За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.9.2018 г.

    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
    07.09.2018 г.

Строителството на строежа в ж.к. „Овча купел“ е спряно
Незабавно трябва да започнат укрепителни действия


    След сигнал, получен в 8:30 часа на 07.09.2018 г. за настъпила авария до бл. 412 в столичния ж.к. “Овча купел“, незабавно от длъжностни лица при Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София към РДНСК Югозападен район е извършена проверка по документи за наличие на издадено разрешение за строеж и заверена заповедна книга. За строежа има издадени строителни книжа.
    На 23.07.2018г. е съставен протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а на 25.07.2018 г. е заверена заповедна книга от лицето упражняващо строителен надзор.
    В 10:30 часа е извършена проверка на място на строежа. Съгласно данните, вписани в заповедната книга, строител е „С.А.Г. Груп“ ЕООД, представлявано от арх. Младен Младенов. Строителният надзор се изпълнява от „Контрол СН“ ЕООД с управител Юра Яричкова и проектант по част „Конструкции“ - инж. Теменужка Кирилова. При проверката на място е представен договор, сключен между „С.А.Г. Груп“ ЕООД и „Волан 98“ ООД за изпълнение на изкоп с багер - земни маси, натоварване и извозване.
    Проверката е извършена в присъствие на представители на строителя, строителния надзор и проектанта по част „Конструкции“, пристигнали на обекта около 12:00. От проектанта по част „Конструкции“ и от лицето, упражняващо строителен надзор по част „Конструкции“ в заповедната книга е вписана заповед, с която са дадени указания за първично укрепване на авариралата част от изкопа. Подробни указания за последващо укрепване ще бъдат дадени допълнително след нейното осушаване и стабилизиране.
    До 15:00 часа от длъжностните лица при РО НСК София е съставен констативен акт по реда на Наредба №1/ 16.04.2007г. за обследване на аварии в строителството.
    Към 17:15 от РОНСК - София е издадена заповед за спиране на строителството, с изключение на предписаните укрепителни мероприятия, които следва да започнат незабавно. Предстои назначаване на Техническа експертна комисия, която да установи причините за настъпилата аварийна ситуация. Органите на ДНСК ще осъществяват постоянен контрол по предприетите действия.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност