За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.8.2020 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжност главен инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.

    О Б Я В Л Е Н И Е
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
    1. За длъжност главен инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър
    - професионална област- технически науки;
    - професионално направление - архитектура, строителство, геодезия.
    - професионален опит - 2/две/ години/ и /или IV младши ранг.
    3. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит
    - интервю
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават умения за ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността, добра работа в екип, комуникативност, знания и умения за обработване на информация, познаване на заинтересованите страни, компютърна грамотност - MS Office.
    3. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит
    - интервю
   
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:
   
    4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е
    поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
   
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47 и РДНСК Пловдив, ГД СК, гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 47, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочените адреси;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 и РДНСК Пловдив, ГД СК, гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 47, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg.
   
    7. Съгласно длъжностната характеристика - осъществява дейностите на РДНСК при упражняване на държавния контрол по устройство на територията, проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация и съответствието с изискванията към строежите, в т.ч. качеството на влаганите строителни материали и изделия, изготвя проекти на становища, доклади, предписания и административни актове, организира, контролира и извършва проверки в общинските администрации за установяване на нарушения при издаването на строителни книжа за всички категории строежи и съставя констативни протоколи, извършва проверки на строежи, строителни площадки и въведени в експлоатация строежи, съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство или незаконосъобразно въвеждане на строежи в експлоатация, както и констативни актове и протоколи за извършени други нарушения на нормативната уредба по проектиране и строителство и актове за установяване извършването на административни нарушения, извършва проверки в местата за производство на строителни продукти и изпълнява заповеди за забрана на влагането на строителни продукти, които не отговарят на изискванията, изготвя отчети и справки свързани с контролната дейност на РДНСК, връчва актовете за установяване извършването на административно нарушение и съставени констативни актове, както и действията по съобщаване на административни актове, нареждания и предписания, издадени от органите на ДНСК.
   
    8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 610 до 1800 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
   
    Краен срок за подаване на документи - 24.08.2020 г.
   
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност