За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.9.2019 г.

Обява конкурс

За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“

    О Б Я В Л Е Н И Е
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
   
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
    1. За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“.
    2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - минимална образователно-квалификационна степен - магистър
    - професионална област - технически науки;
    - професионално направление- архитектура или инженерно в областта на строителството;
    - професионален опит - 5 години и/или присъден ранг - ІІ младши
    3. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит;
    - интервю
    4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
    - заявление по образец, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
    - декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
    - копие от документи за образователна степен и допълнителни квалификации;
    - копиe от документи удостоверяващи професионален опит.
   
    5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в десетдневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№ 47.
   
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 и РДНСК Софийска област, ГД СК, гр.София, ул.”Алабин” № 35, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg .
   
    7. Съгласно длъжностната характеристика - началникът на РДНСК Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“, организира, ръководи, координира и контролира дейността на РДНСК в съответната териториална област по упражняване на държавния контрол по устройство на територията, проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация, в т.ч. качеството на влаганите строителните материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите и съответствието с изискванията към строежите в обхвата на териториалната компетентност. Издава разпореждания, предписания и административни актове в съответствие с правомощията, предоставени от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и от началника на ДНСК. Организира обследването и документирането на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Организира, контролира и извършва проверки на строителни площадки за установяване на незаконни строежи и части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи и съставя констативни актове и констативни протоколи, проверки за установяване на нарушения при ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред, проверки в местата за производство на строителни продукти и изпълнява заповеди за забрана на влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията. Организира, контролира и извършва проверки в общинските администрации за установяване на нарушения при издаването на строителни книжа.
    8. Основна заплата за длъжността - при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
    в границите от 750,00 лв. до 2700,00 лв.
    Краен срок за подаване на документи - 24.09.2019 г.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност