За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.1.2020 г.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“

    1. Габриела Белева
    Посоченият кандидат трябва да се яви на 13.01.2020 г. в 10:30 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, за практически изпит и провеждане на интервю.
   
    Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит и интервюто :
    1. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията;
    2. Устройствен правилник на ДНСК.
   
    Председател: /п/
    /Кр.Гюлева-гл.директор на ГД СК/
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност