За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


13.9.2019 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

   
   
    О Б Я В Л Е Н И Е
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
   
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
    1. За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.
    2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър;
    - професионална област - технически науки;
    -професионално направление - строителство, архитектура, геодезия, инженерно.
    - професионален опит - 2 години и/или присъден ранг - ІV младши
    Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове - няма.
    4. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит;
    - интервю
    5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
    - заявление по образец, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
    - декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
    - копие от документи за образователна степен и допълнителни квалификации;
    - копиe от документи удостоверяващи професионален опит.
    5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в десетдневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№ 47.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg .
    7. Съгласно длъжностната характеристика - старшият инспектор осъществява контрол по спазване на нормативната уредба по устройство на територията във връзка със законосъобразното ползване на строежите. Разглежда преписки, придружени от окончателни доклади на лицата, упражняващи строителен надзор, свързани с искане за разрешаване ползването на завършени строежи. Съставя актове за установяване административни нарушения на правилата и нормите по ЗУТ, в обхвата на компетентността на отдела. Участва в работата на ДПК за завършени строежи, чието въвеждане в експлоатация е от компетенциите на Началника на ДНСК. Контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор в обхвата на компетентностите на отдела, разглежда и предлага решения по постъпили жалби и сигнали по дейността на лицата, упражняващи строителен надзор, свързана с въвеждане на строежите в експлоатация. Участва в работата на комисии по проблемите на контрола по устройство на територията в страната.
    8. Основна заплата за длъжността - при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал.4 от ЗДСл и наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 605,00 лв. до 1800,00 лв.
   
    Краен срок за подаване на документи - 24.09.2019 г.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност