За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.7.2015 г.

Относно: Техническа експертна комисия за аварията на ПМГ „Никола Обрешков“ в гр.Казанлък

    Протоколът на Техническата експертна комисия /ТЕК/ за проучване и документиране на аварията се официализира с одобряването му от началника на ДНСК или упълномощеното от него лице, в случая началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Стара Загора. Едва след одобряването му по реда и при условията на Наредба № 1/2007г. за обследване на аварии в строителството, предписанията, указанията и нарежданията по одобрения протокол на ТЕК придобиват задължителен характер за участниците в строителството и/или за ползвателите на строежа. В този смисъл, заключенията, препоръките и констатациите по неодобрения протокол на ТЕК не могат да служат като безспорно установени факти и обстоятелства, още повече, че причината за неодобряването му е липсата на коректно проведено цялостно обследване на аварията въз основа на изготвена изискуемата по Наредба № 1/2007г. Техническа ескпертиза, изготвена от технически правоспособни лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност.
    При описаната правна обстановка, и тъй като заключенията на ТЕК са частични, без да са базирани на констатации и изводи от надлежно изготвена ескпертна оценка (Техническа еспертиза), въз основа на извършено необходимото пълно обследване на аварията и последиците от нея, то същите не могат да се считат за коректни и не следва да се коментират.
    По горепосочените причини и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1/2007г., предстои назначаване на нова техническа експертна комисия в друг състав, която да проведе цялата процедура за обследване на аварии в строителството напълно самостоятелно и независимо, без съобразяване с непълните, а оттам и неточни, изводи и заключения, отразени в неодобрения протокол на предходна ТЕК.
    Едва след приключване работата на новата ТЕК по обстойно и пълноценно обследване на възникналата авария на ПМГ „Никола Обрешков“ в гр.Казанлък и одобряване на протокола на ТЕК от началника на РО НСК Стара Загора по реда на наредбата, ще бъде възможно предоставянето на коректна и достоверна информация за установените от ТЕК обстоятелства, относно авариралия строеж.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност