За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.6.2020 г.

ОБЯВЯ КОНКУРС

За длъжност главен експерт в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“

    О Б Я В Л Е Н И Е
   
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
   
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
   
    1.За длъжност главен експерт в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“.
   
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - степен на образование - бакалавър ;
    -област на висше образование - стопански науки;
    - професионално направление - икономика, администрация и управление;
    - професионален опит - 3/три/ години или ранг - IV младши.
    Професионален опит се изисква в областите на дейност, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават знания и умения необходими за успешно изпълнение на длъжността, познаване на нормативната уредба, добра работа в екип, комуникативност, знания и умения за обработване на информация, познаване на заинтересованите страни, компютърна грамотност - MS Office.
    3. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - решаване на тест
    - интервю
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1.Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    4.2.Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    4.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв.
    5.Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочения адрес;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg.
    7. Съгласно длъжностната характеристика - участва в разработването на проекти на вътрешно-нормативни актове, свързани с административното обслужване и управление на човешките ресурси, събира и обработва необходимата информация за изготвяне на различни анализи, изготвя предложения за решаване на конкретни проблеми, свързани с дейността на отдела. Участва в разработването на планове за обучение и повишаването на квалификацията на служителите от състава на ДНСК, в разработването на длъжностни характеристики и в подготовка и провеждане на конкурси за назначаване на служители. Изготвя актове и документи свързани с прилагане разпоредбите на Закона за държавния служител, Кодекса на труда, законовите и подзаконовите нормативни актове. Изследва удовлетвореността от административното обслужване във връзка с постъпилите анкети на физически и юридически лица и изготвя анализи за нивото на удовлетвореност на предоставените от ДНСК административни услуги;
    8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 620 до 1950 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 29.06.2020 г. вкл.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност