За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.7.2020 г.

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“

    I. Допуснати кандидати
    1. Елица Илиева;
    2. Радомир Иванов.
    Посочените кандидати трябва да се явят на 24.07.2020 г. в 10:00 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за провеждане на практически изпит и интервю.
    Система за определяне на резултатите:
    Практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачите в рамките на практическия изпит се оценяват по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната е 5.00. Оценката на всеки кандидат е средно аритметична от оценките на оценяващите. Коефициентът, с който се умножава резултата от практическия изпит е „4”. По решение на комисията кандидатите могат да ползват нормативни актове при разработване на задачите по времена практическия изпит.
    До участие в интервюто се допускат кандидатите, чийто резултат от практическия изпит е най-малко 4.00.
    Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Скалата за оценяване е 5-степенна. Коефициентът, с който се умножава резултата на кандидатите от интервюто е „5“.
    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
    Кандидати получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
    Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит и интервюто :
    1. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията;
    2. Устройствен правилник на ДНСК.
    3. Закон за административните нарушения и наказания.
    II. Недопуснати кандидати :
    1. Ани Ангелова
    Основание за недопускане: Кандидатът не е представил документи, които да удостоверяват изпълнението на минималните изискванията за заемането на длъжността - професионален опит - 1 /една/ година.
    Председател: /п/
    /инж. Кр.Гюлева/
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност