За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.6.2020 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра при Главна дирекция „Строителен контрол“

   
    О Б Я В Л Е Н И Е
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
   
    1. За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра при Главна дирекция „Строителен контрол“.
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - степен на образование - магистър;
    - професионално направление - право;
    - придобита юридическа правоспособност;
    - професионален опит - не се изисква;
    - ранг - V младши.
    3.Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават умения за ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността, добра работа в екип, комуникативност, знания и умения за обработване на информация, познаване на заинтересованите страни, компютърна грамотност - MS Office.
    4. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит
    - интервю
    5. Необходими документи за участие в конкурс:
    5.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    5.2. Декларация по чл.1,7 ал.3, т.1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    5.4.. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47 и РДНСК Силистра, ГД СК, гр. Силистра, ул. „Илия Блъсков“ №1, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на един от посочените адреси;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 и РДНСК Силистра, ГД СК, гр. Силистра, ул.”Илия Блъсков” №1, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg
    7. Съгласно длъжностната характеристика - юрисконсултът осъществява процесуално представителство, изразява становища, дава мнения, консултации и справки по правни въпроси, разработва предложения на решения по конкретно поставени задачи свързани с дейността на РДНСК. Изготвя или съгласува проекти на наказателни постановления и резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства, актове по АПК, ЗУТ и други индивидуални административни актове;
    8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 610 до 1600 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
   
    Краен срок за подаване на документи - 29.06.2020 г.вкл.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност