За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.6.2020 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали при Главна дирекция „Строителен контрол“

    О Б Я В Л Е Н И Е
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
    1.За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали при Главна дирекция „Строителен контрол“.
   
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    -минимална образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър
    - професионална област- технически науки;
    -професионално направление - архитектура, строителство, геодезия, инженерно;
    - професионален опит - не се изисква;
    - ранг - V младши.
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават умения за ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността, добра работа в екип, комуникативност, знания и умения за обработване на информация, познаване на заинтересованите страни, компютърна грамотност - MS Office.
   
    3. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит
    - интервю
   
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    4.2. Декларация по чл.17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
   
   
   
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47 и РДНСК Кърджали, ГД СК, гр. Кърджали, бул.“Републиканска“ № 25, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочените адреси;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 и РДНСК Кърджали, ГД СК, гр. Кърджали, бул.“Републиканска“ № 25, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg
   
    7. Съгласно длъжностната характеристика - инспекторът участва в проверки на строежи, служебни проверки, съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство или незаконосъобразно въвеждане на строежи в експлоатация, както и констативни актове и протоколи за извършени други нарушения на нормативната уредба по проектиране и строителство и актове за установяване извършването на административни нарушения, подготвя проекти на становища, разпореждания, предписания, административни актове по жалби, сигнали, молби, запитвания, участва в приемателни комисии.
   
    8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 610 до 1600 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
   
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 26.06.2020 г. вкл.
   
   
   
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност