; с.Иваново, Община Върбица; гр.Смядово; гр.Шумен и др.
        - Извършени са общо 102 броя проверки на футболните стадиони на територията на цялата страна съвместно с Министерство на вътрешните работи, във връзка с необходимостта за предприемане на мерки по отношение на техническата, конструктивна, пожарна и аварийна безопасност на спортните съоръжения на територията на общини: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Ямбол и др.
        - Извършени са общо 240 броя проверки на ГПКК на основание Решение №13 на Министерски съвет за предприемане на мерки и мероприятия за почистването от отпадъци и незаконни постройки в 10 км отсечка ат ГПКК към вътрешността на страната.
        - Във връзка с извършващото се интензивно строителство в к.к.Слънчев бряг, к.к.Албена и к.к.Златни пясъци са изготвени досиета на строежите в процедура по узаконяване, за въвеждане в експлоатация и строеж. Преди започване на активния туристически сезон, на възложителите/собственици на строежите са изпратени 69 бр. указателни писма за предприемане на необходимите действия във връзка с узаконяването и въвеждането в експлоатация на строежите.
- Извършени са проверки на строежи в м.Ченгеле скеле, Община Бургас и по влезли в сила индивидуални административни актове, издадени от главния архитект на общината, Началника на ДНСК е издал 27 бр. заповеди за премахване на установеното незаконно строителство.
        - Извършени са проверки на строежи във вътрешността на страната: “Триетажна жилищна сграда”, УПИ ХХ-6491, кв.124, гр.Хасково; “Двуетажна жилищна сграда”, с.Драгичево, Област Перник; “Жилищна сграда”, гр.Поморие, ул.Хаджи Димитър №6; “Жилищна сграда и магазин”, гр.Шумен, ул.Васил Друмев №10; “Жилищна сграда”, УПИ V-4579, кв.513, гр.Стара Загора; “Жилищна сграда”, гр.Приморско, ул.Резвая №1; “Жилищна сграда”, гр.Варна, ул.Алеко Константинов №20; “Дърводелска работилница”, с.Брезнишки извор, Община Брезник; “Дърводелска работилница”, гр.Твърдица, ул.Хайдушка поляна №46; “Дърводелска работилница”, с.Медвед, Община Котел; “Дърводелска работилница”, УПИ VІІ-323, с.Врачеш, Община Благоевград; “Цех за производство на алуминиева дограма”, гр.Габрово, бул.Трети март №2; “Цех за ситопечат и изпичане на бутилки”, с.Българин, Община Харманли; “Цех за производство на пласмасови опаковки”, гр.Койнаре; “Цех за производство на алуминиева дограма”, гр.Габрово, бул.Трети март №2; “Шивашки цех”, гр.Перник; “Преустройство на част от административна сграда за шивашки цех”, УПИ VІ, кв.615, гр.Плевен; “Текстилна фабрика на “Невифешън” ООД”, УПИ V, кв.7000, гр.Плевен; “Автоцентър и офис сграда”, УПИ VІ, кв.205, гр.Монтана; “Културен център “Двореца””, гр.Балчик; “Открити паркинги”, ж.к.Бр.Миладинови, гр.Бургас; “Магазин за хранителни стоки”, гр.Омуртаг, ул.Търновска; “Магазин за хранителни стоки”, УПИ Х-384, кв.46, гр.Неделино; “Магазин за детски дрехи”, ул.Княз Борис №79, гр.Стара Загора; “Преустройство на търговски комплекс “Градски хали””, гр.Лом; “Складова база за преработка на билки”, с.Дебнево, Община Троян; “Склад и пристройка към магазин”, УПИ ХІV-523, кв.68, гр.Своге; “Магазин за промишлени стоки”, ул.Св.Климент №11, гр.Търговище; “Хотел “Кенана””, м.Кенана, гр.Хасково; “Семеен хотел и ресторант”, с.Кранево, Община Балчик; “Хотел, ресторант”, с.Кранево, Община Балчик; “Хотел със снек-бар”, к.к.Карвуна, Община Каварна; “Вилно селище”, к.к.Боровец, Община Самоков; “Сграда за сезонно ползване”, м.Драката, гр.Търговище; “Агроцентър и офиси”, УПИ І, кв.124, гр.Харманли; “Автоцентър и офис сграда”, УПИ VІ, кв.205, гр.Монтана; “Газостанция”, гр.Гулянци; “Мобилно бензиностанция и газстанция”, УПИ ХVІ-823, кв.164, гр.Попово; “Бензиностанция и кафе-аперитив”, с.Гусла, Община Каолиново; “Нафтораздавателен пункт”, с.Генералово, Община Свиленград и др.
        - Извършени са 7941 броя проверки, свързани с действия или бездействия на общински администрации в общини: Сливен, Тутракан, Силистра, Дулово, Разград, Кубрат, Исперих, Самуил, Лозница, Смолян, Чепеларе, Неделино, Борино, Девин, Златоград, Рудозем, Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Опака, Грамада, Белоградчик, Видин, Кула, Руженци, Грамада, Димово, Ново село, Чупрене, Лясковец, Полски Тръмбеш, Свищов, Горна Оряховица, Велико Търново, Кърджали, Ардино, Черноочене, Белово, Септември, Пещера, Велинград, Панагюрище, Батак и др.
- Дейност по документиране и обследване в случай на настъпили аварии на строежи, назначаване своевременно комисии за установяване причините и обстоятелствата за настъпването им и даване на съответни препоръки и предписания за отстраняване последиците от тях в съответствие с чл.222, ал.2, т.5 ЗУТ. Станали аварии както следва: при извършване на бетонови работи на строеж “Жилищна сграда М+5/8 + Т, подземни гаражи, пицария, офиси, кафе-бар”, УПИ ІІ-1670, кв.330г, м.Мотописта-ІІчаст; при извършване на изкопни работи в пл.№16765, кв.8, гр.Гулянци, ул.Иван Асен №6; при извършване на бетонови работи на строеж “Супермаркет”, УПИ ХVІІІ-9311А, кв.54, гр.Плевен; срутване на покривна конструкция и една от външните стени на жилищна сграда на ул.Хаджи Димитър №21-23, гр.Велико Търново; след извършване на изкопни работи на ул.Симеонов век №17, м.Гео Милев, гр.София, пропада тротоара и част от уличното платно; строеж “Метален навес 12/60 м”, с.Буйново, Община Търговище; на съществуващи гаражи на ул.Будапеща №47, гр.София; на изкоп на строеж “Жилищна сграда и подземни гаражи” на ул.Вежен и ул.Николай Лилиев, м.Лозенец, гр.София и др.
        - Вследствие констатирани нарушения и образувани административни производства са издадени 5815 броя индивидуални административни актове както следва:
        - Заповеди по чл.216, ал.5 ЗУТ, за осъществен контрол по издадени административни актове на главните архитекти на общините /отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/ - 1377 бр.
        - Заповеди издадени по реда на чл.224, ал.1 ЗУТ, за спиране на всички видове строителни и монтажни работи – 1602 бр.
- Заповеди издадени по реда на чл.178, ал.5 ЗУТ, за забрана обитаването, съответно ползването на строежи неприети по съответния законов ред – 2090 бр.
        - Заповеди издадени по реда на чл.225 ЗУТ, за премахване на строежи или части от тях – 428 бр.
Съгласно Заповед №37/22.01.2003г. на Началника на ДНСК е упражнен контрол по фактическото изпълнение на определените срокове в издадените заповеди за: спиране на всички видове строителни и монтажни работи на незаконно извършени строежи; забрана ползването и достъпа на неприети по установения ред строежи; премахване на неузаконяеми строежи.
        - Премахнати са общо 193 броя строежи: “Триетажна жилищна сграда със сутерен”, гр.Варна, ул.Поп Христо Върбанов №12; “Едноетажна сграда за сезонно ползване”, с.Блажиево, Община Бобошево; “Пристройка към първи етаж на жилищна сграда”, ул.Лиляна №1, гр.Габрово; “Пристройка към съществуваща жилищна сграда”, УПИ І, кв.203, гр.Перник; “Пристройка към жилищна сграда”, УПИ ІХ-3072, кв.161, гр.Враца; “Масивна едноетажна сграда” – 2 бр., “Нафтораздавателен пункт”, “Магазин със склад”, “Масивен павилион”, “Ресторант”, “Снек бар”, с.Генералово, Община Свиленград; “Стая за отдих”, м.Карантината, кв.Аспарухово, гр.Варна; “Стопанска постройка”, УПИ ХVІІ-2543, кв.152, гр.Попово; “Стопанска сграда”, УПИ ХVІІ, кв.46, с.Елховец, Община Рудозем; “Стопанска постройка”, с.Божурово, Община Върбица; “Стопанска постройка”, с.Веселиново, Община Смядово; “Стопанска сграда”, с.Калояновец, Община Стара Загора; “Сграда за стопански нужди”, ж.к.Медковец, кв.281, гр.Враца; “Склад към съществуващ кафе-аперитив”, УПИ І, кв.349а, гр.Велико Търново; “Навес-работилница”, м.Идимирли, ул.Ятак №24, гр.Хасково; “Дърводелска работилница”, м.Къшла, с.Дянково, Община Разград; “Пътна връзка към хотел “Перла””, УПИ І, кв.37, к.к.Златни пясъци, гр.Варна; “Автомивка”, м.Крива река, бул.Ген.Тотлебен №59-61, гр.София; “Гараж”, кв.Хитревци, гр.Трявна; “Гараж”, имот 5908, кв.277, гр.Видин; “Гараж”, ул.Петра №6, гр.Разград; “Каменна ограда”, пред неурегулиран поземлен имот пл.№1337Б, ж.к.Изгрев, гр.Варна и др.
        - Издадени са общо 3088 броя разрешения за ползване на строежи
Издадени разрешения за ползване на строежи с по-голямо обществено значение:

 

 
"Централна автогара", гр.София, която има 50 сектора за обслужване на пътници и 10 допълнителни. Оборудвана е с електронни информационни табла и е напълно съобразена за достъп от лица с увреждания.
 

 

Хипермаркет “ПРАКТИКЕР”, гр.София, с застроена площ 8050 кв.м и паркинг с 265 места.

 

 
Хотелски комплекс “Академика Сий Палас”, УПИ І, кв.11, м.Кокалу, Област Бургас. Хотелското тяло е с обща разгъната площ около 18000 кв.м
 

 

Хотел “Ривиера бийч 2”, УПИ “ВК “Ривиера”, к.к.Чайка, гр.Варна, петзвезден хотел, разполага общо с 250 легла., с целогодишен режим на работа.

 “Газификация на гр.Мездра”; “Газификация на гр.Ловеч”; “Газификация на гр. Нови Пазар”; “Газификация на гр.Асеновград”; “Газификация на гр.Севлиево”, “Газификация на гр.Нова Загора”; “Газификация на гр.Стара Загора”; “Газификация на гр.Исперих”; “Газификация на гр.Петрич”; “Газификация на гр.Каварна”; “Газификация на гр.Кюстендил”; “Газификация на гр.Ловеч”; “Газификация на гр.Пазарджик”; “Газификация на гр.Монтана”; “Газификация на “Свободна безмитна зона-Русе””; “Изграждане на предпазна дига на река Тунджа”, с.Зимница, Община Мъглиш, Област Стара Загора; “Укрепване участък от транзитен газопровод за република Македония при прехода през р. Банщица”, Община Кюстендил; “Пилотна инсталация за получаване на електролитна мед”, гр.Златица; “Инсталация за смилане на въглища”, гр.Златна панега, Община Ябланица, Област Ловеч; “Предприятие за производство на вино, ракии и други високоалкохолни напитки”, с.Памидово, Община Лесичово, Област Пазарджик; “Възстановяване на язовирна стена на язовир”, с.Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол; “Почистване и укрепване на р.Марица”, гр.Пловдив; “Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци”, м.Тумбите, Община Петрич, Област Благоевград; “Консервен цех за преработка на плодове и зеленчуци”, с.Жижево, Община Сатовча, Област Благоевград; “Склад за нефтопродукти с речен терминал”, гр.Видин; “Митнически терминал и складова база – Кулата”, с.Кулата, Община Петрич, Област Благоевград; “Предгаров площад - Централна гара“, гр.София; “Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар”, гр.Шумен; “Многопрофилна болница за активно лечение”, гр. Дупница; “Многопрофилна болница за активно лечение”, гр. Хасково; “Телекомуникационна базова станция на втори GSM оператор” – 96 бр. находящи се на територията на: гр.София, гр.Банкя, гр.Койнаре, гр.Севлиево, гр.Варна, гр.Банско, гр.Гулянци, гр.Лом, гр.Стражица, гр.Две могили, гр.Елин Пелин, гр.Меричлери, гр.Първомай, гр.Перущица, гр.Симеоновград, гр.Сухиндол, гр.Костенец, гр.Павликени, гр.Стрелча, гр.Левски, гр.Летница, гр.Пловдив, гр.Нови Искър, гр.Сунгурларе , гр.Божурище, гр.Тетевен, гр.Пещера, гр.Белене, гр.Угърчин, гр.Септември, гр.Якоруда, гр.Исперих, гр.Смядово и др.; “Хотелски комплекс “Астера””, “Хотел “Трапезица””, к.к.Златни пясъци, гр.Варна; “Хотел “Иглика””, к.к.Боровец, Община Самоков; “Хотелски комплекс “Глобус””, “Хотелски комплекс “Еврика””, “Хотелски комплекс "Хелена бийч юг””, “Хотелски комплекс “Белвю””, “Хотелски комплекс “Виктория Палас””, к.к.Слънчев бряг, Община Несебър, Област Бургас; “БИЛЛА МАРКЕТ”, гр.Габрово; “БИЛЛА МАРКЕТ НАДЕЖДА”, “ХИТ Хипермаркет”, гр. София и др.
        - Прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗУТ:
Съставени са общо 1767 бр. актове по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ за установени нарушения на разпоредбите по ЗУТ и са издадени 4967 бр. наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на физически и юридически лица на обща стойност 1 622 330 лв.
        - Дейност по процесуално представителство по образувани съдебни дела срещу актове на ДНСК – 3215 бр.
        - Дейност във връзка с лицензиране и регистриране на лицата, имащи право да упражняват дейността строителен надзор, както и регистриране на лицата упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти по реда на ЗУТ:
        - проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - 300 бр.
        - проведени процедури по изменения и допълнения на списъци на правоспособните физически лица към издадени лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - 43 бр.
        - издадени изменения и допълнения на списъци на правоспособните физически лица, неразделна част от свидетелства за оправомощаване и лицензи за упражняване на надзор в проектирането и/или строителството, издадени до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ – 11 бр.
        - Участие на служители на ДНСК:
        - участия като лектори по прилагане на нормативната уредба;
        - участие в междуведомствена среща по проблеми, свързани с провеждане на процедури по §184 ПЗР ЗИД ЗУТ за съоръжения на инженерната инфраструктура на територията на град София;
        - участие в работна група за разработване на Национална програма за подобряване на строителните разпоредби и строителния надзор при ново и съществуващо строителство с цел рационално използване на енергията;
        - участие в заседания на междуведомствен експертен съвет за разглеждане на проекти за отстраняване на екологични последствия от дейността на миннодобивни и промишлени предприятия;
        - участие междуведомствени комисии по въпросите относно строителството на територии с особена териториално устройствена защита в Община Созопол и на територията на Община Банско;
        - изработване на становища по различни разпоредби на ЗУТ, Наредби №№1,2 и 3/2003г., които са послужили за даване указания от Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
        - изготвяне на становище по Проект за изменение на Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба за категоризация на плажовете;
- изготвяне на проекти на процедури, указващи реда за извършване от органите на ДНСК на дейностите, съгласно правомощията по ЗУТ и в съответствие с Устройствения правилник на ДНСК;
        - изготвяне на доклади и представяне на становища по възникнали проблеми на територията на к.к.Боровец; концесионните територии на Черноморското крайбрежие; ГКПП “Калотина”; Борисовата градина, гр.София; застрояване в зелените площи; реализирани църкви; строежи в плажната ивица на морския плаж “Слънчев бряг-централен”; строежи в гр.Пловдив и др.
        - Поддържане на регистри на :
        - индивидуалните административни актове, издадени от Началника на ДНСК и оправомощените за това лица, с данни по връчване и извършени контролни проверки по ефективното им изпълнение;
        - административнонаказателните производства на лицата допуснали нарушения по ЗУТ, с данни по реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителите за събиране на дължимите глоби и имуществени санкции;
        - разрешенията за ползване, издадени от Началника на ДНСК и оправомощените за това лица;
        - издадените и отнетите свидетелства за оправомощаване за упражняване на независим строителен надзор в проектирането и/или в строителството, в т.ч. технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността;
        - издадените и отнетите лицензи на лицата, упражняващи строителен надзор, в т.ч. технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността;
        - издадените, продължените и отнети лицензи на лицата, упражняващи дейността консултант, по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 ЗУТ в т.ч. правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.
- строителството в к.к.Слънчев бряг, к.к.Албена и к.к.Златни пясъци.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност