За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
20.11.2018 г.

ДНСК ще извърши проверка на строеж в с. Дебрен

   
   
    Във връзка с излъчен репортаж за извършване на строителство върху коритото на дере в благоевградското село Дебрен началникът на ДНСК арх. Иван Несторов разпореди незабавно да се направи проверка на място и по документи от длъжностни лица от централното управление и регионален отдел „Национален строителен контрол“ Благоевград към РДНСК Югозападен район.
    Обектът е от пета категория и проектите за него са одобрени и съгласувани от главния архитект на Община Гърмен. Тъй като категорията строеж е извън компетенциите на дирекцията и е изцяло в правомощията на кмета на Община Гърмен, ДНСК ще сезира по компетентност органите на прокуратурата.
    Във връзка с правомощията на ДНСК, регламентирани в Закона за устройство на територията, да проверява за нарушения при издаването на строителни книжа за всички категории строежи, при констатиране на незаконосъобразни действия, на виновните длъжностни лица, допуснали незаконосъобразно застрояване над коритото на дере в с. Дебрен ще бъде потърсена административнонаказателна отговорност, включително на кмета и главния архитект на общ. Гърмен.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност