За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.1.2016 г.

ОН-ЛАЙН РЕГИСТРИРАНЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ЗУТ
И ОН-ЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ ПО ЗУТ

    Уважаеми дами и господа,
    За подобряване на качеството на предоставяните административни услуги от органите на ДНСК, за икономия на време и разходи на гражданите и юридическите лица, от месец октомври 2015 г. изцяло електронно могат да бъдат заявени и получени удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и удостоверение за извършени нарушения по Закона за устройство на територията.
    Електронната услуга включва не само издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, но и отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз в т.ч. и в списъка на правоспособните физически лица, както и продължаване на срока на издадено удостоверение/лиценз.
    Попълваните образци и изискващите се документи към тях за заявяване на електронната услуга са идентични с тези, които се подават и при предоставянето на административната услуга с посещение на Центъра за обслужване на клиенти на ДНСК. Заявлението се попълва он-лайн на сайта на ДНСК - www.dnsk.mrrb.government.bg , раздел „Е-услуги“. Към заявлението като файл се изпращат и сканираните документи, съгласно изискванията на чл.8, ал.2 от Наредба №РД-02-20-25 от 03.12.2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Същите са подробно изброени при описанието на адмистративната услуга на сайта на ДНСК в раздел „Административни услуги“.
    Образецът за заявяване на електронната услуга за издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията се попълва он-лайн като към него не се изискват допълнително други документи.
    Желаещите и притежаващи електронен подпис граждани, могат да се възползват от предоставените електронни услуги, като посетят сайта на ДНСК - www.dnsk.mrrb.government.bg , раздел „Е-услуги“.
    Това може да бъде направено в удобен за ползвателите час, независимо от работното време на ДНСК.
    Надяваме се, че въведените електронни услуги ще допринесат за улесняване на достъпа за граждани и юридически лица до административните услуги по ЗУТ, предоставяни от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност