За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.3.2021 г.

Относно: Съгласувателно писмо изх.№ СОА21-СГО1-134/2/ от 09.03.2021г. на вр.и.д. директор дирекция „Сигурност“ на Столична община, с което се съгласува провеждането на мирно шествие във връзка с „незаконни действия и бездействия на държавни органи“ на 10.03.2021г., за времето от 10,00ч до 14,00ч.


В Дирекция за национален строителен контрол е получено съгласувателно писмо изх.№ СОА21-СГО1-134/2/09.03.2021г. от вр.и.д. директор дирекция „Сигурност“ на Столична община, заведено с вх.№ СО-803-02-940/09.03.2021г., с което се съгласува провеждането на мирно шествие във връзка с „незаконни действия и бездействия на държавни органи“ на 10.03.2021г., за времето от 10,00ч  до 14,00ч.

Предвид издаденото съгласувателно писмо ДНСК обръща внимание на следното:

1.      В изпълнение на Разпореждане за възлагане на проверка от Специализирана прокуратура на Република България и Разпореждане за възлагане па проверка от Върховна административна прокуратура на Република България - отдел „Надзор за законност" oт служители на ДНСК е извършена проверка на строеж:

„Многофамилни жилищни сгради с две нива подземни гаражи, магазини, офиси, детски площадки и помещения за трафопостове“ – І етап „Многофамилна жилищна сграда Г“ и целия подземен гараж на две нива, ІІ етап “Многофамилна жилищна сграда А“, ІІІ етап “Многофамилна жилищна сграда Б“, ІV етап “Многофамилна жилищна сграда В“, V етап “Многофамилна жилищна сграда Д“, VІ етап “Многофамилна жилищна сграда Е“, VІІ етап “Многофамилна жилищна сграда Ж“, VІІІ етап “Многофамилна жилищна сграда З“, ІХ етап “Многофамилна жилищна сграда И“, Х етап “Многофамилна жилищна сграда К“, ХІ етап “Многофамилна жилищна сграда Л“, ХІІ етап “Многофамилна жилищна сграда М“, ХІІІ “Многофамилна жилищна сграда Н“, ХІV етап “Многофамилна жилищна сграда О“, находящ се в УПИ ІІІ-1890, кв. 11, м. Славия, район Красно село – СО, с възложител „НОВЕ ХОУМС“ АД.

2.      За установените нарушения при извършената от служители на ДНСК проверка  на строежа е съставен констативен акт, като в условията на обвързана компетентност и правомощията по ЗУТ е издадена Заповед № РД-08-3/24.07.2020г.  от началника на ДНСК за спиране на всички видове СМР на част от горепосочения строеж .

3.      Издадената заповед е обжалвана от възложителя на строежа „НОВЕ ХОУМС“ АД, от строителят на строежа „ИНФРА РОУДС“ ЕООД и от консултанта на строежа  "ММВ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, като е образувано адм. дело № 7767/2020г. по описа на Административен съд – София град. Делото е обявено за решаване на 04.03.2021г.;

4.      Предвид разпоредбите на чл.130, ал.2 от АПК и чл.14, ал.3 от ГПК, съгласно които никой друг орган няма право да разглежда дело, което вече се разглежда от съда, ДНСК няма да прави други изявления по случая, извън посочената, по-горе информация.ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност