За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.7.2020 г.

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, Дирекция АИФСО

    I. Допуснати кандидати
    1. Анета Станкова;
    2. Росена Иванова-Гявурова;
    3. Карамфилка Алваджиева;
    4. Георги Соколов;
    5. Радостина Николова.
    Посочените кандидати трябва да се явят на 29.07.2020 г. в 10:30 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за решаване на тест. Информация относно резултатите от проведения тест ще бъде предоставена в 12:30 часа на 29.07.2020 г. в сградата на ДНСК на информационното таблото за съобщения, непосредствено след което ще бъде проведено интервю с успешно преминалите теста кандидати.
    Система за определяне на резултатите:
    Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,167 точки. Липсата на отговор не носи точка. Максималният резултат, който може да получи кандидата при решаването на теста е 5,00 точки или 30 верни отговора. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 4,00 точки или 24 верни отговора Времето за решаване на теста е 45 минути.
    Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите получен от решаването на теста, е 4.
    Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
    Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00. Коефициентът, с който се умножава резултата на кандидатите от интервюто, е 5. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
    Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
   
    II. Недопуснати кандидати няма.
   
    Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит и интервюто :
    1. Закон за държавния служител;
    2. Закон за администрацията;
    3. Кодекса на труда;
    4. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
    5. Наредба за административното обслужване;
    6. Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията;
    7. Наредба за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавни служители;
    8. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
    9. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;
    10. Наредба за работното време, почивките и отпуските
    11. Устройствен правилник на ДНСК.
   
    Председател: /п/
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност