За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.2.2015 г.

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
11.02.2015 г.
1606 гр. София
бул. “Христо Ботев” № 47
website: www . dnsk.mrrb.government.bg
e-mail: dnsk@dnsk.mrrb.government.bg
тел.: 02/9159 165Резултати от проект
„Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за
по-качествено изпълнение на служебните им задължения“

    На 11.02.2015 г. Дирекция за национален строителен контрол проведе заключителна пресконференция по проект за повишаване на квалификацията на служителите си. На събитието бяха поканени представители на медиите, пред които екипът за управление на проекта представи и обобщи постигнатите резултати по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №А13-22-14 по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), сключен между Началника на ДНСК и Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК на 14.04.2014 г.
    Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
    Целта на проекта е подобряване на ефективността на работата на ДНСК.
    Специфичната цел е повишаване на капацитета на служителите на ДНСК чрез подобряване на квалификацията на служителите й при изпълнение на служебните им задължения.
    Целева група по проекта са служителите на Дирекцията за национален строителен контрол.
    Реализирани дейности
    · Дейност 1: Управление на проекта
    · Дейност 2: Обучения в Института по публична администрация
    · Дейност 3: Провеждане на обучение „Успешният екип - създаване, мотивиране и развитие“
    · Дейност 4: Провеждане на обучение „Актуални въпроси по последните промени в Закона за устройство на територията“
    · Дейност 5: Осигуряване на информация и публичност на проекта
    Проведени са пет обучения в Института по публична администрация по следните теми: Стратегическо управление и разработване на публични политики, Държавен протокол, Управление на промяната и организационно развитие, Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ, Доброто управление- отворена и прозрачна администрация. Успешно са завършили обученията 10 служители на ДНСК, за което са издадени сертификати от ИПА.
    Двудневно обучение на тема „Успешният екип - създаване, мотивиране и развитие“ на 3 и 4 септември 2014 г. в гр. Пловдив е проведено за 58 служители, разделени в три групи. Лекторите са изявени специалисти в областта на обученията за развитието на ключови компетентности.
    Двудневно обучение на тема „Актуални въпроси по последните промени в Закона за устройство на територията“ на 17 и 18 септември 2014 г. в гр. Пловдив е проведено за 60 служители. Лекторите са авторитетни съдии от Върховен административен съд и изявен специалист в областта на енергийната ефективност.
    Постигнати резултати
    · Обучени и сертифицирани са 128 служители на ДНСК, заемащи ръководни длъжности и ключови експерти за постигане на целите на ДНСК.
    · Чрез проведените обучения от Института по публична администрация е повишен административния капацитет и квалификацията на обучените служители в областта на стратегическия мениджмънт в държавната администрация и по въпросите на организационното развитие и управление на промяната като основни теми в съвременната управленска теория и практика.
    · Подобрена ефективност на работата на ДНСК чрез повишаване на нивото на мотивация и на ключовите компетентности на служителите за по-качествено изпълнение на задълженията им.
    · Повишена компетентност на служителите на ДНСК за изпълнение на функциите на ДНСК по прилагане на Закона за устройство на територията.
    · Реализирани са и косвени положителни резултати: повишено самочувствие на служителите, подобрена организационна култура, подобрена върешноекипна среда, придобити умения за преодоляване на конфликтни ситуации, усвояване на ефективни управленски стилове.
    Устойчивостта на постигнатите резултати по проекта се проявява в принос за непрекъснатото повишаване на специфичните знания и умения и в практическото им прилагане в ежедневната работа на служителите на ДНСК.
    Ефектът от изпълнението на проекта се проявява и ще се проявява в дългосрочен план за целевите групи, в случая служителите на ДНСК, в подобряване изпълнението на служебните задължения, което е резултат от проведените обучения. В резултат на проекта е подобрена работата по прилагане на законодателството в областта на ЗУТ и екипната ефективност в цялата организация.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност