За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
05.10.2021 г.

РДНСК София връчи Констативен акт на Столична община за извършен незаконен основен ремонт на алейното осветление на „Южен парк“


    РДНСК София извърши проверка на строеж: „Основен ремонт на алейно осветление на Южен парк“, която установи, че Столична община не разполага с необходимите строителни книжа. При проверката, която е вследствие на получен сигнал за незаконно строителство, СО не представи разрешение за строеж, одобрен проект протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и заверена заповедна книга. Няма и строителен надзор.
    В отговор на официално запитване отправено от РДНСК София, главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е посочил, че в отдел „Архивно обслужване и дигитален архив“ при НАГ няма одобрен проект и разрешение за строеж за „Основен ремонт на алейно осветление на Южен парк“. В рамките на проверката е установено, че през 2018 г. е бил подаден също сигнал във връзка със строежа. Тогава РО НСК (по настоящем РДНСК София) е извършила първоначална проверка, в хода на която не са били събрани необходимите документи относими към извършващото се строителство.
    Според представен от СО протокол обр.19/07.08.2018г., съставен от участниците в строителството /Столична община, ДЗЗД „Улично осветление СМ“ и районната администрация/, са изпълнени и приети следните видове СМР: демонтирани са 53бр. стари тръбни стълбове с височина 5м.; направа на изкоп за нова канална мрежа с кабелна линия с дължина около 2.35км.; изградени кабелни шахти за алейното осветление с рамка и капак - 122бр. и монтирани нови железотръбни стълбове до 6м./височина/ - общо 107бр.
    Проверката на РДНСК София заключи, че строежът, който е трета категория, е извършен без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж. Те са задължителни при извършването на основен ремонт според разпоредбите на ЗУТ.
    Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, РДНСК София връчи на СО констативен акт, който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1, от ЗУТ.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност