За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.9.2019 г.

Обява конкурс

За длъжността началник на отдел „ Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“

    О Б Я В Л Е Н И Е
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
   
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
    1. За длъжността началник на отдел „ Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“.
    2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - минимална образователно-квалификационна степен - магистър;
    - професионална област - технически науки;
    -професионално направление - строителство, архитектура, геодезия, инженерно.
    - професионален опит - 4 години и/или присъден ранг - ІІI младши
    3. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит;
    - интервю
    4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
    - заявление по образец, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
    - декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
    - копие от документи за образователна степен и допълнителни квалификации;
    - копиe от документи удостоверяващи професионален опит.
    5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в десетдневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№ 47.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg.
    7. Съгласно длъжностната характеристика - началникът на отдел „Строително -продуктов контрол“, организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за изпълнение дейността на отдела при упражняване на държавния контрол по устройство на територията, проектирането, строителството и съответствието с изискванията към строежите, в т.ч. качеството на влаганите строителните материали и изделия, съобразно разпорежданията на главен директор на главна дирекция „Строителен контрол“, на зам.-началника и на началника ДНСК. Организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за проучване и проверка на получените жалби, сигнали, искания за провеждане на процедури, като ги резолюира на служителите на отдела със срокове и указания за изпълнение, дава указания и отговаря за даваните мнения и консултации за и при прилагане на нормативните актове по устройство на територията, проектиране и строителство, провежданите от органите на ДНСК административни производства и процедури. Организира и отговаря за обработката, правилността, законосъобразността и спазване на сроковете за отговори на жалби, сигнали, запитвания и искания за провеждане на административни производства и процедури, в т.ч. относно действия и бездействия на длъжностни лица в общинските/районните технически служби и на лицата, участници в строителството.
    Изготвя административни актове, дава, организира и упражнявания последващ контрол и следи за точността на изпълнение. Организира и участва в общи и специализирани проверки, в т.ч. съвместни проверки със специализирани контролни органи и ведомства, на строежи и строителни площадки, в общински/районни администрации, ведомства и територии с особена териториалноустройствена защита в рамките на упражнявания контрол от органите на ДНСК.
    8. Основна заплата за длъжността - при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
    в границите от 700,00 лв. до 2300,00 лв.
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 24.09.2019 г.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност