За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.10.2018 г.

Над 35 000 проверки извърши ДНСК от началото на годината

    Над 35 хил. проверки са извършени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол от началото на годината до края на месец септември.
    Съставени са общо 494 акта на територията на цялата страна за установяване на административно нарушение по разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му. Най-често те са свързани с неизпълнение на изискването за уведомяване в 7-дневен срок за заверена заповедна книга и пропуски при обезопасяването на строежите от страна на техническите ръководители. Броят на издадените наказателни постановления е 442.
    Извършени са 28 228 проверки на строежи от всички категории на територията на цялата страна, в т. ч. и служебни проверки на издадени разрешения за строеж. В правомощията на ДНСК е да проверява строителни обекти, дори без да има подадени жалби.
    Инспектират се всички строежи, за които се осъществява строителен надзор, за да се контролира качеството на работата. Отменени са общо 32 разрешения за строеж и заповеди за допълване на разрешения за строеж, като за установените нарушения на разпоредбите на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му са образувани административно-наказателни производства. Обследвани са три аварии в строителството.
    Извършени са 247 проверки на общини. В резултат на осъществявания постоянен контрол се наблюдава значително подобряване на дейността на местните власти по спазване разпоредбите на ЗУТ при одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството.
    От началото на годината от органите на ДНСК са издадени 2249 разрешения за ползване на строежи от първа, втора и трета категория.
    До 30.09.2018 г. са регистрирани и обработени общо 38 846 документи, запитвания, жалби, сигнали и предложения от физически и/или юридически лица. Над 65% от постъпилите документи, запитвания, жалби, сигнали и предложения са за строежи от четвърта, пета и шеста категория, и са пренасочени към кметовете на общините /районите/ по компетентност, като са дадени съответните нареждания и указания.
    Издадени са 773 удостоверения за извършване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор.
    От началника на ДНСК е прекратено действието на удостоверенията на 4 фирми извършващи оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняващи строителен надзор.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност