За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.6.2020 г.

ОБЯВА КОНКУРС

За длъжност старши инспектор - 2бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“.

    О Б Я В Л Е Н И Е
   
    Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
   
    О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
    1. За длъжност старши инспектор - 2бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“.
    2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
    - степен на образование - бакалавър ;
    -професионална област - технически науки;
    - професионално направление - архитектура, строителство, геодезия;
    - професионален опит - 1/една/ година или ранг - V младши.
    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и да притежават умения за ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността, добра работа в екип, комуникативност, знания и умения за обработване на информация, познаване на заинтересованите страни, компютърна грамотност - MS Office.
    3. Начинът за провеждане на конкурса е:
    - практически изпит
    - интервю
    4. Необходими документи за участие в конкурс:
    4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС. Към заявлението се прилагат:
    4.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
    4.3.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
    4.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;
   
    5. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, по един от следните начини:
    - лично от кандидата на посочения адрес;
    - чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
    - на имейл: dnsk@dnsk.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
    Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
    6. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул.”Христо Ботев” №47 и РДНСК Софийска област, ГД СК, гр. София, ул.”Алабин” № 35, както и на електронната страница на ДНСК - www.dnsk.bg.
   
    7. Съгласно длъжностната характеристика - старшият инспектор осъществява дейност по упражняване на държавния контрол по устройство на територията, строителството и експлоатацията на строежите в обхвата на териториалната компетентност на РДНСК, извършва проверки на строежи, служебни проверки, съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство, проучва, обработва и подготвя проекти на отговори, становища, разпореждания, предписания, административни актове по възложените му за работа жалби, сигнали, молби, запитвания и искания за провеждане на административни производства и процедури, като отговаря за спазване на определените срокове при изпълнение на възложените задачи, следи и контролира спазване на определените сроковете и точността на изпълнение от общинските /районните/ администрации и от лицата, участници в строителството, на дадените разпореждания, предписания, и указания от органите на ДНСК.
    8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 610 до 1700 лв., при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
   
   
    Краен срок за подаване на документи - 26.06.2020 г. вкл.
   


Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност