За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.1.2020 г.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“

    1. Марта Маркова;
    2. Никола Цветков;
    3. Дарина Георгиева;
    4. Йорданка Андонова;
    Посочените кандидати трябва да се явят на 13.01.2020 г. в 14:30 часа в сградата на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47 за практически изпит и интервю.
   
    Основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста и провеждането на интервю са, както следва :
    1. Закон за устройство на територията;
    2. Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи;
    3. Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
    4. Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
    5. Устройствен правилник на ДНСК.
    Председател на комисията:/п/
    /арх. Духлински-зам.началник на ДНСК/


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност