За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.9.2019 г.

Обява конкурс

За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ямбол, гр. Ямбол при Главна дирекция „Строителен контрол“.

    О Б Я В Л Е Н И Е
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
   
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
    1. За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ямбол, гр. Ямбол при Главна дирекция „Строителен контрол“.
    2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    -минимална образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър
    - професионална област- технически науки;
    -професионално направление - архитектура, строителство, геодезия, инженерно;
    - професионален опит - не се изисква;
    - ранг - V младши.
    Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове - няма.
    3. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит
    - интервю
    4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
    - заявление по образец, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
    - декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
    - копия от документи за образователна степен и допълнителни квалификации;
    5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в десетдневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 и РДНСК Ямбол, ГД СК, гр.Ямбол, пл.”Освобождение” № 7, ет.3, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg.
    7. Съгласно длъжностната характеристика - инспекторът участва в проверки на строежи, служебни проверки, съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство, подготвя проекти на становища, разпореждания, предписания, административни актове по жалби, сигнали, молби, запитвания, участва в приемателни комисии.
    8. Основна заплата за длъжността - при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
    в границите от 590,00 лв. до 1600,00 лв.
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 24.09.2019 г. вкл.


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност