За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Д   О   К   Л   А   Д

 

Д   О   К   Л   А   Д

за дейността на Дирекция за национален строителен контрол

за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

 

Предоставяме на Вашето внимание настоящия годишен доклад, отразяващ резултатите от дейността на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г., относно предприетите действия и упражнените правомощия в рамките на определената от разпоредбите по устройство на територията компетентност и оперативна самостоятелност в качеството си на специализиран контролен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Дейността на ДНСК обхваща упражняване на контрол върху законосъобразността по разрешаване, изпълнение и ползване на строежите в Република България, действията на всички участници в строителния процес (консултант, строител, възложител, проектант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, технически ръководител) и на общинските администрации в качеството им на съгласуващи и одобряващи органи по отношение на строителните книжа и документи, провеждане на административнонаказателни производства, както и издаване на административни актове по устройство на територията съобразно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в областта на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите.

Дейността на ДНСК относно строителния и устройствен контрол съгласно предоставените по закон функции, вътрешния контрол съобразно Устройствения правилник на ДНСК (приет с Постановление № 127 на Министерски съвет от 22 май 2019г., обн. ДВ, бр.42 от 28 май 2019г.) и издаването на административни актове в съответствие с нормативните разпоредби по устройство на територията, както и с цел постигане на високи резултати, постижения, добри практики и реализирани приходи във връзка с набелязаните приоритетни задачи и цели се осъществява, както следва:

 

I. СТРОИТЕЛЕН И УСТРОЙСТВЕН КОНТРОЛ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ФУНКЦИИ.

1. Констатират нарушения при издаването на строителни книжа за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.2, т.3 от ЗУТ;

2. Установяват други нарушения на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.2, т.7 от ЗУТ;

3. Констатират незаконни строежи от първа, втора и трета категория, съгласно чл.222, ал.2, т.1 от ЗУТ;

4. Констатират строежи с нарушения от първа, втора и трета категория, съгласно чл.222, ал.2, т.1 от ЗУТ;

5. Констатират нарушения при ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях, съгласно чл.222, ал.2, т.2 от ЗУТ;

6. Обследват аварии в строителството за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.2, т.5 от ЗУТ;

7. Контролират изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор съгласно чл.168 от ЗУТ, на строежи от първа до четвърта категория включително до края на месец юни 2019г., след което е издадена заповед № РД-13-217/23.07.2019г. на началника на ДНСК, с която обхватът на проверките е определен от първа до трета категория строежи на територията на цялата страна;

8. Контролират законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 и ал.3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната;

9. Контролират дейността на общинските и районните администрации по спазване разпоредбите на ЗУТ, в изпълнение разпорежданията, дадени с писмо изх. № СТ-20-00-979/26.02.2016г. на началника на ДНСК и чл.222, ал.2, т.3 и т.7 от ЗУТ;

10. Контролират влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, съгласно чл.169а, ал.1 от ЗУТ;

11. Привеждат в изпълнение (в т.ч. принудително) на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред и за премахване на незаконни строежи, съгласно чл.224, ал.1, чл.178, ал.1 и чл.225, ал.1 от ЗУТ;

12. Провеждат административнонаказателни производства и налагат предвидените в ЗУТ санкции при установени нарушения, съгласно чл.237, ал.1 от ЗУТ;

13. Предписват изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им, съгласно чл.222, ал.1, т.12 от ЗУТ;

14. Издават заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.1, т.13 от ЗУТ и Наредба №1 от 16.04.2007г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обследване на аварии в строителството;

15. Разпореждат освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други, съгласно чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ;

16. Налагат предвидените в този закон глоби и имуществени санкции за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ;

17. Разглеждат жалби на граждани, включително против действия и бездействия на длъжностни лица в общинските администрации по дейностите изброени в чл.222, ал.2 от ЗУТ.

II. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ СЪОБРАЗНО УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК.

Централно управление на ДНСК упражнява контрол върху дейността на регионалните дирекции за национален строителен контрол (РНДСК) и на регионалните отдели за национален строителен контрол (РО НСК) към РДНСК (до края на месец май 2019г.), а след приемането на новия Устройствен правилник на ДНСК на 28 броя РДНСК на територията на цялата страна, относно:

1. Издаване и изпълнение на заповеди за спиране на строежи, заповеди за забрана на ползването и достъпа на строежи;

2. Принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи;

3. Изготвяне на становища във връзка с необходимостта от възлагане на обществени поръчки за изработване на проекти и експертизи, необходими при изпълнението на заповеди за премахване на незаконни строежи;

4. Извършване на проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите, като и при съставяне на констативни актове и протоколи за установяване на строежи с нарушения, незаконни строежи и незаконосъобразно ползване;

5. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения на правилата и нормите по ЗУТ;

6. Разглеждане на заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица, включително срещу действия и бездействия на длъжностни лица в общинските администрации;

7. Спазване на определените от началника на ДНСК срокове и за точността на изпълнението на дадените разпореждания, както и за спазването на сроковете, определени от дирекциите в централното управление, за изпълнение от РДНСК;

8. Изпълнение на дейността по въвеждане на строежите в експлоатация;

9. Извършване на проверките относно дейността на лицата, упражняващи строителен надзор;

10. Извършване на проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите;

11. Съставяне на констативни актове и протоколи за установяване на строежи с нарушения, незаконни строежи и незаконосъобразно ползване;

12. Издаване на индивидуални административни актове;

13. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения на правилата и нормите по ЗУТ;

14. Обследване и недопускане на аварии в строителството, както и на дейността им по документиране и обследване на аварии в строителството;

15. Осъществяване на процесуалното представителство пред съдилищата като въззивна и касационна инстанция по дела по ЗУТ;

16. Осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до трета категория включително (след 30 юни 2019г.) на територията на цялата страна;

17. Осъществяване на контрол по законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната;

18. Осъществяване на контрол върху дейността на общинските и районните администрации по спазване разпоредбите на ЗУТ, в изпълнение разпорежданията, дадени с писмо изх. № СТ-20-00-979/26.02.2016г. на началника на ДНСК;

19. Осъществяване на контрол по влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

20. Привеждане в изпълнение (в т.ч. принудително) на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред и за премахване на незаконни строежи;

21. Обследване и документиране на аварии в строителството;

22. Провеждане на административнонаказателни производства и налагане на предвидените в ЗУТ санкции при установени нарушения;

23. Заверяване на заповедни книги в предвидените от закона случаи;

24. Създаване и поддържане на регистър на издадените наказателни постановления от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице.

РДНСК съобразно своята компетентност упражняват контрол на общинските/районните администрации относно:

1. Изпълнение задължението на кметовете на общините по § 123, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУТ;

2. Дейността на експертните съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към съответната община/район;

3. Поддържането на изискващите се по ЗУТ архиви и регистри;

4. Законосъобразността на действията на общинските администрации при издаване на строителни книжа;

5. Спазване на изискванията на чл.150, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗУТ за едновременно одобряване и съобщаване на съставните части на КПИИ – ПУП и инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж;

6. Съобщаването на издадените разрешения за строеж – неизпълнение/несвоевременно изпълнение на задълженията по чл.149, ал.5 ЗУТ;

7. Законосъобразността на действията на общинските администрации по въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация;

8. Изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително;

9. Изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица;

10. По провеждане на административнонаказателната дейност.

 

III. ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

Органите на ДНСК съобразно своята компетентност издават:

1. Заповеди за спиране на незаконни строежи от първа до трета категория включително, по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, или на части от тях, както и на отделни строителни и монтажни работи;

2. Заповеди за спиране на строежи от първа до трета категория включително, или на части от тях, като и на отделни строителни и монтажни работи, с нарушения по чл. 224 от ЗУТ, и дават разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;

3. Заповеди за забрана на достъпа до строежи и разпореждат поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;

4. Заповеди за забрана на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи;

5. Заповеди за забрана на влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, и извършват проверки в местата за производство на строителни продукти;

6. Заповеди за спиране и забрана ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;

7. Заповеди за забрана на достъпа до строежи от първа до трета категория включително или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забраняват захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпореждат поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;

8. Разрешения за ползване на строежи от първа до трета категория включително или отказва издаването им;

9. Заповеди за спиране или прекратяване на регистрацията на консултанти за извършване оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор;

10. Заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ от първа до трета категория включително;

11. Заповеди за отмяна или изменение на заповедите на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, за които не е предвиден пряк съдебен контрол, при условията и по реда на АПК;

12. Предписания за изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, изтекло е действието на строителните книжа или е забранено ползването им;

13. Заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи;

14. Разпореждания за освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;

15. Издават наказателни постановления съобразно предвидените в този закон глоби и имуществени санкции за всички категории строежи.

 

IV. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН И УСТРОЙСТВЕН КОНТРОЛ.

1. Проверки по изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително (със заповед № РД-13-217/23.07.2019г. на началника на ДНСК обхватът на проверките е от първа до трета категория строежи) на територията на цялата страна.

1.1. Обобщени резултати.

В изпълнение на заповеди РД-13-040/18.03.2015г., РД-13-077/15.03.2019г. и РД-13-217/23.07.2019г. на началника на ДНСК, за периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г. от ДНСК са извършени общо 5259 бр. проверки, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително на територията на цялата страна, в това число на 1078 бр. жилищни сгради, 854 бр. обществени сгради, 591 производствени сгради, 2205 бр. строежа от техническата инфраструктура, 457 бр. телекомуникационни съоръжения и 74 хидротехнически съоръжения и обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, за което са съставени констативни протоколи.

При извършените проверки е обхваната дейността на 1980 бр. юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ – упражняване на строителен надзор.

За установените нарушения при извършените проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително (със заповед РД-13-217/23.07.2019г. обхвата на проверките е от първа до трета категория строежи) са образувани 18 бр. административнонаказателни производства и са издадени 18 бр. наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на следните консултанти:

„СТРОЙГАРАНТ-2005“ ЕООД, „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ“ ЕООД, „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, „ДЕМА“ ЕООД – 2бр., ЕКОСТАНДАРТ“ ЕООД – 2бр., „СТРОЙКОНТТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – 4бр., „ДЕОМИД“ ЕООД – 3бр., „ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД, „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, ЕТ „ЛОНИ ГЕОРГИЕВ“ и „ЕЛЕКТРОГАРАНТ“ ЕООД.

За установените нарушения при извършените проверки относно изпълнение на задълженията на физическите лица, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително (със заповед № РД-13-217/23.07.2019г. обхвата на проверките е от първа до трета категория строежи) са образувани 40 бр. административнонаказателни производства и са издадени 40 бр. наказателни постановления, с които са наложени глоби на лица в списъчния състав следните консултанти:

„ИНВЕСТ-99“ ООД, „Консулт експрес БГ“ ЕООД, „Геодет“ ЕООД, „ИВГО-Божана Алтънова“ ЕООД, „АС КОНСУЛТ 09“ ООД – 2бр., „Диалект“ ООД, „Богоев консулт“ ООД, „Ниена“ ЕООД, „ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД, „Инвестстрой – 92“ ЕООД, „Елица – 99 – Велико Търново“, „Гарант – ВВ“ ЕООД, „Инженеринг ВГ 60“ ЕООД, „СТАНД-Ф“ ЕООД, „ИНВЕСТКОМЕРС – ЕМИЛ  ИВАНОВ“ ЕООД, „СМ КОНТРОЛ“ ЕООД, „КУТУЛОВА КОНСУЛТ“ ООД, „Елица 99 Велико Търново“ ЕООД, „РЕТЕМ“ ООД, „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД – 4бр., „Строй арт“ ООД, „ЕМ Инженеринг“ ООД, „СЪНРАЙЗ“ ООД, „СТАНДАРТ – РЕМКО“ ЕООД, „КОНСУЛТ 2014“ ЕООД, „ПРОЕКТО – СТРОЙ КОНТРОЛ `99“ ООД – 3бр.

Размерът на наложените имуществени санкции и глоби е в размер на 345 150лв.

През отчетния период удостоверенията на 4 бр. консултанти са прекратени предсрочно преди изтичането на срока им на валидност на основание чл. 167, ал. 7 от ЗУТ, а именно: „МЕРИ МЕКС“ ЕООД; „БИ и ЕМ КОНСУЛТ“ ЕООД; „АБ КОНСУЛТАНТИ“ АД и „АКВАПАРТНЬОР“ ЕООД.

През отчетния период 01.01 – 31.12.2019г. са извършени 23 406 бр. проверки на издадени от главните архитекти на общини/райони разрешения за строеж, при което са установени нарушения и от началниците на РДНСК са издадени 54 бр. заповеди по реда на чл. 156, ал. 3 от ЗУТ, с които са отменени разрешенията за строеж, ведно с одобрените инвестиционни проекти.

1.2. Нарушения на юридически лица, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категории включително (със заповед № РД-13-217/23.07.2019г. на началника на ДНСК обхватът на проверките е от първа до трета категория строежи), при изпълнение на задълженията съгласно предоставените по закон функции и задължения:

1.2.1. „СТРОЙГАРАНТ-2005“ ЕООД, гр. София, в качеството си на консултант по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ е извършило оценка за съответствие с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект на строеж „Преустройство на съществуващо производствено хале – за изграждане на инсталация за газифициране и втечняване на тежко гориво“, находящ се в поземлен имот № 23409.16.26 в землището на гр. Драгоман, която е в противоречие със съдържанието на разработените части на инвестиционния проект, между които е налице несъгласуваност и е в нарушение на разпоредбата на чл.142, ал.5, т.4 и т.5 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен акт за установяване на административното нарушение (АУАН) с № СФ-28/22.11.2018г. и е издадено наказателно постановление (НП) № СФ-28-ДНСК-7/19.02.2019г. на заместник-началника на ДНСК, с което е наложена имуществена санкция в размер на 30000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.2. „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Добрич, във функциите си на консултант е извършило оценка за съответствие с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект на строеж „Пристройка към съществуваща сграда“, ЗП=85.25 кв.м. находящ се в УПИ IX, кв.6 по плана на в.з. “Белите скали“, гр. Балчик, в нарушение на разпоредбата на чл.142, ал.5, т.1 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен АУАН с № СИР-07/27.09.2018г. и е издадено НП № СИР-07-ДНСК-28/25.03.2019г. на заместник-началника на ДНСК, с което е наложена имуществена санкция в размер на 30000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.3. „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица-Трети етап-Актуализация на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане „Въртопа“ до Връх 68“, находящ се в поземлени имоти от землището на с. Антон не е изпълнило задължението си да спре строежа, изпълняван при условията на чл.224, ал.1 от ЗУТ – с изтекъл срок на действие на дадените от специализираните контролни органи разрешения, с което е нарушило разпоредбата на чл.168, ал.1, т.3 от ЗУТ. За описаното нарушение на консултанта е съставен АУАН с № СФ-26/13.11.2018г. и е издадено НП № СФ-26-ДНСК-30/26.03.2019г. на заместник-началника на ДНСК, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.4. „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК 103760963, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Складово стопанство за съхранение на зърно – силозен тип 5бр. силози и оборудване за приемане, почистване, сушене и транспортиране на зърно“, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-12, по плана на с. Калиманци, община Суворово при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на чл. 168, ал. 1, т. 3, вр. чл. 169, ал. 3, т. 3, чл. 157, ал.7 и чл. 137, ал. 3 от ЗУТ. За нарушението от РОНСК – Варна е съставен АУАН № В-03/16.01.2019г. и от ДНСК е издадено НП № В-03-ДНСК-37/05.04.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.5. „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК 103760963, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Складово стопанство за съхранение на зърно – силозен тип 5бр. силози и оборудване за приемане, почистване, сушене и транспортиране на зърно“, находящ се в УПИ I-12, по плана на с. Калиманци, община Суворово при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на чл. чл.168, ал.1, т.3, във вр.чл.169, ал.3, т.3, чл.157, ал.7, изр. второ и чл.137, ал.3, предложение второ и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.2 от ЗУТ. За нарушението от РОНСК – Варна е съставен АУАН № В-04/16.01.2019г. и от ДНСК е издадено НП № В-04-ДНСК-46/22.04.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.6. „ЕКОСТАНДАРТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130119901, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Складова база с административна част”, находящ се в УПИ ХIV-587, кв.50, по плана на гр.София, местност Требич – стопански двор, район Надежда, Столична община при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на чл.157, ал.2, във вр.чл.166, ал.2 и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.5 от ЗУТ. За нарушението от ДНСК е съставен АУАН № 2/15.04.2019 и е издадено НП № 2-ДНСК-47/23.04.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд, който е разпоредил намаляване на имуществената санкция на 3000лв и същата е платена.

1.2.7. „ЕКОСТАНДАРТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130119901, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Складова база с административна част“, находящ се в УПИ ХIV-587, кв.50, по плана на гр.София, местност Требич – стопански двор, район Надежда, Столична община при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на чл.158, ал.2, във вр.чл.166, ал.2 и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.5 от ЗУТ. За нарушението от ДНСК е съставен АУАН № 1/15.04.2019 и е издадено НП № 1-ДНСК-48/23.04.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.8. „СТРОЙКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130129183, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Изкоп с дълбочина около 15м“, находящ се в УПИ III-96,97,409,410,411 – за ОО, ПГ и трафопост, кв.272а, по плана на м. „Лозенец - I-ва част“, гр.София, при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на чл.168, ал.1, т.3 във вр.чл.148, ал.1 от ЗУТ, допускайки незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.6 от ЗУТ. За нарушението от ДНСК е съставен АУАН № 6/22.04.2019г. и е издадено НП № 6-ДНСК-55/05.06.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.9. „СТРОЙКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130129183, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Административна сграда (34 етажа) с подземни паркинги“, находящ се в УПИ I-98,99, кв.272а, по плана на м. „Лозенец – I-ва част“, гр.София – първи етап“, при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на чл.166, ал.3 от ЗУТ и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.13 ЗУТ. За нарушението от ДНСК е съставен АУАН № 8/22.04.2019г. и е издадено НП № 8-ДНСК-57/05.06.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 50000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.10. „СТРОЙКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130129183, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Административна сграда (34 етажа) с подземни паркинги“, находящ се в УПИ I-98,99, кв.272а, по плана на м. „Лозенец – I-ва част“, гр.София – първи етап“, при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на чл.168, ал.1, т.3, предложение първо, във вр. чл.137, ал.3, предложение второ и чл.154, ал.2, т.5 от ЗУТ и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.2 от ЗУТ. За нарушението от ДНСК е съставен АУАН № 7/22.04.2019г. и е издадено НП № 7-ДНСК-58/05.06.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.11. „СТРОЙКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130129183, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Административна сграда (34 етажа) с подземни паркинги“, находящ се в УПИ I-98,99, кв.272а, по плана на м. „Лозенец - I-ва част“, гр.София – първи етап“, при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на чл.168, ал.4 от ЗУТ и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.13 от ЗУТ. За нарушението от ДНСК е съставен АУАН № 9/22.04.2019г. и е издадено НП № 9-ДНСК-59/05.06.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 50000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.12. „ДЕОМИД“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК 103842150, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“, находящ се в УПИ ХIV-952 (идентификатор 10135.2575.626), кв.20В, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна, при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на чл.142, ал.5, т.1 ЗУТ и е осъществило състава на чл.233 от ЗУТ. За нарушението от РОНСК – Варна е съставен АУАН № В-06/14.06.2019г. и от ДНСК е издадено НП № В-06-ДНСК-62/14.06.2019г., с което е наложена глоба в размер на 100лв. Наказателното постановление е обжалвано пред РС Варна, като същият го е отменил.

1.2.13. „ДЕОМИД“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК 103842150, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Промяна предназначение на Склад №1 и Склад №2 в Спортен клуб-фитнес зала“, находящ се в УПИ VI-13, кв.625, по плана на 5-ти м.р., гр.Варна, административен адрес ул. „Тодор Димов“ № 31, при изпълнение на строежа е допуснал нарушаване разпоредбите на 166, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.142, ал.5, т.3, във вр. с изискванията  на чл.169, ал.1, т.2,3,4 и 5 от ЗУТ и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.6, предложение първо от ЗУТ. За нарушението от РОНСК – Варна е съставен АУАН № В-15/10.04.2019г. и от ДНСК е издадено НП № В-15-ДНСК-65/28.06.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.14. Във връзка със Заповед №ДК-11-В-03/18.12.2018г. на Началник РО НСК-Варна, с която е отменено Разрешение за строеж №224/27.11.2018г. на община Варна за: „Основен ремонт, преустройство, ремонт на покрив с изграждане на капандури и боядисване на фасада на сграда“, находящ се на ул. „Шипка“ №6, кв.17 по плана на 8-ми м.р., гр.Варна, е съставен акт по ЗАНН №В-08/04.02.2019г. на „ДЕОМИД“ ЕООД за нарушение по чл.237, ал.1, т.6 от ЗУТ, вр.чл.142, ал.5 от ЗУТ. От ДНСК е издадена резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство № В-08-ДНСК-67/11.07.2019г.

1.2.15. Във връзка със Заповед №ДК-11-В-02/22.02.2019г. на Началник РО НСК-Варна, с която е отменено Разрешение за строеж №18/06.02.2019г. на главен архитект на община Варна за „Многофамилна жилищна сграда“, находящ се в УПИ VІІІ-156, кв.103 по плана на 7-ми м.р., ул. „д-р Л. Заменхов“ №22, гр.Варна, е съставен акт по ЗАНН №В-16/10.05.2019г. на „ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД за нарушение по чл.237, ал.1, т.6 от ЗУТ, вр.чл.142, ал.5 от ЗУТ. От ДНСК е издадено наказателно постановление № В-16-ДНСК-83/22.08.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30 000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.16. „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, гр. Пловдив, ЕИК 825240527, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Нов подземен водопровод за минерална вода с дължина L=1578м.л.“, находящ се от т. А в УПИ I-кв.229, сондаж №4 „Власа“ до т. „В“ – ОДЗ „Фантазия“ в УПИ IV-за детско заведение, кв.353 по плана на гр. Велинград при изпълнение на строежа са допуснати съществени отклонения от одобрените строителни книжа и ПУП, нарушаване разпоредбите на чл. 154, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. За нарушението от РОНСК – Пазарджик (сега РДНСК-Пазарджик) е съставен АУАН № Пз-9/15.05.2019г. и от ДНСК е издадено НП № ПЗ-09-ДНСК-78/15.08.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред компетентния съд.

1.2.17. ЕТ „ЛОНИ ГЕОРГИЕВ“, гр. Враца, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг-ІІ ри етап Корпус А (по СК) между ос 1 и ос 9, находящ се в у.п.и. ІІ, кв. 85 по плана на гр. Мездра, е допуснал нарушение на чл. 137, ал. 3, предложение второ от ЗУТ – изпълнение на СМР на строежа при условията на чл. 224, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5, във връзка с отговорността и задълженията на лицето упражняващо строителен надзор по чл. 168, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, при безспорно установен строеж с нарушения по чл. 224, ал. 1, т. 2 да спре изпълнението на строежа. От РДНСК – Враца е съставен АУАН № Вр-26/16.09.2019г. и от зам.-началника на ДНСК е издадено НП № Вр-26-ДНСК-100/14.11.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 10000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред съда.

1.2.18. „ЕЛЕКТРОГАРАНТ“ ЕООД, гр. Кърджали, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Многофамилна жилищна сграда с търговски партер, Секция 1“, находящ се в УПИ VIII-631, кв.245, гр. Кърджали, е нарушил разпоредбата на чл.142, ал.5, т.2, във вр. чл.27, ал.3 от ЗУТ и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.6 от ЗУТ. Въз основа на образувано от РДНСК – Кърджали административнонаказателно производство, от зам.-началника на ДНСК е издадено НП № К-11-ДНСК-88/31.10.2019г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30000лв. Наказателното постановление е обжалвано пред съда.

1.3. За установените нарушения при извършените проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до четвърта категория включително (със заповед РД-13-217/23.07.2019г. на началника на ДНСК обхватът на проверките е от първа до трета категория строежи), на територията на цялата страна са издадени 40 бр. наказателни постановления, с които са наложени глоби на физически лица в списъчния състав към следните консултантски фирми, а именно:

1.3.1. НП № СС-1/04.01.2019г. на началника на РОНСК Силистра при РДНСК СЦР, с което на инж. Веска Тодорова Грозданова, в качеството си на управител на „ИНВЕСТ-99“ ООД, гр. Пловдив – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Газифициране на община Силистра, Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра – Етап 2018 ТТР 25С 2018“, находящ се по улици на гр. Силистра не е осъществила контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труда на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.2. НП № ПК-21-1/17.01.2019г. на началника на РОНСК Перник при РДНСК ЮЗР, с което на инж. Стефан Василев Тонев, в качеството си на управител на „Консулт експрес БГ“ ЕООД – лице упражняващо строителен надзор на строеж „Бензиностанция, газостанция, търговски обект и трафопост на АМ „Люлин“ ОМВ „Даскалово““, находящ се в УПИ I-149.7, 149.10, 149.15, кв.256 по плана на гр. Перник, кв. „Изток“, не е упражнил контрол относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството и е допуснал строителната площадка да не е оградена с временна ограда, в нарушение на разпоредбата на чл.168, ал.1, т.4 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.3. НП № ЛЧ-1/23.01.2019г. на началника на РОНСК Ловеч при РДНСК СЗР, с което на инж. Антоанета Тодорова Дамаскинова, във функциите си на управител на „ГЕОДЕТ“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „GSM/UMTS базова станция „Острец“ LOV 0108.А000“, находящ се в ПИ с идентификатор 52218.175.11 по КК на гр. Априлци, област Ловеч, не е уведомила писмено в законоустановения 7-дневен срок (до 12.07.2018г.) РОНСК Ловеч за заверената заповедна книга № LOV 0108/05.07.2018г. за строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.4. НП № СЗ-2/31.01.2019г. на началника на РОНСК Стара Загора при РДНСК ЮИР, с което на инж. Божана Георгиева Алтънова, във функциите си на управител на „ИВГО-Божана Алтънова“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Смесена сграда (изграждане на смесена сграда, съдържаща 29 хотелски апартамента, 7 офиса, бистро, магазин за промишлени стоки, два гаража с 19 автомобилни паркоместа и 8 велосипедни паркоместа, със ЗП=431.13 кв.м и РЗП=2424.00 кв.м)“, находящ се в УПИ XIII-9914, кв.15 по регулационния план на гр. Стара Загора, не е уведомила писмено в законоустановения 7-дневен срок, считано от заверката на заповедната книга, РОНСК Стара Загора за заверената заповедна книга за цитирания строеж, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.5. НП № СФ-6-1/13.02.2019г. на началника на РОНСК Софийска област при РДНСК ЮЗР, с което на Людмил Иванов Асенов, в качеството си на управител на „АС КОНСУЛТ 09“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Производствена лаборатория за разфасоване на етерично-маслени продукти“, находящ се в УПИ IV-1253,1325, кв.92 по плана на с. Мирково, не е поискал да бъде извършена проверка на цитирания строеж и не е съставил акт образец 3 от Наредба № 3/31.07.2003г., в нарушение на разпоредбата на чл.159, ал.3, във вр. с чл.170, ал.1 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.6. НП № СФ-5-2/13.02.2019г. на началника на РОНСК Софийска област при РДНСК ЮЗР, с което на Анна Георгиева Георгиева, в качеството си на управител на „АС КОНСУЛТ 09“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Производствена лаборатория за разфасоване на етерично-маслени продукти“, находящ се в УПИ IV-1253,1325, кв.92 по плана на с. Мирково, не е поискала да бъде извършена проверка на цитирания строеж и не е съставила акт образец 3 от Наредба № 3/31.07.2003г., в нарушение на разпоредбата на чл.159, ал.3, във вр. с чл.170, ал.1 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.7. НП № ВН-10-03/15.03.2019г. на началника на РОНСК Варна при РДНСК СИР, с което на л.арх. Нина Тодорова Ангелова, във функциите си на правоспособно физическо лице по част „Паркоустройство и благоустрояване“ под № 24 в списъка на лицето упражняващо строителен надзор „Диалект“ ООД, гр. Варна е участвала в съставянето и подписването на окончателния доклад изх.№ ОД-93/05.12.2018г., видно от положения подпис, без да е изпълнено озеленяването на място, на строеж „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ V-„за жилищно строителство“, кв.1 по плана на 2-ри микрорайон ЖК „Възраждане“, гр. Варна, което е предвидено в одобрения инвестиционен проект по част „Паркоустройство и озеленяване“, в нарушение на разпоредбата на §3, ал.1, т.1 от Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във вр. с чл.168, ал.6 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 200лв.

1.3.8. НП № Вр-1-4/07.03.2019г. на началника на РОНСК Враца при РДНСК СЗР, с което на Мартин Димитров Богоев, във функциите си на управител на „Богоев консулт“ ООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Център за настаняване от семеен тип за деца“ с капацитет 12 места в УПИ IV-358, кв.76, ЖК „Металург“, гр. Враца не е изпълнил задължението си в 3-дневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво да завери заповедна книга на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.9. НП № Вр-3-6/29.03.2019г. на началника на РОНСК Враца при РДНСК СЗР, с което на Весела Николова Стоянова, във функциите си на управител на „Ниена“ ЕООД, гр. София – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Административна сграда в гр. Оряхово на ул. „Сергей Румянцев“ № 9“ не е изпълнила задължението си да уведоми РДНСК СЗР (респективно РОНСК Враца) в законоворегламентирания 7-дневен срок за заверената заповедна книга на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.158, ал.2 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.10. НП № В-35-02/12.03.2019г. на началника на РОНСК Варна при РДНСК СИР, с което на „ТЕСТ БИЛДИНГ“ ООД, гр. Варна, в качеството си на лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ III-12, кв.173 по плана на 11-ти м.р. на гр. Варна, не е осъществило контрол по спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителните и монтажни работи на строежа, в нарушение на разпоредбата на чл.40, т.1 и т.2 на Наредба № 2/22.03.2004г. Наложена е глоба в размер на 200лв.

1.3.11. НП № ВТ-3-7/14.05.2019г. на началника на РОНСК Велико Търново при РДНСК СЦР, с което на инж. Ина Димова Минчева-Кържилова, в качеството си на управител на „Инвестстрой – 92“ ЕООД, гр. Велико Търново – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Промяна предназначението на съществуващ Стоматологичен кабинет в Козметично студио – смесен обект за продажба на дребно на стоки, услуги и консултации“, находящ се в УПИ I-1077, кв. 99 по плана на гр. Велико Търново, не е уведомила писмено в законоустановения 7-дневен срок РОНСК – Велико Търново за заверената заповедна книга за строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.12. НП № ВТ-3-8/14.05.2019г. на началника на РОНСК Велико Търново при РДНСК СЦР, с което на инж. Цанко Иванов Марков, в качеството си на управител на „Елица – 99 – Велико Търново“ – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Спортен атракцион – въжена градина, м. „Голям Ксилифор““, находящ се в ПИ с идентификатор 83123.122.3 по КК на с. Шереметя, община Велико Търново, не е уведомил писмено в законоустановения 7-дневен срок РОНСК – Велико Търново за заверената заповедна книга за строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.13. НП № СС-14/16.04.2019г. на началника на РОНСК Силистра при РДНСК СИР, с което на инж. Валентин Янчев, в качеството си на управител на „Гарант – ВВ“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж е заверил заповедна книга без наличието на одобрен План за безопасност и здраве (ПБЗ), в нарушение на разпоредбите на чл.157, ал.2, вр. чл. 168, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Наложената глоба, в размер на 100лв, е платена, видно от платежно нареждане № 91800П-2460 от 31.05.2019г.

1.3.14. НП № СС-16/28.06.2019г. на началника на РДНСК – Силистра, с което на инж. Веселин Георгиев Георгиев, в качеството си на управител на „Инженеринг ВГ 60“ ЕООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Базова станция SLS0032A001 с честотен обхват 900 MHz на А1 България“, находящ се в УПИ III, кв. 24 по плана на с. Сокол, община Главница, е заверил заповедна книга без наличието на одобрен ПБЗ, в нарушение на разпоредбите на чл.157, ал.2, вр. чл. 168, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.15. НП № Т-4-02/17.04.2019г. на вр.и.д. началника на РОНСК – Търговище, с което на Людмил Колев Маджаров, в качеството си на технически ръководител на строеж „Изграждане на силозно-складово стопанство“, находящ се в УПИ III, кв. 85, стопански двор, с. Макариополско, община Търговище, е ръководил извършването на строителни и монтажни работи без поставена информационна табела на видно място на строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.157, ал.7, изр. 2, във връзка със задълженията му по чл. 163а, ал. 4от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.16. НП № СЗ-6/28.06.2019г. на началника на РДНСК – Стара Загора, с което на арх. Елена Тодорова Нейкова, в качеството си на правоспособен проектант, е изготвила част „Архитектура“ на инвестиционен проект за строеж „Укрепване и преустройство на жилищна сграда с идентификатор 68850.515.291.1“, находящ се в УПИ XI880, кв. 59, по плана на гр. Стара Загора, относно преустройство на търпима сграда в несъответствие с § 53, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗУТ и е осъществила състава на чл. 232, ал. 4, т. 2, предложение първо от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 3000лв.

1.3.17. НП № СЗ-7/12.06.2019г. на началника на РДНСК – Стара Загора, с което на арх. Иван Мирчев Райнов, в качеството си на правоспособен проектант е изготвил част „Архитектура“ на инвестиционен проект за строеж „Навес за автомобили (изграждане на допълващо застрояване със ЗП 68,32 м2)“, находящ се в УПИ IX-175, кв. 116 по плана на гр. Стара Загора в нарушение на чл. 32 и чл. 28, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и е осъществил състава на чл. 233 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.18. НП № СЗ-5/14.05.2019г. на началника на РОНСК – Стара Загора, с което на инж. Станка Христова Димитрова – управител и представител на „СТАНД-Ф“ ЕООД, гр. Стара Загора, фирма, упражняваща строителен контрол на строеж „Нов кабел 20 кV за захранване на „Дестилерия за етерични масла““, находящ се в ПИ 077073, м. „Кас чаир“, землище на с. Габарево, община Павел баня, не е уведомила РОНСК – Стара Загора в законовоопределения 7-дневен срок за заверена заповедна книга за строежа в нарушение на чл. 158, ал. 2 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.19. НП № Сл-2/25.06.2019г. на началника на РДНСК – Сливен, с което на Валери Минчев Анадолски, в качеството си на технически ръководител на строеж „Изпълнение на мерки по енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен, бл. 8, вх. А, Б и В, кв. „Дружба““, находящ се в УПИ I, кв. 610 по плана на гр. Сливен, е допуснал изпълнение на строителни и монтажни работи на строежа в нарушение на разпоредбите на чл. 26, т. 1 от Наредба № 2/22.03.2004г., във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗЗБУТ, чл. 215к, ал. 3, т. 1 от Наредба № 7/23.09.1999г., чл. 88, ал. 1 от Наредба № 2/22.03.2004г., чл. 163, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.20. НП № Сл-3/25.06.2019г. на вр.и.д. началник на РДНСК – Сливен, с което на Виделин Василев Димитров, в качеството си на технически ръководител на строеж „Изпълнение на мерки по енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен, бл. 1, кв. „Клуцохор““, находящ се в УПИ I –„За КЖС, търговия, услуги, ПГ и ТП, кв. 190 по плана на гр. Сливен“, е допуснал изпълнение на строителни и монтажни работи на строежа в нарушение на разпоредбите на чл. 163, ал. 1 от ЗУТ, чл. 24, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наредба № 2/22.03.2004г. и чл. 93, ал. 2, във връзка с чл. 88, ал. 1 и чл. 27, т. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.21. НП № Сл-3/25.06.2019г. на вр.и.д. началник на РДНСК – Сливен, с което на Атанас Георгиев Ташков, в качеството си на групов отговорник (бригадир) на строеж „Изпълнение на мерки по енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията та община Сливен, бл. 1, кв. „Клуцохор““, находящ се в УПИ I –„За КЖС, търговия, услуги, ПГ и ТП, кв. 190 по плана на гр. Сливен“, е допуснал изпълнение на строителни и монтажни работи на строежа в нарушение на разпоредбите на чл. 163, ал. 1 от ЗУТ, чл. 24, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наредба № 2/22.03.2004г. и чл. 93, ал. 2, във връзка с чл. 88, ал. 1 и чл. 27, т. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.22. НП № В-21-22/24.09.2019г. на началника на РДНСК – Варна, с което на Емил Стоилов Иванов, в качеството си на управител на „ИНВЕСТКОМЕРС – ЕМИЛ ИВАНОВ“ ЕООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж „Уличен водопровод и канализация за ПИ №№ 792, 793, 797, 802, 815, 816, 1303 и 1304, по плана на СО „Планова“, гр. Варна, за допуснато нарушение на § 3, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2/2003г., вр. чл.168, ал.6 от ЗУТ е наложена е глоба в размер на 250лв.

1.3.23. НП № С-16-8/10.09.2019г. на началника на РДНСК – София, с което на инж. Атанас Евтимов Станков, в качеството му на управител на „СМ КОНТРОЛ“ ЕООД, е наложена глоба в размер на 250лв., за нарушение на чл. 158, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.168, ал.1, т.1 от ЗУТ и във вр. с чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и е осъществил състава на чл.233 от ЗУТ, като наложената глоба е заплатена.

1.3.24. НП № С-15-7/14.08.2019г. на началника на РДНСК – София, с което на инж. Лидия Кирилова Трайкова-Кутулова, в качеството и на управител на „КУТУЛОВА КОНСУЛТ“ ООД, е наложена глоба от 150лв., за нарушение на чл. 158, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.166, ал.1 ЗУТ и е осъществила състава на чл.233 от ЗУТ. Наказателното постановление е обжалвано пред Районен съд София.

1.3.25. НП № ВТ-18-11/30.09.2019г. на началника на РДНСК Велико Търново, с което на инж. Цанко Иванов Марков, в качеството му на управител на „Елица 99 Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда“, находящ се в ПИ 27190.306.19 по КККР на гр.Елена, е наложена глоба за това, че не е уведомил писмено в законоустановения 7-дневен срок РДНСК Велико Търново за заверената заповедна книга за строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.26. НП № Г-22-20/10.09.2019г. на началника на РДНСК-Габрово, с което на Тодор Стефанов Дянков, в качеството му на управител на „РЕТЕМ“ ООД, гр. Габрово – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Склад за промишлени стоки“, находящ се в УПИ IV-24, кв.5 по плана на гр. Габрово, не е уведомил писмено в законоустановения 7-дневен срок РДНСК Габрово за заверената заповедна книга за строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 от ЗУТ. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.27. НП №Р-6-Р-5/16.08.2019г. на Началника на РДНСК-Русе, с което на инж. Красимир Кирилов Паскалев е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100лв, затова че във функциите си на технически ръководител за строеж: „Ремонтна работилница, склад за торове и навес“, находящ се в ПИ 938029, местност „Манкара“, землището на с.Пиргово, община Иваново, област Русе, е заверил заповедна книга №4/25.06.2019г. за строеж първа категория, в нарушение на чл.158, ал.2, изречение първо от ЗУТ, във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ. Същият е управител на „Аспект“ ООД, с. Нисово, лице упражняващо строителен надзор.

За установено нарушение на разпоредбата на чл. 142, ал. 9, изречение първо, предложение първо от ЗУТ, установено при извършена служебна проверка по реда на чл. 156 от ЗУТ на издадено от главен архитект на община Стралджа РС № 24/02.05.2019г. за „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и на прилежащите съоръжения и насипи на лот № 4 от АМ „Тракия“ „Ямбол-Карнобат“ от км 276+200 до км 325+280“, етап за реализация: „Отводнително поле „Мараш-Мочурица“, реконструкция на отводнително поле „Веселиново-Зимница““, в землището на с. Воденичане, общ Стралджа на физически лица-квалифицирани специалисти от Списък, неразделна част от Удостоверение № РК-0126/26.03.2014г. на екипа от правоспособни физически лица към 04.02.2019г от различните специалности в „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, гр. Пловдив от са съставени 4 бр. АУАН и от вр.и.д. началник на РДНСК Ямбол са издадени 4 броя наказателни постановления, както следва:

1.3.28. НП № Я-3/29.08.2019г., връчено на 03.09.2019г. и обжалвано пред Районен съд гр. Ямбол с жалба вх.№ РС-СТ-187-00-806/12.09.2019г., висящо съдебно производство. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.29. НП № Я-4/29.08.2019г., връчено на 03.09.2019г. и обжалвано пред Районен съд гр. Ямбол с жалба вх.№ РС-СТ-187-00-807/12.09.2019г., висящо съдебно производство. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.30. НП № Я-5/29.08.2019г., връчено на 03.09.2019г. и обжалвано пред Районен съд гр. Ямбол с жалба вх.№ РС-СТ-187-00-808/12.09.2019г., висящо съдебно производство. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.31. НП № Я-3/29.08.2019г., връчено на 03.09.2019г. и обжалвано пред Районен съд гр. Ямбол с жалба вх.№ РС-СТ-187-00-809/12.09.2019г., висящо съдебно производство. Наложена е глоба в размер на 100лв.

1.3.32. НП № СС-20 от 10.12.2019г. на началника на РДНСК – Силистра, с което на Венелин Ганчев, в качеството му на представляващ „Строй арт“ ООД с ЕИК 118043946, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 16 – лице упражняващо строителен надзор за строеж: „Жилищна сграда и плувен басейн до 100м3”, находящ се в УПИ IV – 242, кв. 17 по плана на с. Полковник Ламбриново, община Силистра, област Силистра е извършил нарушение на чл. 158, ал.2 от ЗУТ, като не е уведомил писмено в законоустановения 7-дневен срок от датата на заверката на заповедната книга специализираните контролни органи – РДНСК Силистра, като е наложена глоба в размер 100лв. НП № СС-20 от 10.12.2019г. е връчено лично на 03.01.2020г.

1.3.33. НП № В-24-29/04.12.2019г. на началника на РДНСК – Варна, с което на инж. Емил Василев Бъчваров, в качеството си на управител на „ЕМ Инженеринг“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен паркинг“ в УПИ II-342, ид.№10135.1030.379, кв.542, по плана на 14-ти м.р., ул. „Пловдив“ №27, гр. Варна, за допуснато нарушение на чл.159, ал.1 и чл.137, ал.3 от ЗУТ и на Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, е наложена е глоба в размер на 1000лв.

1.3.34. На инж. Симеонка Стоянова Пеева, във функциите й на управител на „СЪНРАЙЗ“ ООД, гр. Разград – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Пристройки и преустройство на съществуваща мандра за кашкавал – увеличаване на капацитета от 5т на 10т преработено мляко на ден“, находящ се в УПИ III-1470, кв. 129, с. Дянково, с административен адрес: ул. „Лудогорие“ №34, с. Дянково, община Разград, област Разград, не е уведомила писмено РДНСК – Разград за заверена Заповедна книга №133/02.09.2019 г. за строежа в законоустановения 7-дневен срок, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.21 изр.1 от ЗУТ, за което от РДНСК – Разград е съставен АУАН № Рз-7/04.12.2019г. Издадено е НП №Рз-6/27.12.2019г., с което е наложена глоба в размер на 100 лв., връчено на 27.12.2019г. и платено на 06.01.2020г.

1.3.35. На инж. Георги Танев Георгиев, в качеството му на квалифициран специалист по част „Технологична“ от списъчния състав на консултанта „СТАНДАРТ – РЕМКО“ ЕООД е допуснал нарушение на чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, вр. чл. 142, ал. 5, т. 6, ал. 6, т. 2 и ал. 9 от ЗУТ, вр. чл. 33, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите и чл. 98, ал. 1 от Наредба за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, вр. т. 1.6.1 и т. 1.6.1.3 от Приложение № 1 към Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията, вр. чл. 24, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и е осъществил състава на чл. 233 от ЗУТ, от началника на РДНСК – Стара Загора е издадено НП № СЗ-10/25.10.2019г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

 

1.3.36. На арх. Тотка Илиева Костадинова, в качеството й на управител на  „КОНСУЛТ 2014“ ЕООД е допуснала нарушение на чл. 142, ал. 9, изр. първо от ЗУТ, вр. чл. 142, ал. 4 и 6, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и е осъществила състава на чл. 233 от ЗУТ, от началника на РДНСК – Стара Загора е издадено НП № СЗ-13/06.12.2019г., с което е наложена глоба в размер на 100лв.

1.3.37. На инж. Гани Димитров Ганев, в качеството си на управител на „ПРОЕКТО – СТРОЙ КОНТРОЛ `99“ ООД, гр. Разград – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38830.203.18 по КККР на с. Костанденец, местност „Долна Елия“, с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград не е уведомил писмено РДНСК – Разград за заверена заповедна книга №6/07.02.2019г. за строежа в законоустановения 7-дневен срок, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.21 изр.1 от ЗУТ, за което от РДНСК – Разград е съставен АУАН №Рз-4/30.08.2019г. Издадено е НП №Рз-4/27.12.2019г., с което е наложена глоба в размер на 100 лв., връчено на 27.12.2019г. и платено на 27.12.2019г.

1.3.38. На инж. Гани Димитров Ганев, в качеството си на управител на „ПРОЕКТО – СТРОЙ КОНТРОЛ `99“ ООД, гр. Разград – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели“, находящ се в ПИ с идентификатор 38830.203.19 по КККР на с. Костанденец, местност „Долна Елия“, с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград не е уведомил писмено РДНСК – Разград за заверена заповедна книга №5/07.02.2019 г. за строежа в законоустановения 7-дневен срок, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.21 изр.1 от ЗУТ, за което от РДНСК – Разград е съставен АУАН №Рз-5/30.08.2019г. Издадено е НП №Рз-5/27.12.2019г., с което е наложена глоба в размер на 100 лв., връчено на 27.12.2019г. и платено на 27.12.2019г.

От РДНСК – Софийска област са издадени 2бр. наказателни постановления на физически лица от списъчния състав на консултанти в размер на 1100лв.

1.4. От служители на ДНСК са съставени 6 бр. актове за установяване на административни нарушения, по които административнонаказателното производство в този отчетен период не е приключено, на следните фирми:

1.4.1. На инж. Живко Николов Тенев, в качеството му на управител на фирма „Т7 Консулт“, ЕООД, гр.Пловдив – лице, упражняващо строителен надзор, не е уведомил писмено РДНСК – Пазарджик за заверена заповедна книга №4/07.02.2019г. за строежа в законоустановения срок, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 изр.1 от ЗУТ, за което от РДНСК – Пазарджик е съставен АУАН № ПЗ-15/27.12.2019г. Предстои издаване на наказателно постановление.

1.4.2. На Валентин Вичев Янчев – управител на „Гарант ВВ“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж „Оптично кабелно захранване на БС на Виваком VА 4114, ТВРС „Обзор“, в УПИ ХІ-391, кв.411 по плана на ЗВКО „Аян Плаж“, гр. Бяла, е съставен акт за установяване на административно нарушение № В-35/22.11.2019г. Не е заверил заповедна книга за строежа, в нарушение на разпоредбите на чл.158, ал.2 от ЗУТ.

1.4.3. Във връзка със Заповед №ДК-11-ВН-07/09.10.2019г. на Началник РДНСК-Варна, с която е отменено разрешение за строеж №171/24.09.2019г., издадено от главния архитект на община Варна е съставен акт по ЗАНН №В-41/13.12.2019г. на виновното длъжностно лице – Димитричка Тодорова Вълчева, управител на „Юнион Билдинг 2018“ ООД – консултант.

1.4.4. Във връзка със Заповед №ДК-11-ВН-05/04.10.2019г. на Началник РДНСК-Варна, с която е отменено разрешение за строеж №170/19.09.2019г., издадено от главния архитект на община Варна е съставен е акт по ЗАНН №В-43/13.12.2019г. на виновното длъжностно лице – инж. Паско Георгиев Ташков от „Корект 99“ ООД – консултант.

1.4.5. От РДНСК – Ямбол е съставен АУАН № Я-10/12.11.2019г. на Румен Стоянов Димов, във функциите си на управител на „Актив Р“ ЕООД, гр. Бургас, което в качеството си на консултант е извършил оценка за съответствие на технически инвестиционен проект по част Пътна – промяна по време на строителството по чл.154 от ЗУТ, втори етап на строеж „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа-Път JAM 1052/I-7, Петолъчката-Ямбол/-Зимница-Чарда-Джинот-/JAM 2058/ от км 0+040 до км 4+154 и тръбна мрежа“, като не е подписал и подпечатал всички документи-текстови и графични части на проекта в нарушение на разпоредбата на чл.142, ал.9 от ЗУТ. Предстои издаване на НП.

1.4.6. На инж. Георги Дончев Терзиев – управител и техническо правоспособно лице по част Хидротехническа към „Елатив техноинвест“ ООД, гр. София е образувано административнонаказателно производство за нарушение на чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ със съставен от РДНСК – Ямбол АУАН №ВТ-20/05.12.2019г. Предстои издаване на НП.

1.5. Констатации и последващи действия.

1.5.1. Със заповеди РД-13-077/15.03.2019г. и РД-13-217/23.07.2019г. на началника на ДНСК допълнително са дадени подробни методически указания на началниците на РДНСК относно обхвата, организирането и отчитането на резултатите от извършените проверки по изпълнение на задълженията на лицата упражняващи дейността консултант.

1.5.2. Предвид изложените констатации от резултати от извършените от органите на ДНСК проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор и установените пропуски допуснати от тях, с оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на ДНСК по изпълнението на задълженията на лицата упражняващи дейността консултант възложена им със ЗУТ, ще бъдат предприети следните мерки:

1.5.2.1. Ще се извършат проверки на всички регистрирани лица извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица;

1.5.2.2. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор за всяко отделно установено административно нарушение по ЗАНН;

1.5.2.3. Ще се образува административнонаказателно производство на консултанта и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица при незаконосъобразно извършена оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбата на чл.142, ал.5 от ЗУТ и чл.142, ал.10 от ЗУТ;

1.5.2.4. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при установено незаконосъобразно започване на строежа;

1.5.2.5. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при неосъществен контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

1.5.2.6. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор непредприело действия по спирането на строеж изпълняван при условията на чл.224, ал.1 от ЗУТ и чл.225, ал.2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

1.5.2.7. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при неосъществен контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

1.5.2.8. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при наличие на допуснато увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

1.5.2.9. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при установено наличие на неподписани актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.5.2.10. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при констатирано нарушение на техническите правила и нормативи по време на строителството, за които лицето, упражняващо строителен надзор не е уведомило регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

2. Проверки на дейността на общинските/районните администрации.

В изпълнение на предоставените с чл.222, ал.2, т.3 и т.7 от ЗУТ правомощия на ДНСК, във връзка с чл.4, ал.1 и ал.2 от Устройствения правилник на ДНСК за упражняване на контрол по законосъобразността на извършваното строителство и действията на общинските администрации, от органите на ДНСК се извършват планови проверки на всички 265 общински и 40 районни администрации на територията на страната. За целта, сформираните работни групи са извършили планираните проверки през 2019г. по дейността на общините по отношение законосъобразност на действията при издаване на строителни книжа; при въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация; при изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително, в съответствие с правомощията, вменени по чл.223 от ЗУТ (последно изм. обн. ДВ, бр.82/26.10.2012г.) на кметовете и служителите за контрол по строителството; при изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица и др.

С писмо изх.№ СТ-20-00-979/26.02.2016г. на началника на ДНСК са дадени подробни указания на началниците на РДНСК относно обхвата, организирането, провеждането и отчитането на комплексните проверки, с приложен примерен образец за съставяне на констативни протоколи, съдържащи изискващите се данни, съгласно указанията за извършване на проверките. Съгласно указанията, констативните протоколи от проверките се изпращат на кметовете на съответните общини/райони за довеждане до знанието на главните архитекти и на служителите, ангажирани с функциите и задачите по устройство на територията. Проверките се извършват съгласно предоставени от началниците на РДНСК графици за проверки.

В настоящия доклад са отразени обобщените резултати от проверките през четирите тримесечия на 2019г. и са описани установените в общинските администрации нарушения по спазването разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включително образуваните за тях административнонаказателни производства. С осъществявания чрез комплексните проверки превантивен контрол се цели оказване съдействие на общинските администрации за подобряване обслужването на юридическите и физически лица.

Извършените комплексни проверки от регионални дирекции обхващат дейността по ЗУТ на съответните общини/райони за период около пет месеца до четиринадесет месеца, изминал от предходната проверка на същата община/район.

2.1. През периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г., в изпълнение на графика, от служители на регионалните дирекции са извършени 320 проверки на общински и районни администрации, както следва:

2.1.1. На територията на РДНСК Благоевград са извършени проверки на всички 14 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 174 образувани административни преписки през проверявания период, от които 37 по издадени строителни книжа, 39 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 39 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 59 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.2. На територията на РДНСК Бургас са извършени проверки на всички 19 броя общински и районни администрации.

Извършена е проверка на общо 217 образувани административни преписки през проверявания период, от които 65 по издадени строителни книжа, 45 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 56 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 51 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.3. На територията на РДНСК Варна са извършени проверки на всички 17 броя общински и районни администрации.

Извършена е проверка на общо 300 образувани административни преписки през проверявания период, от които 46 по издадени строителни книжа, 54 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 58 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 142 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.4. На територията на РДНСК Велико Търново са извършени проверки на всички 10 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 30 образувани административни преписки през проверявания период, от които 6 по издадени строителни книжа, 7 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 0 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 17 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.5. На територията на РДНСК Видин са извършени проверки на всички 11 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 57 образувани административни преписки през проверявания период, от които 10 по издадени строителни книжа, 23 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 14 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 10 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.6. На територията на РДНСК Враца са извършени проверки на всички 10 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 90 образувани административни преписки през проверявания период, от които 27 по издадени строителни книжа, 28 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 15 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 20 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.7. На територията на РДНСК Габрово са извършени проверки на всички 4 броя общински администрации, двукратно.

Извършена е проверка на общо 87 образувани административни преписки през проверявания период, от които 21 по издадени строителни книжа, 25 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 13 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 28 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.8. На територията на РДНСК Добрич са извършени проверки на всички 8 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 104 образувани административни преписки през проверявания период, от които 24 по издадени строителни книжа, 24 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 29 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 27 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.9. На територията на РДНСК Кърджали са извършени проверки на всички 7 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 113 образувани административни преписки през проверявания период, от които 26 по издадени строителни книжа, 36 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 14 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 37 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.10. На територията на РДНСК Кюстендил са извършени проверки на всички 9 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 138 образувани административни преписки през проверявания период, от които 41 по издадени строителни книжа, 22 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 26 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 49 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.11. На територията на РДНСК Ловеч са извършени проверки на всички 8 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 169 образувани административни преписки през проверявания период, от които 31 по издадени строителни книжа, 56 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 21 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 61 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.12. На територията на РДНСК Монтана са извършени проверки на всички 11 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 184 образувани административни преписки през проверявания период, от които 28 по издадени строителни книжа, 27 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 48 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 81 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.13. На територията на РДНСК Пазарджик са извършени проверки на всички 12 броя общински администрации, двукратно.

Извършена е проверка на общо 236 образувани административни преписки през проверявания период, от които 49 по издадени строителни книжа, 67 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 53 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 67 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.14. На територията на РДНСК Перник е извършена проверка на всички 6 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 49 образувани административни преписки през проверявания период, от които 18 по издадени строителни книжа, 14 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 12 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 5 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.15. На територията на РДНСК Плевен са извършени проверки на всички 11 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 223 образувани административни преписки през проверявания период, от които 60 по издадени строителни книжа, 40 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 46 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 77 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.16. На територията на РДНСК Пловдив са извършени проверки на всички 24 броя общински и районни администрации.

Извършена е проверка на общо 266 образувани административни преписки през проверявания период, от които 167 по издадени строителни книжа, 78 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 16 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 5 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.17. На територията на РДНСК Разград са извършени проверки на всички 7 броя общински администрации, една от тях двукратно.

Извършена е проверка на общо 77 образувани административни преписки през проверявания период, от които 12 по издадени строителни книжа, 25 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 6 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 34 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.18. На територията на РДНСК Русе са извършени проверки на всички 8 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 127 образувани административни преписки през проверявания период, от които 31 по издадени строителни книжа, 24 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 10 преписка по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 62 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.19. На територията на РДНСК Силистра са извършени проверки на всички 7 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 98 образувани административни преписки през проверявания период, от които 26 по издадени строителни книжа, 20 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и шеста категория, 19 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 33 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.20. На територията на РДНСК Сливен са извършени проверки на всички всички 4 броя общински администрации, двукратно.

Извършена е проверка на общо 95 образувани административни преписки през проверявания период, от които 24 по издадени строителни книжа, 24 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и шеста категория, 12 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 35 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.21. На територията на РДНСК Смолян са извършени проверки на всички 10 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 164 образувани административни преписки през проверявания период, от които 31 по издадени строителни книжа, 29 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 19 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 85 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.22. На територията на РДНСК Софийска област са извършени проверки на всички 22 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 213 образувани административни преписки през проверявания период, от които 87 по издадени строителни книжа, 62 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 53 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 11 преписка по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.23. На територията на РДНСК София са извършени проверки на 13 районни администрации от намиращи се 25 на същата.

Извършена е проверка на общо 156 образувани административни преписки през проверявания период, от които 56 по издадени строителни книжа, 12 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, съгласно заповед № РА50-367/09.05.2018г. на главния архитект на Столична община, 51 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 37 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.24. На територията на РДНСК Стара Загора са извършени проверки на всички 11 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 89 образувани административни преписки през проверявания период, от които 31 по издадени строителни книжа, 30 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 16 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 12 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.25. На територията на РДНСК Търговище е извършена проверка на всички 5 броя общинска администрация.

Извършена е проверка на общо 37 образувани административни преписки през проверявания период, от които 16 по издадени строителни книжа, 9 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 6 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 6 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.26. На територията на РДНСК Хасково са извършени проверки на всички 11 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 139 образувани административни преписки през проверявания период, от които 67 по издадени строителни книжа, 39 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 11 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 22 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.27. На територията на РДНСК Шумен са извършени проверки на всички 10 броя общински администрации.

Извършена е проверка на общо 87 образувани административни преписки през проверявания период, от които 27 по издадени строителни книжа, 27 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 4 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 29 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.28. На територията на РДНСК Ямбол са извършени проверки на всички 5 броя общински администрации, двукратно.

Извършена е проверка на общо 110 образувани административни преписки през проверявания период, от които 32 по издадени строителни книжа, 30 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до шеста категория, 19 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ, и 29 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

Видно от гореизложеното, през 2019г. от регионалните дирекции са извършени проверки на 3926 бр. административни преписки, образувани в общинските и районни общински администрации, от които 1126 бр. по издадени строителни книжа, ПУСО и ПБЗ; 936 бр. по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория; 696 бр. по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл.223 от ЗУТ и 1168 бр. по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.2. Извършени са комплексни планови проверки по изпълнение на задълженията по ЗУТ на 264 общински администрации и на 30 районни администрации и кметства, като на 26 от администрациите е извършена проверка двукратно, относно:

2.2.1. Изпълнение задължението на кметовете на общините по § 123, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУТ относно изготвяне на общ устройствен план (ОУП) на територията на проверените общини е установено, че към датите на проверките действащи ОУП имат 116 от проверените общини. Предприети са действия по § 123, ал. 1 от ПЗР на ЗИД ЗУТ за започване на процедура по изготвяне на ОУП на територията на останалите общини, които са на различен етап.

2.2.2. Експертните съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към съответната община/район, при извършените проверки са направени/установени следните констатации, пропуски и нарушения:

- в община Главиница е дадена препоръка в случай, че обектите попадат в регистриран свлачищен район, председателят на ОЕСУТ да покани представител на „Геозащита“ ЕООД гр.Плевен, а при други случаи при необходимост и представители на институции, проектанти и други извън назначения със заповедта състав на експертния съвет;

- в общините Драгоман, Ихтиман, Костинброд и Копривщица оценките на ОЕСУТ не обхващат проверката за съответствие, визирана в разпоредбата на чл.142, ал.5, т.1-10 от ЗУТ, което ги прави немотивирани. Същите са с декоративно заключение, без мотиви;

- в община Челопеч е дадена препоръка към общинската администрация в заповедите и в протоколите от заседанията на ОЕСУТ да бъде записано специалисти по кои части на инвестиционния проект са посочените представители на КИИП.

2.2.3. Изискващите се по ЗУТ 3бр. архиви и 6 бр. регистри създавани, поддържани и съхранявани в общинските администрации:

Предвид изискванията на изменената разпоредба на чл.5, ал.5 от ЗУТ, в сила от 11.02.2017г., за привеждане на регистрите на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи към публичност, при проверките е установено, че регистрите са публични и са достъпни на интернет страницата на общините или чрез Портала за отворени данни на Република България за 98 бр. общини.

Установени пропуски има в общините: Бойница, Белослав, Момчиловград, Гулянци, Перущица, Кричим, Руен, ЦАУ „Изгрев“ – община Бургас, Стара Загора и район „Приморски“ – община Варна.

Дадени са препоръки да се изготвят публични регистри на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи.

2.2.4. Законосъобразността на действията на общинските администрации при издаване на строителни книжа, при извършените проверки е установено:

От началниците на РОНСК и началниците на РДНСК при извършените служебни проверки по реда на чл.156 от ЗУТ и във връзка с подадени жалби от заинтересувани лица по реда на чл.216 от ЗУТ са отменени общо 79 разрешения за строеж и са образувани 76 административнонаказателни производства. Издадени са 46 наказателни постановления и 15 бр. резолюция за прекратяване на административнонаказателно производство.

По спазване на сроковете за одобряване на инвестиционни проекти, определени в чл.144, ал.3, т.1 и т.2 от ЗУТ, са установени единични случаи на нарушения.

За разглеждания период няма отменени разрешения за строеж в имоти, попадащи в регистрирани свлачищни райони.

2.2.5. Спазване на изискванията на чл.150, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗУТ за едновременно одобряване и съобщаване на съставните части на КПИИ – ПУП и инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж – не са установени нарушения.

2.2.6. Съобщаването на издадените разрешения за строеж – неизпълнение/несвоевременно изпълнение на задълженията по чл.149, ал.5 от ЗУТ:

За общините Созопол, Мадан и Доспат е установено несвоевременно изпълнение на задълженията на главните архитекти, съгласно чл.149, ал.5 от ЗУТ.

2.2.7. Законосъобразността на действията на общинските администрации по въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация:

При извършени проверки на досиетата на въведени в експлоатация строежи относно изпълнение разпоредбите на чл.177, ал.1 и ал.3, чл.178, ал.3 и чл.86, ал.2 от ЗУТ са установени следните пропуски и нарушения:

-неспазване на нормативно определения 7-дневен срок за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ), в нарушение на чл.177, ал.3, изр. второ от ЗУТ –  общини Камено и Кричим;

-в община Драгоман в някои от преписките за издаване на УВЕ има вписване за представени допълнително документи, без да е посочено какви. Няма данни за указания, по всяка вероятност се касае за практика, чрез която се заобикаля неспазването на срока, посочен в чл.177 ал.3 ЗУТ. В някои от случаите констативен акт обр.15 е непълен и е съставен формално;

-при проверката в община Горна Оряховица е направена препоръка да бъде актуализиран образецът на искане на регистриране на строеж от четвърта и пета категория в съответствие с чл.19а от Наредба № 2 от 31 юли 2003г;

-при извършване на проверката в община Ардино и Момчилград е установено, че за строежите не са представени сертификат за постигнати енергийни характеристики, изискуем по реда на чл. 19а, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане на строежи в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и не е спазен срока за издаване на УВЕ.

2.2.8. Изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително.

Към момента на извършване на плановите проверки в 5 общини – Бойница, Чупрене, Ново село, Николаево и Харманли няма приета Наредба, уреждаща условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконните строежи от четвърта до шеста категория, съгласно разпоредбите на чл.225а, ал.1 и ал.3 от ЗУТ (нова, обн. ДВ, бр.82/26.10.2012г., в сила от 26.11.2012г.).

При извършена проверка на 750 преписки относно законосъобразността на действията на общинските администрации за констатиране на строежи, извършени с нарушения по чл.224, ал.1 от ЗУТ, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ и в нарушение на чл.178, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, по законосъобразността на последващите действия за приключване на образуваните административни производства и спазване на сроковете, са установени пропуски и нарушения в общините Мъглиж, Созопол и Септември.

2.2.9. Изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица:

В някои от проверените общини Камено, Руен, Кула и Костинброд не е регламентиран редът, по който да се изисква изпълнението на услугите. Обърнато е внимание, че във връзка с изпълнение на разпоредбата на ал.5 (нова – ДВ, бр. 13 от 2017г.) от чл.157 на ЗУТ е необходимо да бъде подавано писмено искане в общинската администрация за спазване на 7-дневен срок за съставяне на протокол обр.2 и обр.2а, както и образците на предоставяните услуги да бъдат актуализирани своевременно в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба.

Дадени са препоръки за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво да се изисква и представянето на одобрен план за управление на строителните отпадъци (ПУСО), одобрен план за безопасност и здраве (ПБЗ) и договор за авторски надзор по време на строителството.

2.2.10. Административнонаказателната отговорност.

Във връзка с нарушения на нормативната уредба, установени при извършените комплексни планови проверки общинските и районни администрации през 2019г., към настоящия момент са образувани общо 126 бр. административнонаказателни производства със съставени актове за установени административни нарушения по чл. 36 от ЗАНН, от които: 95 срещу участници в строителния процес – технически ръководители, 11 срещу участници в строителния процес – строителен надзор, 20 АУАН срещу участници в строителния процес – възложител, строител и длъжностни лица в общинска администрация. От тях са приключили 110 бр. административнонаказателни производства с издадени 106 бр. наказателни постановления и 4 бр. резолюции за прекратяване на административнонаказателните производства.

3. Проверки за съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ.

С приемането на новия Устройствен правилник на ДНСК (обн. ДВ, бр.42 от 28 Май 2019г.) е създаден е отдел „Строително-продуктов контрол“, за да се отговори на нарасналите нужди от увеличаване на контрола върху влаганите в строежите строителни продукти и на места за тяхното производство.

Издадена е заповед № РД-13-215/23.07.2019г. на началника на ДНСК за осъществяване на перманентен превантивен и текущ контрол от органите на ДНСК на влаганите строителни продукти в строежите от първа, втора и трета категория по номенклатурата строежи на територията на страната.

Изготвени са работни процедури за осъществяване на цялостен строително-продуктов контрол от органите на ДНСК на строежи и на места за производство на строителни продукти.

Изготвени са примерни образци на констативни протоколи за проверки от органите на ДНСК на строежи и на места за производство на строителни продукти, с оглед облекчаване работата и намаляване на времето за извършване на проверките, в т.ч. да не се допуска дублиране с проверките, извършвани от лицата, нотифицирани по реда на Регламент (ЕС) №305/2011 или оправомощени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

В рамките на проведеното национално съвещание на ДНСК през месец ноември 2019г. се изясниха редица въпроси относно актуалните изискванията и политиката за контрол на качеството на строителните продукти, влагани в строежите на територията на страната.

Проведени са няколко срещи на ръководството на ДНСК с ръководството на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД към МРРБ за възможността от извършване на контролни изпитвания в НИСИ на строителни продукти, влагани в строежите и от местата за техния добив и производство, и съвместни проверки.

С решение № 502/31.08.2017г. на Министерския съвет на Република България е утвърдена класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021г.

Съгласно утвърдената класификация на горепосочените области, ДНСК прилага Политика 2100.03.00 „Подобряване на инвестиционни процес, чрез подобряване качеството на превантивния и текущия контрол на строителството и на строителните продукти“ и Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е задължението на началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице да забранява влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията. Съгласно чл.169а, ал. 1 от ЗУТ, контролът на влаганите строителни продукти се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителния надзор по време на изграждането на обектите.

На територията на страната са извършени общо 4513 проверки, от които 4265 проверки на строежи, 160 бр. проверки на функциониращи бетонови възли, 38 бр. проверки на асфалтови бази, 41 бр. проверки на кариери и 9 бр. проверки на други предприятия  с цел ефективен контрол на местата за производство и влагане в строежите на качествени бетонни и асфалтови смеси и строителни продукти, оценени по реда на Наредба за съществените изисквания съм строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове в Република България. Установено е спазване на разпорежданията на наредбата и на ЗУТ.

4. Проверки по законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве и съответствието им с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната.

В изпълнение на издадената от началника на ДНСК заповед № РД-13-216/23.07.2019г. до началниците на РДНСК, относно извършване на проверки по законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 и ал.3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на Република България, са предприети следните действия:

В периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. на територията на страната са извършени общо 6161 бр. проверки на строежи, от тях 3240 бр. от регионалните дирекции и 2921 бр. от общинските администрации, както и 3713 бр. проверки от РДНСК на одобрените планове за безопасност и здраве, относно законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ.

Направени са 23 бр. предписания на нарушителите и са изпратени 82 бр. писма до кметове на общини с дадени разпореждания за предприемане на съответни законови действия, съгласно разписаните правомощия по ЗУТ, предвид установени нарушения.

За установените нарушения при извършените от служители на регионалните дирекции проверки на строежи и на одобрените планове за безопасност и здраве срещу виновните длъжностни лица са съставени 88 бр. АУАН и са издадени 67 бр. наказателни постановления в размер на 10 450 лв.

Най-честите нарушения, които са подробно изписани в инвестиционния проект по част ПБЗ, са: липса на предпазна ограда, информационна табела, липса на парапети на стълбищните рамена, покрити проходи, когато строежите са на уличната регулация.

Следва да се отбележи, че при извършването на повторните проверки е установено, че констатираните нарушения по обезопасяването на строежа са отстранени, строителството е приключило, но част от строежите се ползват по предназначение без да са въведени в експлоатация по законоустановения ред и без да имат издадено разрешение за ползване. В тези случаи са предприети действия по реда на чл. 178 от ЗУТ за забрана достъпа и ползването на строежа.

Относно законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, не са установени нарушения. Проектите по част ПБЗ са изготвени от проектанти с правоспособност и са одобрени от главния архитект, а след 07.02.2017г. съгласно чл. 156 б от ЗУТ от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

5. Извършване на проверки по разпореждане на други контролни органи.

5.1. Кабинкови и въжени линии

По разпореждане от Върховна административна прокуратура на Република България, от органите на ДНСК са извършени проверки по отношение проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация на всички кабинкови и въжени линии в страната, както и безопасната им експлоатация. За 51 бр. от съоръженията са установени нарушения и лошо техническо състояние. В резултати от предприетите действия за отстраняване на установените нарушения са демонтирани 3 съоръжения, за 1 съоръжение е установено, че не е реализирано, за 12 съоръжения са представени удостоверения за търпимост, документи за разрешаване ползването им или е установено, че са заварени строежи, за 20 съоръжения са издадени заповеди от кметовете на съответните общини за заздравяване или демонтиране, за 13 съоръжения предстои предприемане на последващи действия от кметовете на съответните общини и за 2 съоръжения предстои издаване на заповеди за премахване и за забрана ползването от началника на РДНСК Монтана.

5.2. Недвижими имоти на лица, участници в организирани групи за телефонни измами

С Постановление на Специализирана Прокуратура (СП) на Република България (РБ), във връзка с образувано досъдебно производство на ГД НП – МВР, е възложено на началника на ДНСК да изиска информация от кметовете на съответните общини за резултатите от извършени проверки на законността на реализираното строителство в посочените в постановлението недвижими имоти, касаещи законността на изпълнено строителство от лица, участници в организирани групи за телефонни измами, на територията на гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, с. Арчар, община Димово, област Видин, гр. Берковица, област Монтана, гр. Левски, област Плевен, гр. Ветово, област Русе. Проверени са общо 103 бр. обекти. Издадени са 19 заповеди за премахване на незаконни строежи, от които 1 вече е премахнат, а 2 са в процес на доброволно премахване. За други 20 обекта тече процедура по издаване на заповеди за премахване от кметовете на съответните общини. Забрана за ползване е наложена за 5 обекта. 23 от останалите проверени сгради са в категорията на т.нар. търпими строежи (незаконни, за които липсват строителни книжа, но са вписани в действащите устройствени планове и не подлежат на премахване и на забрана за ползване), други 26 строежа са в процедура по изследване на търпимост от главните архитекти на съответните общини.

5.3. Язовир „Луда Яна“

От МРРБ е възложено на началника на ДНСК да бъде извършена проверка на законността на реализираното строителство на яз. „Луда Яна“. От определената със заповед на началника на ДНСК работна група е извършена проверка по документи и на строителната площадка за изпълнението на строителните и монтажни работи на строителството на „Язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“, община Панагюрище.

Видно от представените документи, по време на строителството са съставяни актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Представени са също, декларации за експлоатационни характеристики за вложените строителни продукти, във вр. с осигуряване изпълнението на основните изисквания по чл.169а от ЗУТ към строежите и сертификати за акредитация на две лаборатории за изпитване на вложените строителни продукти.

Реализираното строителство, към периода на извършената проверка – м. август 2019г., на отделните подобекти е било с различна степен на завършеност, подробно описани в доклада на работната група представен в МРРБ.

Към момента на извършената проверка работната група не е установила несъответствие с одобрените инвестиционни проекти.

5.4. Язовир „Студена“

В изпълнение на Постановление от 18.12.2019г. на Специализираната прокуратура на Република България относно законосъобразността на извършените строителни и монтажни работи по ремонта на язовир „Студена“, област Перник, е извършена съвместна проверка от служители на ЦУ на ДНСК и служители на РДНСК – Перник на място и по документи в област Перник и община Перник в съответствие на дадените указания в постановлението.

Извършен е специализиран и всеобхватен контрол на строителните книжа и строителството, касаещи ремонта на язовирната стена на язовир „Студена“, област Перник и съоръженията към нея, при който не са констатирани нарушения. Съгласно представените при проверката документи от лицето, упражняващо строителен надзор и от общинската администрация, не е извършвано източване на язовира и не е изисквана промяна в режима на водоподаване с цел улесняване изпълнението на строителните и монтажни работи.

5.5. Представител на ДНСК участва в работна група, взела участие в обследването на сгради, засегнати от земетресението в Албания. По случая е изготвен подробен доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

5.6. Автомагистрала „Хемус“, река Вит, пътен възел „Боаза“

С Решение № 250 на Министерски съвет от 25 април 2013г. автомагистрала „Хемус“ е определена за обект с национално значение. Автомагистралата е изградена и въведена в експлоатация от гр. София, почти до разклона за гр. Тетевен при моста над река Вит в местност „Боаза“, като последно е издадено от ДНСК разрешение за ползване № СТ-05-1209/11.10.2019г., с което е въведен в експлоатация участъкът от автомагистрала „Хемус“ от км 78+500 до км 87+800.

Трасето на магистралата след км 87+800 е регламентирано с действащия подробен устройствен план – парцеларен план на АМ „Хемус“ от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, одобрен със Заповеди № РД-02-15-67/28.03.2019г. и № РД-02-15-139/29.07.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С Разрешение за строеж № РС-30/17.04.2019г. издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да извърши предвидените строително-монтажни работи на обект АМ „Хемус“ участък от км 87+800 до пресичането с път III-307, подучастък от км 94+960 до км 96+600 и е разпоредено предварително изпълнение на разрешението за строеж на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

В участъка от магистралата при пътен възел „Боаза“ са предвидени за изграждане три големи съоръжения – мост над р. Вит при км 89+270, подлез при км 89+658 – пресичане с път I-4, който преминава под магистралата и мост над р. Вит при км 90+670.

Във връзка с постъпващи сигнали от неправителствени организации за увреждане на река Вит в района на пътен възел „Боаза“, при строителството на автомагистрала „Хемус“, от органите на ДНСК на 21.11. и 22.11.2019г. е извършена проверка на място и по документи в община Тетевен и в областна администрация Ловеч.

Установено е, че между областния управител на област Ловеч и „Хидрострой“ АД е сключен Договор рег. № 62/28.10.2019г. за „Почистване речното корито на река Вит, в района на АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, съгласно утвърдената годишна програма за планово почистване на речните участъци извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2019г.“ МРРБ и ДНСК не са страна по този договор. Изпълнителят „Хидрострой“ АД е извършил „почистване на реката“, в нарушение както на Закона за водите и екологичното законодателство, така и на сключения договор с областния управител, като не е поискал да му бъде издадено становище от Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и разрешение за ползване на воден обект от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен. Констатиране и налагане на предвидените по закон санкции за допуснатите нарушения на Закона за водите и на екологичното законодателство е в правомощията и от компетентността на органите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен. Горепосочените дейности в коритото на реката са изцяло извън предмета на дейност на ДНСК по Закона за устройство на територията.

При извършения оглед на място е установено, че след км 87+800 е изпълнен част от насипа по продължение на трасето на магистралата, който постепенно намалява във височина и свършва преди да достигне до река Вит. Под бъдещите съоръжения на пътен възел „Боаза“ се извършва разчиствате на терена по реда на глава деветнадесета от Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018г. Извършват се задължителни прединвестиционни и предпроектни дейности, представляващи подготовка за изграждането на трасето на бъдещата магистрала и предвидените мостови съоръжения.

Към датата на проверката строителството на мостовите съоръжения не е започнало.

6. Контрол при издаването на строителни книжа.

През 2019г. са извършени 23 630 бр. служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 от ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, във връзка с получени 25 915 бр. уведомления от районната/общинска администрация за издадени 29 085 бр. разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 от ЗУТ, и жалби срещу издадени строителни книжа и откази за издаването им, в резултат на които са издадени 136 бр. заповеди, от които 86 бр. заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа, са образувани 78 бр. административнонаказателни производства срещу главни архитекти, длъжностни лица на общинските/районните администрации и участници в строителството и са издадени 56 бр. наказателни постановления за налагане на глоби за сума в размер на общо 44 500 лв. и 11 бр. наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на обща стойност              245 100 лв. на юридически лица, извършили оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5, т.3 и т.4 от ЗУТ.

При извършените проверки са установени нарушения при:

- изпълнение на задълженията на главните архитекти, съгласно чл.149, ал.5 от ЗУТ при съобщаването на издадените разрешения за строеж;

- прилагането на ПУП и разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), като инвестиционните проекти за строежи, попадащи в зона „Б“ съгласно ЗУЧК, са одобрени в нарушение на чл. 13, ал.1 от ЗУЧК, а именно разрешенията да се издават при наличие на изградена необходимата техническа инфраструктура за енергоснабдяване, водоснабдяване, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и за събиране и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;

- одобряването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗУТ за едновременно одобряване и съобщаване на съставните части на КПИИ – ПУП и издаване на разрешение за строеж;

- окомплектоването на издадените разрешенията за строеж за изпращане в РДНСК;

- одобряване на инвестиционните проекти не се отчита съответствието на проектите с визата, със съществуващия ПУП/РУП;

- достигане на допустимите технически показатели;

- спазване на изискване за припокриване на калканна стена (в режим на свързано застрояване), както и изискването на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ за дълбочината на основното застрояване;

- разрешаване на проблема с паркоместата;

- спазването на изискуемия показател за минимална озеленена площ;

- промяна на предназначението на УПИ от обществено в жилищно застрояване;

- прилагането на чл. 24, ал. 3 от ЗУТ, като се променя характера на застрояването;

- непълна проектна документация;

- разрешаване на строежи при неосигурен достъп;

- определяне на категориите на строежите;

- допускане на строежи в зони за озеленяване;

- определяне на компесаторно озеленяване;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания;

- определяне на кота корниз.

7. Извършени проверки на строежи и строителни книжа по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му.

През 2019г. от експертите на ДНСК са извършени общо 10 518 бр. проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. В резултат от извършения административен контрол са съставени 88 бр. констативни актове за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

8. Обследване на аварии в строителството.

Съгласно чл. 3 от Наредба № 1/16.04.2007г. на МРРБ за обследване на аварии в строителството, същите се обследват само от органите на ДНСК. През 2019г. успешно са обследвани 5 (пет) бр. аварии, три от които на територията на Столична община.

През 2019г. ДНСК е сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението на 5 (пет) бр. строежи – на територията на област София и област Бургас. По тези сигнали от органите на ДНСК са предприети действия за проучване и документиране на авариите, по реда на Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните регионални отдели са издадени заповеди за назначаване на техническа експертна комисия (ТЕК) и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии. Срещу виновните лица са предприети действия по образуване на административнонаказателни производства.

От обследваните аварии е установено, че същите са настъпили в резултат на изпълнени изкопни работи на строежите в несъответствие с одобрените инвестиционни проекти за укрепване на откосите на изкопите за фундирането на сградите. Това е породено от занижения контрол, упражняван по време на строителството от лицето, упражняващо строителен надзор, лицето упражняващо авторски надзор по част „Конструктивна“ и строителя.

9. Премахване на незаконни строежи.

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконното строителство на територията на страната, през 2019г. ефективно са изпълнени 39 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както доброволно от извършителите, след отправени покани за доброволно изпълнение или непосредствено преди извършване на принудителното премахване, така и принудително по реда на Наредба №13/23.07.2001г.

Премахнати са 39 бр. незаконни строежа на територията на областите: София, Софийска, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Търговище, Бургас, Стара Загора, Русе, Силистра, Добрич и Ямбол.

Съгласно данните в публичния регистър на ДНСК, от общо 6 351 бр. влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, до момента ефективно са изпълнени 5 945 бр. от тях. Остават за изпълнение към 31.12.2019г. – 406 бр. заповеди, като от тях 239 бр. заповеди се отнасят за жилищни сгради, които се ползват за жилищни нужди, а най-често и представляват единствени жилища за обитателите.

Следва да се отбележи, че е налице влязло в сила съдебно решение от 21 април на 2016г. по дело 46577/15г. на ЕСПЧ срещу България, придобило задължителна сила за Република България, с мотив че събарянето на единственото жилище ще се окаже диспропорционална намеса в правото им на личен и семеен живот по чл. 8 от ЕКЗПЧОС и това ще причини непоправими морални и материални вреди и ще постави обитателите им под заплаха да останат без дом. Предвид гореизложеното, действията по принудително премахване на незаконните строежи, представляващи единствено жилище за обитателите им, са спрени до приключване на работата на създадената от МРРБ междуведомствена експертна група. Поради тези причини не можем да се ангажираме с конкретни срокове за изпълнение на заповедите за премахване на сградите ползвани за живеене. Затова на първо място трябва да има превенция.

Извършени са проверки по всички постъпили жалби и сигнали за изпълнено незаконно строителство, но съгласно промени в ЗУТ от 2012г. повечето засягат строежи от четвърта до шеста категория, които са изцяло в правомощията на общините. Съставените констативни протоколи от проверките са изпратени на кметовете за последващи действия, като ДНСК следи за резултатите от тях.

10. Обработени преписки по постъпили предложения, запитвания, заявления, молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства, и искания за назначаване на ДПК.

Общият брой запитвания, заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица, както и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии (ДПК), постъпили и обработени в ДНСК е 52 613, от тях 17 907 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 34 706 бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

10.1. Основни проблеми при обработването на постъпили предложения, запитвания, заявления, молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица.

Следва да се отбележи, че над 80% от постъпилите в ДНСК сигнали и жалби от физически и/или юридически лица се отнасят за строежи от четвърта, пета и шеста категория включително. От служители на ДНСК периодично се извършват преглед и анализ на входящите жалби и сигнали, при които е установено, че гражданите изразяват недоволство от действията и бездействията, както на районните администрации, така и на дирекция „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“ – СО.

Основно сигналите на гражданите се отнасят до занижен своевременен и превантивен контрол от страна на районните администрации и на дирекция „Общински строителен контрол“ по отношение на незаконното строителство. Заниженият контрол се изразява в липсата на съставени констативни актове, както и откази за издаване на заповеди (индивидуални административни актове) за спиране на незаконното строителство по реда на чл. 224а и заповеди за премахване на констатираните незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ.

В образуваните в ДНСК административни преписки по повод получени в Дирекцията жалби и сигнали, относно строежи от четвърта, пета и шеста категория по номенклатурата на видовете строежи, най-често са изложени проблеми, свързани с дейността на общинските/районните администрации, както следва:

- не се осъществява превантивен и ефективен контрол на строителните площадки, необезопасени строежи и др.;

- не се извършват своевременни проверки и предприемат действия по подадени жалби за извършено/извършвано незаконно строителство, както и на негодни за използване, застрашени от самосрутване строежи и др., съгласно чл.195 и чл.196 от ЗУТ;

- не се предприемат действия по сигнали, свързани с техническа инфраструктура, съответно не се осъществява превантивен контрол;

- в писмата на общинските администрации не се дават указания, не се определят срокове, или ако се дават такива не се следи за изпълнението им, във връзка с дадени нареждания за законосъобразно решаване на случаите;

- не се спазват сроковете за съобщаване изработени ПУП и техните изменения, както и не се спазват процедурите по връчване на заинтересуваните лица;

- при изработване и одобряване на ПУП, често не се спазват нормативните отстояния до граници на имотите и до съседни сгради;

- внесени в общинските администрации инвестиционни проекти за одобряване, често не отговарят на действащата нормативна уредба по устройство на територията;

- при одобряване на инвестиционните проекти се използват – понятия без регламент - като студия, кантори, извън посочените в §5 от ДР на ЗУТ;

- при издаване на разрешения за строеж (РС) по чл. 148, ал. 13 – не се прави задължителното обследване по чл. 176в от ЗУТ, преди издаване на РС;

- не се упражнява контрол по изпълнение на поставени строителни огради, табели, заемане на тротоари, безопасността на движението и опазване на съседни сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната дървесна растителност, съгласно 157, ал.4 и ал.5 от ЗУТ;

- издават се заповеди по реда на чл.154, ал.2, т. 5-8 вкл., с които се допускат съществени отклонения от одобрения проект, като същите се допускат след реализирането им, в нарушение на чл.154, ал.5 от ЗУТ;

- по подадени жалби и дадени нареждания от ДНСК и органите на Дирекцията не се отговаря в определените срокове;

- не се образуват административнонаказателни производства срещу нарушителите и не се налагат глоби;

- не се издават заповеди за премахване и забрана ползването, съответно по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ и чл.178а, ал.6 от ЗУТ;

- не се следи за премахване на заварени и временни сгради, които са без режим на застрояване, след завършване на разрешения строеж, съгласно чл.53а от ЗУТ;

- допускат се изкопи и насипи на нерегламентирани за това места, в нарушение разпоредбите на чл.151, ал.1, т.5 от ЗУТ;

- разрешава се поставянето на билбордове и др., при които възникват проблеми с местоположението и бъдещето им премахване.

10.2. Изводи след анализ на гореизложените проблеми.

10.2.1. При извършените проверки от органите на ДНСК в районните администрации е установено, че утвърдените структури на районните администрации са различни и служителите за контрол по строителството по реда на чл. 223, ал. 2 от ЗУТ са в непосредствена подчиненост на главния архитект или на началниците на различни отдели, включително на началника на инженерни мрежи и др., но не и на кмета или на ресорния заместник-кмет.

10.2.2. Погрешно в структурата на някои общини се предвижда служителите за контрол по строителството, определени в чл.223, ал.2 от ЗУТ, да бъдат административно подчинени на главните архитекти на общините, вместо директно на кмета на общината, което е предпоставка да не се упражнява ефективен контрол на строежите;

10.2.3. Не се извършва от определените по чл.223, ал.2 от ЗУТ служители на общините превантивен контрол, с цел недопускане на незаконни строежи, състоящ се в огледи на прилежащи територии;

10.2.3. При извършване на проверка на място не се съставят констативни актове, с които да се констатират незаконни строежи или строежи с нарушения, а се съставят констативни протоколи, с които не се откриват административни производства при налични закононарушения;

10.2.4. При наличие на съставени констативни актове по реда на чл.224а, ал.2 от ЗУТ и чл.225а, ал.2 от ЗУТ, не се издават съответните заповеди с оглед завършване на откритите административни процедури;

10.2.5. Неправомерно от главните архитекти понякога се издават разрешения за строеж без да са съгласувани и одобрени инвестиционни проекти, въпреки че разпоредбите по устройство на територията ги задължават. Освен това в някои случаи при разрешаване на строежи не се спазва задължителния устройствен режим, установен с общите и подробните устройствени планове.

10.2.6. От главните архитекти се съгласуват и одобряват инвестиционни проекти с посочени в тях некоректни наименования, с цел заобикаляне на нормативните разпоредби по устройство на територията.

10.2.7. При издаване на удостоверения за търпимост или удостоверения за въвеждане в експлоатация се правят компромиси, като не се извършват проверки на място и много често строежите не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията, както и на правните норми;

10.2.8. Образуваните преписки в общинските/районните администрации не се обработват своевременно и не се спазват законоустановените срокове за отговор към гражданите.

10.3. Предложения и препоръки, с цел подобряване дейността на общинските/районните администрации.

10.3.1. На основание чл.221, ал.4 и чл.222 от ЗУТ и АПК, гореизброените проблеми следва да се изпратят в подходяща форма по компетентност на кметовете на общинските/районните администрации за разрешаването им;

10.3.2. Да се извършват по-често съвместни проверки, с цел подобряване на взаимодействието между органите на ДНСК и общинските/районните администрации;

10.3.3. При извършването на планови проверки на дейностите на общинските администрации, следва да се акцентира на дейността им свързана с устройство на територията, като при установени нарушения да бъдат налагани съответните санкции срещу виновните длъжностни лица и нарушителите.

V. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ СЪОБРАЗНО УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК.

1. Проверки на дейността на регионалните структури на ДНСК.

В изпълнение на утвърден от началника на ДНСК план за извършване на проверки на дейността на регионалните структури на ДНСК за 2019г., от служители на Централно управление са извършени проверки на дейността на 10 структурни звена на ДНСК, както следва:

1.1.             РО НСК Пловдив при РДНСК ЮЗР (сега РДНСК Пловдив)

При извършената проверка са установени нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. При произнасяне по получени и заведени в отдела жалби, сигнали и др. и по дадените от ДНСК разпореждания, в съществена част от административните преписки не е упражнен своевременен контрол по дадените нареждания и не са уведомени страните по преписките, предприетите действия по част от административните преписки са значително забавени, не са налице данни за законосъобразни действия по първоначалните жалби, не е осъществен ефективен контрол по действията на общинските администрации.

По дейността на РОНСК Пловдив при РДНСК ЮЦР по извършване на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ и произнасяне по постъпили жалби и протести срещу административни актове по реда на чл. 216, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ е установено, че:

-        В проверените протоколи не е отразено съответствието на издадените разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП). В проверените протоколи няма данни дали при одобряване на проекта са спазени предвижданията на действащия ПУП и на визата, ако има такава и има ли несъответствие между ПУП, виза, инвестиционен проект и разрешението за строеж, както и не е изяснено дали в комплексния доклад, съставен от консултантската фирма или в протоколите на ЕСУТ/РЕСУТ е налице оценка по отношение на съответствието на одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на ПУП и правилна ли е тя. В протоколите липсват показателите заложени в ПУП – конкретно предназначение на имота, максимална плътност на застрояване, максимална интензивност на застрояване, минимална свободна дворна площ, минимална задължително озеленена дворна площ, начин и характер на застрояване и няма данни, дали цитираните показатели съответстват на заложените такива във визата, ако има такава, в одобрения инвестиционен проект и в комплексния доклад на консултанта.

-          В голяма част от протоколите липсват данни за съгласуване на всички части на инвестиционния проект и съответствието между тях по реда на чл. 142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ; липсват данни за начина на извършване на оценката за съответствие, съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ; липсват данни за предварителни договори с експлоатационните дружества по чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ; липсват данни за положително становище от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН); не се съдържат данни, че инвестиционният проект е съгласуван (извършена проверка от главния архитект за съответствие на одобрения проект с действащия ПУП) и одобрен, съгласно чл. 145, ал. 1 от ЗУТ; не е вписана издадената виза и няма данни дали същата съответства на действащия ПУП и дали одобреният проект съответства на визата; не е описан документ за собственост; липсва заключение относно наличие на установени нарушения; в констативните протоколи няма дата на съставянето им; констативните протоколи нямат номер.

Установено е, че не е извършена проверка по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ на разрешения за строеж за някои жилищни сгради трета, четвърта и пета категория, на сгради за обществено обслужване и производствени сгради от първа до пета категория включително, на строежи на техническа инфраструктура от втора категория.

В периода на проверката няма издадени заповеди по реда на чл. 156, ал. 3 от ЗУТ от началника на РО НСК Пловдив при РДНСК ЮЗР, съгласно водения регистър на издадените заповеди по чл. 156 от ЗУТ и отчета за дейността на РО НСК Пловдив.

Преписките по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ не са подредени в класьори и не са архивирани, съхраняват се при съответния служител, на когото са разпределени, не са подредени по съответния административен ред. Не към всички преписки са приложени протоколи от служебните проверки. Протоколите от проверките по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ като цяло са непълни, или проверка не е извършвана. Констатирано е, че не се води регистър на изпълнителните дела, който следва да се попълва своевременно и да се отбелязва произнасянето на съда със съответния акт.

1.2. РО НСК Ловеч при РДНСК СЗР (сега РДНСК Ловеч).

При извършената проверка са установени следните съществени пропуски:

При произнасяне по получени и заведени в отдела жалби, сигнали и др., както и по дадени от ДНСК разпореждания, в част от административните преписки не е упражнен системен контрол по дейността на съответната общинска администрация. Не са предприети законосъобразни действия и не са дадени своевременни указания на кмета на съответната община за отстраняване на установените нарушения. Предприетите последващи действия по част от административните преписки са значително забавени.

При извършване на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ е установено:

- В голяма част от констативните протоколи, съставени при извършване на служебните проверки съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ, липсват показателите заложени в ПУП, а именно: конкретно предназначение на имота, максимална плътност на застрояване, максимална интензивност на застрояване, минимална свободна дворна площ, минимална задължително озеленена дворна площ, начин и характер на застрояване.

- В констативните протоколи не е изяснено обстоятелството дали оценката по отношение на съответствието на одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на ПУП, направена в комплексния доклад на консултантската фирма и в протокола на ОЕСУТ, е правилна.

- В част от констативните протоколи не е вписана издадената виза и няма данни дали същата съответства на действащия ПУП, както и дали одобреният проект съответства на визата.

- В част от констативните протоколи не се съдържат данни за начина на извършване на оценката за съответствие, съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ, не се съдържат данни, че инвестиционният проект е съгласуван и одобрен, съгласно чл. 145, ал. 1 от ЗУТ, няма данни за взаимната съгласуваност между частите на инвестиционния проект по реда на чл. 142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ, липсват данни за положително становище от органите на пожарна безопасност и защита на населението, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, липсва преценка за необходимостта от ОВОС от компетентния орган, липсват данни за предварителни договори с експлоатационните дружества, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, липсва заключение относно наличие на установени нарушения.

Във всеки констативен протокол задължително следва да е вписано, че издаденото разрешение за строеж и одобрените инвестиционни проекти съответстват на действащия ПУП.

Констатирано е, че редовно се следи хода на делата и техния изход, но регистърът не винаги се допълва и актуализира своевременно.

По дейността на РО НСК Ловеч при РДНСК СЗР по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на държавни приемателни комисии (ДПК) и издаване на разрешения за ползване на строежите, са констатирани следните пропуски:

В 6 бр. (от общо 10 бр.) от формулярите по тарифа 14 липсва заверка „съответства“ за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК на платената такса, определена по тарифа 14. Само 4 бр. от формулярите по тарифа 14 съдържат заверка „съответства“ за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК. В част от формулярите не е изписано името на длъжностното лице проверило формуляра.

1.3.      РО НСК Враца при РДНСК СЗР (сега РДНСК Враца).

При извършената проверка са установени следните пропуски:

По дейността на РО НСК Враца при РДНСК СЗР за обработване на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК разпореждания:

Препоръчано е на началника на РДНСК Враца да упражнява системен контрол:

- при произнасяне по получени и заведени в отдела жалби, сигнали и др.;

- по дадените от ДНСК разпореждания;

- по действията на общинските администрации.

Административните преписки, по които не е необходимо да се предприемат действия да се приключват с резолюция КП.

По административнонаказателната дейност е препоръчано всеки издаден от началника на РДНСК Враца административен акт и наказателно постановление да се съгласува от юрисконсулт съгласно документооборота на ДНСК.

По дейността на РО НСК Враца по извършване на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл. 156 ал. 2 ЗУТ е препоръчано на началника на РДНСК Враца да осъществява системен контрол относно съставянето на протоколите при извършване на служебни проверки по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ, като следи:

- В съставените от служители на отдела протоколи да се отразява съответствието на издаденото разрешение за строеж и одобрения инвестиционен проект с предвижданията на действащия ПУП, както е упоменато в чл. 156, ал. 2 от ЗУТ.

- При одобряване на проекта спазени ли са предвижданията на действащия ПУП и на визата, ако има такава и има ли несъответствие между ПУП, виза, инвестиционен проект и разрешение за строеж, както и да се изяснява дали в комплексния доклад, съставен от консултантската фирма или в протоколите на ЕСУТ е налице оценка по отношение на съответствието на одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на ПУП и правилна ли е тя.

- В протоколите да се вписват заложените показатели по ПУП – конкретното предназначение на имота, максимална плътност на застрояване, максимална интензивност на застрояване, минимална свободна дворна площ, минимална задължително озеленена дворна площ, начин и характер на застрояване. Да се изясни точно: дали показателите по ПУП съответстват на заложените такива в издадената виза по реда на чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, ако има виза; дали предвидените показатели с одобрения инвестиционен проект са в рамките на заложените по ПУП и виза, ако има такава и в комплексния доклад на консултанта.

Констативните протоколи следва да съдържат и:

- данни за съгласуване на всички части на инвестиционния проект и съответствието между тях по реда на чл. 142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ;

- данни за начина на извършване на оценката за съответствие, съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;

- данни, че инвестиционният проект е съгласуван (извършена проверка от главния архитект за съответствие на одобрения проект с действащия ПУП) и одобрен, съгласно чл. 145, ал. 1 от ЗУТ;

- в протоколите да се вписва издадената виза и наличие на данни дали същата съответства на действащия ПУП и дали одобреният проект съответства на визата;

- в протоколите да се вписва с входящ № и дата уведомлението от главните архитекти за издадените разрешения за строеж/заповеди за допълване по реда на чл. 154, ал.5 от ЗУТ;

- в протоколите да се описват документите за собственост;

- констативните протоколи да се сканират и да се слагат към преписка, с цел отчетност.

В периода на проверката няма издадени заповеди по реда на чл. 156, ал. 3 от ЗУТ от началника на РО НСК Враца при РДНСК СЗР, въпреки извършените 185 бр. проверки на разрешения за строеж/заповеди за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка, е препоръчано задълбочено извършване на проверките по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ с цел установяване на нарушения при одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж/заповеди за допълване по чл.154, ал.5 от ЗУТ от главните архитекти на общините.

Главните архитекти на общини са задължени със ЗУТ да уведомяват за издадените разрешения за строеж/заповеди за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ органите на ДНСК, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ в определения 7 – дневен срок от издаването им, а не да изпращат „справки“. При проверката по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ следва да се обръща внимание правилно ли е изписано наименованието на разрешения строеж, и точното му местонахождение в бланката на разрешението за строеж, както и правилно ли е изписано чрез и пред кого може да бъде обжалвано в 14-дневен срок издаденото разрешение за строеж.

По дейността на РО НСК Враца по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове. Дейност по ЗДОИ, е препоръчано да се следят подробно делата и техния изход, като регистъра да се допълва своевременно и се отбелязва произнасянето на съда със съответния номер на акт.

По дейността по издаване на заповеди по реда на чл. 178, ал. 5 и чл. 224, ал. 1 и ал. 5 ЗУТ е препоръчано на началника на РДНСК Враца при образувано административно производство за спиране изпълнението на строеж по реда на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ да се съставят актове по ЗАНН на всички виновни лица. Недопустимо е при издадена заповед № ДК-09-Вр-1/14.02.2019 г. от началника на РОНСК Враца за спиране изпълнението на строеж да не се състави акт по ЗАНН на строителя. Препоръчано е стриктно да се проверява за извършени нарушения и наличие на предпоставки за издаване на заповеди по чл. 178 от ЗУТ и чл. 224 от ЗУТ.

По дейността по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите, е препоръчано на началника на РДНСК Враца протокол образец 16 да съдържа информация за наименованието и местонахождението на строежа на всяка страница. Изписаните в протокол образец 16 декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали и сертификати са контрол да съдържат номер и дата, както и в протокол образец 16 да се изписва точното местонахождение на строежа. Разрешенията за ползване да се съгласуват от юрисконсулт съгласно документооборота на ДНСК.

1.4. РДНСК Северозападен район.

При проверката е установено следното:

По дейността на РДНСК СЗР по обработване на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК, разпореждания е препоръчано да се упражнява системен контрол по изпълнението на дадените от ДНСК и други контролни органи нареждания, в т.ч. по спазване на сроковете за произнасяне по получени и заведени в дирекцията жалби, сигнали и др. Преписките да се приключват с резолюция КП, дата и подпис от началниците на РДНСК при липса на необходимост от предприемане на последващи действия по случая след поставена резолюция „Предлагам КП“ от служителя, на когото преписката е разпределена.

По административнонаказателната дейност са дадени препоръки да се упражнява системен контрол относно правилното съставяне на актове по ЗАНН и издаване на наказателни постановления съгласно утвърдената Работна процедура РП 7.5-1-12 по образуване и приключване на административнонаказателни производства в системата на ДНСК.

По дейността по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове. Дейност по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ), е дадена препоръка да се следят подробно делата и техният изход, като регистърът се допълва своевременно и се отбелязва произнасянето на съда със съответния номер на акт.

По дейността по реда на чл. 225 от ЗУТ, е дадена препоръка да се упражнява системен контрол по преписките, по които са образувани административни производства за премахване, като същевременно предприемат своевременни действия за ликвидиране на последиците от реализираното незаконно строителство.

1.5.             РДНСК Велико Търново

При извършената проверка са установени следните съществени пропуски:

По дейността за обработване и изпълнение в срок на образуваните административни преписки, както и на дадените от ДНСК разпореждания:

- Не се резолират преписките на служителите на дирекцията с поставена дата;

- Преписките не завършват с резолюция „към преписка“ или други действия след получен отговор от общинската администрация;

- На входящи писма не се поставя печат на РДНСК Велико Търново.

По дейността за извършване на служебна проверка на издадени разрешения за строеж/заповеди за допълване, съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

- За някои от общините не е изпълнено условието, регламентирано с чл. 149, ал. 5 от ЗУТ, като към изпратените разрешения за строеж и заповеди за допълването им по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ не са приложени копия от текстовата и графична част на действащия ПУП и копие от визата за проектиране, когато такава се изисква;

- Не се спазва 7-дневният срок от издаване на РС, регламентиран с чл. 149, ал. 5 от ЗУТ;

- Всички съставени констативни протоколи за извършени проверки на разрешения за строеж и заповеди за допълването им по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за проверявания период са без номер, само с датата от проверката;

- В някои от констативните протоколи не са отразени: заповедта/решението, с което е одобрен ПУП; категорията на строежа; наименованието на строежа по издаденото разрешение за строеж; дата на разрешението за строеж;

- В някои от констативните протоколи не е вписван възложителят на строежа;

- В проверените протоколи не е отразено съответствието на издадените разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на действащия ПУП, както е посочено в чл. 156, ал. 2 от ЗУТ. Няма данни дали при одобряване на проекта са спазени предвижданията на действащия ПУП и на визата, ако има такава и има ли несъответствие между ПУП, виза, инвестиционен проект и разрешението за строеж, както и не е изяснено дали в комплексния доклад, съставен от консултантската фирма или в протоколите на ЕСУТ/РЕСУТ е налице оценка по отношение на съответствието на одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на ПУП и правилна ли е тя. В протоколите липсват показателите, заложени в ПУП, а именно: конкретно предназначение на имота, максимална плътност на застрояване, максимална интензивност на застрояване, минимална свободна дворна площ, минимална задължително озеленена дворна площ, начин и характер на застрояване. Няма данни, дали цитираните показатели съответстват на заложените такива във визата (ако има такава), както и в одобрения инвестиционен проект, и в комплексния доклад изготвен от консултанта.

1.6. РДНСК Смолян.

При извършената проверка са установени следните пропуски:

По дейността за обработване и изпълнение в срок на образуваните административни преписки, както и на дадените от ДНСК разпореждания:

- При произнасяне по получени и заведени в отдела жалби, сигнали и др. и по дадените от ДНСК разпореждания: не се упражнява стриктен контрол върху действията на общинските администрации по отношение на дадените с писмата разпореждания и срокове за отговор, както и свързаните с това правомощия и задължения, предоставени им със ЗУТ.

По административнонаказателната дейност на РДНСК Смолян:

- Констатирано е, че в проверявания период няма образувани административнонаказателни производства. Няма издадени наказателни постановления.

Началникът на РДНСК Смолян е уведомен, че при установени административни нарушения, служители на регионалната дирекция следва да съставят актове по ЗАНН, с които да образуват административнонаказателни производства.

По дейността за извършване на служебна проверка на издадени разрешения за строеж/заповеди за допълване, съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

При извършване на служебната проверка, е дадена препоръка, че задължително трябва в КП:

- да се вписва номер, а не само дата;

- уведомлението от гл. архитект с вх. № и дата на получаване;

- да е отразено съответствието на одобрения инв. проект с предвижданията на действащия ПУП;

- да са вписани данни съответства ли проекта с издадената виза за проектиране, данни дали визата съответства на действащия ПУП и дали одобреният проект съответства на визата.

Дейност по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите:

Дадена е препоръка на всички формуляри по Тарифа 14 на МРРБ, при издаване на РП, да се вписва текст: „съответства/несъответства“ за извършена проверка на внесената сума от възложителя с определената такса, съгласно Тарифа 14, което е съгласно с утвърдената от началника на ДНСК работна процедура РП 7.5-1-04.

1.7.             РДНСК Кърджали.

При извършената проверка са установени следните съществени пропуски:

При произнасяне по получени и заведени в отдела жалби, сигнали и др., както и по дадени от ДНСК разпореждания е установено:

- Всички проверени административни преписки са дадени на ръка без резолюция с името на служител и дата от началника на РО НСК Кърджали (сега РДНСК Кърджали).

- Писмата във всички проверени административни преписки не съдържат данни за имената на длъжностните лица, изготвили и съгласували преписката.

- В част от административните преписки не е упражнен системен контрол по дейността на съответната общинска администрация. Предприетите последващи действия по част от административните преписки са значително забавени.

- Видно от деловодната програма, част от административните преписки не са приключени с резолюция „КП“.

По дейността на РОНСК Кърджали при РДНСК ЮЗР за извършване на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ, е установено:

- Всички служебни проверки по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ са извършени от един служител на РО НСК Кърджали при РДНСК ЮЦР.

- Във всички констативни протоколи не е изяснено обстоятелството дали оценката по отношение на съответствието на одобрените инвестиционни проекти с предвижданията на ПУП, направена в комплексния доклад на консултантската фирма и в протоколите на ОЕСУТ, е правилна.

- Във всички констативни протоколи не е отразено, че при издаване на съответното разрешение за строеж са спазени разпоредбите на чл. 142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ.

От работната група е извършена проверка в община Кърджали. Проверени са преписки по 7 бр. одобрени инвестиционни проекти и разрешения за строеж. Във всички проверени случаи, инвестиционният проект е одобрен, но не е съгласуван от главния архитект на общината, докато в констативните протоколи от проверката по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ е отразено, че инвестиционните проекти са съгласувани и одобрени от главния архитект на община Кърджали.

В тази връзка, е изискано от началникът на РДНСК Кърджали да обърне сериозно внимание на служителите на дирекцията, като изисква стриктно да се следи дали при одобряване на инвестиционните проекти се изпълнява разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: „Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината“.

- В част от констативните протоколи не са отразени показателите на застрояване заложени в ПУП и показателите на застрояване постигнати в одобрения инвестиционен проект, а в други са отразени показателите на застрояване заложени в ПУП, но не са отразени показателите на застрояване постигнати в одобрения инвестиционен проект.

- В част от констативните протоколи не е вписано съответства ли издадената виза на действащия ПУП.

- В част от констативните протоколи не е вписана издадената виза.

- В част от констативните протоколи не е отразено наличието на съгласуване на всички части на проекта от лицата по чл. 139, ал. 3 от ЗУТ.

- В част от констативните протоколи няма данни за решение за ОВОС.

- В част от констативните протоколи няма заключение относно установени нарушения при извършване на проверката.

 

1.8.             РДНСК Хасково.

При извършената проверка са установени следните пропуски:

По дейността за обработване и изпълнение в срок на образуваните административни преписки, както и на дадените от ДНСК разпореждания:

- не са установени системни нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им.

По административнонаказателна дейност на РДНСК Хасково:

Констатирано е, че в административнонаказателните преписки липсват констативни протоколи за постъпили, респ. за непостъпили възражения срещу наказателните постановления. Също така наказателните постановления не са заверени с „влязло в сила“ и не е отразена датата на влизането им в сила.

По дейността за извършване на служебна проверка на издадени разрешения за строеж/заповеди за допълване, съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

- Във всички констативните протоколи не е вписано дали е изпълнено условието, регламентирано с чл. 139, ал. 3 от ЗУТ.

- Във всички констативните протоколи не е вписано дали е изпълнено условието, регламентирано с чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, относно съгласуването на инвестиционните проекти от главния архитект на общината.

- Във всички констативни протоколи не е отразено, че при издаване на съответното разрешение за строеж са спазени разпоредбите на чл. 142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ.

Дадени са препоръки за предприемане на необходимите действия, с цел подобряване на бъдещата дейност на регионалната дирекция.

1.9.             РДНСК Стара Загора.

Установени са несистемни нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им.

Дадена е препоръка да се извърши междинна експертиза (годишна инвентаризация) на ценността на документите в РДНСК Стара Загора, като бъдат заделени неценните документи с изтекли срокове на съхраняване и документите за постоянно запазване. Неподлежащите на запазване документи с изтекли срокове да бъдат описани в акт за унищожаване по образец, съгласно приложение № 7 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документи в учрежденските архиви на държавните и общински институции след изтичане на определените срокове за унищожаване.

Началникът на РДНСК Стара Загора следва да определи със заповед служители, които да водят регистрите.

Дадени са препоръки да се осъществява стриктен контрол върху действията на общинските администрации по отношение на дадените с писмата разпореждания и срокове за отговор, както и свързаните с това правомощия и задължения, предоставени им със ЗУТ. При установени административни нарушения, да се образуват административнонаказателни производства на длъжностни лица от общинските администрации.

Препоръчано е на началника на РДНСК Стара Загора да спазва утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-02, като следи за своевременно завеждане на получените на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомления от главните архитекти в деня на получаването им и в същия ден да ги разпределя с резолюция на съответния инспектор за работа, както и да осъществява системен контрол относно:

При извършване на служебната проверка по реда на чл. 156, ал. 2 от ЗУТ задължително в констативния протокол трябва да се отбелязва:

- съгласувани ли са всички части на проекта от лицата по чл. 139, ал. 3 от ЗУТ;

- визата съответства ли на действащия ПУП и дали одобреният проект съответства на визата;

- спазени ли са изискванията на чл.145, ал. 3 от ЗУТ;

- спазени ли са изискванията на чл.144, ал. 1, т.3 от ЗУТ;

- спазени ли са изискванията на чл.142, ал. 9 от ЗУТ;

- съгласувани ли са всички части на проекта и съответствието между тях по реда на чл. 142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ;

- да се вписва полученото уведомление от гл. архитект на общината;

- комплексен доклад ОС с № и дата, а не само консултант и наименованието му.

Необходимо е да се следи за стриктно спазване на разпоредбите на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ. В изпратените с уведомлението на главните архитекти копия от графични части на действащите ПУП следва да са отразени показателите на застрояване, както и да е вписана влязла в сила заповед, с която е одобрен съответния план.

Също така, е необходимо да се съблюдава в кои случаи, съгласно разпоредбата на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, издаването на виза за проектиране е задължително.

Да се проверява на визите за проучване и проектиране какви линии на застрояване са нанесени – ограничителни, задължителни линии, отстояния към границите на имота и съседни сгради, както и нанесени ли са допустимите височини, плътност и интензивност на застрояване.

Да се проверява на визите за проучване и проектиране нанасят ли се сервитутите на линейните обекти, когато издаденото РС предвижда застрояване в близост до такъв обект.

Служебната проверка по реда на 156, ал. 1 от ЗУТ да се извършва в определения 14-дневен срок от уведомяването на РДНСК, тъй като характерът на срока е преклузивен и с изтичането му правото за произнасяне се погасява.

Формулярите по Тарифа 14 на МРРБ да се заверяват за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК „за съответствие“ на платената такса, съгласно утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04.

Да се използва бланка на разрешение за ползване по утвърдения образец в работна процедура РП 7.5-1-04.

При съставяне на протокол образец 16, изписаните декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали да съдържат номер и дата.

Началникът на РДНСК Стара Загора да извършва системен контрол за стриктно спазване на утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04.

1.10.         РДНСК Бургас

При извършената проверка са установени нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им.

Препоръчано е да се извърши междинна експертиза (годишна инвентаризация) на ценността на документите в РДНСК Бургас, като бъдат заделени неценните документи с изтекли срокове на съхраняване и документите за постоянно запазване. Неподлежащите на запазване документи с изтекли срокове да бъдат описани в акт за унищожаване по образец, съгласно приложение №7 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документи в учрежденските архиви на държавните и общински институции след изтичане на определените срокове за унищожаване.

По отношение на дейността по изпълнение в срок на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК, разпореждания, е препоръчано:

- Да се осъществява стриктен контрол върху действията на общинските администрации по отношение на дадените с писмата разпореждания и срокове за отговор, както и свързаните с това правомощия и задължения, предоставени им със ЗУТ. При установени административни нарушения, да се образуват административнонаказателни производства на длъжностни лица от общинските администрации.

- Да се спазват определените от началника на РДНСК Бургас срокове за отговор. Да се предприемат своевременно действия по подадените жалби.

По отношение административнонаказателна дейност е препоръчано на издадените и влезли в сила наказателни постановления да се отбелязва с резолюция на съответния юрисконсулт, че НП е влязло в сила със запис на основанието за това, дата, месец и година.

По отношение на дейността по извършване на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ, са дадени препоръки:

а се спазва утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-02, като следи за своевременно завеждане на получените на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомления от главните архитекти в деня на получаването им и в същия ден да ги разпределя с резолюция на съответния инспектор за работа, както и да осъществява системен контрол относно:

Дадени са препоръки при извършване на служебната проверка по реда на чл. 156, ал. 2 от ЗУТ, задължително в КП да се отбелязва:

- всички части на проекта съгласувани ли са от лицата по чл. 139, ал. 3 от ЗУТ;

- съответствие на проекта с издадената виза за проектиране, данни дали визата съответства на действащия ПУП и дали одобреният проект съответства на визата;

- спазени ли са изискванията на чл.145, ал. 3 от ЗУТ;

- спазени ли са изискванията на чл.144, ал. 1, т.3 от ЗУТ;

- спазени ли са изискванията на чл.142, ал. 9 от ЗУТ;

- съгласувани ли са всички части на проекта и съответствието между тях по реда на чл. 142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ;

- задължително да се вписва полученото уведомление от гл. архитект;

- комплексния доклад за ОС да се изписва с № и дата, а не само консултант и наименованието му;

- всеки КП да съдържа заключение за установени/неустановени нарушения.

В приложената графична част към уведомленията на главните архитекти да се проверява стриктно във визите за проектиране, ако има такива, нанесени ли са линиите на застрояване и показателите на застрояване, както и за съответствие с действащия ПУП.

Да се следи за стриктно спазване на разпоредбите на чл.149, ал. 5 от ЗУТ.

Служебната проверка по реда на 156, ал. 1 от ЗУТ да се извършва в определения 14-дневен срок от уведомяването на РДНСК, тъй като характерът на срока е преклузивен и с изтичането му правото за произнасяне се погасява.

По дейността по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите, е препоръчано:

- Формулярите по Тарифа 14 на МРРБ да се заверяват за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК „за съответствие“ на платената такса, съгласно утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04.

- При съставяне на протокол образец 16, изписаните декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали да съдържат номер и дата.

- Разрешенията за ползване да са подписани от изготвил служител, съгласувал началник отдел и съгласувал юрист.

- Десетдневният срок (петдневния срок съгласно чл. 16, ал. 1 и петдневния срок съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г.) от съставяне на протокол образец 16 до издаване на РП да се спазва съгласно утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04.

- В класьора на издадените разрешения за ползване, към всяко РП да се класира заверен формуляр по тарифа 14 на МРРБ и платежно нареждане.

Да се водят на отчет издадените от началника на ДНСК заповеди за назначаване на ДПК, с председател служител на РДНСК.

Във връзка с установените непълноти и пропуски при извършване на служебните проверки по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ, от Централно управление на ДНСК е изработен и изпратен до всички регионални дирекции констативен протокол – образец, който задължително следва да се попълва при проверките.

На всички проверени регионални дирекции са дадени препоръки за предприемане на необходимите действия, с цел подобряване на бъдещата дейност.

VI. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

1. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадени удостоверения.

През 2019г. са проведени 684 бр. процедури по издаване и по отразяване на промени на обстоятелствата по издадени удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, като са издадени 277 бр. удостоверения и са проведени 407 бр. процедури по отразяване на промени в обстоятелствата по издадени удостоверения.

На основание чл.167, ал.6, т.3 от ЗУТ със заповеди на началника на ДНСК, във връзка с отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на удостоверението, е прекратено действието на 3 бр. удостоверения преди изтичане на срока, за който са издадени на следните юридически лица или едноличен търговец – консултанти:

·                     „БИ и ЕМ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София – със заповед № РД-27-220/19.08.2019г. на началника на ДНСК;

·                     „АБ КОНСУЛТАНТИ“ АД“ – със заповед № РД-27-298/04.12.2019г. на началника на ДНСК;

·                     „АКВАПАРТНЬОР“ ЕООД – със заповед № РД-27-299/04.12.2019г. на началника на ДНСК.

На основание чл.167, ал.7 от ЗУТ със заповед на началника на ДНСК, действието на 1 бр. удостоверение е прекратено преди изтичането на срока, за който е издадено, по искане на вписаното в регистъра лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по удостоверението на следното юридическо лице – консултант:

·                     „МЕРИ МЕКС“ ЕООД, гр. София – със заповед № РД-27-27/15.03.2019г. на началника на ДНСК, поради заличаване на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

От горепосоченото е видно, че за периода е прекратено действието на 4 броя удостоверения на юридически лица или едноличен търговец, извършващи дейността консултант.

2. Издаване на разрешения за ползване за въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория.

През 2019г. са въведени в експлоатация общо 3 942 бр. строежи, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване, като 2 360 от тях са издадени от началниците на регионални дирекции и 1 582 са издадени от началника, съответно заместник-началника на ДНСК.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми – Регионално развитие, Транспорт, Околна среда и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, някои от които са:

1.      Пречиствателна станция за питейни води на гр. Котел;

2.      Източноправославен християнски храм в гр. Монтана;

3.      Реконструкция и модернизация на спортен комплекс Хеброс, гр. Харманли
Подобекти: Зала с волейболно игрище, Зала с лекоатлетическа писта, Стадион, Многофункционално игрище, Кафе клуб и Площадкови ВиК мрежи;

4.      Републикански път ІІІ-7008 Елхово-Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500;

5.      Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково подобект 1: Дублиране на 1 бр. тръбен кладенец в района на вододайна зона Узунджово ІІ; подобект 2: дублиране на 3бр.тръбни кладенци в района на вододайна зона източна зона;

6.      Завод за възстановяване на синтетични органични полимери (включващ: Производствено – складова сграда; Административно – битова сграда; Контролно – пропусквателен пункт; Кантар; Навес 1; Навес 2; Навес 3; Навес 4; Резервоар за ПП и техническа вода; Навес с компресорно; МКТП 1 с трансформатор 1х2500kVA/20/0,4kV; МКТП 2 с трансформатор 1х3150kVA/20/0,4kV; МКТП 3 с трансформатор 1х2500kVA/20/0,4kV;  КПС, дизел генератор, промишлена газова инсталация; сградни водопроводно и канализационно отклонения; пътна връзка при км 11+440 на път от Републиканската пътна мрежа III-105 /Елешница – Елин Пелин – Нови хан/), гр. Елин Пелин;

7.      Изграждане на нова КЛ 110 kV от п/ст Загорка до п/ст Траяна, гр. Стара Загора;

8.      Разширение на газопреносната мрежа в участък от българо-турската граница до компресорна станция Странджа етап: преносен газопровод от българо-турската граница до газоизмервателна станция (ГИС) Странджа и възел за включване към транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2, с. Горна поляна и с. Странджа, община Болярово, област Ямбол;

9.      Въздушна линия (ВЛ) 110 кv Терес п/ст Чернозем до п/ст Пясъчник от стълб №9 на съществуваща ВЛ 110 кV Черничево до п/ст Пясъчник, област Пловдив;

10.  Спортен комплекс с обслужващ център и паркинг в гр. Бургас;

11.  Разширение на газопреносната мрежа в участък от българо-турската граница до компресорна станция Странджа: етап: газоизмервателна станция Странджа, с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол;

12.  Автомагистрала Хемус за участъци, както следва:

от км 78+500 до км 78+884 – рехабилитация на директно трасе; от км 78+884 до км 87+800; Етапна връзка при км 87+600; Реконструкция на външни водопроводи DN 225 PEND за с. Брестница при км 86+915 и DN 250 PEND за с. Златна Панега при км 86+925; Тръбна мрежа за интелигентни транспортни системи; Реконструкция на ВЕЛ 20 kV Брестница – отклонение за ТП-4 при км 84+757, ВЕЛ 0,4 kV при км 86+750 и ВЕЛ 20 kV Брестница при км 87+100;

13.  Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин;

14.  Училище с детска градина, трафопост и подземни гаражи (КК=26м) III-ти етап – Детска градина на всички нива с подход към нея и външни детски площадки; външни спортни игрища и площадки; голям и малък басейн; съблекални и помощни помещения към тях; скуош зали и техническо помещение; подземни гаражи, гр. София;

15.   Язовир Пловдивци и пречиствателна станция за питейни води Пловдивци
Кабел  20kV за захранване на БКТП Язовира, язовир Пловдивци, с. Пловдивци, община Рудозем, област Смолян;

16.   АМ Струма ЛОТ 3.3 Кресна – Сандански, участък от км 397+000 до км 420+624 ≡ км 420+628,478 подобекти: - Пътна връзка на път І-1 (Е-79) с път BLG 1236 при км 420+628,478;- Реконструкция на напоителен тръбопровод км 397+655 до км 398+249; Реконструкция на напоителен тръбопровод  км 411+060; Реконструкция на напоителен тръбопровод км 411+325; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 411+603 до км 412+000; Реконструкция на напоителен тръбопровод при км 412+412; Реконструкция на напоителен тръбопровод от  км 413+340 до км 413+513; Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 414+195 до км 415+345; Реконструкция на напоителен тръбопровод от  км 415+820 до км 415+958; Реконструкция на главен напоителен тръбопровод при км 417+743; Реконструкция на главен напоителен тръбопровод от км 419+628 до км 420+588;

- Реконструкция на ВЕП 20 kV Струма при км 399+580; Реконструкция на ВЕП 20 kV Мрамор при км 400+215; Реконструкция на КЛ 20 kV за ТП  РПК при км 404+580; Реконструкция и изместване на ЕП 20 kV и КНН при ПВ Струмяни; Реконструкция на ЕП 20 kV и КНН при ПВ Сандански; Реконструкция на кабел НН САВТ 3х95+50 при км 408+800; Реконструкция на ВЕП 20kV Дамяница при км.418+064;
- Реконструкция на канализационен колектор ф200Б и ф800Б при км 404+604.75; Реконструкция на водопровод 1 ¼“ ст на км 409+514.60;

- Реконструкция на газопровод при км 406+440;

- Електрозахранване на ИТС при км 398+560; Довеждащ водопровод ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 3 и 4; Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 3 и 4; Външно електрозахранване СрН на площадки за отдих 5 и 6; Довеждащ водопровод Главен клон А ф90 ПЕВП за захранване на площадки за отдих 5 и 6; Отвеждащ канал Главен клон І-Б за площадки за отдих 5 и 6;

17.  Завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки с подобекти: Ферментационен цех; Склад входящи суровини; Течно складово стопанство; Филтрационно – сушилно отделение; Сгради за трафостанции – 2 бр.; Въздушно-компресорен цех; Склад междинен продукт; Охлаждащи кули и помпена сграда; КПП; Външна промишлена канализация на завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки; Външно електрозахранване с кабелни линии 6 kV от подстанция Биовет до завод за фармацевтични продукти и фуражни добавки, гр. Пещера;

18.  Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище Хан Крум 1.Подобект: Обогатителна фабрика с площадкова инфраструктура Подобект: Интегрирано съоръжение за съхранение на минни отпадъци.Подобект: Извозен път и табан за руда, с.Скалак и с.Овчари, община Крумовград, област Кърджали;

19.  Пилотен общински център Шумен за екологично събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци и Кабелна линия СрН от стоманорешетъчен стълб на ВЕЛ Арома - п/ст Изток до ТП тип МТТ в ПИ 83510.665.164 с дължина на кабелното трасе 136м в ПИ с ид.№83510.665.122 по КК, тип на кабела САХЕкТ 3х/1х95/мм кв., преход от въздушно в кабелно захранване и кабел НН за ПИ с идентификатор 83510.665.164 по КК на гр. Шумен, УПИ XI – Площадка за събиране и съхранение на опасни битови отпадъци, кв.2 по плана на гр. Шумен;

20.  Предприятие за производство на части за Автомобилната индустрия, Производствена сграда, гр. Куклен, Кабелна линия 20 кV и Газоснабдяване на община Куклен;

21.  Пътна връзка за Летище София с обхват от бул. Брюксел до ул. Мими Балканска, гр. София;

22.  Разширение на МЕТРО СОФИЯ-ІІІ-та Метролиния от бул. „Ботевградско шосе“ (МС 5) до ж.к.Овча купел (МС 14)-Етап І от км 4+320 до км 11+966,34-МЕТРО ДЕПО Земляне с подобекти, гр. София;

23.   Електрификация на Гара Димитровград-Товарна гара;

24.   Закриване и Рекултивация на Депо за твърди Битови отпадъци (ДТБО) на община Свиленград;

25.   Закриване и рекултивация на съществуващо общинско Депо за Битови отпадъци (ДБО) на община Драгоман, с.Чуковезер, общ.Драгоман, област Софийска;

26.   Депо за Твърди Битови отпадъци (ДТБО) на община Бяла Слатина-Подобект: Закриване и рекултивация на Депо за Твърди Битови отпадъци (ДТБО) на община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, област Враца;

27.  Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе), гр. Бяла;

28.  Консервация, реставрация, експониране и социализация на Археологически структури от Късноантична и Средновековна крепост Акве Калиде Терма и Банята на Сюлейман І Великолепни и застрояване в зоната на обществено обслужване-Подобект: Аварийна консервация на Археологически структури и социализация-Етап ІІ в Късноантична и Средновековна крепост Акве Калиде Терма-Сектори №8, №10, №7 (басейн, канал, аподитериум), гр. Бургас;

29.  Спортен комплекс-Етап ІІ: Модул Г-Футболно игрище, Модул Д-Трибуни, Модул Е-Открити тенис кортове (Ледена пързалка) и Модул Ж-Околно пространство-Подетап 1, гр. Бургас;

30.  Сграда за обслужване на посетители с височина до 10,00 м, подземно застрояване, обслужващо парковата функция и увеселителен атракцион – стартова площадка с височина до 10,00 м; Външно електро захранване; Топлоснабдяване – външна връзка и абонатна станция; Водопроводно отклонение за минерална вода и Тръбен кладенец и СВО и СКО на сграда за обслужване на посетители с височина до 10,00 м, подземно застрояване, обслужващо парковата функция и увеселителен атракцион – стартова площадка с височина до 10.00м, Парк „Възраждане“, м.Парк Възраждане – кв.1, 1А, 1Б и 1В, м.Зона Б-5-4, гр. София.

3. Издаване на индивидуални административни актове.

През 2019г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 378 бр. индивидуални административни акта в т.ч.:

- 64 бр. заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива), от които 14 за отмяна на посочените актове.

- 72 бр. заповеди по чл.156, ал.1 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

- 25 бр. заповеди по чл.224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

- 44 бр. заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация;

- 10 бр. заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи;

- 1 бр. заповед по чл. 222 от ЗУТ;

- 44 бр. заповеди по чл.225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

- 128 бр. откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 1 264 бр. съдебни производства.

4. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения.

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2019г. са съставени общо 509 бр. акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

5. Провеждане на административнонаказателни производства.

Издадени са 427 бр. наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 908 470 лв. и 65 бр. резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

 

VII. РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.

Реализираните приходи за 2019г. от ДНСК за държавния бюджет от наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела, държавни такси за издаване на разрешения за ползване, удостоверения на консултанти и предоставяне на достъп до обществена информация са в размер на 4 946 007 лв., от които:

- 4 422 169 лв. – държавни такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване, издадени удостоверения на консултанти и достъп до обществена информация;

- 523 838 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела.

 

VIII. ПОСТИЖЕНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ.

През 2019г. бяха постигнати добри резултати от изпълнението на горепосочените важни направления в работата на ДНСК, което е успех за дирекцията и за обществото. Констатиран е значителен дисциплиниращ ефект при работата на общинските администрации, на надзорните фирми, както и на всички участници в строителния процес.

Създадените електронни регистри на издадените от ДНСК разрешения за ползване, влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилни оператори и на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл.161, ал.1, т.1 от ЗУТ, се актуализират ежемесечно на 10-то число на интернет страницата на ДНСК.

За подобряване на качеството на предоставяните административни услуги, за икономия на време и разходи на гражданите и юридическите лица, са разработени и внедрени два броя електронни административни услуги, които могат да се ползват в удобен за ползвателите час, независимо от работното време на ДНСК:

- издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията.

- издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз в т.ч. списък на правоспособните физически лица, неразделна част от удостоверението/лиценза, както и продължаване на срока на издадено удостоверение/лиценз.

В подкрепа на горното е и изготвеният анализ на анкетните карти от провежданите анкети, относно взаимодействието на държавните служители с гражданите и относно корупцията в ДНСК.

Анализът е направен съгласно утвърдените правила, като обработката на получените данни от анкетните карти спомага за изследване удовлетвореността на гражданите, за определяне на проблеми по взаимодействието и решения за тяхното отстраняване и подобряване.

Получените данни спомагат за доказване доколко е подходяща и ефикасна системата за управление на качеството и да се оцени възможността за нейното подобряване.

От прегледа на получените анкетни карти е видно, че гражданите лесно намират центъра за обслужване на клиенти на ДНСК, както и компетентен служител, който да отговори на въпросите им.

Във връзка с оказване на необходимото съдействие от страна на служителите на ДНСК за решаване на поставените проблеми и въпроси преобладават отговорите, че служителите са се отнесли внимателно, като своевременно са извършили необходимите действия или разяснения, показвайки необходимите компетентности, знания и умения при обслужването.

Съгласно дадените отговори, изразените впечатления и мнения на физическите и юридическите лица в анкетните карти, в системата на ДНСК няма корупция.

Видно от гореизложеното, при обслужване на гражданите от служителите на ДНСК е проявено необходимото внимание и компетентност, нивото на взаимодействие на гражданите със служителите е много добро и е съгласно утвърдените стандарти, както и че имат доверие на ръководството на ДНСК.

 

IX. ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

Тече процес по обновяване на всички административни сгради, ползвани от структурите на ДНСК.

Извършен е ремонт на кабинетите в ЦУ на ДНСК, инсталирана е пожароизвестителна система и е закупено ново обзавеждане на стаите. Закупени и са нови служебни автомобили, като стремежът е постепенно да се подменят морално и физически остарелите служебни превозни средства.

 

X. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА.

Приоритетна задачата на ръководството на ДНСК е да се изгради по-стегната и по-добре работеща административна система на дирекцията, която да облекчи цялостното администриране на работния процес. В съответствие с разпоредбите на чл. 221 от ЗУТ е изготвен нов Устройствен правилник на ДНСК, с Централно управление на ДНСК и 28бр. РДНСК. Новият Устройствен правилник на ДНСК е приет с ПМС № 127 от 22.05.2019г. и обнародван в ДВ, бр.42 от 28 Май 2019г. С новата структура се цели първо намаляване на административната тежест съгласно решение на Министерския съвет на Република България и второ във всеки областен град да е ситуирано и наше административно звено – РДНСК. По тази начин се облекчават гражданите, живеещи на територията на самата област, да имат непосредствен контакт със структурите на ДНСК.

 

XI. ПРОМЯНА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

Становището на ДНСК е, че нормативната уредба трябва да се усъвършенства в посока повишаване на ефективния контрол на ДНСК върху дейностите възложени със ЗУТ, упражнявани от фирмите извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняващи строителен надзор.

Служители на ДНСК са взели активно участие в междуведомствените и експертни работни групи, както следва:

-със заповед № РД-02-14-1282/06.12.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна група със задача анализ и преценка на етапите, структурата, обхвата за разработване на проект на наредба за временните съоръжения в строителството при използване на строителни скелета, тяхното проектиране. Изготвен е проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол и приемане и експлоатация на скелета.

-със заповед № РД-02-14-652/28.06.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна експертна група със задача да анализира действащата нормативна уредба и да предложи законодателни промени в Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, с цел въвеждане на задължение за извършване на преценка за пропорционалност на намесата в правото на личен, семеен живот и жилище при издаване на заповеди за изземване на имоти държавна и общинска собственост, както и премахване на незаконни строежи. Изготвени са проекти за изменение и допълнение на ЗУТ, в частта за премахване на незаконните строежи, и за изменение на ЗОС и ЗДС, в частта на изземване на общинските и държавни имоти.

-със заповед № РД-02-14-295/22.03.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна група със задача да разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Изготвен е проект на ЗИД ЗУТ, с изразяване на становище до 29.11.2019г.

-със заповед № РД-02-14-1077/09.10.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна експертна група със задача да извърши преглед на изискванията на Наредба № V-12-299/2013г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти-открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии, вкл. анализиране на съответствието на изискванията на наредбата с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта.

-със заповед № РД-02-14-580/21.06.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна група със задача да изготви проект на наредба по чл. 57а, ал. 7 от ЗУТ. Изготвен е проект на Наредба, в процедура по съгласуване с Министерство на туризма.

-със заповед № РД-02-14-1150/01.11.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна група със задача да анализира фактическото и правно състояние на изградените водноелектрически централи в речните легла на реки-публична държавна собственост и да предложи възможности за уреждане на вещно-правните отношения между инвеститорите и държавата.

-със заповед № РД-02-14-94/04.02.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана междуведомствена работна група със задача да извърши анализ на устройствения и правен статут на пясъчните дюни, включени в територията на морските плажове и тези извън обхвата на плажовете, предложения за решаване на констатирани проблеми, включително и по отношение на отразяването им в кадастралната карта и кадастралните регистри, както и предложения за изменение на Наредба № 1 от 2008г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия.

-със заповед № РД-02-14-1022/17.10.2018г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана експертна работна група, със задача извършване на нормативни промени, за засилване на административния контрол върху дейността на участниците в строителния процес. От ДНСК е изготвен проект на ЗИД на ЗУТ, който заедно с мотиви е изпратен в МРРБ. Общественото обсъждане е приключило на 26.10.2019г. Разгледани са постъпили възражения след общественото обсъждане.

 

XII. ПАРТНЬОРСТВОТО С КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ.

През годините ДНСК подържа тясно и пълноценно сътрудничество с Камарата на строителите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, които са важни звена от инвестиционния процес. ДНСК участва също и в съвместни работни групи с Камарата на строителите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, свързани с изменение и допълнение на ЗУТ. От ДНСК са предприети действия по засилване на партньорството, защото проблемите са общи.

 

XIII. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА 2020г.

1. Повишаване ефективността на контрола от страна на ДНСК по изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи дейността консултант възложена им със ЗУТ.

С оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на ДНСК по изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи дейността консултант възложена им със ЗУТ, да бъдат дадени указания на органите на дирекцията относно извършването на пълноценни проверки по изпълнението на задълженията надзорните фирми.

Съгласно дадените указание, ще бъдат предприети следните мерки:

1.1. Извършване на проверки на всички регистрирани лица извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица;

1.2. Образуване на административнонаказателни производства на лицата, упражняващи строителен надзор и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица за неизпълнение на задълженията им възложени по ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, както следва:

1.2.1. При незаконосъобразно извършена оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбата на чл.142, ал.5 от ЗУТ и чл.142, ал.10 от ЗУТ;

1.2.2. При установено незаконосъобразно започване на строежа; при неосъществен контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

1.2.3. При непредприети действия по спирането на строеж изпълняван при условията на чл.224, ал.1 от ЗУТ и чл.225, ал.2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

1.2.4. При неосъществен контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

1.2.5. При наличие на допуснато увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

1.2.6. При установено наличие на неподписани актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.2.7. При констатирано нарушение на техническите правила и нормативи по време на строителството, за които лицето, упражняващо строителен надзор не е уведомило регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

2. Повишаване ефективността на контрола от страна на ДНСК на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи на територията на страната.

Органите на ДНСК ще продължават да упражняват постоянен превантивен контрол на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната, като за всяко тримесечие началниците на регионални дирекции ще изпращат в ДНСК подробни писмени доклади за резултатите от извършените проверки, придружени с документи и снимков материал.

3. Повишаване ефективността на контрола от страна на ДНСК на общинските и районните администрации.

Органите на ДНСК ще продължават да упражняват постоянен контрол на всички общински и районни администрации при изпълнение на задълженията им възложени по ЗУТ.

4. Подобряване на материалната база и условията на труд на служителите на ДНСК.

През 2020г. е предвидено извършване на ремонт на помещенията на регионалните структури на територията на страната и закупуване на достатъчно нова техника, включително и автомобили.


 

 

Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол за периода

от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

 

 

Д Е Й Н О С Т И

 

I.

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ.

 

1.

Обработени преписки по постъпили предложения, запитвания, заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица.

52 613 бр.

2.

Извършени проверки на строежи, строителни книжа и на строителни продукти.

34 148 бр. в т.ч.

2.1.

Проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му, в т.ч.:

4 070 бр. в т.ч.

 

- проверки съгласно заповед № РД-13-040/18.03.2015г. на началника на ДНСК на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор.

5 814 бр.

2.2.

Контрол по издаване на строителни книжа:

 

 

- служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ.

23 630 бр.

3.

Контрол на дейността на общинските/районните администрации.

1 587 бр.

II.

ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

1.

Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

687 бр. в т.ч.

1.1.

Издадени удостоверения.

280 бр.

1.2.

Отразяване на промени в обстоятелствата.

407 бр.

3.

Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол.

378 бр. в т.ч.:

 

- заповеди по обжалване на административни актове на главни архитекти на общините (откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и откази за издаването им, актове за узаконяване и откази за издаването им),

64 бр. в т.ч.

 

в т.ч. заповеди за отмяна на посочените актове

14 бр.

 

- заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

72 бр.

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

15 бр.

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред

44 бр.

 

- заповеди за забрана/разрешаване достъпа до строежи

10 бр.

 

- заповеди по чл. 222 от ЗУТ

1 бр.

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

44 бр.

 

- откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии

128 бр.

4.

Съставени актове за установени административни нарушения

509 бр.

5.

Проведени административнонаказателни производства

492 бр.

6.

Премахнати незаконни строежи

39 бр.

III.

Реализирани приходи за държавния бюджет

4 946 007 лв. в т.ч.:

1.

Вземания по влезли в сила наказателни постановления и изпълнителни дела.

523 838 лв.

2.

Такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерския съвет на Република България.

4 422 169 лв.

 

Годишни цели на ДНСК за 2020г.

 

Показатели за полза/ефект

Целева стойност 2020 г.

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

51 700

2. Проведени процедури по издаване на  удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

700

3. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

3 850

4. Извършени проверки на строежи,  на строителни книжа и строителни продукти

31 000

5. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

270

6. Съставени АУАН

475

7. Проведени административно наказателни производства

370

8. Дейност по премахване на  незаконни строежи

35

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност