За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Д   О   К   Л   А   Д

 

Д   О   К   Л   А   Д

за дейността на Дирекция за национален строителен контрол

за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

 

Предоставяме на Вашето внимание настоящия годишен доклад, отразяващ резултатите от дейността на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г., относно предприетите действия и упражнените правомощия в рамките на определената от разпоредбите по устройство на територията компетентност и оперативна самостоятелност в качеството си на специализиран контролен орган към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Дейността на ДНСК обхваща упражняване на контрол върху законосъобразността по разрешаване, изпълнение и ползване на строежите в Република България, действията на всички участници в строителния процес (консултант, строител, възложител, проектант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, технически ръководител) и на общинските администрации в качеството им на съгласуващи и одобряващи органи по отношение на строителните книжа и документи, провеждане на административнонаказателни производства, както и издаване на административни актове по устройство на територията съобразно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в областта на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите.

Дейността на ДНСК относно строителния и устройствен контрол съгласно предоставените по закон функции, вътрешния контрол съобразно Устройствения правилник на ДНСК (приет с Постановление № 127 на Министерски съвет от 22 май 2019г., обн. ДВ, бр. 42 от 28 май 2019г.) и издаването на административни актове в съответствие с нормативните разпоредби по устройство на територията, както и с цел постигане на високи резултати, постижения, добри практики и реализирани приходи във връзка с набелязаните приоритетни задачи и цели се осъществява, както следва:

 

I. СТРОИТЕЛЕН И УСТРОЙСТВЕН КОНТРОЛ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ФУНКЦИИ.

1. Констатират нарушения при издаването на строителни книжа за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.2, т.3 от ЗУТ;

2. Установяват други нарушения на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.2, т.7 от ЗУТ;

3. Констатират незаконни строежи от първа, втора и трета категория, съгласно чл.222, ал.2, т.1 от ЗУТ;

4. Констатират строежи с нарушения от първа, втора и трета категория, съгласно чл.222, ал.2, т.1 от ЗУТ;

5. Констатират нарушения при ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях, съгласно чл.222, ал.2, т.2 от ЗУТ;

6. Обследват аварии в строителството за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.2, т.5 от ЗУТ;

7. Контролират изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор съгласно чл.168 от ЗУТ, на строежи от първа до трета категория включително на територията на цялата страна;

8. Контролират законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 и ал.3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната;

9. Контролират дейността на общинските и районните администрации по спазване разпоредбите на ЗУТ, в изпълнение разпорежданията, дадени с писмо изх. № СТ-20-00-979/26.02.2016г. на началника на ДНСК и чл.222, ал.2, т.3 и т.7 от ЗУТ;

10. Контролират влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, съгласно чл.169а, ал.1 от ЗУТ;

11. Привеждат в изпълнение (в т.ч. принудително) на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред и за премахване на незаконни строежи, съгласно чл.224, ал.1, чл.178, ал.1 и чл.225, ал.1 от ЗУТ;

12. Провеждат административнонаказателни производства и налагат предвидените в ЗУТ санкции при установени нарушения, съгласно чл.237, ал.1 от ЗУТ;

13. Предписват изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им, съгласно чл.222, ал.1, т.12 от ЗУТ;

14. Издават заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.1, т.13 от ЗУТ и Наредба №1 от 16.04.2007г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обследване на аварии в строителството;

15. Разпореждат освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други, съгласно чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ;

16. Налагат предвидените в този закон глоби и имуществени санкции за всички категории строежи, съгласно чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ;

17. Разглеждат жалби на граждани, юридически лица и организации, включително против действия и бездействия на длъжностни лица в общинските администрации по дейностите изброени в чл.222, ал.2 от ЗУТ;

18. Издават удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

 

II. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ СЪОБРАЗНО УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК.

Централно управление на ДНСК упражнява контрол върху дейността на 28 броя регионални дирекции за национален строителен контрол (РНДСК) на територията на цялата страна относно:

1. Издаване и изпълнение на заповеди за спиране на строежи, заповеди за забрана на ползването и достъпа на строежи;

2. Принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи;

3. Изготвяне на становища във връзка с необходимостта от възлагане на обществени поръчки за изработване на проекти и експертизи, необходими при изпълнението на заповеди за премахване на незаконни строежи;

4. Извършване на проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите, както и при съставяне на констативни актове и протоколи за установяване на строежи с нарушения, незаконни строежи и незаконосъобразно ползване;

5. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения на правилата и нормите по ЗУТ;

6. Провеждане на административнонаказателни производства и налагане на предвидените в ЗУТ санкции при установени нарушения;

7. Разглеждане на заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица, включително срещу действия и бездействия на длъжностни лица в общинските администрации;

8. Спазване на определените от началника на ДНСК срокове и за точността на изпълнението на дадените разпореждания, както и за спазването на сроковете, определени от дирекциите в централното управление, за изпълнение от РДНСК;

9. Изпълнение на дейността по въвеждане на строежите в експлоатация;

10. Осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до трета категория включително на територията на цялата страна

11. Извършване на проверки на строителни площадки за установяване законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите;

12. Съставяне на констативни актове и протоколи за установяване на строежи с нарушения, незаконни строежи и незаконосъобразно ползване;

13. Издаване на индивидуални административни актове;

14. Обследване и недопускане на аварии в строителството, както и на дейността им по документиране и обследване на аварии в строителството;

15. Осъществяване на процесуалното представителство пред съдилищата като въззивна и касационна инстанция по дела по ЗУТ;

16. Осъществяване на контрол по законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната;

17. Осъществяване на контрол върху дейността на общинските и районните администрации по спазване разпоредбите на ЗУТ в изпълнение разпорежданията, дадени с писмо изх. № СТ-20-00-979/26.02.2016г. на началника на ДНСК;

18. Осъществяване на контрол по влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

19. Привеждане в изпълнение (в т.ч. принудително) на издадените заповеди за спиране на строителните и монтажните работи, за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред и за премахване на незаконни строежи;

20. Заверяване на заповедни книги в предвидените от закона случаи;

21. Създаване и поддържане на регистър на издадените наказателни постановления от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице.

РДНСК съобразно своята компетентност упражняват контрол на общинските/районните администрации относно:

1. Изпълнение задължението на кметовете на общините по § 123, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУТ;

2. Дейността на експертните съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към съответната община/район;

3. Поддържането на изискващите се по ЗУТ архиви и регистри;

4. Законосъобразността на действията на общинските администрации при издаване на строителни книжа;

5. Спазване на изискванията на чл.150, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗУТ за едновременно одобряване и съобщаване на съставните части на КПИИ – ПУП и инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж;

6. Съобщаването на издадените разрешения за строеж – неизпълнение/ несвоевременно изпълнение на задълженията по чл.149, ал.5 от ЗУТ;

7. Законосъобразността на действията на общинските администрации по въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация;

8. Изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително;

9. Изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица;

10. По провеждане на административнонаказателната дейност.

 

III. ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

Органите на ДНСК съобразно своята компетентност издават:

1. Заповеди за спиране на незаконни строежи от първа до трета категория включително, по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, или на части от тях, както и на отделни строителни и монтажни работи;

2. Заповеди за спиране на строежи от първа до трета категория включително, или на части от тях, като и на отделни строителни и монтажни работи, с нарушения по чл. 224 от ЗУТ, и дават разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;

3. Заповеди за забрана на достъпа до строежи и разпореждат поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;

4. Заповеди за забрана на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи;

5. Заповеди за забрана на влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, и извършват проверки в местата за производство на строителни продукти;

6. Заповеди за спиране и забрана ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;

7. Заповеди за забрана на достъпа до строежи от първа до трета категория включително или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забраняват захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпореждат поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;

8. Разрешения за ползване на строежи от първа до трета категория включително или откази за издаването им;

9. Заповеди за спиране или прекратяване на регистрацията на консултанти за извършване оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор;

10. Заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ от първа до трета категория включително;

11. Заповеди за отмяна или изменение на заповедите на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, за които не е предвиден пряк съдебен контрол, при условията и по реда на АПК;

12. Предписания за изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, изтекло е действието на строителните книжа или е забранено ползването им;

13. Заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи;

14. Разпореждания за освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;

15. Издават наказателни постановления съобразно предвидените в този закон глоби и имуществени санкции за всички категории строежи.

 

IV. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН И УСТРОЙСТВЕН КОНТРОЛ.

1. Проверки по изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до трета категория строежи, на територията на цялата страна.

1.1. Обобщени резултати.

В изпълнение на заповед № РД-13-217/23.07.2019г. на началника на ДНСК, за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. от ДНСК са извършени общо 3 078 бр. проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до трета категория включително на територията на цялата страна, в това число на 319 бр. жилищни сгради, 300 бр. обществени сгради, 370 производствени сгради, 1845 бр. строежа от техническата инфраструктура, 197 бр. телекомуникационни съоръжения и 47 бр. хидротехнически съоръжения и обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, за което са съставени констативни протоколи.

При извършените проверки е обхваната дейността на 1 462 бр. юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ – упражняване на строителен надзор.

През отчетния период 01.01.2020 – 31.12.2020г. са извършени 25 027 бр. проверки на издадени от главните архитекти на общини/райони разрешения за строеж, при което са установени нарушения и от началниците на РДНСК са издадени 142 бр. заповеди по реда на чл. 156, ал. 3 от ЗУТ, с които са отменени разрешенията за строеж, ведно с одобрените инвестиционни проекти.

През отчетния период са издадени заповеди, с които удостоверенията на 3 бр. консултанти са прекратени предсрочно преди изтичането на срока им на валидност на основание чл. 167, ал. 7 от ЗУТ, а именно: „ГАРАНТ-ВВ“ ООД, „УОРЛИПАРСЪНС НЮКЛИЪР СЪРВИСИС“ ЕАД и „ВАРНА ВИЖЪН“ ЕООД.

 

1.2. За установените нарушения при извършените проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до трета категория включително са образувани 18 бр. административнонаказателни производства и са издадени 18 бр. наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на следните консултанти:

„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД; „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АЛМЕКС“ ЕООД; „АЙГЕР ТАЛАСАКРА“ ООД; „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД; „ДЕОМИД“ ЕООД; „ТЕСТ БИЛДИНГ ВАРНА“ ООД; „НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ ООД; „СУПЕРВАЙЗЕР“ ЕООД; „СТРИКТ” ЕООД; „ЕЛТРЕЙД“ ООД; ЕТ „ЛУКС 2000 – АТАНАСКА ЦЕНЕВА“; „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ ООД; „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА ГРУПА“ ООД; „СТАНД – Ф“ ЕООД; „ДИКРИЛ КОНСУЛТ“ ЕООД; ЕТ „ЛОНИ ГЕОРГИЕВ“; „ПРИСТА КОНСУЛТ“ ООД; „ВИВА КОНСУЛТ 06“ ООД.

 

1.3. За установените нарушения при извършените проверки относно изпълнение на задълженията на физическите лица към лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до трета категория строежи са образувани 53 бр. административнонаказателни производства и са издадени 53 бр. наказателни постановления, с които са наложени глоби на лица в списъчния състав следните консултанти:

„ГАРАНТ ВВ“ ООД; „АТИКА КОНСУЛТ“ ЕООД; КОРЕКТ КОНСУЛТ-55“ ЕООД; „КОРЕКТ 99“ ООД; „ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД; „ИНЖЕНЕРИНГ ВГ 60“ ЕООД; „Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД; „ЕЛИТ КОНСУЛТ-67“ ЕООД; „МАРКОС КОНСУЛТ-15“ ООД; „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД; „МАРСИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД; “БУЛИНЖЕНЕРИНГ - ТС” ЕООД; „АКТИВ Р“ ЕООД; „СТАНДАРТ-КОНСУЛТ“ ООД; „СТРИКТ“ООД; „ИНТЕГРАКОНСУЛТ“ ООД; „ЮНИОН БИЛДИНГ-2018“ ООД; „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД; „СЪНРАЙЗ“ ООД; „АЙГЕР ТАЛАСАКРА“ ООД; „АГРОВОДИНВЕСТ“ ООД; „КОНТРОЛ 21“ ООД; „КОНСУЛТКОРЕКТ 2009“ ЕООД; „ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ-1“ ЕООД; „КИМТЕКС – ЛС“ ООД; „ИНЖЕНЕРИНГ ВГ 60“ ЕООД; „ВАРНА СТРОЙНАДЗОР“ ЕООД; „ВАРНА СТРОЙНАДЗОР“ ЕООД; „СИ ВИ ЕМ - КОНСУЛТ“ ООД; „НБС - ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; ЕТ „РИТОН-99-ВЕЛИЧКА ПАПАРКОВА“; „ИНЖЕНЕРИНГ ВГ 60“ ЕООД; „ПРОТОН” ЕООД; „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД; „СЛИВЕНСКИ ИМОТИ” ЕООД; ЕТ „РУМЕН ДЕЯНОВ“; ЛИФО“ ООД; „ЕКОСТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД; „МОДУЛ - Н” ЕООД; „ПРИМА КОНСУЛТ“ ООД; „АТИКА КОНСУЛТ“ ЕООД; „СТРОЙИНВЕСТ-ВТ1“ ООД; „СИМАНИ КОНСУЛТ“ ООД; „КОРЕКТ КОНСУЛТ-55“ ЕООД; „ДИАЛЕКС“ ООД.

 

Наложените имуществени санкции и глоби по т.1.2. и 1.3. са в размер на 351 750лв.

 

1.4. Нарушения на юридически лица, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до трета категории включително, при изпълнение на задълженията съгласно предоставените по закон функции и задължения:

1. Образувано е административнонаказателно производство в предходен период срещу „ВИВА КОНСУЛТ 06“ ООД, в качеството му на юридическо лице консултант по смисъла на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, извършило оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строеж: „Външно ел. захранване с БМКТП 20/0.4 кVА и кабелна линия 20 кV за захранване на БМКТП на Търговско складова сграда за електроника с администрация“ в имот с идентификатор 56126.240.15 по кадастралната карта (КК) на гр. Петрич, в нарушение на чл. 142, ал. 5, т. 2, вр. чл. 182, ал. 2 е чл. 193 от ЗУТ. От ДНСК е издадено НП № Бл-12-ДНСК-91/19.11.2020г., с което на виновното лице е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.

2. Образувано е административнонаказателно производство в предходен период срещу „ПРИСТА КОНСУЛТ“ ООД, гр. Русе, в качеството му на юридическо лице консултант по смисъла на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, извършило оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строеж: „Производствена сграда – Завод за биотор чрез компостиране”, находящ се поземлен имот с идентификатор № 83524.50.36 по КК и КР на с. Шуменци, местност „Айвалък“, стопански двор в землището на с. Шуменци, община Тутракан, в нарушение на чл. 142, ал. 5, т. 3 и т.7 от ЗУТ, във вр. 169, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 143, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. От ДНСК е издадено НП № СС-26-ДНСК-92/19.11.2020г., с което на виновното лице е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.

3. Образувано е административнонаказателно производство в предходен период срещу ЕТ „ЛОНИ ГЕОРГИЕВ“, гр. Враца, в качеството му на юридическо лице консултант по смисъла на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, извършило оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строеж: „Преустройство на част от сутерена на сграда със смесено предназначение и подземен паркинг за когенерация и изграждане на БКТП 20/0,4кV до 1000 кVА“, находящ се в у.п.и. II, кв.85 по плана на гр. Мездра, в нарушение на чл. 142, ал. 5, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 108, ал. 1 от ЗУТ. От ДНСК е издадено НП № Вр-48-ДНСК-98 / 21.12.2020г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30 000лв.

4. Образувано е административнонаказателно производство в предходен период срещу „СТАНД – Ф“ ЕООД, в качеството му на юридическо лице консултант по смисъла на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, извършило оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строеж: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа за базова станция на Виваком PD2445, ул. „Филю Запрянов“ № 4, гр. Ардино“, в нарушение на чл. 142, ал. 5, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 50, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, във връзка с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. От ДНСК е издадено НП № К-17-ДНСК-97/18.12.2020г., с което на виновното лице е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.

5. Във връзка с установени от РДНСК Ямбол с констативен акт № Я-4/21.01.2020г./18.11.2019г. нарушения на разпоредбите на чл.142, ал.5, т.1 и т.2, във вр. с чл.108, ал.1, изр. второ от ЗУТ, чл.113, ал.4 от ЗУТ и чл. 82 от Наредба № 7/22.12.2003, предложение първо от ЗУТ, от ДНСК е издадено НП № Я-4-ДНСК-14/05.03.2020, с което на „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АЛМЕКС“ ЕООД – лице, извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект, е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.

6. Във връзка с установени от РДНСК София с констативен акт № С-21/18.11.2019г. нарушения на разпоредбите на чл. 142, ал. 5, т. 1 и т. 2, вр. чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, от ДНСК е издадено НП № С-21-ДНСК-2/09.01.2020г., с което на „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, лице извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект, е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.

7. Във връзка със заповед № ДК-11-ВН-05/31.01.2020г. на началника на РДНСК Варна, с която е отменено разрешение за строеж № 5/10.01.2020г., издадено от главния архитект на район „Приморски“, община Варна, е образувано административно-наказателно производство, като от ДНСК е издадено НП № ВН-20-ДНСК-42/29.06.2020г., с което на „ДЕОМИД“ ЕООД, лице извършило оценка съответствието на инвестиционния проект, е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.

8. Във връзка с установено в предходен период от РДНСК Софийска област нарушение, от ДНСК е издадено НП № Сф-22-ДНСК-20/03.04.2020г., с което на „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, в качеството му на лице извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект, е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.

9. Образувано е административнонаказателно производство в предходен период срещу ЕТ „ЛУКС 2000 – АТАНАСКА ЦЕНЕВА“, в качеството му на консултант, изготвил комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти на строеж „Микротурбина 20 кW за производство на електроенергия от р. Чепинска в землището на с. Варвара – Генераторно помещение, каменно насипна рампа, отводняващ канал и рибен проход за микротурбина“, находящ се в ПИ № 000719, землище на с. Варвара, община Септември. От ДНСК е издадено НП № Пз-10-ДНСК-54/22.07.2020г., с което е наложена имуществена санкция на стойност 30 000 лв.

В предходен период, по случая е образувано и административнонаказателно производство срещу „ЕЛТРЕЙД“ ООД, в качеството му на възложител, като от ДНСК е издадено НП № Пз-7-ДНСК-53/22.07.2020г., с което е наложена имуществена санкция на стойност 30 000 лв.

10. Образувано е административнонаказателно производство в предходен период срещу „ДИКРИЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, в качеството му на юридическо лице консултант по смисъла на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, извършило оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строеж: „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на кафе-сладкарница – самостоятелен обект с идентификатор 07079.615.68.1 в игрална зала за хазартни игри, находящ се в УПИ II-68, кв. 138 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, в нарушение на чл. 142, ал. 5, т. 7 от ЗУТ, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за хазарта. От ДНСК е издадено НП № Б-56-ДНСК-86/27.10.2020г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв.

11. На „АЙГЕР ТАЛАСАКРА“ ООД – лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Конферентен и бизнес център с хотел, ресторанти подземен гараж“, находящ се в УПИ I-2006, 2007 (бивш масив 80, местност „Под шосето“), землище на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас, във връзка с установено неизпълнение на задължения по ЗУТ, от ДНСК е издадено НП № Б-49-ДНСК-49/03.07.2020г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

12. Образувано е административнонаказателно производство в предходен период срещу „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА ГРУПА“ ООД, в качеството му на юридическо лице консултант по смисъла на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняващо строителен надзор на строеж: „Многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски обекти, подземен гараж и трафопост с к.к. +561,00 и к.к. 575“, находящ се в УПИ I-1 – за офис сграда, хотел и търговски комплекс“, кв. 259а, м. „Солни пазар“ по плана на гр. София, допуснало нарушение на чл. 168, ал. 1, т. 3, предложение първо, вр. чл. 143, ал. 1, т. 5, вр. чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, вр. чл. 84, ал. 1 и чл. 83, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗКН, вр. чл. 224, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. От ДНСК е издадено НП № 1-ДНСК-81/02.10.2020г., с което на виновното лице е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

13. Образувано е административнонаказателно производство в предходен период срещу „ТРАНСКОНСУЛТ- БГ“ ООД, в качеството му на юридическо лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Микротурбина 20 кW за производство на електроенергия от р. Чепинска в землището на с. Варвара – Генераторно помещение, каменно насипна рампа, отводняващ канал и рибен проход за микротурбина“, находящ се в поземлен имот (ПИ) № 000719, землище на с. Варвара, община Септември. От ДНСК е издадено НП № ПЗ-6-ДНСК-52/22.07.2020г., с което е наложена имуществена санкция на стойност 5 000 лв.

14. Образувано е административнонаказателно производство в предходен период срещу „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА ГРУПА“ ООД, в качеството му на юридическо лице консултант по смисъла на чл. 161, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняващо строителен надзор на строеж: „Многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски обекти, подземен гараж и трафопост с к.к. +561,00 и к.к. 575“, находящ се в УПИ II-1 – за офис сграда, хотел и търговски комплекс“, кв. 259а, м. „Солни пазар“ по плана на гр. София, допуснало нарушение на чл. 168, ал. 1, т. 3, предложение първо, вр. чл. 143, ал. 1, т. 5, вр. чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, вр. чл. 84, ал. 1 и чл. 83, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗКН, вр. чл. 224, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. От ДНСК е издадено НП № 2-ДНСК-82/02.10.2020г., с което на виновното лице е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

15. На „ТЕСТ БИЛДИНГ ВАРНА“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж: Уличен водопровод Ф 110 ПЕВП с дължина 16м между о.т.101 и о.т.102, кв.35 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна, за допуснато нарушение на чл. 137, ал. 3 от ЗУТ, от ДНСК е издадено НП № ВН-11-ДНСК-37/21.05.2020г., с което е наложена имуществена санкция на стойност 1 000лв.

16. Във връзка с настъпила авария при строителството на строеж: „Жилищна сграда с подземен паркинг“, УПИ XIII-68 (ПИ 56784.522.68), кв.35-нов по плана на кв. „Младежки хълм“, гр. Пловдив, с административен адрес ул. „Ниш“ № 5, и въз основа на констатациите в одобрения протокол на ТЕК, на основание чл. 36 /чл. 40, ал. 2/ и следващите от ЗАНН и чл. 238, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във вр. с чл.14 от Наредба № 1 за обследване на аварии в строителството, от ДНСК е издадено НП № ПД-15-ДНСК-76/24.09.2020г., с което на „СТРИКТ” ЕООД, гр. Пловдив, с управител инж. Николай Василев Николов, в качеството му на лице, упражняващо строителен надзор на строежа, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

17. Във връзка с образувано в предходен период административнонаказателно производство срещу „СУПЕРВАЙЗЕР“ ЕООД, гр. Перник, което в качеството му на лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Изграждане на ръкавен филтър № 6 към общообменна вентилация на Електростоманодобивен цех и нов комин с Н=42м на територията на „Стомана индъстри“ АД“, находящ се в УПИ Х, кв. 155 по плана на гр. Перник, с административен адрес: гр. Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1, е допуснало извършване на СМР в нарушение на чл. 168, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, от ДНСК е издадено НП № ПК-15-ДНСК-59/11.08.2020г., с което на нарушителя е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

18. Във връзка с образувано в предходен период административнонаказателно производство срещу „НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ ООД, гр. София, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.1006.1282, УПИ III-521, кв.64. м. „Манастирски ливади – Изток“ СО, за нарушение на разпоредбите на чл. 168, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 3 и чл. 224, ал. 1, т. 3 – изречение последно от ЗУТ, от ДНСК е издадено НП № С-9-ДНСК-65/21.08.2020г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

1.5. За установените нарушения при извършените проверки относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор, на строежи от първа до трета категория включително, на територията на цялата страна са издадени 53 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени глоби на физически лица в списъчния състав към следните консултантски фирми, както следва:

1. НП № ВН-02-33/07.07.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Стефан Петров Георгиев, управител на „НБС – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – консултант, за допуснато нарушение довело до отмяна със заповед № ДК-11-ВН-08/14.10.2019г. на началника на РДНСК Варна на РС № 173/25.09.2019г., издадено от главния архитект на община Варна, е наложена глоба в размер на 3 000 лв.

2. НП № ВН-09-31/01.07.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Полина Георгиева Сиракова, управител на „КЪНСТРАКШЪН СУПЕРВИЖЪН КЪМПАНИ“ ООД – консултант, за допуснато нарушение довело до отмяна със Заповед № ДК-11-ВН-12/13.12.2019г. на началника на РДНСК Варна на РС № н216/25.11.2019г., издадено от главния архитект на община Варна, е наложена глоба в размер на 3 000 лв.

3. НП № ВН-28-41/11.09.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на Андрей Валентинов Костов, управител на „ВАРНА СТРОЙНАДЗОР“ ЕООД – консултант, за допуснато нарушение довело до отмяна със Заповед № ДК-11-ВН-09/12.02.2020г. на разрешение за строеж № 11/29.01.2020г., издадено от главния архитект на община Варна, е наложена глоба в размер на 1 500 лв.

4. НП № ВН-23-46/06.10.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на Таня Иванова Шишитева-Георгиева, в качеството й на управител на „ПРИМА КОНСУЛТ“ ООД – консултант, за допуснато нарушение на чл. 154, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, във вр. с чл. 8, ал. 1 от Наредба №12/2018г. за здравните изисквания към обществените перални, довело до отмяна със заповед № ДК-11-ВН-02/13.01.2020г. на началника на РДНСК Варна на заповед № 6/23.12.2019 по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ към РС № 84/28.08.2018г, издадена от главния архитект на община Бяла, е наложена глоба в размер на 1 000 лв.

5. НП № ВН-29-50/21.10.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на Даниела Иванова Аджемова, в качеството й на управител на „ДИАЛЕКС“ ООД – консултант, за допуснато нарушение на чл. 142, ал. 9 от ЗУТ, довело до отмяна със заповед № ДК-11-ВН-08/11.02.2020г. на началника на РДНСК Варна на разрешение за строеж №8/27.01.2020г., издадено от главния архитект на община Варна, е наложена глоба в размер на 1 000 лв.

6. НП № ВН-31-54/27.10.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Валентин Илиев Пенчев, в качеството му на управител на „КОРЕКТ КОНСУЛТ-55“ ЕООД – консултант, за допуснато нарушение на чл. 108, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, довело до отмяна със заповед № ДК-11-ВН-07/11.02.2020г. на началника на РДНСК Варна на разрешение за строеж №6/24.01.2020г., издадено от главния архитект на община Варна ,е наложена глоба в размер на 1 000 лв.

7. НП № ВН-10-08/03.02.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Дияна Николова Братанова, в качеството й на управител на „АТИКА КОНСУЛТ“ ЕООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Сградно газопроводно отклонение, площадков газопровод и котелно помещение на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване“ в УПИ II-„техникум по дървообработване“, кв.13, по плана на 26-ти м.р., ул. „Орех“, гр. Варна, за допуснато нарушение на чл.157, ал.2 от ЗУТ и на Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, е наложена е глоба в размер на 1000лв.

8. НП № ВН-08-10/12.02.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Виолета Петрова Данова, в качеството й на длъжностно лице от състава на „КОРЕКТ КОНСУЛТ-55“ ЕООД, упражняващо строителен надзор на строеж: „Жилищна сграда и подземно застрояване“ в УПИ ХІII-243, кв.720, по плана на 3-ти м.р., ул. „Славянска“ №20, гр. Варна, за допуснато нарушение на чл.168, ал.1, т.5 от ЗУТ е наложена е глоба в размер на 1 000 лв.

9. НП № ВН-41-24/10.06.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на Димитричка Тодорова Вълчева – управител на „ЮНИОН БИЛДИНГ-2018“ ООД – лице извършило оценка съответствието на инвестиционния проект, за допуснато нарушение довело до издаване на заповед № ДК-11-ВН-07/09.10.2019г. на началника РДНСК Варна за отмяна на РС № 171/24.09.2019г. на главния архитект на община Варна, е наложена е глоба в размер на 1 000 лв.

10. НП № ВН-43-11/05.03.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Паско Георгиев Ташков, в качеството му на длъжностно лице от състава на „КОРЕКТ 99“ ООД – консултант, за допуснато нарушение, довело до отмяна със заповед №ДК-11-ВН-05/04.10.2019г. на началника на РДНСК Варна на разрешение за строеж № 170/19.09.2019г., издадено от главния архитект на община Варна, е наложена е глоба в размер на 1 000 лв.

11. НП № Б-34/04.06.2020г., издадено от началника на РДНСК Бургас, с което на инж. Иван Начев Иванов, който в качеството си на специалист по част „Геодезия“ от списъка на правоспособните физически лица на „АГРОВОДИНВЕСТ“ ООД – лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Външно ел. захранване на „Временен строеж, обект с обслужващо предназначение – бистро“ в ПИ с идентификатор 58356.506.55 по КК на гр. Приморско, за допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 2/2003г., е наложена глоба от 1 000 лв.

12. НП № ВН-40-60/11.12.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Дияна Николова Братанова, в качеството й на управител на „АТИКА КОНСУЛТ“ ЕООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Сграда за обществено обслужване – Общежитие от апартаментен тип“ в УПИ XXIV-1109, 1385, 1456, 1457, кв.38 (ид.10135.3514.528), ЗПЗ, гр. Варна, за допуснато нарушение на чл. 7, ал. 3, т. 3 от Наредба №3/2003г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, е наложена глоба в размер на 1 000 лв.

13. НП № Т-8-8/21.08.2020г., издадено от началника на РДНСК Търговище, с което на инж. Диана Стоянова Михова – управител на „СИ ВИ ЕМ – КОНСУЛТ“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води“, находящ се в ПИ 057006 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, местност „Кортенски чукар“, за допуснато нарушение на чл. 168, ал. 1, т. 3, вр. чл. 178, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е наложена глоба на стойност 500 лв.

14. НП № ВН-35-05/16.01.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Валентин Вичев Янчев – управител на „ГАРАНТ ВВ“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж „Оптично кабелно захранване на БС на Виваком VА 4114, ТВРС „Обзор“, в УПИ ХІ-391, кв.411 по плана на ЗВКО „Аян Плай“, гр. Бяла, за допуснато нарушение на чл.158, ал.2 от ЗУТ, е наложена е глоба в размер на 400 лв.

15. НП № СЗ-11/02.05.2020г., издадено от началника на РДНСК Стара Загора, с което на арх. Любомир Иванов Стоянов – квалифициран специалист по част „Архитектурна“ от списъчния състав на консултанта „СТАНДАРТ-КОНСУЛТ“ ООД, при оценката на инвестиционен проект за строеж „Жилищна сграда с ателие и гаражи“, в УПИ II-4250, кв. 329 по плана на гр. Стара Загора, е нарушил разпоредбите на ЗУТ, което е довело до издаване на заповед № ДК-11-СЗ-2/05.02.2020г. на началника на РДНСК – Стара Загора, с която е отменено РС № 19-29/20.01.2020г., издадено от главния архитект на община Стара Загора, е наложена глоба в размер на 300 лв.

16. НП № ВН-24-13/14.04.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Росица Петрова Ковачева– управител на „ИНТЕГРАКОНСУЛТ“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Преустройство на част от съществуваща промишлена сграда – работилница (с идентификатор 72709.512.196.5) в Хранилище за дизелово гориво с вместимост 10куб.м. и пожарен сектор за раздавателна колонка“ в УПИ II-196-за производствена и складова дейност (ид.72709.512.196), с. Тополи, за допуснато нарушение на Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, е наложена е глоба в размер на 250 лв.

17. НП № ПЗ-8/22.05.2020г., издадено от началника на РДНСК Пазарджик, с което на инж. Николай Василев Николов – управител на „СТРИКТ“ ООД, който не е уведомил писмено РДНСК Пазарджик за заверена заповедна книга в законоустановения срок за строеж: „Пристройка към съществуващи производствени сгради“, V-категория, находящ се в УПИ I-781,02,04, „производствена дейност“, м. „Манастира“, землище на с. Величково, община Пазарджик, е наложена глоба в размер на 200 лв.

18. НП № ВН-37-27/17.06.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Валентин Вичев Янчев – управител на „ГАРАНТ ВВ“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Подземна тръбна мрежа на А1-България“ ЕАД на територията на област Варна от кабелна шахта (КШ) в с. Ветрино до КШ в гр. Девня и изтегляне на оптичен кабел в нея“, за допуснато нарушение на Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, е наложена глоба в размер на 200 лв.

19. НП № ВН-51-48/14.10.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на Николай Димитров Атанасов, в качеството му на управител на „СИМАНИ КОНСУЛТ“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Пилотно укрепване“ в УПИ VI-2392, кв.44 (ид.10135.5549.2392), СО „Прибой“, район Аспарухово, гр. Варна, за допуснато нарушение на чл. 157, ал. 4 от ЗУТ при съставяне на протокол обр.2, е наложена глоба в размер на 200 лв.

20. НП № ПЗ-1/14.08.2020г., издадено от началника на РДНСК Пазарджик, с което на инж. Живко Николов Тенев, който в качеството си на управител на „Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Пловдив, лице упражняващо строителен надзор на строеж „Ремонт на ул. „Вела Пеева“ дължина L=253м.л.“, находящ се в с. Пашови, община Велинград, не е уведомил писмено РДНСК Пазарджик за заверена заповедна книга в законоустановения срок, нарушавайки разпоредбата на чл. 158, ал. 2 от ЗУТ, е наложена глоба в размер на 200 лв.

21. НП № ПЗ-4/24.02.2020г., издадено от началника на РДНСК Пазарджик, с което на инж. Илко Благов Овчаров, който в качеството му на управител на „ЕЛИТ КОНСУЛТ-67“ ЕООД, е изготвил оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите за обект: „Преустройство и промяна предназначението на част от партерен етаж на сграда за обществено хранене в зала за организиране на хазартни игри с игрални автомати“, находящ се в УПИ VI-6451, за ТУ, хотел и ЖС, кв.147 по плана на гр. Велинград, като е нарушил разпоредбата на чл.44, ал.1 от Закона за хазарта във връзка с чл.142, ал.5, т.7 от ЗУТ, е наложена глоба в размер на 200 лв.

22. НП № ПЗ-3/06.02.2020г., издадено от началника на РДНСК Пазарджик, с което на инж. Георги Тодоров Кошев, който в качеството му на управител „МАРКОС КОНСУЛТ-15“ ООД не е уведомил писмено РДНСК Пазарджик за заверена заповедна книга в законоустановения срок за строеж: „Кафе-аперитив“, находящ се в УПИ I-170, за търговия“, м. „Дъбравата“, землище на с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик, нарушавайки разпоредбата на чл. 158, ал. 2 от ЗУТ, е наложена глоба в размер на 200 лв.

23. НП № ПЗ – 9/27.08.2020г., издадено от началника на РДНСК – Пазарджик, с което на Петър Цветанов Величков, в качеството му на управител на „ПРОТОН” ЕООД, за неподадено писмено уведомление в законоустановения срок до РДНСК Пазарджик за заверена заповедна книга и начало на строителството на строеж: „Вилна сграда“, пета категория, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02837.11.726, съставляващ УПИ I -726, „ИВС“, местност „Пущек“ по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, е наложена глоба в размер на 200 лв.

24. НП № ПЗ-11/29.09.2020г., издадено от началника на РДНСК Пазарджик, с което на Величка Колева Папаркова, в качеството й на управител на ЕТ „РИТОН-99-ВЕЛИЧКА ПАПАРКОВА“, за неподадено писмено уведомление в законоустановения срок до РДНСК Пазарджик за заверена заповедна книга и начало на строителството на строеж: „Четири жилищни сгради за отдих“, V категория, находящ се в поземлен имот с идентификатор 70648.161.7, местност „Муслитското“, землище на гр. Сърница, община Сърница, е наложена глоба в размер на 200 лв.

25. НП № БЛ-5/08.04.2020г., издадено от началника на РДНСК Благоевград, с което на инж. Асен Лачов, в качеството му на управител на „ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ-1“ ЕООД, гр. Благоевград, лице упражняващо строителен надзор на строеж „Смяна на водопроводната мрежа по улици на с. Микрево“, който в нарушение на разпоредбите на ЗУТ не е уведомил в законоустановения срок писмено РДНСК Благоевград за заверената заповедна книга за строежа, е наложена глоба в размер на
200 лв.

26. НП № ПЗ-13/07.10.2020г., издадено от началника на РДНСК Пазарджик, с което на инж. Боряна Стоева Митова, в качеството й на управител на „МОДУЛ – Н” ЕООД – консултант на строеж „Подпорни стени-първи етап/ Подпорна стена №2-ул „Римски път“, L = 23 л.м., Н=1,40 л.м. /Подпорна стена №3, секция 2, ул „Римски път“, L = 28 л.м., Н=1,00 л.м / Подпорна стена №4, ул „Чатъма“, L = 18 л.м., Н=2,60 л.м / Подпорна стена №5, ул. „Лале“, L = 15 л.м., Н=1,00 л.м / Подпорна стена №6, ул „Лале“, L = 15 л.м., Н=1,00 л.м/ Подпорна стена №8, ул „Родопи“, L = 6,5 л.м., Н=1,00 л.м и Подпорна стена №9, ул. „Родопи“, L = 16 л.м., Н=1,00 л.м“ , находящи се в гр. Сърница, община Сърница, за допуснато нарушение на чл. 158, ал.2 от ЗУТ – не е уведомила писмено в законоустановения срок РДНСК Пазарджик за заверена заповедна книга и началото на строителството, е наложена глоба в размер на 150 лв.

27. НП № ПЗ-14/08.10.2020г., издадено от началника на РДНСК Пазарджик, с което на инж. Боряна Стоева Митова, в качеството й на управител на „МОДУЛ – Н” ЕООД, затова, че не е уведомила писмено в законоустановения срок РДНСК Пазарджик за заверена заповедна книга и начало на строителството на строеж: „Реконструкция на открито площадково пространство“, находящ се в УПИ -605, за „Съвет, поща и площад“ кв.48 по плана на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик, като е допуснато нарушение на чл. 158, ал.2 от ЗУТ, е наложена глоба в размер на 150 лв.

28. НП № ВТ-20-1/13.01.2020г, издадено от началника на РДНСК Велико Търново, с което на инж. Георги Терзиев – управител на „ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД гр. София – фирма, осъществяваща строителен надзор по време на строителството, и технически правоспособно лице по част хидротехническа на строеж „Ремонт на язовир “Ташлъдере“, находящ се в ПИ 000256 по КВС на с. Камен, община Стражица, за установено нарушение на чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ – неосъществен контрол за съставяне на акт по време на строителството съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, е наложената глоба в размер 100 лв.

29. НП № М-7-3/12.03.2020г., издадено от началника на РДНСК Монтана, с което на инж. Веселин Георгиев Георгиев, който в качеството му на управител на „ИНЖЕНЕРИНГ ВГ 60“ ЕООД, гр. София, упражняващо строителен надзор на строеж от трета категория: „Приемно-предавателна станция с честотен обхват 900-2100 МНz на „А1 България“ ЕАД с № МОN 0082 „Габровница“, с местонахождение ПИ с идентификатор 14180.29.10, местност „Китката“, землище на с. Габровница, община Монтана, област Монтана, не е уведомил писмено в законоустановения 7–дневен срок (до 16.05.2018г.) РДНСК Монтана за заверена заповедна книга под № 09-25/ 09.05.2018г. на гореописания строеж, с което е нарушил разпоредбите на чл. 158, ал. 2 от ЗУТ, е наложена глоба от 100 лв.

30. НП № 1 от 10.03.2020г., издадено от началника на РДНСК Смолян, с което на Николина Георгиева Денева, която в качеството й на представляваща „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, лице упражняващо строителен надзор за строеж: „Жилищна сграда”, находящ се в УПИ III-326, 327, 334, кв.18 по плана на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, е извършила нарушение на чл. 158, ал.2 от ЗУТ, като не е уведомила писмено в законоустановения 7-дневен срок от датата на заверката на заповедната книга РДНСК Смолян, е наложена глоба в размер 100 лв.

31. НП № Я-2/22.01.2020г., издадено от началника на РДНСК Ямбол, във връзка с установено нарушение през предходен период (четвърто тримесечие на 2019г.), с което е наложена глоба в размер на 100 лв. на Румен Стоянов Димов, който в качеството си на управител на консултантска фирма „АКТИВ Р“ ЕООД, гр. Бургас, е извършил оценка за съответствие на технически инвестиционен проект по част Пътна – промяна по време на строителството по чл.154 от ЗУТ, втори етап на строеж „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа-Път JAM 1052/I-7, Петолъчката-Ямбол/-Зимница-Чарда-Джинот-/JAM 2058/ от км 0+040 до км 4+154 и тръбна мрежа“, като не е подписал и подпечатал всички документи-текстови и графични части на проекта в нарушение на разпоредбата на чл.142, ал.9 от ЗУТ.

32. НП № Я-3/22.01.2020г., издадено от началника на РДНСК Ямбол, във връзка с установено нарушение през предходен период (четвърто тримесечие на 2019г.), с което е наложена глоба в размер на 100 лв. на Таньо Иванов Господинов, който в качеството си на правоспособно физическо лице от екипа на „АКТИВ Р“ ЕООД, гр. Бургас – консултант с Удостоверение № РК-0534/23.10.2015г. не е подписал и подпечатал всички документи-текстови и графични части на инвестиционен проект за промяна по време на строителството по чл.154 от ЗУТ, втори етап на строеж „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа-Път JAM 1052/I-7, Петолъчката-Ямбол/-Зимница-Чарда-Джинот-/JAM 2058/ от км 0+040 до км 4+154 и тръбна мрежа“, в нарушение на разпоредбата на чл.142, ал.9, изр. първо от ЗУТ.

33. НП № СЛ-10/ 21.05.2020г., издадено от началника на РДНСК Сливен, с което на инж. Светла Първанова – Попова – представител на „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр. София, лице упражняващо строителен надзор за строеж „Изпълнение на мерки по енергийна ефективност във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен, бл. 8, ул. „Антон Иванов“, допуснало нарушение на разпоредбите на Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, е наложена глоба в размер на 100 лв.

34. НП № Рз-3/24.06.2020г., издадено от началника на РДНСК Разград, с което на инж. Симеонка Стоянова Пеева – управител на „СЪНРАЙЗ“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Преустройство на жилищна сграда и пристройка към нея“, находящ се в ПИ с идентификатор 49093.53.253, м. „Момин рид“, с. Мортогоново, община Разград, не е уведомила в законоустановения срок писмено РДНСК Разград за заверена заповедна книга №136/16.12.2019г. за строежа, е наложена глоба в размер на 100 лв.

35. НП № Б-37/06.07.2020г., издадено от началника на РДНСК Бургас, с което на инж. Димитър Георгиев Перифанов – специалист по част „Пожарна безопасност“ от списъка на правоспособните физически лица на „АЙГЕР ТАЛАСАКРА“ ООД, лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Конферентен и бизнес център с хотел, ресторанти подземен гараж“, находящ се в УПИ I-2006, 2007 (бивш масив 80, местност „Под шосето“), землището на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас, за допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 2/2003г., е наложена глоба от 100 лв.

36. НП № Б-38/06.07.2020г., издадено от началника на РДНСК Бургас, с което на инж. Димитър Георгиев Перифанов – специалист по част „Пожарна безопасност“ от списъка на правоспособните физически лица на „АЙГЕР ТАЛАСАКРА“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж „Конферентен и бизнес център с хотел, ресторанти подземен гараж“, находящ се в УПИ I-2006, 2007 (бивш масив 80, местност „под шосето“), землището на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас, за допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 2/2003г., е наложена глоба от 100 лв.

37. НП № Б-39/06.07.2020г., издадено от началника на РДНСК Бургас, с което на инж. Димитър Георгиев Перифанов – специалист по част „Пожарна безопасност“ от списъка на правоспособните физически лица на „АЙГЕР ТАЛАСАКРА“ ООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж „Конферентен и бизнес център с хотел, ресторанти подземен гараж“, находящ се в УПИ I-2006, 2007 (бивш масив 80, местност „под шосето“), землището на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас, за допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 2/2003г., е наложена глоба от 100 лв.

38. НП № Б-40/06.07.2020г., издадено от началника на РДНСК Бургас, с което на инж. Димитър Георгиев Перифанов – специалист по част „Пожарна безопасност“ от списъка на правоспособните физически лица на „АЙГЕР ТАЛАСАКРА“ ООД, лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Конферентен и бизнес център с хотел, ресторанти подземен гараж“, находящ се в УПИ I-2006, 2007 (бивш масив 80, местност „под шосето“), землището на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас, за допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 2/2003г., е наложена глоба от 100 лв.

39. НП № Б-41/06.07.2020г, издадено от началника на РДНСК Бургас, с което на инж. Димитър Георгиев Перифанов – специалист по част „Пожарна безопасност“ от списъка на правоспособните физически лица на „АЙГЕР ТАЛАСАКРА“ ООД, лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Конферентен и бизнес център с хотел, ресторанти подземен гараж“, находящ се в УПИ I-2006, 2007 (бивш масив 80, местност „Под шосето“), землището на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас, за допуснато нарушение на разпоредбите на Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, е наложена глоба от 100 лв.

40. НП № Вр-6-8/21.05.2020г., издадено от началника на РДНСК Враца, с което на Алексей Гаврилов Георгиев – правоспособно физическо лице от списъка към „КОНТРОЛ 21“ ООД, лице упражняващо строителен надзор по време на строителството на строеж „Спортно игрище за минифутбол“, находящ се в УПИ ІV-4, кв. 19 по плана на гр. Враца, представляващ имот с идентификатор 12259.1020.4 по КК на гр. Враца, който в законоопределения срок не е уведомил РДНСК Враца за заверена заповедна книга на строежа, е наложена глоба в размер на 100 лв.

41. НП № Вр-9-11/12.06.2020г., издадено от началника на РДНСК Враца, с което на Владимир Йорданов Владимиров– управител на „КОНСУЛТКОРЕКТ 2009“ ЕООД, лице, упражняващо строителен надзор на строеж „Жилищна сграда, сладкарски цех и гаражи-външен топлопровод”, находящ се в у.п.и. V - 238, кв.117, ж.к. „Самуил“ по плана на гр. Враца, през ул. „Цар Обединител“, представляващ ПИ с идентификатор 12259.1022.128 по КК на гр. Враца и ул. „Максим Горки“, представляващ ПИ. с идентификатор 12259.1022.177 по КК на гр. Враца, който в законоопределения срок не е уведомил РДНСК – Враца за заверена заповедна книга на строежа, е наложена глоба в размер на 100 лв.

42. От началника на РДНСК София е издадено едно наказателно постановление, с което на физическо лице е наложена глоба в размер на 100 лв.

43. НП № ВТ-10-10/21.09.2020г., издадено от началника на РДНСК Велико Търново, с което на инж. Румен Младенов Деянов – управител на ЕТ „РУМЕН ДЕЯНОВ“ гр. Свищов, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Пристройка към съществуващ магазин“, находящ се в УПИ LІІ, кв. 182 по плана на гр. Свищов, за допуснато нарушение на чл. 158, ал. 2 от ЗУТ – без подадено писмено уведомление в РДНСК Велико Търново за заверена заповедна книга на строеж от пета категория, е наложена глоба в размер на 100 лв.

44. НП № СЛ-13/19.08.2020г., издадено от началника на РДНСК Сливен, с което на инж. Даниела Христова Хаджиилиева-Димитрова – представител на „СЛИВЕНСКИ ИМОТИ” ЕООД, гр. Сливен, лице упражняващо строителен надзор за строеж: „Разширение на газоснабдителна станция с пълначно за бутилки и нов подземен резервоар за пропан бутан, ПИ 14275.610.459 с. Гавраилово, общ. Сливен“ за нарушение на чл. 168, ал. 1, т.2 от ЗУТ, във вр. с чл. 4, ал.3, изр.2 от Наредба 3/2003г. и чл. 24, ал. 2 от ЗАНН,  чл. 7, ал. 3, т.12 от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, е наложена глоба в размер на 100 лв.

45. НП № Х-6-6/27.08.2020г., издадено от началника на РДНСК Хасково, с което на инж. Антон Стоицов Петров, главен инженер в „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, който във функциите си на строителен надзор е допуснал нарушение на чл.158, ал. 2 от ЗУТ на строеж: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински администрации на територията на Южна България, община Свиленград, област Хасково“, част от обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински администрации“, е наложена глоба от 100 лв.

46. НП № СС-2/29.01.2020г., издадено от началника на РДНСК Силистра, с което на инж. Ангел Сиреняков, представляващ „МАРСИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, е наложена глоба в размер на 100 лв.

47. НП № СС-7/05.03.2020г., издадено от началника на РДНСК Силистра, с което на Стелиян Обретенов Железов, представляващ “БУЛИНЖЕНЕРИНГ – ТС” ЕООД, е наложена глоба в размер на 100 лв.

48. НП № СС-8/05.03.2020г., издадено от началника на РДНСК Силистра, с което на Стелиян Обретенов Железов, представляващ “БУЛИНЖЕНЕРИНГ – ТС” ЕООД, е наложена глоба в размер на 100 лв.

49. НП № ВН-19-34/08.07.2020г., издадено от началника на РДНСК Варна, с което на инж. Веселин Георгиев – управител на „ИНЖЕНЕРИНГ ВГ 60“ ЕООД, лице упражняващо строителен надзор на строеж „Преустройство на съществуваща БС на „БТК“ АД с № VА 4264 „ZLATNI 4“ и изграждане на нова БС на „Теленор България“ ЕАД с №2718 на покрива на съществуваща сграда – хотел „Синчец“, к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна, за допуснато нарушение при съставяне на акт обр.15 е наложена глоба в размер на 100 лв.

50. НП № Р-11-Р-8/22.07.2020г., издадено от началника на РДНСК Русе, с което на инж. Люмена Василева Янкова, в качеството й на физическо лице от списъка на екипа от правоспособните физически лица към „КИМТЕКС – ЛС“ ООД, гр. Плевен, подписала съставения комплексен доклад за оценка съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, е наложена глоба в размер на 100лв.

51. НП № Р-11-Р-9/22.07.2020г., издадено от началника на РДНСК Русе, с което на инж. Люмена Василева Янкова, в качеството си на физическо лице от списъка на екипа от правоспособните физически лица към „КИМТЕКС – ЛС“ ООД, гр. Плевен, подписала съставения комплексен доклад за оценка съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за строеж: „Център за върхови постижения към Русенски университет „Ангел Кънчев“ в УПИ I-РУ „Ангел Кънчев“, кв.869 – подмяна на кабел 20 КV от ТП №3 до ТП №4“, с местонахождение УПИ I-РУ „Ангел Кънчев“, кв.869, гр. Русе, в нарушение на чл. 142, ал.9, изречение второ, във вр. с чл. 142, ал. 4 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ, е наложена глоба в размер на 100 лв.

52. НП № ВТ-13-12/29.12.2020г., издадено от началника на РДНСК Велико Търново, с което на инж. Свилен Милчев Йовков, в качеството му на квалифициран специалист по част електрическа към списъка на правоспособните физически лица на „СТРОЙИНВЕСТ-ВТ1“ ООД, гр. Велико Търново, за допуснато нарушение на § 3, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ДР на Наредба №2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – без налични данни за изградено и въведено в експлоатация външно електрозахранване на сградата при съставяне на окончателния доклад и направено искане за назначаване на ДПК, е наложена глоба в размер на 100 лв.

53. НП № Вд-1/15.10.2020г., издадено от началника на РДНСК Видин, с което на инж. Стоянка Гоцина, в качеството й на управител на „ЕКОСТРОЙ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Монтана, лице упражняващо строителен надзор на строеж: „Силозно стопанство – зърнобаза“, находящ се в УПИ VІІІ-611, кв. 43 по плана на с. Дреновец, община Ружинци, за допуснато нарушение на чл. 158, ал. 2 от ЗУТ – не е уведомила писмено в законоустановения срок РДНСК Видин, е наложена глоба в размер на 100 лв.

1.6. За установените нарушения при извършените проверки по реда на чл.156 от ЗУТ, във връзка с одобрени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж от главните архитекти на общини/райони и със съставени от консултанти доклади по реда на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ, са издадени следните заповеди по реда на чл.156 от ЗУТ:

1. Заповед № ДК-11-ВН-02/13.01.2020г. на началника на РДНСК – Варна, с която е отменена заповед № 6/23.12.2019г., издадена от главния архитект на община Бяла, за допълване на разрешение за строеж (РС) №84/28.08.2008г., ведно с одобрените инвестиционни проекти за промяна по време на строителството на строеж: „Жилищна сграда за сезонно ползване – етап ІІ – „Сутерен на кота – 3.00 в корпус „Б“ от фитнес и СПА център“ в „Пералня за обществено ползване и складове“, находящ се в УПИ ХХІV-132, кв.247 по плана на ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, област Варна.

2. Заповед № ДК-11-ВН-04/29.01.2020г. на началника на РДНСК – Варна, с която е отменено РС № 2/09.01.2020г., издадено от главния архитект на община Аврен, за строеж: „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел“ – Подобект 1: „Преустройство на коловозно и стрелково развитие та гара Синдел – Разпределителна“, Подобект 2: „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел“, с местонахождение община Аврен, област Варна.

3. Заповед № ДК-11-ВН-06/05.02.2020г. на началника на РДНСК – Варна, с която е отменено РС №12/16.01.2020г., издадено от главния архитект на район „Приморски“, община Варна, за строеж: „Преустройство и промяна предназначение на самостоятелен обект № 21 с идентификатор 10135.536.456.1.21 и самостоятелен обект № 22 с идентификатор 10135.536.456.1.22 в жилище“, находящ се на трети етаж в сграда „Център за рехабилитация“ в УПИ ІІ-2535-в, 2535-г „за център за рехабилитация“, по плана на „Приморска зона – Варна“, м. „Салтанат“ СЗ-2, гр. Варна.

4. Заповед № ДК-11-ВН-07/11.02.2020г. на началника на РДНСК – Варна, с която е отменено РС № 6/24.01.2020г., издадено от главния архитект на община Варна, за строеж: „Сграда със смесено предназначение“ в УПИ V-10, 35 „за смесено предназначение“, кв.2 по плана на м. „Джанаварски път“, м. „Караулницата“, землище „Владиславово“, гр. Варна.

5. Заповед № ДК-11-ВН-08/11.02.2020г. на началника на РДНСК – Варна, с която е отменено РС № 8/27.01.2020г., издадено от главния архитект на община Варна, за строеж: „Основен ремонт и промяна предназначението на сграда с идентификатор 10135.5504.85.3 от „Кафе-бар“ в „Игрална зала и кафе-бар“ в УПИ LХ-1406, 1408, 1409, 1410, 1411, кв.36 по плана на 27-ми м.р., кв. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ № 30, гр. Варна.

6. Заповед № ДК-11-ВН-09/12.02.2020г. на началника на РДНСК – Варна, с която е отменено РС № 11/29.01.2020г., издадено от главния архитект на община Варна, за строеж: „Укрепително съоръжение – І-ви етап и Хотелски комплекс – ІІ-ри етап“ в УПИ І-3811, 3813, кв.36 по плана на к.к. „Чайка“, гр. Варна.

7. Заповед № ДК-11-Сл-2/02.03.2020г. на началника на РДНСК – Сливен за отмяна на заповед за допълване от 13.02.2020г. към РС № 211/13.07.2017г., издадена от главния архитект на община Сливен, за строеж: „Игрална зала за хазартни игри и магазин за хранителни стоки – преустройство и промяна предназначението на съществуващи търговски обекти“.

8. Заповед № ДК-11-Сл-3/11.03.2020г. на началника на РДНСК – Сливен за отмяна на РС № 69/26.02.2020г., издадено от главния архитект на община Сливен, за строеж: „Реконструкция на канализацията на жилищен блок №1 в кв. „Сини камъни“, гр. Сливен“.

9. Заповед № ДК-11-Сл-4/25.03.2020г. на началника на РДНСК – Сливен за отмяна на РС № 78/12.03.2020г., издадено от главния архитект на община Сливен, за строеж: „Сграда за обществено обслужване“ в УПИ IV-23, 25, кв. 281, ЦГЧ, гр. Сливен.

10. Заповед № ДК-11-СФ-1/28.01.2020г. на началника на РДНСК Софийска област за отмяна на РС №1/09.01.2020г. за „Трошачно-сортировъчна инсталация за производство на фракционен материал в РК Елаците“, издадено от главния архитект на община Етрополе.

11. Заповед № ДК-11-Б-2/23.03.2020г., на началника на РДНСК – Бургас за отмяна на РС № 9/05.03.2020г. на община Сунгурларе за строеж: подобект: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) – Пускова камера – с. Лозарево“ към строеж: „Пускова и приемна камера на газопроводно отклонение Бургас” в ПИ с идентификатор 44029.34.48 по КККР (ПИ №034048 по плана на земеразделяне) с. Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас.

12. Заповед № ДК-11-К-2/10.02.2020г. на началника на РДНСК – Кърджали, с която е отменено РС № 1/20.01.2020г. за „Изместване на ВЛНН, извод 1, МТП 2, с. Бели Вир, в участъка между стълб 7-9 и стълб 9-9/1, преминаваща през ПИ № 45, собственост на Юзер Меджит Кадир, с. Бели Вир, община Черноочене“ с възложители – община Черноочене, представлявана от Айдън Ариф Осман, „Електроразпределение Юг“ ЕАД и Юзер Меджит Кадир, с. Бели Вир, община Черноочене, ведно с одобрения инвестиционен проект.

13. Заповед № ДК-11-К-1/31.01.2020г. на началника на РДНСК – Кърджали, с която е отменено РС № 1/15.01.2020г. за „Външно електрозахранване на Многофамилна жилищна сграда и магазин за промишлени стоки в УПИ VIII, кв. 74 по плана на село Бенковски“ с трасе на кабелна линия, преминаващо по северния тротоар на улица с ос.т. 142-141-140-139-138-137-136-135 и западния тротоар на улица с о.т. 135-114 до УПИ VIII, кв. 74 по плана на село Бенковски, община Кирково, с възложител – „Електроразпределение Юг“ ЕАД Пловдив, ведно с одобрения инвестиционен проект.

14. Заповед № ДК-11-ПК-1/05.02.2020г. на началника на РДНСК – Перник, с която е отменено РС № 13/16.01.2020г., издадено от главния архитект на община Перник, за „Осигуряване на транспортен достъп /вход-изход/ за УПИ V-506.162“ за обслужващи дейности“ в квартал 162, по плана на гр. Перник.

15. Заповед № ДК-11-СМ–02/18.02.2020г. на началника на РДНСК – Смолян, с която е отменено РС № 1/29.01.2020г., издадено от главния архитект на община Борино, за строеж: „Пристройка на 3 етажа към Къща за гости”, находяща се в УПИ XII-175, кв.10 по плана на с. Борино, община Борино, област Смолян.

16. Заповед № ДК-11-СЗ-2/05.02.2020г. на началника на РДНСК Стара Загора, с която са отменени одобрен инвестиционен проект и РС № 19-29/20.01.2020г., издадено от главния архитект на община Стара Загора, за строеж: „Жилищна сграда с ателие и гаражи“, находящ се в УПИ II-4250, кв. 329 по плана на гр. Стара Загора.

17. Заповед № ДК-11-Г-1/11.05.2020г. на началника на РДНСК Габрово за отмяна на незаконосъобразно РС № 40/30.04.2020г., издадено от главния архитект на община Севлиево, за: „Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево“, местонахождение гр. Севлиево, в нарушение на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.

18. Заповед № ДК-11-ПК-2/13.04.2020г. на началника на РДНСК Перник, с която частично е отменено РС № 2112-5/20.03.2020г., издадено от главния архитект на община Трън, за строеж: „Реконструкция на бензиностанция“, находяща се в УПИ І-694, кв.93 по плана на гр. Трън, област Перник.

19. Заповед № ДК-11-Б-3/30.04.2020г. на началника на РДНСК Бургас, за отмяна на РС № П-17/07.04.2020г., издадено от главния архитект на ЦАУ „Приморие“, община Бургас, за: „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на кафе-сладкарница – самостоятелен обект с идентификатор 07079.615.68.1 по кадастралната карта на гр. Бургас в игрална зала за хазартни игри“, находящ се в УПИ II-68, кв.138 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.615.68.

20. Заповед № ДК-11-Сл-7/18.05.2020г. на началника на РДНСК Сливен за отмяна на РС № 121/29.04.2020г., издадено от главния архитект на община Сливен, за: „Реконструкция и пристройка на съществуваща жилищна сграда“ и „Гараж със склад”, находящи се в УПИ VIII-298, кв.43 по плана на кв. „Речица“, гр. Сливен.

21. Заповед № ДК-11-Сл-8/26.05.2020г. на началника на РДНСК Сливен за отмяна на РС № 129/08.05.2020г., издадено от главния архитект на община Сливен за: „Водопроводни връзки ПСПВ (пречиствателна станция за питейни води) и напорен водоем (НВ) V=10000 куб.м.“, находящ се в кв. „Клуцохор“, кв. „Асеновец“ на гр. Сливен и в м. „Кешлика“, землище на гр. Сливен.

22. Заповед № ДК-11-Сл-9/01.06.2020г. на началника на РДНСК Сливен за отмяна на РС № 142/15.05.2020г., издадено от главния архитект на община Сливен, за: „Преустройство и смяна на предназначението на нежилищна сграда в зали за тържества”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67338.107.65, по КК на НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“ в м. „Чобанка“, землище на гр. Сливен.

23. Заповед № ДК-11-Сл-10/23.06.2020г. на началника на РДНСК Сливен за отмяна на РС № 66/12.06.2020г., издадено от главния архитект на община Сливен, за: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-10226, кв. 22 по плана на м. „Градището“, СО „Изгрев“, гр. Сливен.

24. Заповед № ДК-11-Сл-11/25.06.2020г. на началника на РДНСК Сливен за отмяна на РС № 59/08.06.2020г., издадено от главния архитект на община Сливен, за: „Временен уличен газопровод и газопроводно отклонение“ за УПИ ХLII в кв.22а по плана на Промишлена зона, гр. Сливен.

25. Заповед № ДК-11-К-4/21.05.2020г. на началника на РДНСК Кърджали, с която е отменено РС № 48/29.04.2020г., издадено от главния архитект на община Кърджали и съгласуван и одобрен на 29.04.2020г. идеен проект и технически проект до кота +0,00 за: „Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и подземни гаражи“ в УПИ Х-163, кв. 91 по ПУП на град Кърджали, Подобект 1 – Сграда 1 и Подобект 2 – Сграда 2.

26. Заповед № ДК-11-Сф-4/01.04.2020г. на началника на РДНСК Софийска област за отмяна на РС № 3/18.03.2020г., издадено от главния архитект на община Златица, за строеж: „Реконструкция на уличното осветление на община Златица, чрез въвеждане на мерки за ЕЕ на системите на улично осветление с подобекти (етапи) - гр. Златица, с. Карлиево, с. Църквище, с. Петрич“, поради установени нарушения на чл.152 ЗУТ, чл.144, ал.1, т.3 ЗУТ, чл.142, ал.5, т.4 ЗУТ.

27. Заповед № ДК-11-Сф-3/01.04.2020г. на началника на РДНСК Софийска област, с която е отменено РС № 4/16.03.2020., издадено от главния архитект на община Челопеч, за: „Благоустрояване на кв. 38б централна градска част с. Челопеч“ в УПИ V-528,529,530,759 и УПИ VII-528,529,530,759, кв. 38б по плана на с. Челопеч, ведно с одобрените инвестиционни проекти.

28. Заповед № ДК-11-Сф-5/18.05.2020г. на началника на РДНСК Софийска област, с която е отменено РС № 57/23.04.2020г., издадено от главния архитект на община Самоков, за: „Еднофамилна жилищна сграда ВН1“ – част от обект „Комплекс Сам Елион – курортно-възстановителен, медицински и СПА – комплекс, хотел, конферентен център и жилищен комплекс от затворен тип“ в Зона 14 на ПИ с идентификатор 65231.914.590 (УПИ III, кв. 304), гр. Самоков, община Самоков.

29. Заповед № ДК-11-Пл-01/08.06.2020г. на началника на РДНСК Плевен за отмяна на одобрения инвестиционен проект и на разрешение за строеж № 18/15.05.2020г. на главния архитект на община Гулянци, за: „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на съвременно, периодично-активно свлачище № PVN 08.680.45.01.01 в участък от улица „Батак“ в село Сомовит, община Гулянци, област Плевен“, поземлен имот с идентификатор 68045.401.516 по КК на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен.

30. Заповед № ДК-11-Пл-02/08.06.2020г. на началника на РДНСК Плевен за отмяна на одобрения инвестиционен проект и на РС № 19/15.05.2020г. на главния архитект на община Гулянци за строеж: „Превантивни дейности за: „Предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на съвременно, периодично-активно свлачище № PVN 08.680.45.01.10 в района на „Цвятково дере“ в село Сомовит, община Гулянци, област Плевен“, поземлен имот с идентификатор 68045.401.527 по КК на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен.

31. Заповед № ДК-11-Пл-03/08.06.2020г. на началника на РДНСК Плевен за отмяна на одобрения инвестиционен проект и на РС № 20/15.05.2020г. на главния архитект на община Гулянци за строеж: „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на съвременно, периодично-активно свлачище № PVN 08.680.45.01.11 в района на „Гойчево дере“ в село Сомовит, община Гулянци, област Плевен“, поземлен имот с идентификатор 68045.401.554 по КК на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен.

32. Заповед № ДК-11-3/22.04.2020г. на началника на РДНСК Благоевград, с която са отменени одобрения инвестиционен проект и РС № 12/27.03.2020г. за строеж: „Реконструкция на път за индустриална зона в гр. Симитли – участък с начало О.Т. 1001 с координати: Х 4514670.319; У 8481220.703, край О.Т. 1012 с координати: Х 4515019.235; У 8480813.810 от плана на гр. Симитли, община Симитли, на етапи, както следва: Първи етап: участък с начало О.Т. 1001 с координати: Х 4514670.319; У 8481220.703, край О.Т. 1006 с координати: Х 4514889.436; У 8480988.446; Втори етап: участък с начало О.Т. 1006 с координати: Х 4514889.436; У 8480988.446, край О.Т. 1012 с координати: Х 4515019.235; У 8480813.810“.

33. ЗаповедДК-11-ВН-13/28.08.2020г. на началника на РДНСК Варна, с която е отменено РС № 20/10.08.2020г., издадено от главния архитект на община Провадия, ведно с одобрените инвестиционни проекти за строеж: „Жилищна сграда с три магазини и един офис“ в УПИ VIII-698, кв.35А, гр. Провадия. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е извършена от консултант „СТРОЙЕКСПЕРТКОНТРОЛ“ ООД, гр. София.

34. Заповед № ДК-11-Вр-1/27.08.2020г. на началника на РДНСК Враца, с която е отменено издаденото от главния архитект на община Мездра РС № 16/11.08.2020г. за „Преустройство на част от сутерена на сграда със смесено предназначение и подземен паркинг за когенерация и изграждане на БКТП 20/0,4кV до 1000 кVА“, находящ се в урегулиран поземлен имот II, кв. 85 по плана на гр. Мездра, представляващ поземлен имот с идентификатор 47714.500.1277 по КК на гр. Мездра, ведно с одобрените на 15.07.2020г. инвестиционни проекти.

35. Заповед № ДК-11-К-5 от 10.07.2020г. на началника на РДНСК Кърджали за отмяна на РС № 11/23.06.2020г. и съгласуван и одобрен на 23.06.2020г. работен проект за строеж: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелна електронна съобщителна мрежа за Базова станция на Виваком PD2445 на ул. „Филю Запрянов“ № 4, гр. Кърджали“, с възложител „БТК“ ЕАД.

36. Заповед № ДК-11-М-2/23.09.2020г. на началника на РДНСК Монтана за отмяна на РС № 25/09.09.2020г., издадено от главния архитект на община Лом, за „Ремонт и реконструкция на църковен храм „Свети Никола Стари“ (основна сграда, помощна сграда, камбанария) и благоустрояване на двора“, находящ се в урегулиран поземлен имот IX, кв.16 по регулационния план на гр. Лом, поземлен имот с идентификатор 44238.500.9672 по КККР на гр. Лом.

37. Заповед № ДК-11-СС-1 от 20.07.2020г. на началника на РДНСК Силистра, на основание чл. 156, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, за отмяна на РС № 24/01.07.2020г. за: „Производствена сграда – Завод за биотор чрез компостиране”, находящ се поземлен имот с идентификатор № 83524.50.36 по КК и КР на с. Шуменци, местност „Айвалък“, Стопански двор в землището на с. Шуменци, община Тутракан, ведно с одобрения инвестиционен проект, като незаконосъобразни.

38. Заповед № ДК-11-Сф-12/24.08.2020г. на началника на РДНСК Софийска област, с която е отменено РС № 40/04.08.2020г., издадено от главния архитект на община Своге, за строеж: „Приемно-предавателна станция SFO 0215.А000-Zimevitza, с честотен обхват 900-2100MHz“ в ПИ 30847.32.555, м. Темно буче, с. Зимевица, община Своге.

39. Заповед № ДК-11–СЗ–7/03.07.2020г. на началника на РДНСК Стара Загора за отмяна на одобрените инвестиционни проекти и заповед № 28/17.06.2020г. към РС № 168/24.08.2017г., издадено от главния архитект на община Казанлък, за: „Промяна по време на строителството на сграда със смесено предназначение на кота 0,00 и кота +14,60м със ЗП на сградата след преустройство 194,85кв.м и РЗП 1132,85 кв.м“, строеж четвърта категория, находящ се в УПИ ІІІ-659, кв. 2126 по плана на гр. Казанлък, ПИ с идентификатор 35167.504.659 по КККР на гр. Казанлък. Извършеното нарушение е по чл.156, ал. 3 от ЗУТ, във вр. чл. 183, ал. 3 и чл. 142, ал. 4 и ал. 5, т. 7 от ЗУТ. Оценката за съответствие с основните изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на инвестиционните проекти е извършена от „ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Казанлък.

40. Заповед № ДК-11–СЗ–9/17.08.2020г. на началника на РДНСК Стара Загора за отмяна на одобрените инвестиционни проекти и РС № 19-342/27.07.2020г., издадено от главния архитект на община Стара Загора, за: „Жилищна сграда с офис и гаражи (реконструкция и ново разпределение на недовършен груб строеж на сграда по разрешение за строеж № РС-И 651 от 18.07.2005г. със ЗП 363,73 кв.м и РЗП 2191,20 кв.м)“, строеж трета категория, находящ се в УПИ VІ-15155, кв. 424в по плана на гр. Стара Загора, ПИ с идентификатор 68850.519.47 по КК на гр. Стара Загора. Извършеното нарушение е по чл. 156, ал. 3 във вр. чл. 25, във вр. чл.18, ал.1, т.3 и т.7, чл.31, ал.5, чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ, чл.110, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, чл.33, ал.1, т.4 и чл.8, ал.1 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и чл.155, ал.1 от Наредба №РД-02-20-2/2017г. за ППКТСУТ. Оценката за съответствие с основните изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на инвестиционните проекти е извършена от „ЛИФО“ ООД, гр. Стара Загора.

41. Заповед № ДК-11–СЗ–10/08.09.2020г. на началника на РДНСК Стара Загора за отмяна на одобрените инвестиционни проекти и РС № 152/27.07.2020г., издадено от главния архитект на община Казанлък, за: „Жилищна сграда със ЗП на 273,85кв.м и РЗП 1468,05 кв. „В“, строеж четвърта категория, находящ се в УПИ ХІІІ-6322,6323, кв.241 по плана на гр. Казанлък, ПИ с идентификатор 35167.502.6370 по КК на гр. Казанлък. Извършеното нарушение е по чл. 156, ал. 3 от ЗУТ, във вр. чл. 32, чл. 18, ал. 1, т. 5 и т. 7, чл. 43, ал. 1 и чл. 113, ал. 4, т. 2 от ЗУТ, чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК и чл. 29, ал. 5 от Наредба № 5/24.02.2014г. за ППКЕЕПРЕМ.

42. Заповед № ДК-11-ВН-15/14.10.2020г. на началника на РДНСК Варна, с която е отменено РС № 35/29.09.2020г., издадено от главния архитект на район „Младост“ при община Варна, за строеж: „Жилищна сграда и гараж“ в УПИ XIX-420, кв.8 (ид.10135.3506.1600 и 10135.3506.1601) по плана на СО Пчелина, гр. Варна, за допуснати нарушения на чл. 143, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.8, ал.1 и чл.61, ал.3 от Наредба №12/2001г. на МРРБ за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е извършена с комплексен доклад, изготвен от консултант „ФРИЗ - 2000“ ООД, гр. Пловдив.

43. Заповед № ДК-11-ВН-16/23.10.2020г. на началника на РДНСК Варна, с която е отменено РС № 181/06.10.2020г., издадено от главния архитект на община Варна, за строеж: „Автосервизен център“ в УПИ I-113-за автосервиз, кв.6 (ид.10135.3513.113) по плана на 26-ти м.р., гр. Варна. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е извършена с комплексен доклад, изготвен от консултант „НБС – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна.

44. Заповед № ДК-11-ВН-17/27.10.2020г. на началника на РДНСК Варна, с която е отменено разрешение за строеж № 37/07.10.2020г., издадено от главния архитект на район „Младост“ при община Варна, за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда с автосервиз. Етапно строителство: Етап – Еднофамилна жилищна сграда; Етап – Автосервиз“ в УПИ LIII-871, кв.1 (ид.10135.3521.2) по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна, за допуснати нарушения на чл.8, т.1 от ЗУТ, чл.12, ал.2 от ЗУТ, чл.108, ал.1 от ЗУТ, чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ, чл.144, ал.1, т.3 от ЗУТ, чл.144, ал.2, чл.148, ал.10 от ЗУТ. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е извършена с комплексен доклад, изготвен от консултант „ДИАЛЕКС“ ЕООД, гр. Варна.

45. Заповед № ДК-11-ВН-18/20.11.2020г. на началника на РДНСК Варна, с която е отменено РС №36/02.11.2020г., издадено от главния архитект на община Провадия, за строеж: „БКТП 250кVА, 20/0,4кV и захранването му с кабелна линия 20кV от съществуващ ЖР стълб от ВЕЛ „Ерека“ към ВС „Провадия“ в УПИ I-171007 (ид.58503.171.7), м. „До прелеза“, гр. Провадия, за допуснати нарушения на чл. 140, ал.2 от ЗУТ, чл.143, ал.1 от ЗУТ, чл.144, ал.1 от ЗУТ, чл.144, ал.5 от ЗУТ, чл.148, ал.5 от ЗУТ. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е с комплексен доклад, изготвен от консултант „ДИАЛЕКС“ ЕООД, гр. Варна.

46. Заповед № ДК-11-ВН-19/25.11.2020г. на началника на РДНСК Варна, с която е отменено РС № 199/05.11.2020г., издадено от главния архитект на община Варна, за строеж: „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция“ в ПИ 10135.2555.2577, по плана на 23-ти м.р., гр. Варна, за допуснати нарушения на чл. 50, ал.2, буква „в“ от ЗУТ, във вр. с чл.50, ал.1, буква „в“ от ЗУТ и чл.51, ал.1 от ЗУТ, чл.139, ал.3 от ЗУТ и чл.144, ал.1 от ЗУТ. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е извършена с комплексен доклад, изготвен от консултант „САНТА-2004“ ЕООД, гр. Варна.

47. Заповед № ДК-11-Сл-23/ 17.12.2020г. на началника на РДНСК Сливен за отмяна на РС № 397/09.12.2020г., издадено от главния архитект на община Сливен, за строеж: „Склад за насипни хранителни продукти“ в ПИ с идентификатор 67338.702.602 по КК на кв. Речица, гр. Сливен, строеж V-та категория, за допуснати нарушения на чл.156, ал.3 от ЗУТ, във вр. чл. 143, ал.1, т.3 от ЗУТ. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е извършена с комплексен доклад, изготвен от „НОВЕЛ“ ЕООД, гр. Сливен.

48. Заповед № ДК-11-СЗ-11/09.11.2020г. на началника на РДНСК Стара Загора за отмяна на одобрените инвестиционни проекти и РС № 19-534/22.10.2020г., издадено от главен архитект на община Стара Загора, за „Жилищна сграда с аптека и гаражи – етапно (І-ви етап: изграждане на жилищна сграда с аптека и гаражи, съдържаща: 1 аптека, 13 апартамента, 4 гаража за по един автомобил, 1 гараж за четири автомобила, 2 гаража за по два автомобила със застроена площ 217,00 кв.м и разгъната застроена площ 945,00 кв.м, 5 паркоместа в границите на имота; ІІ-ри етап: повдигане на подпокривното пространство без да се променя застроената и разгънатата застроена площ), строеж ІІІ-та категория, находящ се в УПИ ХХ-6645, кв. 291 по плана на гр. Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.504.6645 по КК на гр. Стара Загора, административен адрес: ул. „Генерал Столетов” № 43, за допуснати нарушения на чл.156, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 25, във вр. чл.18, ал.1, т.3, чл.108, ал.1, изр.2-ро и чл. 152, ал. 2 от ЗУТ; чл. 40,ал. 1 от ЗУТ и чл.110, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е извършена с комплексен доклад, изготвен от консултанта „СТАНД-Ф“ ЕООД, гр. Стара Загора.

49. Заповед № ДК-11-Сф-3/01.04.2020г. на началника на РДНСК Софийска област за отмяна на РС № 4/16.03.2020г., издадено от главния архитект на община Челопеч, за строеж „Благоустрояване на квартал 38б централна градска част с.Челопеч“, поради установени нарушения на чл.108, ал.1, изр. второ ЗУТ, чл.81, ал.1, изр. последно ЗУТ и чл.169, ал.1, т.4 от ЗУТ. Оценката за съответствие е изготвена от „ГЕОДЕТ“ ЕООД.

50. Заповед № ДК-11-Сф-5/18.05.2020г. на началника на РДНСК Софийска област за отмяна на РС № 57/23.04.2020г., издадено от главния архитект на община Самоков, за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда ВН1“ – част от обект „Комплекс Сам Елион – курортно-възстановителен, медицински и СПА – комплекс, хотел, конферентен център и жилищен комплекс от затворен тип“ – основно застрояване със ЗП = 277,00 кв. м. и РЗП = 414,00 кв.м“ в зона 14 на ПИ 65231.914.590 (УПИ III, кв. 304), гр. Самоков, поради установени нарушения на чл. 137, ал.1, т.2, буква „д“ от ЗУТ, чл. 12, чл.80 и чл.81 от Наредба №7/2003г., чл.124 и сл. от Наредба №4/2001г. Оценката за съответствие на инвестиционния проект е изготвена от „ПОПОВ КОНТРОЛ“ ООД.

51. Заповед № ДК-11-Сф-11/10.08.2020г. на началника на РДНСК Софийска област за отмяна на РС № 90/21.07.2020г., издадено от главния архитект на община Елин Пелин, за: „Реконструкция на двуетажна масивна жилищна сграда, нова двуетажна пристройка, постройка за съхранение на инвентар (допряна до основното застрояване и до новопроектирана плътна ограда) и изгребна яма“ в ПИ 117, к.р. 178, м. Гладно поле, землище на с. Крушовица, общ. Елин Пелин, за допуснати нарушения на чл.148, ал.13 и чл.42, ал.2, изр. второ от ЗУТ. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е изготвена от „Б.И.С. – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

52. Заповед № ДК-11-Сф-12/24.08.2020г. на началника на РДНСК Софийска област за отмяна на РС № 40/04.08.2020г., издадено от главния архитект на община Своге, за: „Приемно-предавателна станция SFO 0215.А000-Zimevitza, с честотен обхват 900-2100MHz“ в ПИ 30847.32.555, м. Темно буче, с. Зимевица, община Своге, за допуснати нарушения на чл.151, ал.1, т.16 от ЗУТ. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е изготвена от „МОДУЛ – Н“ ЕООД.

53. Заповед № ДК-11-Сф-13/29.10.2020г. на началника на РДНСК Софийска област за отмяна на РС № 22/07.10.2020г., издадено от главния архитект на община Пирдоп, за: „Административна сграда с гаражи“ в ПИ 56407.140.37 по КК на гр. Пирдоп, за допуснати нарушения на чл. 193, ал. 1, вр. с ал. 4 от ЗУТ, чл. 142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ. Оценката за съответствието на проектите с основните изисквания към строежите е изготвена от „АГАРТА – А“ ЕООД.

 

1.7. Констатации и последващи действия.

1.7.1. Със заповед № РД-13-217/23.07.2019г. на началника на ДНСК са дадени подробни методически указания на началниците на РДНСК относно обхвата, организирането и отчитането на резултатите от извършените проверки по изпълнение на задълженията на лицата упражняващи дейността консултант.

1.7.2. Предвид изложените констатации от резултати от извършените от органите на ДНСК проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор и установените пропуски допуснати от тях, с оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на ДНСК по изпълнението на задълженията на лицата упражняващи дейността консултант възложена им със ЗУТ, ще бъдат предприети следните мерки:

1.7.2.1. Ще се извършат проверки на всички регистрирани лица, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица;

1.7.2.2. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор за всяко отделно установено административно нарушение по ЗАНН;

1.7.2.3. Ще се образува административнонаказателно производство на консултанта и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица при незаконосъобразно извършена оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбата на чл.142, ал.5 от ЗУТ и чл.142, ал.10 от ЗУТ;

1.7.2.4. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при установено незаконосъобразно започване на строежа;

1.7.2.5. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при неосъществен контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

1.7.2.6. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор, непредприело действия по спирането на строеж изпълняван при условията на чл.224, ал.1 от ЗУТ и чл.225, ал.2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

1.7.2.7. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при неосъществен контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

1.7.2.8. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при наличие на допуснато увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

1.7.2.9. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при установено наличие на неподписани актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.7.2.10. Ще се образува административнонаказателно производство на лицето, упражняващо строителен надзор при констатирано нарушение на техническите правила и нормативи по време на строителството, за които лицето, упражняващо строителен надзор не е уведомило регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

 

2. Проверки на дейността на общинските/районните администрации.

В изпълнение на предоставените с чл.222, ал.2, т.3 и т.7 от ЗУТ правомощия на ДНСК, във връзка с чл.4, ал.1 и ал.2 от Устройствения правилник на ДНСК за упражняване на контрол по законосъобразността на извършваното строителство и действията на общинските администрации, от органите на ДНСК са извършени планови проверки на 271 общински и 24 районни администрации на територията на страната. За целта, сформираните работни групи са извършили планираните проверки през 2020г. по дейността на общините по отношение законосъобразност на действията при издаване на строителни книжа, ПБЗ и ПУСО; при въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация; при изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително, в съответствие с правомощията, вменени по чл.223 от ЗУТ на кметовете и служителите за контрол по строителството; при изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица и др. Проверките се извършват съгласно предоставени от началниците на РДНСК графици за проверки.

В настоящия доклад са отразени обобщените резултати от проверките през четирите тримесечия на 2020г. и са описани установените в общинските администрации нарушения по спазването разпоредбите на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включително образуваните за тях административнонаказателни производства. С осъществявания чрез комплексните проверки превантивен контрол се цели оказване съдействие на общинските администрации за подобряване обслужването на юридическите и физически лица.

Извършените комплексни проверки от регионални дирекции обхващат дейността по ЗУТ на съответните общини/райони за период около три месеца до седемнадесет месеца, изминал от предходната проверка на същата община/район.

2.1. През периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г., в изпълнение на графика, от служители на регионалните дирекции са извършени 295 проверки на общински и районни администрации, както следва:

2.1.1. На територията на РДНСК Благоевград са извършени проверки на всички 14 броя общински администрации – Кресна, Симитли, Струмяни, Благоевград, Сандански, Гърмен, Гоце Делчев, Сатовча, Хаджидимово, Разлог, Якоруда, Белица, Банско и Петрич.

Извършена е проверка на общо 181 образувани административни преписки през проверявания период, от които 40 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 38 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 40 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 63 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.2. На територията на РДНСК Бургас са извършени проверки на 4 броя общински администрации – Айтос, Царево, Приморско и Поморие, от общо 19 общински администрации и ЦАУ на територията на регионалната дирекция, като не са проверени Несебър, Несебър – кметство Обзор, Карнобат, Бургас, Сунгурларе, Созопол, Малко Търново, Средец, Камено, Руен и ЦАУ: Освобождение, Приморие, Зора, Възраждане и Изгрев.

Извършена е проверка на общо 70 образувани административни преписки през проверявания период, от които 12 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 12 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 12 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 34 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.3. На територията на РДНСК Варна са извършени проверки на всички 12 броя общински администрации – Бяла, Аксаково, Долни чифлик, Аврен, Суворово, Вълчи дол, Девня, Варна, Провадия, Дългопол, Ветрино, Белослав и всички 5 броя районни администрации – Владислав Варненчик, Приморски, Одесос, Аспарухово и Младост.

Извършена е проверка на общо 372 образувани административни преписки през проверявания период, от които 98 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 50 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 38 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 186 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.4. На територията на РДНСК Велико Търново са извършени проверки на всички 10 броя общински администрации – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Свищов, Златарица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Сухиндол.

Извършена е проверка на общо 137 образувани административни преписки през проверявания период, от които 48 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 28 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 8 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 53 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.5. На територията на РДНСК Видин са извършени проверки на 10 броя общински администрации – Кула, Чупрене, Бойница, Грамада, Ново село, Макреш, Ружинци, Димово, Видин и Белоградчик, от общо 11 броя общински администрации на територията на регионалната дирекция, като не е проверена община Брегово.

Извършена е проверка на общо 49 образувани административни преписки през проверявания период, от които 8 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 23 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 13 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 5 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.6. На територията на РДНСК Враца са извършени проверки на всички 10 броя общински администрации – Оряхово, Враца, Козлодуй, Мездра, Криводол, Бяла Слатина, Роман, Хайредин, Мизия и Борован.

Извършена е проверка на общо 85 образувани административни преписки през проверявания период, от които 33 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 27 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 11 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 14 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.7. На територията на РДНСК Габрово са извършени проверки на всички 4 броя общински администрации – Трявна, Габрово, Дряново и Севлиево, като Трявна и Габрово са проверени трикратно, а Дряново и Севлиево – двукратно.

Извършена е проверка на общо 110 образувани административни преписки през проверявания период, от които 30 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 29 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 17 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 34 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.8. На територията на РДНСК Добрич са извършени проверки на 7 броя общински администрации – Добричка, Генерал Тошево, Шабла, Балчик, Каварна, Крушари и Тервел, от общо 8 броя общински администрации на територията на регионалната дирекция, като не е проверена община Добрич – град.

Извършена е проверка на общо 82 образувани административни преписки през проверявания период, от които 21 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 21 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 16 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 24 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.9. На територията на РДНСК Кърджали са извършени проверки на 2 броя общински администрации – Ардино и Кърджали, от общо 7 броя общински администрации на територията на регионалната дирекция, като не са проверени общините Момчилград, Джебел, Черноочене, Кирково и Крумовград.

Извършена е проверка на общо 39 образувани административни преписки през проверявания период, от които 9 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 9 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 7 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 14 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.10. На територията на РДНСК Кюстендил са извършени проверки на всички 9 броя общински администрации – Кюстендил, Невестино, Бобошево, Рила, Кочериново, Бобов дол, Трекляно, Сапарева баня и Дупница.

Извършена е проверка на общо 130 образувани административни преписки през проверявания период, от които 38 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 20 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 24 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 48 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.11. На територията на РДНСК Ловеч са извършени проверки на всички 8 броя общински администрации – Тетевен, Ябланица, Угърчин, Ловеч, Троян, Летница, Луковит и Априлци.

Извършена е проверка на общо 214 образувани административни преписки през проверявания период, от които 32 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 70 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 28 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 84 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.12. На територията на РДНСК Монтана са извършени проверки на всички 11 броя общински администрации – Бойчиновци, Вълчедръм, Якимово, Брусарци, Медковец, Монтана, Берковица, Вършец, Лом, Георги Дамяново и Чипровци.

Извършена е проверка на общо 219 образувани административни преписки през проверявания период, от които 62 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 22 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 41 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 94 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.13. На територията на РДНСК Пазарджик са извършени проверки на всички 12 броя общински администрации, двукратно – Пазарджик, Сърница, Ракитово, Септември, Стрелча, Лесичово, Батак, Белово, Пещера, Панагюрище, Брацигово, Велинград.

Извършена е проверка на общо 237 образувани административни преписки през проверявания период, от които 57 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 48 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 57 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 75 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.14. На територията на РДНСК Перник е извършена проверка на всички 6 броя общински администрации – Земен, Радомир, Брезник, Ковачевци, Трън и Перник.

Извършена е проверка на общо 46 образувани административни преписки през проверявания период, от които 13 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 15 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 14 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 4 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.15. На територията на РДНСК Плевен са извършени проверки на 9 броя общински администрации – Искър, Кнежа, Долни Дъбник, Червен бряг, Левски, Плевен, Пордим, Гулянци и Долна Митрополия, от общо 11 броя общински администрации на територията на регионалната дирекция, като не са проверени общините Белене и Никопол.

Извършена е проверка на общо 119 образувани административни преписки през проверявания период, от които 40 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 37 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 27 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 15 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.16. На територията на РДНСК Пловдив са извършени проверки на всички 18 броя общински администрации – Пловдив, Садово, Съединение, Марица, Карлово, Родопи, Хисаря, Кричим, Перущица, Сопот, Асеновград, Куклен, Брезово, Стамболийски, Първомай, Калояново, Раковски и Лъки, и 6 броя районни администрации – Западен, Южен, Източен, Северен, Тракия и Централен.

Извършена е проверка на общо 261 образувани административни преписки през проверявания период, от които 139 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 77 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 24 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 21 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.17. На територията на РДНСК Разград са извършени проверки на всички 7 броя общински администрации – Исперих, Кубрат, Разград, Самуил, Завет, Цар Калоян и Лозница.

Извършена е проверка на общо 55 образувани административни преписки през проверявания период, от които 6 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 21 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 7 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 21 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.18. На територията на РДНСК Русе са извършени проверки на всички 8 броя общински администрации – Русе, Сливо поле, Бяла, Ценово, Две Могили, Иваново, Ветово и Борово.

Извършена е проверка на общо 153 образувани административни преписки през проверявания период, от които 34 по издадени строителни книжа, 31 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 20 преписка по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 68 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.19. На територията на РДНСК Силистра са извършени проверки на 6 броя общински администрации – Ситово, Главиница, Кайнарджа, Тутракан, Алфатар и Силистра, от общо 7 броя общински администрации на територията на регионалната дирекция, като не е проверена община Дулово.

Извършена е проверка на общо 73 образувани административни преписки през проверявания период, от които 20 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 17 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, 10 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 26 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.20. На територията на РДНСК Сливен са извършени проверки на всички 4 броя общински администрации, двукратно – Твърдица, Нова Загора, Котел и Сливен.

Извършена е проверка на общо 96 образувани административни преписки през проверявания период, от които 24 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 22 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, 13 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 37 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.21. На територията на РДНСК Смолян са извършени проверки на всички 10 броя общински администрации – Смолян, Девин, Златоград, Чепеларе, Неделино, Доспат, Борино, Баните, Мадан и Рудозем.

Извършена е проверка на общо 236 образувани административни преписки през проверявания период, от които 47 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 28 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 25 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 136 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.22. На територията на РДНСК Софийска област са извършени проверки на всички 22 броя общински администрации – Ихтиман, Долна баня, Сливница, Драгоман, Костинброд, Антон, Божурище, Златица, Мирково, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Ботевград, Правец, Копривщица, Елин Пелин, Етрополе, Горна Малина, Годеч, Костенец, Своге и Самоков.

Извършена е проверка на общо 306 образувани административни преписки през проверявания период, от които 113 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 58 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 57 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 78 преписка по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.23. На територията на РДНСК София са извършени проверки на 13 броя районни администрации – Лозенец, Надежда, Люлин, Връбница, Искър, Илинден, Банкя, Нови Искър, Възраждане, Изгрев, Красна поляна, Студентски и Кремиковци, от общо 24 на територията на Столична община и Направление „Архитектура и градоустройство“–СО.

Извършена е проверка на общо 139 образувани административни преписки през проверявания период, от които 58 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 12 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, 36 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 33 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.24. На територията на РДНСК Стара Загора са извършени проверки на всички 11 броя общински администрации – Опан, Мъглиж, Николаево, Гурково, Казанлък, Павел баня, Гълъбово, Стара Загора, Чирпан, Раднево и Братя Даскалови.

Извършена е проверка на общо 88 образувани административни преписки през проверявания период, от които 22 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 32 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 19 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 15 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.25. На територията на РДНСК Търговище е извършена проверка на всички 5 броя общинска администрации – Попово, Търговище, Омуртаг, Антоново и Опака.

Извършена е проверка на общо 49 образувани административни преписки през проверявания период, от които 16 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 15 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 10 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 8 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.26. На територията на РДНСК Хасково са извършени проверки на всички 11 броя общински администрации – Стамболово, Симеоновград, Хасково, Ивайловград, Харманли, Минерални бани, Димитровград, Тополовград, Любимец, Маджарово и Свиленград.

Извършена е проверка на общо 125 образувани административни преписки през проверявания период, от които 46 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 32 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 13 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 34 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.27. На територията на РДНСК Шумен са извършени проверки на 9 броя общински администрации – Велики Преслав, Шумен, Върбица, Венец, Каолиново, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Хитрино, от общо 10 броя общински администрации на територията на регионалната дирекция, като не е проверена община Никола Козлево.

Извършена е проверка на общо 97 образувани административни преписки през проверявания период, от които 27 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 27 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 5 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 38 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.1.28. На територията на РДНСК Ямбол са извършени проверки на всички 5 броя общински администрации, двукратно – Елхово, Стралджа, Болярово, Ямбол, „Тунджа“ - Ямбол.

Извършена е проверка на общо 114 образувани административни преписки през проверявания период, от които 34 по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО, 33 преписки по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта до пета категория, 13 преписки по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл. 223 от ЗУТ и 34 преписки по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

Видно от гореизложеното, през 2020г. от регионалните дирекции са извършени проверки на 3 882 бр. административни преписки, образувани в общинските и районни общински администрации, от които 1 127 бр. по издадени строителни книжа, ПБЗ и ПУСО; 854 бр. по издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория; 605 бр. по изпълнение на задълженията на общинските администрации по чл.223 от ЗУТ и 1 296 бр. по изпълнение задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица.

2.2. Извършени са комплексни планови проверки по изпълнение на задълженията по ЗУТ на 271 общински администрации и на 24 районни администрации и кметства, като на 23 от администрациите е извършена проверка двукратно, а на 2 е извършено трикратно относно:

2.2.1. Изпълнение задължението на кметовете на общините по § 123, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУТ относно изготвяне на общ устройствен план (ОУП) на територията на проверените общини е установено, че към датите на проверките действащи ОУП имат 125 от проверените общини. Предприети са действия по § 123, ал. 1 от ПЗР на ЗИД ЗУТ за започване на процедура по изготвяне на ОУП на територията на останалите общини, които са на различен етап.

2.2.2. Експертните съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към съответната община/район, при извършените проверки са направени/установени следните констатации, пропуски и нарушения:

- в община Главиница: Дадена е препоръка в случай, че обектите попадат в регистриран свлачищен район, председателят на ОЕСУТ следва да покани представител на „Геозащита“ ЕООД гр. Плевен, а при други случаи при необходимост и представители на институции, проектанти и други извън назначения със заповедта състав на експертния съвет.

- в общините Варна и Свищов: Дадена е препоръка на кметовете, че заповедта за определяне на ОЕСУТ следва да се актуализира своевременно и в пълен обем;

- в районите „Люлин“, „Илинден“ и „Искър“, Столична община (СО): Дадена е препоръка в състава на РЕСУТ да бъде включен представител на КИИП, съгласно изискването на чл. 5, ал. 4 от ЗУТ.

- в район „Връбница“ – СО: Дадена е препоръка представителите на КИИП, КАБ и САБ да подписват протоколите от заседанията на РЕСУТ.

- в район „Лозенец“ – СО: Установено е, че протоколите от заседанията на РЕСУТ не са подписани от главния архитект и от други членове на РЕСУТ.

- в общините Антон, Божурище, Златица, Мирково, Пирдоп и Челопеч: При провеждане на заседанията на ОЕСУТ при извършване оценка за съответствие с основните изисквания (ОСИП) към строежите на инвестиционни проекти да присъстват представители на КИИП, на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България съобразно спецификата на разглежданите проекти.

- в община районните администрации в Столична община, Ихтиман, Копривщица, Копривщица, Етрополе, Антон, Божурище, Златица, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Годеч, Своге: Дадени са препоръки ОСИП, разглеждани на ОЕСУТ, да бъдат съобразени с изискванията на чл.142, ал.5, т.1-10 от ЗУТ, като протокола следва да бъде подписан от всички членове на РЕСУТ;

- в район „Банкя“ – СО: Установено е, че в състава на РЕСУТ не е включен представител на „Геозащита“ ЕООД за разглеждане на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в свлачищни райони и при приемане на проекти за строителство в свлачищни райони. В района има регистрирани 66 бр. свлачища;

- в район „Възраждане“ – СО: Установено е, че в състава на РЕСУТ не е включен представител на КИИП;

- в район „Младост“: дадена препоръка да се измени заповедта за назначаване на РЕСУТ при район „Младост“, като в състава да бъде включен представител на „Геозащита – Варна“ ЕООД;

2.2.3. Спазване на задълженията за поддържане на архиви и регистри, изискващи се по чл. 5, ал. 5, чл. 176а, ал. 5 и чл. 223, ал. 2, т.6 от ЗУТ:

Предвид изискванията на изменената разпоредба на чл.5, ал.5 от ЗУТ за привеждане на регистрите на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи към публичност, при проверките е установено, че са направени/установени следните констатации, пропуски и нарушения:

- в общините Долни Чифлик, Бяла, Вълчи дол, Варна, Бойница, Генерал Тошево, Перущица, Куклен, Тервел, Ветово, Братя Даскалови: Дадена е препоръка на кметовете да организират поддържането и актуализирането на водените публични регистри от общинската администрация на сайта, съгласно изискването на чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

- в общините Сливница и Драгоман е дадена препоръка в регистъра на издадените разрешения за строеж да се добавят графи с основания за издаването им и извършената оценка за съответствие.

- в община Драгоман е дадена препоръка за по-добра организация при воденето на преписки, образувани по реда на глава XIII, раздел III от ЗУТ, лицето по чл. 223 от ЗУТ да създаде два регистъра – един за проведени процедури по реда на чл. 196 от ЗУТ и един за получените уведомления по чл. 197 от ЗУТ.

- в община Мъглиж е установено, че публични регистри на актовете за изработване на устройствени планове и измененията им, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи не се поддържат.

- в община Бойница: Дадена е препоръка на кмета да обърне внимание на отговорните служители, че в регистрите следва да бъдат включени всички необходими показатели, описващи достатъчно точно и пълно издадените административни актове;

- в община Ардино: Установено е, че кметът не е организирал поддържането на публичните регистри на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им.

- в район „Източен“ – община Пловдив: Дадена е препоръка от служителите по контрол на строителството, съгласно чл. 223, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, да се водят самостоятелни регистри на съставените констативни актове, заповеди за премахване на незаконни строежи и издадени наказателни постановления по реда на чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ;

- в общините Антон, Божурище, Златица, Мирково, Пирдоп и Челопеч са дадени следните препоръки:

Във водения регистър на издадените разрешения за строеж да се добави информация за категорията на строежа, да се вписва кой орган е извършил ОСИП – ОЕСУТ или консултант, като в последния случай да се изписва наименованието на юридическото лице.

Да бъдат създадени регистри на протоколите обр.2/2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и на констативните актове обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването, като в тях да се вписва информация за наличието на одобрени ПБЗ и ПУСО и датата на одобряването им.

Във водения регистър на издадените УВЕ да се добави информация за категорията на строежа, да се вписва името на техническия ръководител или консултанта, като се изписва наименованието на юридическото лице.

Да се извършва своевременно актуализиране на съдържанието на публичните регистри на електронния сайт на общините, което да бъде обявено в него и на коя дата се извършва актуализацията му.

- в община Провадия: Установено е, че няма създаден публичен регистър за актовете за изработването и одобряването на устройствените планове и на измененията им;

- в община Перущица: Дадена препоръка да се актуализира регистъра на заповедите за премахване на незаконни строежи (вписване на акт, заповед, покана за доброволно изпълнение, вид на премахването);

- в община Куклен: Дадена е препоръка да се създадат и да се водят самостоятелни регистри на заповедите за спиране, премахване и забрана ползване на строежи, и на заповедите по чл. 195 и чл.196 от ЗУТ за строежи негодни за ползване или застрашаващи сигурността. Установено е, че регистъра на издадените разрешения за строеж не е актуализиран на хартиен носител през отчетния период и няма публичен регистър. Регистърът на въведените в експлоатация строежи не се актуализира редовно и публичният регистър не е актуализиран през отчетния период.

- в община Правец: Дадени са препоръки в регистъра на издадените разрешения за строеж да се вписват основанията за издаването им (чл.147, чл.148, чл.150 от ЗУТ), както и извършената оценка за съответствие (когато се изисква). В регистъра на съставените акт-обр. 2/2а и 3 да се вписват и датите на одобряване на част ПБЗ и ПУСО (когато се изисква).

- в община Копривщица: Дадени са препоръки във водения регистър на издадените разрешения за строеж да се добави информация за категорията на строежа, да се вписва кой орган е извършил ОСИП – ОЕСУТ или консултант, като в последния случай да се изписва наименованието на юридическото лице. В него следва да се вписват и издадените заповеди по реда на чл. 154 от ЗУТ към съответното разрешение за строеж. Регистрите на протокол обр.2/2а и 3 да се обединят, като се добавят и графи за заверена заповедна книга, одобрени ПБЗ и ПУСО. Във водения регистър на издадените УВЕ да се добави информация за категорията на строежа, да се вписва името на техническия ръководител или консултанта, като се изписва наименованието на юридическото лице. Да се извършва своевременно актуализиране на съдържанието на публичните регистри на електронния сайт на общината, като се обяви и публично на коя дата се извършва актуализацията му.

- в община Гълъбово: Дадена препоръка да се актуализират публичните регистри на издадените РС и удостоверения за въвеждане на строежите в експлоатация и да се създаде публичен регистър на актовете за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им;

- в община Елин Пелин: Установено е, че плановете са в недобро състояние, трудно четливи и с липсващи участъци. Направена е препоръка, с оглед оптималното поддържане на планове те да бъдат дигитализирани/оцифрени.

- община Приморско, община Бургас: Кметът да разпореди да се създадат електронни регистри, т.к. в община Приморско не се поддържат електронни регистри, а единствено се поддържат регистри на хартиен носител;

- в район „Одесос“, община Варна: Дадена е препоръка на кмета да организира правилно воденето и поддържането на регистрите;

- в община Гулянци: Дадена е препоръка в регистъра за изработване на ПУП и измененията им да се вписват всички издадени заповеди в хронологичен ред, включително решения на Общинския съвет, а не по реда на влизането им в сила. Да се изработят и поддържат с актуална информация публичните регистри на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им, и на издадените разрешения за строеж, които да са достъпни и на електронната страница на общината;

- в община Силистра: Установено е, че при воденето на регистрите на издадените наказателни постановления (НП), на заповедите за премахване на незаконни строежи, на заповедите за премахване по чл. 57а от ЗУТ, на заповедите по чл. 178, ал. 6 и чл. 224а ал. 1 и 2 от ЗУТ, номерата на НП и заповедите са изведени от общото деловодство на община Силистра. Дадена е препоръка на дирекция „УТ“ да бъде актуализирана номерацията на горепосочените регистри, като за същите да има отделна, индивидуална номерация за съответния регистър в дирекция „УТ“;

- в община Годеч: Поддържаният от община Годеч публичен регистър на издадените разрешения за строеж не съответства изцяло на регистъра, поддържан от главния архитект на общината – в публичния регистър не са отбелязани отменените и оттеглени разрешения за строеж. Същите не са отбелязани и във водения от главния архитект регистър на одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж. Дадена е препоръка в регистъра на издадените разрешения за строеж да се вписва категорията на строежа и основанието за издаването му. Същият да се актуализира своевременно, включително с данни за отменените разрешения за строеж;

- в община Своге: Дадени са следните препоръки: 1. Във водения регистър на издадените разрешения за строеж следва да се добави информация за категорията на строежа, да се вписва кой орган е извършил ОСИП – ОЕСУТ или консултант, като в последния случай да се изписва наименованието на юридическото лице. В него следва да се вписват и издадените заповеди по чл.154, ал.5 от ЗУТ към съответното разрешение за строеж; Регистрите на протокол обр.2/2а и обр.3 да се обединят, като се добавят и графи за заверена заповедна книга, одобрени ПБЗ и ПУСО; 2. Във водения регистър на издадените УВЕ следва да се добави информация за категорията на строежа, да се вписва името на техническия ръководител или консултанта, като се изписва наименованието на юридическото лице;

2.2.4. Законосъобразността на действията на общинските администрации при издаване на строителни книжа, при извършените проверки е установено:

От началниците на РДНСК при извършените служебни проверки по реда на чл.156 от ЗУТ са отменени общо 115 разрешения за строеж и заповеди по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ и са образувани 123 административнонаказателни производства. Издадени са 92 бр. наказателни постановления и 18 бр. резолюция за прекратяване на административнонаказателно производство.

При проверките са направени/установени следните констатации, пропуски и нарушения:

- в община Садово: Дадена е препоръка на главния архитект при издаване на виза за проучване и проектиране да се спазва разпоредбата на чл. 140, ал.2 от ЗУТ. Към съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти да се прилагат влезлите в сила административни актове, съгласно чл. 143, ал.1, т.4 от ЗУТ.

- в община Русе: Установено е, че част от издадените разрешения за строеж не са заверени с „влязло в сила, дата, подпис и печат“, предвид което е дадена препоръка на главния архитект;

- в общините Айтос и Приморско: Дадени са предложения: в разрешението за строеж, освен наименованието на дружеството, да се вписват неговите управители/представители; в издаваните от главния архитект и кмет на община Айтос, индивидуални административни актове да не се вписват ЕГН на лицата, с оглед защита на лични данни и спазване на Закона за зашита на личните данни;

- в район „Източен“ – община Пловдив: Дадена е препоръка на главния архитект да актуализира бланката на разрешенията за строеж с измененията на ЗУТ;

- в община Съединение: При извършен преглед на 3 преписки за издадени разрешения за строеж е установено, че в тях не се вписват всички фактически и правни основания за издаването им, с което е нарушена разпоредбата на чл. 148, ал. 9 от ЗУТ;

- в община Сливен: При извършена проверка по преписка за издадено разрешение за строеж е установено, че инвестиционния проект е съгласуван, но не е одобрен от главния архитект, в нарушение на чл. 145, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 148, ал. 4 от ЗУТ;

- в общините Антон, Божурище, Златица, Мирково, Пирдоп и Челопеч са дадени препоръки главните архитекти да спазват законоустановения срок по издаване на разрешение за строеж/заповеди по чл. 154 от ЗУТ;

- в община Божурище: Във връзка с множество издадени заповеди за поправка на очевидни фактически грешки в издадените разрешения за строеж/заповеди по чл.154 от ЗУТ е дадена препоръка да се обърне внимание на пълнотата им и правилното и точно изписване на имената на възложителя, името на строежа, местонахождението му, ЗП/РЗП, условията за разрешаване на строителството и други документи описани в тях;

- в община Казанлък: При извършена проверка на преписка, по издаване на заповед по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за допълване на разрешение за строеж, са установени нарушения на чл. 185, ал 3 и чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

- в община Троян: При издаване на разрешения за строеж за изпълнение на строежи от първа до пета категория не са вписани всички фактически и правни основания за издаването им. Дадена е препоръка в т. 3 на условията към разрешенията за строеж за изпълнението на строежи от първа до пета категория да се вписва актуализираната разпоредба от чл. 157, ал. 2 от ЗУТ, в съответствие с изменението, обн. ДВ, бр. 25 от 2019г.;

- в община Лом: При извършена проверка, по реда на чл. 156, ал. 3 от ЗУТ на издадено разрешение за строеж е установено нарушение на разпоредбите на чл. 96, ал.4, т.3, във вр. с чл. 96, ал.6 ЗУТ и чл. 148, ал.1 от ЗУТ – липсва предварително съгласие на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, което се изисква и вписва в разрешението за строеж, в свлачищен район с наложена строителна забрана. Съставения констативен протокол от проверката е с предложение за издаване на заповед по реда на чл. 156, ал. 3 от ЗУТ. Установено е нарушение на разпоредбата на чл. 143, ал.1, т.3 от ЗУТ от главния архитект;

- в община Ковачевци: Направена е забележка уведомителните писма до РДНСК – Перник за издадено разрешение за строеж да се подписват от главния архитект на общината.

- в община Царево: Заявленията, за издаване на разрешение за строеж и заявленията за одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти да се подават от всички възложители; Съгласно разпоредбата на чл.148, ал. 13 от ЗУТ, главният архитект на община Царево при издавани на разрешения за строеж за извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация в адаптация, при които не се засяга конструкцията на строежа, задължително да изисква извършване на обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ, преди да издаде разрешението за строеж; Препоръчително е за местностите и териториите извън населените места да се процедират ПУП, транспортни схеми за инфраструктурните строежи; При издаване на разрешения за строеж за обектите на техническата инфраструктура, да бъде изпълнена разпоредбата на §22, ал. 1, т. 1 от ЗР на ЗУТ;

- в община Поморие: При одобряване на представените в община Поморие части на проекти ПБЗ и ПУСО, да се поставя дата върху екземплярите на одобрените проекти и инвестиционните проекти по които се издават разрешения за строеж да са въз основа на писмено заявление, подадено от всички възложители на строежа, съобразно разпоредбата на чл. 144, ал. 1 от ЗУТ;

- в община Перник: При извършена проверка на две преписки за издадени разрешения за строеж е установено, че същите са влезли в сила на 30.09.2020г. и 15.10.2020г., но липсва подпис на главния архитект като административен орган, който ги издава, което е в нарушение на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;

- в община Борово: Установено е, че издадените разрешения за строеж са заверени „Влиза в сила на …“ не от главния архитект, а от длъжностни лица в „УТ“ към дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ в община Борово, във връзка с което е дадена препоръка на главния архитект редовно да заверява с подпис и печат влизането в сила всички екземпляри на разрешенията за строеж, съхранявани в община Борово;

- в община Годеч: В издадените разрешения за строеж липсват данни за платена такса за одобряване на инвестиционните проектите и за издадените разрешения за строеж. Не е създаден класьор с оригинали на всички издадени разрешения за строеж, представляващи индивидуални административни актове на главния архитект на общината и липсва информация за начина и датата на връчване на издадените разрешения за строеж на възложителите по чл. 161 от ЗУТ. Дадена е препоръка разрешенията за строеж да съдържат пълна информация, в съответствие с чл. 148, ал.9 от ЗУТ и да се създаде класьор с оригинали на всички издадени разрешения за строеж – административни актове на главния архитект на общината, като се вписва информация за начина и датата на връчване на издадените разрешения за строеж на възложителите по чл. 161 от ЗУТ;

- в район „Красна поляна“ – СО: Дадена е препоръка в образеца за издаване на виза за проектиране да се включи и чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ;

За разглеждания период има 3 отменени разрешения за строеж в имоти, попадащи в регистрирани свлачищни райони.

2.2.5. Спазване на изискванията на чл.150, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗУТ за едновременно одобряване и съобщаване на съставните части на КПИИ – ПУП и инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж:

- в община Кърджали: При извършен преглед на 2 бр. преписки за издадени разрешения за строеж по чл. 150 от ЗУТ са установени нарушения на чл. 43, ал. 1 и чл. 113, ал. 2 от ЗУТ;

- в община Димитровград: При проверка на разрешения по реда на чл. 150 от ЗУТ е установено, че същите са издавани след одобряването на инвестиционния проект и издадена заповед на кмета на община Димитровград за одобрено изменение на ПУП – ПР и ПУП – ПЗ, по подадени заявления за издаване на разрешение за строеж. Дадена е препоръка при издаване на разрешения за строеж по реда на чл. 150 от ЗУТ (КИИП), същите да се издават заедно с одобряването на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива, при спазване разпоредбите на чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, както и че не следва да се подава ново заявление за издаване на разрешение за строеж.

2.2.6. Съобщаването на издадените разрешения за строеж – неизпълнение/несвоевременно изпълнение на задълженията по чл.149, ал.5 от ЗУТ: В община Годеч е установено несвоевременно изпълнение на задълженията на главния архитект.

2.2.7. Законосъобразността на действията на общинските администрации по въвеждане на строежите от четвърта и пета категория в експлоатация:

При извършени проверки на досиетата на въведени в експлоатация строежи относно изпълнение разпоредбите на чл.177, ал.1 и ал.3, чл.178, ал.3 и чл.86, ал.2 от ЗУТ са направени/установени следните констатации, пропуски и нарушения:

- в община Айтос: Дадено е предложение в удостоверението за въвеждане в експлоатация да се вписват всички възложители/собственици на строежа, а не да се изброяват на гърба на удостоверението за въвеждане в експлоатация.

- в общините Антон, Божурище, Златица, Мирково, Пирдоп и Челопеч са дадени следните препоръки: 1. При издаването на удостоверенията за въвеждане в експлоатация, главните архитекти да обърнат внимание на пълнотата и комплектоваността на съставените актове по време на строителството, в т.ч. и на акт обр.15, където следва да бъдат описани съставените актове и протоколи по време на строителството, декларациите за съответствие на вложените материали, окончателните договори за присъединяване към експлоатационните предприятия – „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ВиК” ЕООД и извършените изпитвания (където е необходимо); 2. Главните архитекти да спазват 7-дневния срок по чл.177, ал.3 от ЗУТ при издаването на удостоверения за въвеждане в експлоатация;

- в община Кърджали: При извършен преглед на 2 бр. преписки за издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи са установени следните нарушения: 1. За двата строежа не са представени сертификати за постигнати проектни енергийни характеристики, изискуеми по реда на чл. 19а, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 1. По едната преписка е установено, че няма представен договор за присъединяване към електропреносната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

- в община Павел баня: При извършена проверка на издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация е установено, че в протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж при проверката на кота +3,06м на 25.09.2019г., според съдържанието на протокола е присъствал проектанта по част „Архитектура“, но същият не се е подписал. Съгласно представените декларации, вложения в строежа бетон е произведен преди датата на откриване на строителна площадка. За строежа липсва съставен констативен акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването – не е приложен към преписката и не е посочен в окончателния доклад.

- в общините Копривщица и Своге: Дадена е препоръка на главните архитекти да обърнат внимание на пълнотата и комплектоваността на съставените актове по време на строителството при издаването на удостоверенията за въвеждане в експлоатация, в т.ч. и на акт обр.15, които следва да са надлежно оформени и подписани, както и да са описани съставените актове и протоколи по време на строителството, декларациите за съответствие на вложените материали, окончателните договори за присъединяване към експлоатационните предприятия – „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ВиК” ЕООД и извършените изпитвания (където е необходимо);

- в общините Крушари и Тервел: При проверка на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация е установено, че не се изготвят по образец Приложение № 2, задължителен, съгласно регламента на чл. 19б, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти и не носят информация за заснет и нанесен в кадастралните карти (кадастралните планове) обект на кадастъра със съответния идентификатор. Предвид установеното е обърнато внимание на главните архитекти, че трябва да бъдат изготвяни и издавани по нормативно определения образец за форма и съдържание, като от съществено значение е и информацията за заснемането и нанасянето на обектите в кадастралните карти (кадастралните планове).

- в община Годеч: Издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация без наличие на данни за платена такса;

- в община Костенец: Дадени са препоръки в досиетата за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория констативният акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) да се съхранява в оригинал и да се изисква същият да бъде съобразен с изискванията на чл.7, ал.3, т. „а,б,в“ от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.2.8. Изпълнение на задълженията на общинските администрации по осъществяване на цялостен контрол върху законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство за строежи от четвърта до шеста категория включително.

При извършена проверка на 605 преписки относно законосъобразността на действията на общинските администрации за констатиране на строежи, извършени с нарушения по чл.224, ал.1 от ЗУТ, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ и в нарушение на чл.178, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, по законосъобразността на последващите действия за приключване на образуваните административни производства и спазване на сроковете, са направени/установени следните констатации, пропуски и нарушения:

- в община Айтос: Дадено е предложение при постъпване на жалби и сигнали за незаконно строителство и установяване на незаконно строителство да се съставят констативни актове по реда на чл. 225а от ЗУТ, съобразно предвидения в ЗУТ ред;

- в община Суворово: Дадена е препоръка да се уведоми жалбоподателка за предприетите действия, по подадена от нея жалба.

- в общините Антон, Божурище, Златица, Мирково, Пирдоп и Челопеч са дадени препоръки служителите на общинската администрация да спазват законоустановените срокове за действия и отговор по постъпилите искания, заявления, жалби и др., като следва точно да се спазват и указаните в писмата на ДНСК и РДНСК Софийска област срокове за извършване на проверки, уведомяване на заинтересованите страни и др.

- в община Куклен: Преписките образувани по жалби и сигнали не са окомплектовани и има забавяне в предприемане на действия по реда на чл. 223 от ЗУТ. Номерацията на констативните актове продължава от предходната година. Не се съставят констативни протоколи за резултатите от извършените проверки. По действията на общинската администрация за констатиране, спиране и премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ е установено, че има закъснение при издаване на заповедите за премахване.

- в община Елин Пелин: Наблюдава се забавяне по предприемане на действия по преписките, като в някои случаи, отговори за предприети действия се изпращат след напомнителни писма от регионалната дирекция;

- в община Копривщица: Дадена е препоръка жалбите да бъдат разглеждани обстойно, като при наличие на незаконен строеж да се предприемат незабавни действия за ликвидиране на последиците от изпълнения незаконен строеж. За окончателното становище на общината по подаден сигнал/жалба да се уведомяват всички страни по преписката.

- община Поморие: дадена е препоръка при работата на служителите да не се допускат технически грешки при съставянето на административни актове, писма и др. и по-стриктно да се спазват законоустановените срокове в ЗУТ при издаването на индивидуалните административни актове по реда на ЗУТ (заповеди по реда на чл. 225а и 195 от ЗУТ);

- в община Приморско: дадена е препоръка жалбите от гражданите да се завеждат с входящ номер и дата на постъпване и да се спазват законоустановените срокове по ЗУТ при установяване на незаконен строеж и при издаване на заповеди по реда на чл. 225а от ЗУТ;

- в община Годеч: Дадена е препоръка да се прецизира работата при издаване на индивидуални административни актове и при изготвяне на отговори по преписки, като при необходимост същите се съгласуват с юрист;

- в община Своге: Дадена е препоръка жалбите да бъдат разглеждани обстойно, като при наличие на незаконен строеж да бъдат предприети незабавни действия по ликвидиране последствията от изпълнения незаконен строеж. За окончателното становище по даден сигнал/жалба своевременно да бъдат уведомявани всички страни по преписката.

- в община Пордим: Дадена е препоръка на общинската администрация да осъществява последващ контрол на издадените заповеди по реда на чл. 225а от ЗУТ за предходен период, които не са доброволно премахнати и следва да се процедират на следващ етап за премахване на незаконното строителство, като се съставят съответните актове по чл. 36 от ЗАНН, наказателни постановления и се предприемат действия по принудително премахване на незаконните строежи по приета Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на община Пордим, съгласно разпоредбите на чл. 225а, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ;

- в община Чупрене: Установено е, че няма Наредба, уреждаща условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконните строежи от четвърта до шеста категория, съгласно разпоредбите на чл. 225а, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ.

- в община Ветово: Дадена е препоръка на кмета на общината да бъдат предприети действия по издаване на Наредба за принудително премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, съгласно разпоредбите на чл. 225а, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ;

2.2.9. Изпълнение на задълженията на общинските администрации за предоставяне на административни услуги на физически и юридически лица: При извършените проверки са направени/установени следните констатации и пропуски:

- в община Искър: Дадена е препоръка административните услуги да се извършват след постъпило искане по реда на чл.157, ал.5 и чл.159, ал.3 от ЗУТ.

- в община Костинброд: Дадена е препоръка, при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, лицето по чл.223 от ЗУТ да спазва стриктно разпоредбата на чл.156б от ЗУТ.

- в община Варна: Направена е забележка заявленията за съставяне на протокол обр. 2/2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежите да са подадени от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител на строежа, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ.

- в район „Люлин“ – СО: Дадена е препоръка длъжностното лице, което извършва контрол по откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж, да изисква копия от договорите за авторски надзор.

- община Поморие: Дадена е препоръка исканията по реда на чл. 157, ал. 5 от ЗУТ, да се съхраняват в едно със съставения протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (образец 2 и образец 2а);

- в община Тервел: Установено е, че са постъпили 34 заявления, по които са налице 34 протокола обр.2 и 2а. Заявленията са регистрирани в деловодната информационна система на общината, като в нея няма последващо регистриране на съответния протокол обр.2 или обр.2а. За проверявания период са постъпили 11 броя заявления по които са съставени 11 броя констативни актове обр.3. Заявленията са регистрирани в деловодната информационна система на общината, като в нея няма последващо регистриране на издадения констативен акт обр.3. С оглед установеното и при двете услуги – по чл.157 и по чл. 159, ал. 3 от ЗУТ е обърнато внимание за необходимостта от регистриране на съответстващия на постъпилото заявление документ, което да се вземе предвид при промяна на действащия в общината програмен продукт;

- в община Пордим: Дадена е препоръка да се осъществява последващ контрол на издадените заповеди по реда на чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ за установяване състоянието и предписване на съответните необходими действия за поправяне, заздравяване или премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи;

- в община Годеч: Установени са нарушения при съставяне на протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво без данни за вписан в Камарата на инженерите строител и за смесване на административните производства по чл. 195 ЗУТ и чл.225а ЗУТ в административен акт, издаден от кмета на общината. Дадена е препоръка при установени пропуски в съставянето на актове и протоколи по време на строителството да се образуват административнонаказателни производства срещу виновните лица.

2.2.10. Административнонаказателната отговорност.

Във връзка с нарушения на нормативната уредба, установени при извършените комплексни планови проверки общинските и районни администрации през 2020г., към настоящия момент са образувани общо 94 бр. административнонаказателни производства със съставени актове за установени административни нарушения по чл. 36 от ЗАНН, от които: 10 срещу длъжностни лица в общинските администрации, 12 срещу възложители и строители, 13 срещу строителен надзор и 59 срещу технически ръководители. От тях са приключили 90 бр. административнонаказателни производства с издадени 80 бр. наказателни постановления и 10 бр. резолюции за прекратяване на административнонаказателните производства.

 

3. Проверки за съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите по смисъла на чл.169, ал.1 от ЗУТ.

С цел завишаване на контрола върху дейността на лицата извършващи строителен надзор на строежите по отношение на съответствието с основните изисквания към строежите на влаганите в тях строителни продукти, както и задълженията на ДНСК по чл.222, ал.1, т.5 от ЗУТ за извършване на проверки на местата за добив и производство на строителни продукти, в периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. от служителите на РДНСК на територията на страната са извършени общо 2 160 бр. проверки на строежи и 539 бр. проверки на места за добив и производство на строителни продукти, както следва: на бетонови възли344 бр., на кариери – 87 бр., на асфалтови бази – 79 бр., на други места за производство на строителни продукти – 29 бр.

При извършените проверки на строежите е установено, че от страна на консултантите, упражняващи строителен надзор на строежите, се спазват разпоредбите на ЗУТ и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Представят се изискващите се декларации за съответствие на експлоатационните показатели и декларации за характеристиките на строителните продукти, влагани в строежите.

При проверките на местата за добив и производство на строителни продукти не са установени съществени нарушения на законовите разпоредби. Допуснатите нарушения се състоят основно в липса на валидни документи за осъществен метрологичен контрол на средствата за измерване, а в някои случаи на изтекъл срок на валидност на сертификати за съответствие на произвеждани строителните продукти. В тези случаи от органите на ДНСК са предприети съответните последващи действия, като са дадени предписания на производителите на строителни продукти да отстранят допуснатите пропуски, в конкретно определен срок, до изтичането на който същите не следва да предлагат строителна продукция за директно влагане в строежите. При извършените последващи контролни проверки е установено, че предписанията на органите на ДНСК са изпълнени, а допуснатите пропуски отстранени. В тази връзка от органите на ДНСК не са предприемани действия за прилагане на административнонаказателната мярка на чл.237, ал.1, т.12 от ЗУТ, съгласно която на производител на строителни продукти, доставяни за директно влагане на строителната площадка от местата на производство, несъответстващи на изискванията на чл. 169а, ал.1 от ЗУТ, се налага имуществена санкция. Следва да бъде отбелязано, че органите на ДНСК нямат законови основания да забраняват ползването на предприятия за производството на строителни продукти при липса на валиден сертификат за оценяване на съответствието на произвежданата от тях строителна продукция. Санкции могат да бъдат налагани само на производители, при установено несъответствие изискванията на чл.169 от ЗУТ на произвежданите от тях строителни продукти за директно влагане в строежи, въз основа да извършени контролни изпитвания на техните експлоатационни качества. В тази връзка, една промяна в действащата нормативна уредба с делегиране в този аспект на повече права на органите на ДНСК ще има положителен ефект върху качеството на строителния процес.

С оглед на нуждите на стартиралата реформа за дигитализиране на българския строителен сектор, под ръководството на МРРБ, или накратко казано за нуждите на строително-информационното моделиране (СИМ/ВIM), от отдел „Строително-продуктов контрол“ на Главна дирекция „Строителен контрол“ са изготвени електронни карти (регистри) на местата за добив и производство на строителни продукти, проверени от органите на ДНСК на територията на страната.

 

4. Проверки по законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве (ПБЗ) и съответствието им с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната.

В изпълнение на заповед № РД-13-216/23.07.2019г. на началника на ДНСК относно извършване на проверки по законосъобразността на одобрените ПБЗ в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на Република България, в периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. на територията на страната са извършени общо 2 608 бр. проверки на строежи от първа до трета категория от органите на ДНСК, като в случаите на установени нарушения са предприети последващи законосъобразни действия.

Срещу виновните лица са съставени 151 бр. акта по реда на ЗАНН и са издадени 127 бр. наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 33 400 лв. Дадени са 24 бр. предписания на нарушителите за отстраняване на допуснатите нарушения, които са изпълнени.

Най-честите нарушения, установени при извършените проверки по спазване на одобрените ПБЗ, са: липса на предпазна ограда, липса на информационна табела, липса на пътни знаци, неукрепен изкоп, необезопасено с мрежа монтирано скеле, необезопасени отвори на строежа и липса на  лични предпазни средства на работниците на строежа.

Извършени са и 3 504 бр. проверки на одобрените ПБЗ относно тяхната законосъобразност и съответствие с основните изисквания към строежите, при които не са установени нарушения. Проектите по част ПБЗ са изготвени от проектанти с пълна проектантска правоспособност и са одобрени съгласно чл. 156б от ЗУТ от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица.

Органите на ДНСК ще продължават да упражняват постоянен превантивен контрол по законосъобразността на одобрените проекти по част ПБЗ в съответствие с основните изисквания към строежите, както и на спазването им на място на започнатите строежи.

 

5. По разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП), отдел „Надзор за законност“ и на Специализираната Прокуратура (СП) на Република България са извършени следните по-значими проверки:

1. С разпореждане пр.пр. № 377/20г./22.06.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка на строеж: „Многофункционална сграда с апартаментен хотел, търговски обекти, подземен гараж и трафопост, находящ се в м. „Солни пазар“, УПИ I-1 и УПИ II-1, район „Триадица“ – Столична община (CO), гр. София (АЙ ТАУЪР). Издадени са 2 броя заповеди за спиране от ДНСК, които са обжалвани по съдебен ред, с висящо съдебно производство.

2. С разпореждане пр.пр. № 114/19г./04.06.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка на строеж: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“ (етапно строителство), Първи етап – „Укрепване на свлачище „Алепу Вилидж“, Втори етап – „Курортен комплекс“, находящ се в м. „Алепу“, землище на гр. Созопол е издадена заповед за спиране на строителството от началника на РДНСК Бургас. Разрешението за строеж е протестирано пред Административен съд Бургас. Налице е висящо съдебно производство.

3. С разпореждане пр.пр. № 425/20г./08.06.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка на строеж: „Комплекс „Венид еко Вилидж“, м. „Касада“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър. За установените нарушения по ЗУТ при извършените от органите на ДНСК проверки са дадени указания/нареждания на кмета на общината, предвид категорията на строежа – пета, за предприемане на последващи действия по ЗУТ за окончателно решаване на случая.

4. С разпореждане пр.пр. № 407/20г./16.07.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка на строеж: „Многофамилни жилищни сгради с две нива подземни гаражи, магазини, офиси, детски площадки и помещения за трафопостове“ в УПИ III-1890, кв. 11, м. “Славия”, район „Красно село“-СО, гр. София (НОВЕ ХОУМС). От ДНСК е издадена заповед за спиране на строителството, обжалвана по съдебен ред, с висящо съдебно производство.

5. С разпореждане пр.пр. № 465/20г./22.06.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка на строеж: Хотел „Аглика“, намиращ се в природен парк „Витоша“, Столична община, гр. София. За установените нарушения по ЗУТ при извършените от органите на ДНСК проверки са дадени указания/нареждания на кмета на общината, предвид категорията на строежите допълващо застрояване към хотела – пета и шеста, за предприемане на последващи действия по ЗУТ за окончателно решаване на случая.

6. С разпореждане пр.пр. № 489/20г.-II/06.07.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка на строеж: „Вилна зона Витоша“-хижа „Алеко“, хижа „Щастливеца“, гостилница „Мотен“, хижа „Горски дом“, хотел „Простор“, хотел „Еден“, хотел „Морени“, почивен дом „Витоша“, почивен дом „Ведра“, хижа „Северина“, почивни станции на Министерство на отбраната, хижа „Брезовица“, хижа „Преспа“, ресторант „Ривърсайд“, ресторант „Воденицата“, санаториум „Драгалевци“, почивен дом „Полиграфия“ и хотел-ресторант „Хюндай“, Столична община, гр. София. За установените нарушения по ЗУТ при извършените от органите на ДНСК проверки са дадени указания/нареждания на кмета на общината, предвид категорията на строежите – четвърта, пета и шеста, за предприемане на последващи действия по ЗУТ за окончателно решаване на случая.

7. С разпореждане № И 48/2019-02/12.06.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка относно проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на всички кабинкови и въжени линии в страната, с цел осигуряване на безопасната им експлоатация. За установените нарушения по ЗУТ за строежите от трета категория са предприети действия от органите на ДНСК, а за останалите строежи от четвърта до шеста категория и преместваеми обекти са дадени указания/нареждания на кметовете на общини, за предприемане на последващи действия по ЗУТ за окончателно решаване на случаите.

8. С разпореждане изх.№ 540/2020г./10.07.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка относно законосъобразността на изпълненото строителство в парк „Росенец“, община Бургас и м. „Аркутино“, община Созопол и Приморско. За установените нарушения по ЗУТ при извършените от органите на ДНСК проверки са дадени указания/нареждания на кмета на община Бургас, община Созопол и община Приморско, предвид категорията на строежите – четвърта, пета и шеста за предприемане на последващи действия по ЗУТ за окончателно решаване на случаите.

9. С разпореждане вх. № 325/2020 02/30.04.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка на извършено строителство на паркинг, колонка за зареждане на електромобили, минерален басейн и ресторант в гр. Петрич. От ДНСК са дадени указания/нареждания на кмета на общината, предвид категорията на строежите за предприемане на последващи действия по ЗУТ за окончателно решаване на случая.

10. С разпореждане изх. № 540/2020г./16.07.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка за законност с обхват Черноморско крайбрежие – област Бургас и област Варна. От органите на ДНСК са извършени проверки на строежите, попадащи в зона „А“ на Черноморското крайбрежие съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. За установените нарушения по ЗУТ при извършените от органите на ДНСК проверки са дадени указания/нареждания на кмета на общината, предвид категорията на строежа четвърта, пета и шеста, за предприемане на последващи действия по ЗУТ за окончателно решаване на случая.

11. С разпореждане вх. № 128/2020 02/12.02.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка във връзка с изграждането на МВЕЦ в землището на село Варвара, върху държавен имот № 719, включително и засягащи коритото на р. Чепинска. Строителството е спряно.

12. С разпореждане пр.пр. № 848/2020г./30.11.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка относно законосъобразното изграждане на водопроводи на територията на област Бургас, област Перник и област София. Извършва се проверка от органите на ДНСК, като предстои изготвяне на доклад.

13. С разпореждане пр.пр. № 841/20г.-II/26.11.2020г. на ВАП, на ДНСК са възложени проверки по спазване на нормативните изисквания, обезпечаващи условията на здравословен и безопасен труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на област София, област Благоевград, област Бургас и област Пазарджик. Извършва се проверка от органите на ДНСК, като предстои изготвяне на доклад.

14. С разпореждане рег.№ 4494/04.06.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка във връзка с авария в шламохранилище на Топлофикация – Перник ЕАД, сгуроотвал „7-ми септември“, находящо се в кв. Калкас, гр. Перник. Издадена е заповед за спиране на строежа, като от органите на ДНСК е обследвана авария в строителството. Към момента строителството е спряно.

15. С разпореждане рег.№ 595/2020г./06.08.2020г. на ВАП, на ДНСК е възложена проверка на строеж „Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от газоизмервателна станция „Дупница“ до границата с Република Гърция“. Извършена е проверка от органите на ДНСК. Не са установени нарушения по ЗУТ.

16. По преписка № 1347/2018г.-II на ВАП от ДНСК е извършена проверка на строеж: „Сезонна жилищна сграда с магазини“, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-377, кв. 101, ул. „Черно море“ № 10-а, гр. Балчик. За установените от органите на ДНСК нарушения по ЗУТ са уведомени ВАП и кмета на община Балчик.

17. По преписка пр.пр. вх.№ 383/2019г.-02/16.10.2019г. е извършена проверка на строеж: „Смесена многофункционална сграда с домови ВиК отклонения”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-398, кв.2, ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас. Извършени са проверки от органите на ДНСК. Не са установени съществени нарушения по ЗУТ.

18. По преписка пр.пр. № 604/2020г. на ВАП от ДНСК е извършена проверка на извършващо се строителство на територията на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Искър“, поземлен имот с идентификатор 22472.7450.100, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“ – Столична община. За установения от органите на ДНСК незаконен строеж са дадени указания/нареждания на кмета на общината, предвид категорията на строежа - четвърта, за предприемане на последващи действия по ЗУТ за окончателно решаване на случая.

19. С нареждане по пр.пр.1712/2019г./06.12.2019г. на Специализираната прокуратура на ДНСК е възложена проверка на строеж: „Изкоп за основи“, находящ се в УПИ VIII, кв. 91, ул. „Самара“, гр. Балчик. От органите на ДНСК е установен незаконен строеж, за което е уведомена община Балчик за предприемане на действия по компетентност. Предприети са действия и незаконният строеж е премахнат.

20. С постановления по пр.пр. № 325/2019г./15.02.2019г., пр.пр. № 326/2019г./16.04.2019г., по пр.пр. № 415/2019г./19.04.2019г., пр.пр. № 105/2019г./20.06.2019г. и пр.пр. № 958/2019г./30.08.2019г. е разпоредено ДНСК да изиска информация от съответните общини за строежи в имотите на т.н. „Ало измамници“ на територията на общините Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Берковица, Левски и Ветово. От началника на ДНСК са разпоредени проверки на общинските администрации, при които са проверени 130 бр. строежи и 3 бр. преместваеми обекта, като от тях: 66 бр. строежа и 2 бр. преместваеми обекта са с приключени действия по реда на ЗУТ, за останалите 64 бр. строежи и 1 бр. преместваем обект са предприети действия по ЗУТ, като все още са с неприключили производства – по приложената таблица.

За незаконните строежи са издадени 19 броя заповеди за премахване, като 9 броя незаконни строежи са премахнати, останалите строежите са с регламентирана документация.

В изпълнение на указанията и разпорежданията на прокуратурата са проверени общо 234 бр. строежи, като информация за проверени строежи по Черноморието и проверки на строежи, свързани с безопасността и здравето и водоснабдяването се очакват допълнително доклади от регионалните дирекции, които вероятно ще бъдат няколко стотин броя.

 

6. Контрол при издаването на строителни книжа.

През 2020г. са извършени 25 027 бр. служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 от ЗУТ във връзка с получени 24 514 бр. уведомления от районната/общинска администрация за издадени 27 795 бр. разрешения за строеж и вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж, съгласно чл.149, ал.5 от ЗУТ, и жалби срещу издадени строителни книжа и откази за издаването им, в резултат на които са издадени 142 бр. заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения по ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения контрол при издаването на строителни книжа, са образувани 132 бр. административнонаказателни производства срещу главни архитекти, длъжностни лица на общинските/районните администрации и консултанти и са издадени 104 бр. наказателни постановления за налагане на глоби на главни архитекти и длъжностни лица  за сума в размер на общо 77 500 лв. и 11 бр. наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на обща стойност 330 000 лв. на юридически лица, извършили оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.

При извършените проверки са установени нарушения при:

- изпълнение на задълженията на главните архитекти, съгласно чл.149, ал.5 от ЗУТ при съобщаването на издадените разрешения за строеж;

- прилагането на ПУП и разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), като инвестиционните проекти за строежи, попадащи в зона „Б“ съгласно ЗУЧК, са одобрени в нарушение на чл. 13, ал.1 от ЗУЧК, а именно разрешенията да се издават при наличие на изградена необходимата техническа инфраструктура за енергоснабдяване, водоснабдяване, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, както и за събиране и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;

- одобряването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗУТ за едновременно одобряване и съобщаване на съставните части на КПИИ – ПУП и издаване на разрешение за строеж;

- окомплектоването на издадените разрешенията за строеж за изпращане в РДНСК;

- одобряване на инвестиционните проекти като не се отчита съответствието на проектите с визата, със съществуващия ПУП/РУП;

- достигане на допустимите технически показатели;

- спазване на изискване за припокриване на калканна стена (в режим на свързано застрояване), както и изискването на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ за дълбочината на основното застрояване;

- разрешаване на проблема с паркоместата;

- спазването на изискуемия показател за минимална озеленена площ;

- промяна на предназначението на УПИ от обществено в жилищно застрояване;

- прилагането на чл. 24, ал. 3 от ЗУТ, като се променя характера на застрояването;

- непълна проектна документация;

- разрешаване на строежи при неосигурен достъп;

- определяне на категориите на строежите;

- допускане на строежи в зони за озеленяване;

- определяне на компесаторно озеленяване;

- осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания;

- определяне на кота корниз.

 

7. Извършени проверки на строежи и строителни книжа по спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му.

През 2020г. от служителите на ДНСК са извършени общо 9 421 бр. проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им, в това число 3 771 проверки на строежи от първа до трета категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. В резултат от извършения административен контрол са съставени 93 бр. констативни актове за установени нарушения на ЗУТ, като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ и са издадени 39 заповеди по чл.178 от ЗУТ, 34 заповеди по чл.224 от ЗУТ, 9 заповед по чл.222 от ЗУТ и 68 заповеди по чл.225 от ЗУТ. За установените нарушения са издадени 101 наказателни постановления.

 

8. Обследване на аварии в строителството.

ДНСК е сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението на 4 броя строежи на територията на областите София, Пловдив, Благоевград и Перник, както следва:

- строеж: „Жилищна сграда“ с административен адрес: ул. „Маестро Кънев“ № 47, район Овча купел – СО – свличане на земни маси и бетонова ограда в изкоп поради неизпълнено укрепване по одобрен инвестиционен проект;

- строеж: „Жилищна сграда с подземен паркинг“ в УПИ XIII-68, кв.35-нов по плана на кв. „Младежки хълм“ гр. Пловдив, административен адрес ул. „Ниш“ № 5 – свличане на калканна стена и земни маси в масов изкоп поради допуснато отклонение от одобрения проект част „Конструкции“;

- строеж: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция № 2, подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и външно електрозахранване на тунел „Железница“, първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „л“ от ЗУТ, с Разрешение за строеж № РС-97 от 16.10.2019г. – свличане на земни и скални маси в резултат от проливни дъждове;

- строеж: „Сгуроотвал „7-ми септември“-ІІІ-ти етап-„А и Б“ от кота 784,40м до 785,60м, находящ се в поземлен имот № 000001, местност „Кудин дол“ по плана на гр. Перник – кв. „Калкас“ – наличен е пробив в насипа на сгуроотвала, находящ се в югозопадната му част, вследствие на предполагаемо преливане на вода в сгуроотвала и впоследствие на разрушаване на насипа.

От органите на ДНСК са предприети действия за проучване и документиране на авариите, по реда на Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните регионални дирекции са издадени заповеди за спиране на строежите и за назначаване на Техническа експертна комисия и са съставени протоколи за проучване на възникналите аварии.

Срещу виновните лица, участници в строителството – възложител, строител, строителен надзор, проектант част „Конструктивна“, проектант част „ПБЗ“ и технически контрол по част „Конструктивна“ са предприети действия по образуване на административнонаказателни производства, приключили с издаване общо на 10 броя наказателни постановления.

 

9. Премахване на незаконни строежи.

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 42 бр. влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

 

10. Обработени преписки по постъпили предложения, запитвания, заявления, молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства, и искания за назначаване на ДПК.

Общият брой запитвания, заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица, както и искания за назначаване на Държавни приемателни комисии (ДПК), постъпили и обработени в ДНСК е 43 625, от тях 16 986 бр. са получени в Централно управление на ДНСК и 26 639 бр. в регионалните дирекции на ДНСК.

10.1. Основни проблеми при обработването на постъпили предложения, запитвания, заявления, молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица.

Следва да се отбележи, че над 80% от постъпилите в ДНСК сигнали и жалби от физически и/или юридически лица се отнасят за строежи от четвърта, пета и шеста категория включително. От служители на ДНСК периодично се извършват преглед и анализ на входящите жалби и сигнали, при които е установено, че гражданите изразяват недоволство от действията и бездействията, както на районните администрации, така и на дирекция „Общински строителен контрол“ към направление „Архитектура и градоустройство“ – СО.

Основно сигналите на гражданите се отнасят до занижен своевременен и превантивен контрол от страна на районните администрации и на дирекция „Общински строителен контрол“ по отношение на незаконното строителство. Заниженият контрол се изразява в липсата на съставени констативни актове, както и откази за издаване на заповеди (индивидуални административни актове) за спиране на незаконното строителство по реда на чл. 224а и заповеди за премахване на констатираните незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ.

В образуваните в ДНСК административни преписки по повод получени в Дирекцията жалби и сигнали, относно строежи от четвърта, пета и шеста категория по номенклатурата на видовете строежи, най-често са изложени проблеми, свързани с дейността на общинските/районните администрации, както следва:

- не се осъществява превантивен и ефективен контрол на строителните площадки, необезопасени строежи и др.;

- не се извършват своевременни проверки и предприемат действия по подадени жалби за извършено/извършвано незаконно строителство, както и на негодни за използване, застрашени от самосрутване строежи и др., съгласно чл.195 и чл.196 от ЗУТ;

- не се предприемат действия по сигнали, свързани с техническа инфраструктура, съответно не се осъществява превантивен контрол;

- в писмата на общинските администрации не се дават указания, не се определят срокове, или ако се дават такива не се следи за изпълнението им, във връзка с дадени нареждания за законосъобразно решаване на случаите;

- не се спазват сроковете за съобщаване изработени ПУП и техните изменения, както и не се спазват процедурите по връчване на заинтересуваните лица;

- при изработване и одобряване на ПУП, често не се спазват нормативните отстояния до граници на имотите и до съседни сгради;

- внесени в общинските администрации инвестиционни проекти за одобряване, често не отговарят на действащата нормативна уредба по устройство на територията;

- при одобряване на инвестиционните проекти се използват – понятия без регламент – като студия, кантори, извън посочените в §5 от ДР на ЗУТ;

- при издаване на разрешения за строеж (РС) по чл. 148, ал. 13 от ЗУТ не се прави задължителното обследване по чл. 176в от ЗУТ, преди издаване на РС;

- не се упражнява контрол по изпълнение на поставени строителни огради, табели, заемане на тротоари, безопасността на движението и опазване на съседни сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната дървесна растителност, съгласно 157, ал.4 и ал.5 от ЗУТ;

- издават се заповеди по реда на чл.154, ал.2, т. 5-8 вкл. от ЗУТ, с които се допускат съществени отклонения от одобрения проект, като същите се допускат след реализирането им, в нарушение на чл.154, ал.5 от ЗУТ;

- по подадени жалби и дадени нареждания от ДНСК и органите на Дирекцията не се отговаря в определените срокове;

- не се образуват административнонаказателни производства срещу нарушителите и не се налагат глоби;

- не се издават заповеди за премахване и забрана ползването, съответно по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ и чл.178а, ал.6 от ЗУТ;

- не се следи за премахване на заварени и временни сгради, които са без режим на застрояване, след завършване на разрешения строеж, съгласно чл.53а от ЗУТ;

- допускат се изкопи и насипи на нерегламентирани за това места, в нарушение разпоредбите на чл.151, ал.1, т.5 от ЗУТ;

- разрешава се поставянето на билбордове и др., при които възникват проблеми с местоположението и бъдещето им премахване.

10.2. Изводи след анализ на гореизложените проблеми.

10.2.1. При извършените проверки от органите на ДНСК в районните администрации е установено, че утвърдените структури на районните администрации са различни и служителите за контрол по строителството по реда на чл. 223, ал. 2 от ЗУТ са в непосредствена подчиненост на главния архитект или на началниците на различни отдели, включително на началника на инженерни мрежи и др., но не и на кмета или на ресорния заместник-кмет.

10.2.2. Погрешно в структурата на някои общини се предвижда служителите за контрол по строителството, определени в чл.223, ал.2 от ЗУТ, да бъдат административно подчинени на главните архитекти на общините, вместо директно на кмета на общината, което е предпоставка да не се упражнява ефективен контрол на строежите.

10.2.3. Не се извършва от определените по чл.223, ал.2 от ЗУТ служители на общините превантивен контрол, с цел недопускане на незаконни строежи, състоящ се в огледи на прилежащи територии.

10.2.4. При извършване на проверка на място не се съставят констативни актове, с които да се констатират незаконни строежи или строежи с нарушения, а се съставят констативни протоколи, с които не се откриват административни производства при налични закононарушения.

10.2.5. При наличие на съставени констативни актове по реда на чл.224а, ал.2 от ЗУТ и чл.225а, ал.2 от ЗУТ, не се издават съответните заповеди с оглед завършване на откритите административни процедури.

10.2.6. Неправомерно от главните архитекти понякога се издават разрешения за строеж без да са съгласувани и одобрени инвестиционни проекти, въпреки че разпоредбите по устройство на територията ги задължават. Освен това в някои случаи при разрешаване на строежи не се спазва задължителния устройствен режим, установен с общите и подробните устройствени планове.

10.2.7. От главните архитекти се съгласуват и одобряват инвестиционни проекти с посочени в тях некоректни наименования, с цел заобикаляне на нормативните разпоредби по устройство на територията.

10.2.8. При издаване на удостоверения за търпимост или удостоверения за въвеждане в експлоатация се правят компромиси, като не се извършват проверки на място и много често строежите не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията, както и на правните норми.

10.2.9. Образуваните преписки в общинските/районните администрации не се обработват своевременно и не се спазват законоустановените срокове за отговор към гражданите.

10.3. Предложения и препоръки, с цел подобряване дейността на общинските/районните администрации.

10.3.1. На основание чл.221, ал.4 и чл.222 от ЗУТ и АПК, гореизброените проблеми следва да се изпратят в подходяща форма по компетентност на кметовете на общинските/районните администрации за разрешаването им.

10.3.2. Да се извършват по-често съвместни проверки, с цел подобряване на взаимодействието между органите на ДНСК и общинските/районните администрации.

10.3.3. При извършването на планови проверки на дейностите на общинските администрации, следва да се акцентира на дейността им свързана с устройство на територията, като при установени нарушения да бъдат налагани съответните санкции срещу виновните длъжностни лица и нарушителите.

 

V. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ СЪОБРАЗНО УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК.

1. Проверки на дейността на регионалните структури на ДНСК.

В изпълнение на утвърден от началника на ДНСК план за извършване на проверки на дейността на регионалните структури на ДНСК за 2020 г., от служители на отдел „Вътрешно-регионален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ са извършени проверки на дейността на 8 структурни звена на ДНСК, както следва:

1.1.            РДНСК Софийска област.

- Дейност по спазване на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им, е установено следното:

Помещенията ползвани за архив са с почти изчерпан капацитет. Необходимо е да се извърши междинна експертиза (годишна инвентаризация) на ценността на документите в РДНСК Софийска област, като бъдат заделени неценните документи с изтекли срокове на съхраняване и документите за постоянно запазване. Неподлежащите на запазване документи с изтекли срокове да бъдат описани в акт за унищожаване по образец, съгласно приложение № 7 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документи в учрежденските архиви на държавните и общински институции след изтичане на определените срокове за унищожаване.

- Дейност по изпълнение в срок на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК разпореждания:

При извършената проверка са установени нарушения по изпълнение функциите по ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им. При произнасяне по получени и заведени в дирекцията жалби, сигнали и др. и по дадените от ДНСК разпореждания, в съществена част от административните преписки не е упражнен своевременен контрол по дадените нареждания и не са уведомени страните по преписките, предприетите действия по част от административните преписки са значително забавени, не е осъществен ефективен контрол по действията на общинските администрации.

- Административнонаказателна дейност на РДНСК Софийска област:

Установено е, че проектите на актовете за установени административни нарушения (АУАН) не се съгласуват от юрисконсулт съгласно изискването на т.4.1.2., изречение последно от утвърдената от началника на ДНСК работна процедура (РП) по образуване и приключване на административнонаказателни производства в системата на ДНСК РП 7.5-1-12. Съставените срещу юридически лица АУАН не се изпращат в ЦУ на ДНСК в двуседмичен срок от подписването им съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 3 от ЗАНН и т. 4.1.5. от РП 7.5-1-12. Върху издадените от началника на РДНСК наказателни постановления не се отбелязва, когато същите не са обжалвани и са влезли в сила.

- Дейност по извършване на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно реда на чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

Установено е, че някои от получените уведомления за издадени от главните архитекти на общини разрешения за строеж, в т.ч. и заповеди за допълването им по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ не се разпределят в същия ден на съответния инспектор за работа, като е препоръчано на началника на РДНСК Софийска област да спазва утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-02 за извършване на служебна проверка по реда на чл. 156 от ЗУТ на законосъобразността на издадените разрешения за строеж, като следи за входирането на получените на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомления от главните архитекти на общини в деня на получаването им.

Установени са непълноти и пропуски при извършване на служебните проверки по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ, като не се попълва изработения от Централно управление на ДНСК констативен протокол – образец, за което е дадена препоръка задължително при проверките да се отбелязва - спазени ли са изискванията на чл.145, ал. 3 от ЗУТ, чл.144, ал. 1, т.3 от ЗУТ, чл.142, ал. 9 от ЗУТ, чл.142, ал. 10 от ЗУТ, всеки протокол да съдържа заключение за установени/неустановени нарушения, както и да се осъществява системен контрол от началника. Служебните проверки да са извършват в общинските администрации, съгласно утвърдената от началника на ДНСК работна процедура РП-7.5-1-02.

- Дейност по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове. Дейност по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ):

Установено е, че в регистъра за осъществените процесуални представителства не се отразява своевременно движението на съдебните дела, както и произнасянето на съда със съответния акт, не се отбелязват номерата на административните актове и наказателните постановления, във връзка с които са образувани съответните дела, за което е дадена препоръка за стриктно водене на регистъра.

- По дейността на РДНСК Софийска област по издаване на заповеди по реда на чл. 178, ал. 5 и чл. 224, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и по дейността по реда на чл.225 ал.4 ЗУТ и по спазване на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, по отношение на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи не са установени пропуски.

- Дейност по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите:

Установено е, че при съставяне на някои протоколи образец 16, изписаните декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали не съдържат номер и/или дата, някои от формулярите по Тарифа 14 на МРРБ не се заверяват за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК – „за съответствие“ на платената такса, съгласно утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04, както и че има издадени разрешения за ползване с бланка не по утвърдения от началника на ДНСК образец в работна процедура 7.5-1-04. Не се спазва по някои преписки десетдневният срок (петдневния срок съгласно чл. 16, ал. 1 и петдневния срок съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г.) от съставяне на протокол образец 16 до издаване на РП съгласно утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04. Не се извършват проверки на място, съответно не се съставят констативни протоколи, относно съответствието на строежа с описанието му в окончателния доклад за степента на завършеност и възможността за самостоятелно ползване по предназначение.

Дадени са препоръки стриктно да се спазва Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на Министъра на РРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04, регламентираща реда за назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване от РДНСК.

При прегледа на издадените разрешения за ползване за проверявания период, е установено, че временно изпълняващ длъжността по вътрешно съвместителство началник на РДНСК, като началник на РДНСК е председателствал ДПК като такъв със свои заповеди за назначаване на комисия, съставял е протоколи образец 16 и е издавал разрешения за ползване, което е в противоречие с действащата нормативна уредба по въвеждане в експлоатация на строежите, във връзка с което от работната група е изискано становище от дирекция „Правна“ при ДНСК, тъй като извършените действия не са констатирани при извършвани от отдел ВРК предходни проверки на дейността на други РДНСК и с оглед законосъобразността на: издадените заповеди за назначаване на ДПК и издадените разрешения за ползване, както и за преценка на необходимостта от предприемане на последващи законосъобразни действия по случаите.

Предвид гореизложеното, описаните по-горе неизпълнения на служебните задължения и забавата на изпълнението на същите, е изискано от началника на РДНСК-Софийска област да представи в ДНСК доклад с писмени обяснения за допуснатите нарушения и за предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки в доклада на работната група.

1.2.            РДНСК Пазарджик.

- Дейност по спазване на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им, е установено следното:

Помещенията ползвани за архив са с почти изчерпан капацитет. Работната група препоръчва да се извърши междинна експертиза (годишна инвентаризация) на ценността на документите в РДНСК Пазарджик, като бъдат заделени неценните документи с изтекли срокове на съхраняване и документите за постоянно запазване. Неподлежащите на запазване документи с изтекли срокове да бъдат описани в акт за унищожаване по образец, съгласно приложение № 7 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документи в учрежденските архиви на държавните и общински институции след изтичане на определените срокове за унищожаване.

Във връзка с организацията на работата, съгласно чл. 21 от влезлия в сила нов Устройствен правилник на ДНСК, е препоръчано на началника на РДНСК да определени със заповед служители за отговорници за водене на регистрите.

- Дейност на РДНСК за обработване и изпълнение в срок на образуваните административни преписки по получени и заведени жалби, сигнали и др., както и на дадените от ДНСК разпореждания, са установени несистемни нарушения. Не се осъществява стриктен контрол на действията на общинска администрация – Пазарджик, както и, че не са предприети своевременно последващи законосъобразни действия по няколко административни преписки. Дадени са препоръки да се осъществява стриктен контрол върху действията на общинските администрации (по-конкретно община Пазарджик) по отношение на дадените с писмата разпореждания и срокове за отговор, както и свързаните с това правомощия и задължения, предоставени им със ЗУТ. При установени административни нарушения, следва да се образуват административнонаказателни производства на длъжностни лица от общинските администрации.

- Административнонаказателна дейност на РДНСК Пазарджик:

При проверката е установено, че на издадените и влезли в сила наказателни (НП) липсва отбелязване (с резолюция) на коя дата същото е „влязло в сила“, както и, че съставените срещу юридически лица АУАН не се изпращат в ЦУ на ДНСК в двуседмичен срок от подписването им съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 3 от ЗАНН и т. 4.1.5. от РП 7.5-1-12, съответно са дадени са препоръки за спазване. Препоръчано е да се увеличи административнонаказателната дейност на РДНСК.

- Дейност на РДНСК за извършване на служебна проверка на издадени разрешения за строеж/заповеди за допълване, съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

При проверката е установено, че при извършване на служебната проверка по реда на чл. 156, ал. 2 от ЗУТ в някои от констативните протоколи не се отбелязва – спазени ли са изискванията на чл.144, ал. 1, т.3 и на чл.139, ал. 3 от ЗУТ, съответства ли съгласувания и одобрен инвестиционен проект с предвижданията на действащия ПУП и издадената виза съответства ли на действащия ПУП. Дадена е препоръка да се извършва служебна проверка по реда на чл. 156, ал. 2 от ЗУТ по всички уведомления от главните архитекти на общини за издадени разрешения за строеж по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ, заповеди за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ и разрешения за строеж по чл. 150 от ЗУТ.

Дадена е препоръка на началника на РДНСК Пазарджик да спазва утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-02, като следи за своевременно завеждане на получените на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомления от главните архитекти в деня на получаването им и в същия ден да ги разпределя с резолюция на съответния инспектор за работа.

- По дейността на РДНСК по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове. Дейност по ЗДОИ и по дейност по издаване на заповеди по реда на чл. 178, ал. 5 и чл. 224, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ не са констатирани пропуски.

- Дейност на РДНСК по реда на чл. 225 ал. 4 от ЗУТ и по спазване на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, по отношение на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, е установено, че документите по административните преписки по премахване не са подредени хронологично. При проверката не бяха предоставени всички искани преписки със заповеди за премахване. По преписките, по които има влезли в сила и все още неизпълнени заповеди за премахване на незаконни строежи, не са предприети последващи действия, както и ефективни действия в по-кратки срокове. Дадена е препоръка да се упражнява системен контрол по преписките, по които са образувани административни производства за премахване, като същевременно предприемат своевременни действия за ликвидиране на последиците от реализираното незаконно строителство.

- Дейност на РДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите:

Установено е, че при съставяне на някои протоколи образец 16, изписаните декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали не съдържат номер и/или дата, някои от формулярите по Тарифа 14 на МРРБ не се заверяват за извършена проверка на постъпилата сума по банковата сметка на ДНСК – „за съответствие“ на платената такса, съгласно утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04, както и че има издадени разрешения за ползване с бланка не по утвърдения от началника на ДНСК образец в работна процедура 7.5-1-04. Не се спазва по някои преписки срока от 14 работни дни от постъпване на искането съгласно реда на чл. 6 ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г., при издадени заповеди за назначаване на ДПК.

Дадени са препоръки стриктно да се спазва Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. на Министъра на РРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04, регламентираща реда за назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване от РДНСК.

1.3.            РДНСК Видин.

- Дейност на РДНСК Видин по спазване на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им, е установено следното:

Помещенията ползвани за архив са с почти изчерпан капацитет. Необходимо е да се извърши междинна експертиза (годишна инвентаризация) на ценността на документите в РДНСК, като бъдат заделени неценните документи с изтекли срокове на съхраняване и документите за постоянно запазване. Неподлежащите на запазване документи с изтекли срокове да бъдат описани в акт за унищожаване по образец, съгласно приложение № 7 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документи в учрежденските архиви на държавните и общински институции след изтичане на определените срокове за унищожаване.

- Дейност на РДНСК за обработване и изпълнение в срок на образуваните административни преписки по получени и заведени жалби, сигнали и др., както и на дадените от ДНСК разпореждания, е установено, че се упражнява контрол върху действията на общинските администрации по отношение на дадените с писмата на ДНСК разпореждания, но същият следва да е по-ефективен по отношение на предприемането на своевременни последващи законосъобразни действия от страна на общината за съставни актове по ЗАНН, наказателни постановления и принудително изпълнение на издадените заповеди за премахване на констатираните незаконни строежи. Дадена е препоръка да се осъществява стриктен контрол върху действията на общинска администрация Видин и Чупрене по отношение на дадените с писмата разпореждания и срокове за отговор, както и свързаните с това правомощия и задължения, предоставени им със ЗУТ. При установени административни нарушения, следва да се образуват административнонаказателни производства на длъжностни лица от общинските администрации.

- Административнонаказателна дейност на РДНСК Видин:

При проверката е установено, че за проверявания период няма образувани административнонаказателни производства срещу физически и юридически лица, съгласно водения електронен регистър на административнонаказателните производства, както и няма издадени наказателни постановления. Дадена е препоръка на началника на РДНСК Видин да обърне сериозно внимание върху подобряване на тази дейност.

- По дейността на РДНСК за извършване на служебна проверка на издадени разрешения за строеж/заповеди за допълване, съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

При проверката на представените констативни протоколи от извършените служебни проверки по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ на разрешенията за строеж от I-ва до VІ-та категория, са установени пропуски, като в някои протоколи не се отбелязват – данни за влизане в сила на административния акт за одобряване на ПУП, спазени ли са изискванията на чл.144, ал. 1, т.3, чл.139, ал. 3 от ЗУТ и на чл.142, ал. 5, т. 4 от ЗУТ, условията, свързани с изпълнението на строежа, които са вписани в издаденото разрешение за строеж. Установено е, че е издадено разрешение за строеж с приложен към уведомлението на главния архитект протокол от ОЕСУТ, в който липсват подписите на председателя и членовете на заседанието. Дадена е препоръка на началника на РДНСК Видин да спазва утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-02, като следи за своевременно завеждане на получените на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомления от главните архитекти, като към изпратените разрешения за строеж и заповеди за допълването им по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ да са приложени копия от текстовата и графична част на действащия подобрен устройствен план (ПУП), и копие от визата за проектиране, когато такова се изисква, съгласно ЗУТ и заповед № РД-13-101/20.02.2020г. на началника на ДНСК, допълнена със заповед № РД-13-126/23.04.2020г.

Препоръчано е на началника на РДНСК Видин да обърне внимание на главните архитекти на общините Видин, Белоградчик, Бойница, Ружинци, Кула, Димово, Чупрене и Грамада да спазват нормативната уредба при издаване на разрешения за строеж.

- По дейността на РДНСК Видин по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове, дейност по ЗДОИ, по издаване на заповеди по реда на чл. 178, ал. 5 и чл. 224, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, и по дейност по реда на чл. 225 ал. 4 ЗУТ и спазване на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, по отношение на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, не са установени пропуски.

- Дейност на РДНСК Видин по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите:

Установено е, че в някои от съставените протоколи образец 16 не се съдържа информация за номер и/или дата на изписаните декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали, втора страница на четири издадени заповеди за назначаване на ДПК съдържа старото лого на ДНСК, едно разрешение за ползване е издадено на стара бланка. Дадени са препоръки на началника на РДНСК Видин стриктно да се спазва Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на Министъра на РРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04, регламентираща реда за назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване от РДНСК.

1.4.      РДНСК Плевен.

- Дейност на РДНСК Плевен по спазване на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им няма установени пропуски.

- Дейност на РДНСК Плевен по изпълнение в срок на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК, разпореждания:

При проверката е установено, че по някои преписки не се осъществява последващ контрол относно предприетите действия от общинската администрация, не се поставя срок за отговор, не се уведомяват жалбоподателите и заинтересуваните страни за резултатите извършените проверки и предприетите действия. Не се осъществява контрол върху действията на общинските администрации по отношение на дадените с писмата разпореждания и срокове за отговор, както и свързаните с това правомощия и задължения, предоставени им със ЗУТ по една преписка, както и, че не е упражнен контрол по дадените от ДНСК разпореждания по някои преписки и няма предприети последващи законосъобразни действия по три преписки.

Препоръчано е на началника на РДНСК да се осъществява стриктен контрол върху действията на общинските администрации по отношение на дадените с писмата разпореждания и срокове за отговор, както и свързаните с това правомощия и задължения, предоставени им със ЗУТ. При установени административни нарушения, да се образуват административнонаказателни производства на длъжностни лица от общинските администрации. Началникът на РДНСК Плевен да упражнява системен контрол по отношение на дадените от ДНСК разпореждания. Да се предприемат своевременно действия по подадените жалби и преписките да се приключват с резолюция.

- Административнонаказателна дейност на РДНСК Плевен:

При проверката е установено, че на издадените и влезли в сила НП липсва отбелязване (с резолюция) на коя дата същото е „влязло в сила“, както и че по някои липсва покана за образуване на административнонаказателно производство. Предвид малкия брой образувани административнонаказателни производства е дадена препоръка на началника на РДНСК Плевен да обърне сериозно внимание върху тази дейност, с оглед подобряване на административнонаказателната дейност на РДНСК.

- Дейност на РДНСК Плевен по извършване на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

Установени са непълноти и пропуски при извършване на служебните проверки по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ, като не винаги се попълва изработения от Централно управление на ДНСК констативен протокол – образец, за което е дадена препоръка задължително при проверките да се отбелязва: основанието за издаване на разрешението за строеж; спазени ли са изискванията на чл. 148, ал. 4 и ал. 5, чл.139, ал. 3, чл.144, ал. 1, т.3 от ЗУТ; издадения ПУП, както и данни за влизане в сила на административния акт за одобряване на ПУП; дали издадената виза съответства на действащия ПУП и с визата променят ли се/или не се променят устройствените показатели на имота; спазени ли са изискванията на чл.145, ал. 3, чл.142, ал. 9, чл.142, ал. 10 от ЗУТ; съгласувателните писма с контролните органи; в РС съдържат ли се реквизитите като индивидуален административен акт съгласно изискванията на АПК; условията, свързани с изпълнението на строежа, които са вписани в издаденото разрешение за строеж; квитанция за платена такса; не във всички констативни протоколи се съдържа заключение за установени/неустановени нарушения.

Препоръчано е на началника на РДНСК Плевен да обърне сериозно внимание на главните архитекти на общините Искър, Никопол, Белене, Кнежа и Гулянци Пордим, Гулянци, Никопол, Долна Митрополия, Долни Дъбник и Кнежа да спазват нормативната уредба при издаване на разрешения за строеж.

- По дейността на РДНСК Плевен по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове, дейност по ЗДОИ, по издаване на заповеди по реда на чл. 178, ал. 5 и чл. 224, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, не са установени пропуски.

- Дейност по реда на чл. 225 ал. 4 от ЗУТ и спазване на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, по отношение на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи:

Установено е, че не са предприети действия за надлежно връчване на заинтересованите лица на 18 заповеди на началника на ДНСК за отмяна на незаконосъобразно издадени заповеди на началника на РО НСК Плевен при РДНСК СЗР, с които са прекратени производствата във връзка с извършени незаконни строежи и е дадена препоръка на началника на РДНСК Плевен в най-кратък срок да предприеме действия за надлежното им връчване, за което да уведоми своевременно ДНСК за предприетите по преписката действия.

- Дейност на РДНСК Плевен по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите:

Установено е, че три заповеди за назначаване на ДПК са издадени след срока от 14 работни дни от постъпване на искането съгласно чл. 6 ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г., няколко заповеди за назначаване на ДПК са издадени след определения срок, не са съгласувани с юрист няколко разрешения за ползване, което е в несъответствие с утвърдената работна процедура 7.5-1-04 на ДНСК. Дадена е препоръка за стриктно спазване на Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на Министъра на РРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04, регламентираща реда за назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване от РДНСК. Всички разрешения за ползване да се съгласуват от юрист. Началникът на РДНСК следва да поставя резолюция на исканията за назначаване на ДПК с дата, съгласно утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04.

1.5.      РДНСК Монтана.

- По дейността на РДНСК Монтана по спазване на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им не са установени пропуски, е установено, че стриктно се спазва работната процедура РП 4.2-2-01, утвърдена от началника на ДНСК.

- Дейност на РДНСК за обработване и изпълнение в срок на образуваните административни преписки по получени и заведени жалби, сигнали и др., както и на дадените от ДНСК разпореждания:

Установено е, че не са предприети своевременно последващи законосъобразни действия по две административни преписки, като не е осъществен контрол относно предприетите действия от общински администрации – Монтана и Берковица. Дадена е препоръка да се осъществява стриктен контрол върху действията на общинските администрации по отношение на дадените с писмата разпореждания и срокове за отговор, както и свързаните с това правомощия и задължения, предоставени им със ЗУТ. При установени административни нарушения, да се образуват административнонаказателни производства на длъжностни лица от общинските администрации.

- По административнонаказателната дейност на РДНСК Монтана не са установени пропуски.

- Дейност на РДНСК по извършване на служебна проверка на издадени разрешения за строеж/заповеди за допълване, съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

Установено е, че част от получените уведомления за издадени разрешения за строеж не са разпределени от началника на РДНСК в деня на получаването им, съгласно утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-02, както и че в някои констативни протоколи липсва отбелязване за наличие на съгласуваност на всички части на проекта от лицата по чл. 139, ал. 3 от ЗУТ. Препоръчано е на началника на РДНСК Монтана да спазва утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-02, като следи за своевременно завеждане на получените на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ уведомления от главните архитекти в деня на получаването им и в същия ден да ги разпределя с резолюция на съответния инспектор за работа, както и да осъществява системен контрол. При извършване на служебната проверка по реда на чл. 156, ал. 2 от ЗУТ задължително в констативния протокол трябва да се отбелязва наличие на съгласуваност на всички части на проекта от лицата по чл. 139, ал. 3 от ЗУТ.

- По дейността на РДНСК Монтана по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове, дейност по ЗДОИ, по издаване на заповеди по реда на чл. 178, ал. 5 и чл. 224, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, и дейността по реда на чл. 225 ал. 4 ЗУТ и спазване на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, по отношение на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, не са установени пропуски.

- Дейност на РДНСК Монтана по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите:

Установено е, че в част от съставените протоколи образец 16 не се съдържа информация за номер и/или дата на изписаните декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали. Дадена е препоръка стриктно да се спазва Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на Министъра на РРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04, регламентираща реда за назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване от РДНСК.

1.6.      РДНСК Добрич.

- Дейност на РДНСК по спазване на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им:

При проверката е установено, че всички получени в РДНСК Добрич документи на хартиен носител, не съдържат резолюция от началника на структурата, с данни за изпълнителя, който ще обработва документа/преписката, като изпълнителя се отразява само в деловодната електронна система. Във връзка с организацията на работата, от началника на РДНСК няма издадени заповеди, с които да са определени служители за отговорници за водене на регистрите предвид влезлия в сила нов Устройствен правилник на ДНСК.

- Дейност на РДНСК за обработване и изпълнение в срок на образуваните административни преписки по получени и заведени жалби, сигнали и др., както и на дадените от ДНСК разпореждания:

Установено е, че по някои преписки, при констатирани административни нарушения не са предприети последващи действия по реда на ЗАНН, както и съответните законови действия, при строежи от І-ва до ІІІ-та категории. По една от преписките, постъпилата чрез ДНСК жалба не е регистрирана съгласно т.6.2. от работна процедура 4.2-2-01 - Правилник за документооборота на ДНСК. По няколко преписки не е уведомена ДНСК за предприетите действия, жалбоподателите и заинтересуваните страни не са уведомени в срок или са уведомени със закъснение, както и по една преписка не е упражнен контрол на дадените от ДНСК разпореждания. За горепосочените пропуски са дадени препоръки за спазване на законовите изисквания и утвърдените работни процедури на ДНСК.

- Административнонаказателна дейност на РДНСК:

Установено е, че за проверявания период, от началника на РДНСК Добрич са образувани само 6 броя административнонаказателни производства с издадени наказателни постановления, предвид което е дадена препоръка на началника на РДНСК Добрич да обърне сериозно внимание върху тази дейност, с оглед подобряване на административнонаказателната дейност на РДНСК.

- Дейност на РДНСК за извършване на служебна проверка на издадени разрешения за строеж/заповеди за допълване, съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

Установено е, че всички получени уведомления за издадени разрешения за строеж не се резолират на хартиен носител от началника на РДНСК, съгласно работна процедура 7.5-1-02, утвърдена от началника на ДНСК. Констатирани са пропуски в дейността на РДНСК Добрич по извършване на служебните проверки по реда на чл. 156, ал. 2 от ЗУТ, при които в някои протоколи не се отбелязват: спазени ли са изискванията на чл.139, ал. 3, чл.142, ал. 10, чл.144, ал. 1, т.3 от ЗУТ, чл.145, ал. 3, чл. 148, ал. 4 и ал. 5, чл.142, ал. 9,  от ЗУТ. Не всички протоколи се попълват подробно и не се правят заключения за установени/неустановени нарушения. В някои констативни протоколи не се вписва издадения ПУП, както и данни за влизане в сила на административния акт за одобряване на ПУП, издадената виза съответства ли на действащия ПУП, както и с визата променят ли се/или не се променят устройствените показатели на имота. Установено е, че две уведомления за издаденото разрешение за строеж не са изпратени в срок до РДНСК Добрич съгласно чл. 149, ал. 5 от ЗУТ и от РДНСК не са предприети действия. За посочените нарушения са дадени препоръки за спазване на законовите изисквания и утвърдените работни процедури на ДНСК.

- Дейност на РДНСК по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове. Дейност по ЗДОИ:

Установено е, че в РДНСК Добрич не се води регистър на образуваните изпълнителни дела за събиране на вземанията, относно извършени от ДНСК разходи по принудително премахване на незаконни строежи. Дадена е препоръка, юрисконсултът на РДНСК Добрич да спазва т.4.2.7. на Работна процедура 7.5-1-14, утвърдена от началника на ДНСК.

- По дейността на РДНСК по издаване на заповеди по реда на чл. 178, ал. 5 и чл. 224, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, и дейността по реда на чл. 225 ал. 4 ЗУТ и спазване на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, по отношение на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, не са установени пропуски.

- Дейност на РДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите:

Установени са непълноти и пропуски в дейността. На всички искания за ДПК няма поставена резолюция от началника на РДНСК, което е в несъответствие с работна процедура 7.5-1-04, регламентираща реда за назначаване на ДПК и издаване на разрешение за ползване и работна процедура 7.2-2-01 – правилник за документооборота на ДНСК, предвид което е изискано устно обяснение. Дадено е обяснение, че исканията се  разпределят в деловодната програма на съответния инспектор за работа в срок, като своевременно бяха поставени резолюции и на хартиения носител. В 30 броя разрешения за ползване е използвано старото лого на ДНСК, с което не е спазена утвърдената от началника на ДНСК нова бланка на разрешение за ползване съгласно образеца в работна процедура 7.5-1-04. Някои заповеди за назначаване на ДПК не са съгласувани от юрист, което е в несъответствие с работни процедури 7.5-1-04 и 4.2-2-01. 11 броя заповеди за назначаване на ДПК са издадени след срока по чл. 6 ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. – 14 работни дни от постъпване на искането, в обявеното извънредно положение в страната. При прегледа е установено, че в една заповед за продължаване на работата на ДПК, на втора страница са допуснати технически грешки, като няма издадена заповед за поправка. Не се извършват проверки на място относно съответствието на строежа с описанието му в окончателния доклад за степента на завършеност и възможността за самостоятелно ползване по предназначение, съответно няма съставени констативни протоколи и снимков материал. В някои от съставените протоколи образец 16 не се съдържа информация за номер и/или дата на изписаните декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали.

Дадени са препоръки на началника на РДНСК Добрич стриктно да се спазва Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на Министъра на РРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04, регламентираща реда за назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване от РДНСК.

1.7.      РДНСК Силистра.

- По дейността на РДНСК по спазване на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им е установено, че стриктно се спазва работната процедура РП 4.2-2-01, утвърдена от началника на ДНСК.

- Дейност на РДНСК Силистра по изпълнение в срок на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК, разпореждания:

Установено е, че служителите на РДНСК Силистра предприемат действия в кратки срокове при произнасяне по получени и заведени жалби, сигнали и др. Осъществява се стриктен контрол върху действията на общинските администрации по отношение на дадените с писмата разпореждания и срокове за отговор, както и свързаните с това правомощия и задължения, предоставени им със ЗУТ, като само в една от административните не са уведомени жалбоподателите и заинтересуваните страни в срок за резултатите извършените проверки и предприетите действия.

- По административнонаказателна дейност на РДНСК Силистра не са установени пропуски.

- По дейността на РДНСК Силистра по извършване на служебни проверки на издадените разрешения за строеж съгласно чл. 156, ал.2 от ЗУТ не са установи пропуски при проверката на представените констативни протоколи от извършените служебни проверки по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ. Попълва се подробно утвърдения от ЦУ на ДНСК констативен протокол по образец и поставят необходимите заключения. Дадена е препоръка на началника на РДНСК Силистра да уведоми главните архитекти на общините Главиница, Кайнарджа и Ситово да актуализират бланките на издадените разрешения за строеж относно реда на обжалването им.

- По дейността на РДНСК Силистра по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове. Дейност по ЗДОИ, по дейността по издаване на заповеди по реда на чл.178, ал. 5 и чл. 224, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, както и по дейността по реда на чл. 225 ал. 4 ЗУТ и по спазване на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, по отношение на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, не се установиха пропуски.

- Дейност по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите:

При проверката не са констатирани съществени пропуски. При преглед на досиета за издаване на разрешения за ползване за проверявания период, е установено, че същите са подредени, с приложени към тях документи за съхранение по списъка от утвърдената номенклатура на делата със срокове за запазването им, като нямат описи. Констатирано е, че в част от съставените протоколи образец 16 не се съдържа информация за номер и/или дата на изписаните декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали. Спазена е утвърдената от началника на ДНСК нова бланка на разрешение за ползване съгласно образеца в работна процедура 7.5-1-04, като изключение прави едно разрешение за ползване, което е със старото лого на ДНСК.

1.8.      РДНСК Ямбол.

- По дейността на РДНСК по спазване на Правилника за документооборота и Номенклатурата на делата и сроковете за запазването им е установено, че стриктно се спазва работната процедура РП 4.2-2-01, утвърдена от началника на ДНСК.

Помещенията ползвани за архив са с изчерпан капацитет. Необходимо е да се извърши междинна експертиза (годишна инвентаризация) на ценността на документите в РДНСК, като бъдат заделени неценните документи с изтекли срокове на съхраняване и документите за постоянно запазване. Неподлежащите на запазване документи с изтекли срокове да бъдат описани в акт за унищожаване по образец, съгласно приложение № 7 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документи в учрежденските архиви на държавните и общински институции след изтичане на определените срокове за унищожаване.

- Дейност на РДНСК Ямбол по изпълнение в срок на образуваните административни преписки и на дадените от ДНСК, разпореждания:

Установено е, че служителите на РДНСК Ямбол предприемат действия в кратки срокове при произнасяне по получени и заведени жалби, сигнали и др., като не е осъществен последващ контрол относно предприетите действия от общинската администрация по две от проверените преписки.

- Административнонаказателна дейност на РДНСК:

Установени са несъществени пропуски, като са дадени препоръки, юрисконсултът на регионалната дирекция да съгласува всички административни актове, актове по ЗАНН и наказателни постановления, а при осъществените процесуални представителства следва същия да отбелязва своевременно в таблицата за осъществените дела, респ. да проверява своевременно делата за решения, като по тези по които има отменен административен акт или наказателно постановление да изготвя становище за последващо обжалване пред горната инстанция.

- Дейност на РДНСК за извършване на служебна проверка на издадени разрешения за строеж/заповеди за допълване, съгласно чл. 156, ал. 2 от ЗУТ:

Не са установени пропуски при проверката на представените констативни протоколи от извършените служебни проверки по чл. 156, ал. 2 от ЗУТ. Получените в РДНСК уведомления на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ за издадени разрешения за строеж/заповеди за допълване от главните архитекти се разпределят от началника в деня на получаването им, съгласно реда на утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-02. Уведомленията за издадени разрешения за строеж се изпращат в РДНСК в срок. Служителите на РДНСК Ямбол извършват служебните проверки в срок, като попълват подробно констативните протоколи.

Препоръчано е началникът на РДНСК Ямбол да уведоми главните архитекти на общините Елхово и Болярово да актуализират бланките на издадените разрешения за строеж относно реда на обжалването им и всички протоколи да съдържат направени заключения за установени/неустановени нарушения.

- Дейност на РДНСК по водените регистри на делата, техният ход и предприетите действия в изпълнение на постановените съдебни актове. Дейност по ЗДОИ:

Установени са несъществени пропуски, като са дадени препоръки на юрисконсултът, при осъществени процесуални представителства да отбелязва своевременно в таблицата за осъществените дела, респ. да се проверяват своевременно делата за решения, като по тези по които има отменен административен акт или наказателно постановление да изготвя становище за последващо обжалване пред горната инстанция.

- По дейността на РДНСК по издаване на заповеди по реда на чл. 178, ал. 5 и чл. 224, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и тази по реда на чл. 225 ал. 4 от ЗУТ и по спазване на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, по отношение на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи не са установени пропуски.

- Дейност на РДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите, в т.ч. спазване на нормативно определените срокове по назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване на строежите:

Установено е, че в част от съставените протоколи образец 16 не се съдържа информация за номер и/или дата на изписаните декларации за съответствие, експлоатационни характеристики на вложените материали, е едно разрешение за ползване е допусната техническа грешка, в друго разрешение за ползване е допусната техническа грешка, като не е изписан индекс Я в номера. Препоръчано е на началника на РДНСК стриктно да се спазва Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на Министъра на РРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и утвърдената от началника на ДНСК работна процедура 7.5-1-04, регламентираща реда за назначаване на ДПК и издаване на разрешения за ползване от РДНСК. Дадени са препоръки на началника на РДНСК Ямбол за предприемане на необходимите действия, с цел подобряване на бъдещата дейност на регионалната дирекция.

Във връзка с установените непълноти, пропуски и несистемни нарушения по изпълнение разпоредбите на ЗУТ, в съответствие с предоставените правомощия от началника на ДНСК, утвърдените работни процедури и номенклатурата на делата и сроковете за запазването им, от всички проверени регионални дирекции са изискани доклади с писмени обяснения за допуснатите пропуски и за предприетите мерки в изпълнение на дадените препоръки, с цел подобряване на бъдещата дейност на дирекциите и ДНСК като цяло.

 

VI. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

1. Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадени удостоверения.

През 2020г. са проведени 593 бр. процедури по издаване и по отразяване на промени на обстоятелствата по издадени удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, като са издадени 182 бр. удостоверения и са проведени 411 бр. процедури по отразяване на промени в обстоятелствата по издадени удостоверения, при което са реализирани приходи от такси в размер на 105 900 лв.

На основание чл.167, ал.7 от ЗУТ, със заповеди на началника на ДНСК, е прекратено действието на 3 бр. удостоверения преди изтичане на срока, за който са издадени, на следните юридически лица – консултанти:

- „УОРЛИПАРСЪНС НЮКЛИЪР СЪРВИСИС“ ЕАД, гр. София – със заповед № РД-27-159/06.07.2020г. на началника на ДНСК;

- „ВАРНА ВИЖЪН“ ЕООД – гр. Варна – със заповед № РД-27-206/09.11.2020г. на началника на ДНСК;

- „ГАРАНТ – ВВ“ ООД, гр. Шумен – със заповед № РД-27-85/08.04.2020г. на началника на ДНСК, която е в процес на висящо съдебно производство.

 

2. Издаване на разрешения за ползване за въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория.

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 3 897 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване. Налице са 48 отказа за назначаване на ДПК и за издаване на разрешение за ползване.

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 4 019 953 лв.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение, в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми – Регионално развитие, Транспорт, Околна среда и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти.

По-значимите строежи от първа до трета категория, въведени в експлоатация през 2020 година са:

- Път III – 5004 Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, област Габрово;

- Етап 1: участък от км 42+263.20 до км 59+071.66 от строеж: Рехабилитация (основен ремонт) на път ІІ-62 Дупница – Самоков от км 42+263.20 до км 59+071.66 и от км 62+920.62≡62+921.62 до км 78+633.13, община Дупница и община Сапарева баня, област Кюстендил;

- Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, участък Обход на Ахелой от км 207+500 до км 212+233.06;

- Рехабилитация на път III-112 Дъбова Махала – Монтана от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74;

- Лот 25 Път III-109 /I-1/-гр. Мелник от км 0+528 до км 12+815 (рехабилитация);

- Автомагистрала Струма ЛОТ 3.1 участък Благоевград – Крупник, Участък от км 359+068 до км 360+950, община Благоевград, област Благоевград;

- Разширение на Метро София, III-та метролиния – бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов ЦГЧ – ж.к. Овча купел на територията на район Красно село, район Триадица, район Средец, район Оборище, район Подуяне – СО;

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Етап: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово, землищата на с. Скутаре, с. Рогош, с. Трилистник и с. Маноле, община Марица, област Пловдив;

- Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Подуяне – пътническа;

- Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово – Змейово, от км 226+379 (НС № 2 гара Тулово) до км 238+700 (НС № 1 гара Змейово), по 4-та главна жп линия Русе – Подкова;

- Разширение на газопреносната инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница;

- Газификация на гр. Благоевград гр. Враца, гр. Монтана, гр. Радомир;

- Газопроводно отклонение Правец;

- Интегриран проект за подобряване водния цикъл на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич;

- Пречиствателна станция за отпадъчни води, землище на гр. Айтос и в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас;

- Ремонт на микроязовир „Букова поляна“ в землището на с. Букова поляна, община Мадан, област Смолян;

- Ремонт на язовир „Ташлъдере“ в землището на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново;

- Ремонт и възстановяване на изправното и експлоатационно състояние на язовир „Келанджика“ в землището на с. Димитровче, община Свиленград, област Хасково;

- Основен ремонт на язовир „Ценович 2“ в землището на с. Ценович, община Силистра, област Силистра;

- Възстановяване техническата годност на язовир „Рогозен-1“, община Хайредин, област Враца;

- Реконструкция на съществуваща земно-насипна язовирна стена и възстановяване на чашата на язовира, с. Осеново, община Аксаково, област Варна;

- Язовир „Тотлебенов вал“ – неотложни ремонтно-възстановителни работи на преливника, отводящия канал и подпорната стена на язовир „Тотлебенов вал“ под преливник на язовир „Кайлъка“ и дъното, местност „Кайлъка“, гр. Плевен, община Плевен;

- Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, район Аспарухово – община Варна;

- Реконструкция на централна пешеходна зона на град Враца;

- Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ на гр. София – Зона 2;

- Канализация и водоснабдяване на кв. Бенковски, р-н Сердика-СО, гр. София;

- Многофункционална спортна зала, гр. Сандански;

- Стадион „Арена Арда“ – гр. Кърджали осветление на футболен терен и лекоатлетическа писта, гр. Кърджали, община Кърджали

- Многофункционален спортен комплекс, ж.к. Владислав Варненчик, гр. Варна;

- Специализирана очна болница за активно лечение, гр. Враца;

- Реконструкция и основен ремонт на централна сграда към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД“, гр. София;

- Магазин „Практикер“, гр. Пазарджик;

- Магазин „Практикер“, гр. Добрич;

- Супермаркет „ЛИДЛ“, гр. София, м. Горубляне, район Младост – СО;

- Хипермаркет „Кауфланд Варна – Одесос“, гр. Варна, община Варна, област Варна;

- Строителен хипермаркет, гр. Разград;

- Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти, гр. Раковски;

- Търговски център „Ретейл парк-Ямбол“, гр. Ямбол;

- Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, Пристанище Бургас, гр. Бургас;

- Реконструкция и модернизация на Център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения – учебно тренировъчен комплекс, гр. София;

- Фотоволтаична централа „Казанлък-Ясеново-Голямо Дряново“, община Казанлък;

- Център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни вещества и други, гр. Монтана;

- Производствена база за съхранение, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио, с. Разделна, община Белослав, област Варна;

- Дестилерия за производство и преработка на етерично – маслени и медицински култури, с. Желю Войвода, община Сливен;

- Производствено предприятие за производство на кабели за пренос на данни и други електронни компоненти“, гр. Враца;

- Предприятие за производство на части за автомобилната индустрия, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив;

- Предприятие за производство на машинни елементи, възли и агрегати, гр. Пловдив;

- Оптична кабелна линия на територията на община Плевен и община Долна Митрополия, област Плевен.

 

3. Издаване на индивидуални административни актове.

През 2020г. във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 340 бр. индивидуални административни акта в т.ч.:

- 142 бр. заповеди по чл.156, ал.1 от ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

34 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

- 39 бр. заповеди по чл.178, ал.5 от ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация, не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация;

- 9 бр. заповеди по чл. 222 от ЗУТ;

- 68 бр. заповеди по чл.225 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях, за спиране или възобновяване на образуваното административно производство;

- 48 бр. откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

По образувани съдебни дела срещу административни актове на ДНСК е осъществена дейност по процесуално представителство в 1 190 бр. съдебни производства.

 

4. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения.

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му през 2020г. са съставени общо 753 бр. акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

5. Провеждане на административнонаказателни производства.

Издадени са 645 бр. наказателни постановления за налагане на глоби на физически лица и имуществени санкции на юридически лица на обща стойност 985 302 лв. и 68 бр. резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

VII. РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.

Реализираните приходи за 2020г. от ДНСК за държавния бюджет от такси за въвеждане в експлоатация на строежи; от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи и от такси за предоставяне на достъп до обществена информация, на обща стойност 4 530 302 лв., от които:

- 4 131 672 лв. – държавни такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване, издадени удостоверения на консултанти и достъп до обществена информация;

- 398 630 лв. – реализирани вземания по влезли в сила наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции и изпълнителни дела.

 

VIII. ПОСТИЖЕНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ.

1. Приключили съдебни производства с особена финансова стойност.

С Решение № 481/06.03.2019г. състав на Административен съд Пловдив отхвърля иска на „Сън Велю България“ ЕООД против ДНСК с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ и цена на иска: 2 375 000,00 евро или левовата равностойност на цената на иска е в размер на 4 645 096,25 лв. и осъжда „Сън Велю България“ ЕООД да заплати на ДНСК сумата в размер на 99 036 лева възнаграждение за адвокат.

Решението е потвърдено от Върховен административен съд с Решение № 4423/14.04.2020г. по адм. дело № 6580/2019г.

Първоначалният иск от „Сън Велю България“ ЕООД срещу ДНСК с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ е във връзка със Заповед № ДК-07-Я-100/29.06.2012г. на Началник на РО НСК Ямбол към РДНСК ЮИР, с която е оттеглено издаденото по-рано Разрешение за ползване № ДК-07-Я-85 от 28.06.2012г. по съдебен ред, като с Решение № 126 от 12.10.2012г. на Административен съд град Ямбол, I състав, постановено по адм. дело № 208/2012г., същата е била прогласена за нищожна. Решението на съда е било обжалвано и оставено в сила с Решение № 1756 от 06.02.2013г., постановено по адм. дело № 14303/2012г., по описа на Върховния административен съд.

2. Електронни регистри.

Създадените електронни регистри на издадените от ДНСК разрешения за ползване, влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилни оператори и на лицата, извършващи дейността консултант, съгласно чл.161, ал.1, т.1 от ЗУТ, се актуализират ежемесечно на 10-то число на интернет страницата на ДНСК.

3. През 2020г. бяха постигнати добри резултати от изпълнението на горепосочените важни направления в работата на ДНСК, което е успех за дирекцията и за обществото. Констатиран е значителен дисциплиниращ ефект при работата на общинските администрации, на надзорните фирми, както и на всички участници в строителния процес.

В подкрепа на горното е и изготвеният анализ на анкетните карти от провежданите анкети, относно взаимодействието на държавните служители с гражданите и относно корупцията в ДНСК.

Анализът е направен съгласно утвърдените правила, като обработката на получените данни от анкетните карти спомага за изследване удовлетвореността на гражданите, за определяне на проблеми по взаимодействието и решения за тяхното отстраняване и подобряване.

Получените данни спомагат за доказване доколко е подходяща и ефикасна системата за управление на качеството и да се оцени възможността за нейното подобряване.

От прегледа на получените анкетни карти е видно, че гражданите лесно намират центъра за обслужване на клиенти на ДНСК, както и компетентен служител, който да отговори на въпросите им.

Във връзка с оказване на необходимото съдействие от страна на служителите на ДНСК за решаване на поставените проблеми и въпроси преобладават отговорите, че служителите са се отнесли внимателно, като своевременно са извършили необходимите действия или разяснения, показвайки необходимите компетентности, знания и умения при обслужването.

Съгласно дадените отговори, изразените впечатления и мнения на физическите и юридическите лица в анкетните карти, в системата на ДНСК няма корупция.

Видно от гореизложеното, при обслужване на гражданите от служителите на ДНСК е проявено необходимото внимание и компетентност, нивото на взаимодействие на гражданите със служителите е много добро и е съгласно утвърдените стандарти, както и че имат доверие на ръководството на ДНСК.

Потвърждение на това е обстоятелството, че от 03.11.2020г. на ДНСК от Европейския ресурсен център на CAI на EIPA е присъден етикет Ефективен потребител на CAF (Обща рамка за оценка), която представлява уникален общ инструмент за управление на самооценката и представянето на организациите от публичния сектор. Създаден от сътрудничеството на мрежата EUPAN, той се счита за европейския инструмент за качество за добро управление и високи постижения в публичния сектор, фокусиран върху цифровизацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите.

Целта на CAF е да инициира непрекъснат процес на усъвършенстване и да създаде условия за ефективни и висококачествени обществени услуги, основани на европейски принципи и ценности на публичното управление.

 

IX. ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

Тече процес по обновяване на всички административни сгради, ползвани от структурите на ДНСК.

Извършен е ремонт на кабинетите в ЦУ на ДНСК, РДНСК София и РДНСК Софийска област, като е закупено ново обзавеждане на стаите и нова техника. Закупени са и нови служебни автомобили, като стремежът е постепенно да се подменят морално и физически остарелите служебни превозни средства.

X. ПРОМЯНА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

С цел повишаване на ефективния контрол на ДНСК върху дейностите, възложени със ЗУТ, служители на дирекцията участват активно при изготвяне на предложения за приемане на нови и за изменение на действащи нормативни актове по устройството на територията и строителството, както следва:

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ (ЗИД на ЗУТ) – изготвени са мотиви, в които е посочено, че необходимостта от изменение и допълнение на Закона се обосновава от резултати от извършени проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор и останалите участници в строителния процес, и установените нарушения, свързани с незаконосъобразни оценки за съответствие на инвестиционните проекти, неправилно съставени актове и протоколи по време на строителството, както и неизпълнение на задълженията по ЗУТ, водещи до аварии в строителството, което е свързано със занижено качество на дейността им. Предложенията са свързани с осъществяването на по-ефективен контрол от страна на органите на ДНСК. ЗИД на ЗУТ е приет на първо четене от Народното събрание, приключило е второ четене в комисията по регионална политика, предстои внасяне на пленарно заседание на Народното събрание.

2. Изготвен е проект на Наредба за изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК и мотиви към него. С проекта се уреждат условията, редът и начинът за доброволно и за принудително премахване на горепосочените преместваеми обекти от органите на ДНСК, както и за вземанията по направените разходи.

3. Изготвени са проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2 от 31 юли 2003г.) и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3 от 31 юли 2003г.), както следва:

3.1. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003г. има за цел прецизирането и актуализирането на разпоредбите отнасящи се за строежи, представляващи промяна на предназначението без извършване на строителни и монтажни работи. За регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на тези строежи е предвидено да отпадне изискването за представяне на окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, с изключение на случаите, когато по желание на възложителя е сключен договор с лице, упражняващо строителен надзор, протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива и акт образец № 14 за приемане на конструкцията.

3.2. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. има за цел да приведе нейните разпоредби в съответствие с измененията и допълненията на ЗУТ (обн., ДВ, бр.25 от 2019г.), свързани с промените в чл. 168, ал. 2 и чл. 163а, ал. 4, които предвиждат строителният надзор да се упражнява от консултант за строежите от първа до пета категория, с изключение на обектите по чл. 14, ал. 2 от Закона за камарата на строителите, за които строителният надзор може да се осъществява от технически ръководител. В тази връзка навсякъде думите „от техническия ръководител – за строежите от пета категория“ се заменят с „от техническия ръководител – за строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за камарата на строителите“.

Също така с проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 31 юли 2003г. ще се прецизират разпоредбите относно задължителните образци за съставяне на актове и протоколи за строежи, свързани с промяната на предназначението без извършване на строителни и монтажни работи, като за тези строежи се предвижда задължително да се съставят образци № 4 и № 15.

 

XI. ПАРТНЬОРСТВОТО С КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ И АСОЦИАЦИЯТА НА ЛИЦАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.

През годините ДНСК подържа тясно и пълноценно сътрудничество с Камарата на строителите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти и Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителните продукти, които са важни звена от инвестиционния процес. ДНСК участва също и в съвместни работни групи с Камарата на строителите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, свързани с изменение и допълнение на ЗУТ. От ДНСК са предприети действия по засилване на партньорството, защото проблемите са общи.

 

XII. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА 2021г.

1. Засилване на контрола върху изпълнението на задълженията на лицата, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняващи строителен надзор и на останалите участници в строителния процес – възложители, строители, проектанти и др.

С оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на ДНСК по изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи дейността консултант възложена им със ЗУТ, ще бъдат дадени указания на органите на дирекцията относно извършването на пълноценни проверки по изпълнението на задълженията на надзорните фирми. Съгласно дадените указания, ще бъдат предприети следните мерки:

1.1. Извършване на проверки на всички регистрирани лица извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица;

1.2. Образуване на административнонаказателни производства на лицата, упражняващи строителен надзор и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица за неизпълнение на задълженията им възложени по ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, както следва:

1.2.1. При незаконосъобразно извършена оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбата на чл.142, ал.5 от ЗУТ и чл.142, ал.10 от ЗУТ;

1.2.2. При установено незаконосъобразно започване на строежа; при неосъществен контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

1.2.3. При непредприети действия по спирането на строеж изпълняван при условията на чл.224, ал.1 от ЗУТ и чл.225, ал.2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

1.2.4. При неосъществен контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

1.2.5. При наличие на допуснато увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

1.2.6. При установено наличие на неподписани актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.2.7. При констатирано нарушение на техническите правила и нормативи по време на строителството, за които лицето, упражняващо строителен надзор не е уведомило регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

2. Засилване на контрола върху законосъобразността на одобрените ПБЗ и съответствието им с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната.

Органите на ДНСК ще продължават да упражняват постоянен превантивен контрол на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната, като за всяко тримесечие началниците на регионални дирекции ще изпращат в ДНСК подробни писмени доклади за резултатите от извършените проверки, придружени с документи и снимков материал.

3. Засилване на превантивния и текущия контрол на влаганите строителни продукти при изпълнението на строежите.

4. Извършване на проверки по разпореждане за възлагане от Върховна административна прокуратура на Република България, отдел „Надзор за законност“, приключващи с изготвяне на подробни писмени доклади за предприетите последващи действия.

5. Усъвършенстване на нормативната уредба.


Предприети действия и упражнени правомощия от Дирекция за национален строителен контрол за периода

от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

 

 

Д Е Й Н О С Т И

 

I.

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ.

 

1.

Обработени преписки по постъпили предложения, запитвания, заявления, жалби и сигнали на физически и юридически лица.

43 625 бр.

2.

Извършени проверки на строежи, строителни книжа и на строителни продукти.

34 448 бр. в т.ч.

2.1.

Проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му, в т.ч.:

9 421 бр. в т.ч.

 

- проверки на строежи от първа до трета категория относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор.

3 771 бр.

 

- проверки на строежи за съответствието на строителните продукти, за спазването на основните изисквания към строежите.

2 160 бр.

 

- проверки на места за добив и производство на строителни продукти.

539 бр.

 

- проверки по законосъобразността на одобрените ПБЗ и съответствието им с основните изисквания към строежите.

2 608 бр.

 

- други проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му.

343 бр.

2.2.

Контрол по издаване на строителни книжа:

 

 

- служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ.

25 027 бр.

3.

Контрол на дейността на общинските/районните администрации.

1 154 бр.

II.

ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

1.

Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

593 бр. в т.ч.

1.1.

Издадени удостоверения.

182 бр.

1.2.

Отразяване на промени в обстоятелствата.

411 бр.

2.

Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория.

3 897 бр.

3.

Издадени административни актове в резултат на осъществен контрол.

340 бр. в т.ч.:

 

- заповеди за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК.

142 бр.

 

- заповеди за спиране изпълнението на строежи или части от тях

34 бр.

 

- заповеди за забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по законоустановения ред

39 бр.

 

- заповеди по чл. 222 от ЗУТ

9 бр.

 

- заповеди за премахване на незаконни строежи

68 бр.

 

- откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии

48 бр.

4.

Съставени актове за установени административни нарушения

753 бр.

5.

Проведени административнонаказателни производства

713 бр.

6.

Премахнати незаконни строежи

42 бр.

III.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

4 530 302 лв. в т.ч.:

1.

Вземания по влезли в сила наказателни постановления и изпълнителни дела.

398 630 лв.

2.

Такси по Тарифа 14, които се събират в системата на МРРБ и от Областните управители, одобрена с постановление №175/1998г. на Министерския съвет на Република България.

4 131 672 лв.

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ДНСК ЗА 2021Г.

Показатели

Целева стойност 2021г. /бр./

1. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

45 000

2. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

3 900

3. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа

35 000

4. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

350

5. Съставени АУАН

600

6. Проведени административно наказателни производства

600

7. Дейност по премахване на незаконни строежи

40

8. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение.

650

1.    Засилване на контрола върху изпълнението на задълженията на лицата, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняващи строителен надзор и на останалите участници в строителния процес - възложители, строители, проектанти и др.

С оглед осъществяването на по-ефективен контрол от страна на ДНСК по изпълнението на задълженията на лицата, упражняващи дейността консултант възложена им със ЗУТ, ще бъдат дадени указания на органите на дирекцията относно извършването на пълноценни проверки по изпълнението на задълженията на надзорните фирми. Съгласно дадените указания, ще бъдат предприети следните мерки:

1.1.      Извършване на проверки на всички регистрирани лица извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица;

1.2.      Образуване на административнонаказателни производства на лицата, упражняващи строителен надзор и на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица за неизпълнение на задълженията им възложени по ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, както следва:

1.2.1.       При незаконосъобразно извършена оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбата на чл.142, ал.5 от ЗУТ и чл.142, ал.10 от ЗУТ;

1.2.2.       При установено незаконосъобразно започване на строежа; при неосъществен контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

1.2.3.       При непредприети действия по спирането на строеж изпълняван при условията на чл.224, ал.1 от ЗУТ и чл.225, ал.2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал.1 и ал.З от ЗУТ;

1.2.4.       При неосъществен контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

1.2.5.       При наличие на допуснато увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

1.2.6.       При установено наличие на неподписани актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.2.7.        При констатирано нарушение на техническите правила и нормативи по време на строителството, за които лицето, упражняващо строителен надзор не е уведомило регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

2.     Засилване на контрола върху законосъобразността на одобрените ПБЗ и съответствието им с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, както и спазването им на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната.

Органите на ДНСК ще продължават да упражняват постоянен превантивен контрол на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории на територията на страната, като за всяко тримесечие началниците на регионални дирекции ще изпращат в ДНСК подробни писмени доклади за резултатите от извършените проверки, придружени с документи и снимков материал.

3.     Засилване на превантивния и текущия контрол на влаганите строителни продукти при изпълнението на строежите.

4.     Извършване на проверки по разпореждане за възлагане от Върховна административна прокуратура на Република България, отдел „Надзор за законност“, приключващи с изготвяне на подробни писмени доклади за предприетите последващи действия.

5.         Усъвършенстване на нормативната уредба.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност