За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.1.2020 г.

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“

1.     Райна Младенчева

Посоченият кандидат трябва да се яви  на 14.01.2020 г. в 11:30 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за практически изпит  и провеждане на интервю.
   

           Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит и интервюто :

  1. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията;
  2. Устройствен правилник на ДНСК.

 

Председател: /п/

         /Кр.Гюлева-гл.директор на ГД СК/

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност