За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.7.2015 г.

ДНСК ще изпълни всички влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи в с. Гърмен при стриктно спазване на човешки права и принципа за съразмерност.

   

До момента вече са премахнати осем незаконни строежа в с. Гърмен, а 14 ще бъдат изпратени на кмета за действия по премахване. Предстои премахване на още 102 постройки.

За други два строежа е възложено принудително премахване в периода от 13.07.2015г. до 24.07.2015 г. Действията на ДНСК са обжалвани и са потвърдени от съда като законосъобразни.

Въпреки това, след представена информация от дирекция „Социално подпомагане“ и от Агенция за закрила на детето, че постройките се обитават от семейства с деца с увреждания, както и че семействата категорично отказват да бъдат настанявани в социални жилища и след получено уведомление от Министерство на правосъдието, че може да бъде наложена привременна мярка спрямо българската страна, ако не се предостави спешно информация за гаранции спрямо уязвимите лица, срокът за премахване е удължен до края на юли.

Тъй като влезлите в сила заповеди задължително следва да бъдат приведени в изпълнение, от ДНСК е отправено писмо до кмета на община Гърмен, с което е уведомена, че предстои премахване на още 20 постройки,за които вече е избран изпълнител и предстои насрочване на принудително премахване.

За гарантиране запазването на правата на уязвимите лица, които са жители - лица с постоянна адресна регистрация в община Гърмен, е изискано от кмета на общината незабавно да предостави в ДНСК график със срокове за временно настаняване на засегнатите семейства, с оглед определяне на дата за изпълнение на заповедите за премахване.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност