За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Възлагателни писма за принудител
Възлагателни писма за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи м. Януари към 19.01.15 г.
  преписка № заповед № наименование на строежа и местонахождение предприети действия до момента дата на премахване /възлагателно писмо/
РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
  РО НСК - БЛАГОЕВГРАД    
1 БД-259/06г. РД-14-395/06.03.2006г. "Магазин за хранителни стоки и заведение за бързо хранене с надстройка на един етаж за кафе-аператив",реализиран в имот №000588 в землището  на с. Долна Крушовица, район ГКПП "Златарево, община Петрич Договор №ФО-13-221/18.11.2014г. възлагателно писмо  19.01.15г.-27.01.15г.
2 БД-3933/13г. ДК-02-ЮЗР-73/01.03.2012г. "Масивна ограда, склад за строителни материали и навес", реализиран в УПИ VII, кв. 191А по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград Договор №ФО-13-223/25.11.14г. възлагателно писмо 12.01.15г.-20.01.15г.; 
  РО НСК - КЮСТЕНДИЛ    
3 КН-3001/14г. ДК-02-КН-26/24.10.2008г. "Масивна едноетажна постройка", гр.Дупница Договор №Ф-13-167/29.10.14г. възлагателно писмо 19.01.15г.-30.01.2015г.; Спряно от АС Кюстендил
4 КН-74/2014г. ДК-02-ЮЗР-76/18.03.2011г. "Сграда от допълващото застрояване", изграен в УПИ V-490, 1338, 1335 в кв. 17 по плана на гр.Кочериново Договор №Ф-13-192/07.11.14г. възлагателно пписмо 12.01.15г.-23.01.15г.
5 КН-74/2014г. №ДК-02-ЮЗР-77/18.03.2011г. "Масивна ограда с навес“, изграден в урегулиран поземлен имот V-490, 1338, 1335, кв. 17  по плана на гр. Кочериново  Договор №ФО-13-193/07.11.2014г.  възлагателно писмо 12.01.15г.-23.01.15г.
6 КН-910/14г. ДК-02-КН-49/03.12.2007г. №КН-2528/2007г. "Прозирна ограда", гр. Рила Договор №ФО-13-5/07.01.2015Г. възлагателно писмо 21.01.15г.-24.01.15г.
7 КН-710/11г. ДК-02-ЮЗР-09/19.01.2011г., КН-710/2011г. Масивна постройка, гр. Дупница Договор №ФО-13-22/08.01.2015Г. възлагателно писмо 28.01.15г.-06.02.15г.
8 КН-77/14г. ДК-02-КН-21/30.03.2009г. "Масивна постройка - складово помещение", изграден в УПИ VI-2381, кв. 92 по плана на гр. Дупница Договор №ФО-13-4/07.01.2015Г. възлагателно писмо 26.01.15г.-30.01.15г.
  РО НСК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
9    №ДК-02-ЮЗР-87/08.03.2012г. „Едноетажна масивна жилищна сграда”, реализиран в УПИ III-442, кв. 42 по плана на с. Алино, община Самоков Договор №ФО-13-35/09.01.15г. възлагателно писммо 19.01.15-23.01.15г.
10    №ДК-02-ЮЗР-85/08.03.2012г. "Масивна стопанска сграда на две нива”, реализиран в УПИ III-442, кв. 42 по плана на с. Алино, община Самоков Договор №ФО-13-36/09.01.15г. възлагателно писмо 19.01.15-23.01.15г.
11    №ДК-02-ЮЗР-86/08.03.2012г. „Масивен гараж”, реализиран в УПИ III-442, кв. 42 по плана на с. Алино, община Самоков Договор №ФО-13-37/09.01.15г. възлагателно писмо 19.01.15-23.01.15г.
12 СФ-184/07г. №РД-14-138/27.03.2007г. „Масивна сграда”, реализиран в уличното пространство от о. т. 55 до о. т. 98, между кв. 15 по плана  на гр. Самоков Договор №ФО-13-51/14.01.15г. възлагателно писммо 27.01.15 - 30.01.15г.  
13 СФ-751/12г. ДК-02-ЮЗР-82/06.03.2012г. "Подпорна стена", ПИ №047096 и №047062 по КВС, м."Елисов рът" и ПИ №001589, №001592 и №001582 в ОСП на м."Манастирица", з-ще гр.Правец Договор №ФО-13-147/22.10.14г. възлагателно писмо 03.12.14г.-12.12.14г.; констативен протокол №2298/10.12.2014г.-  премахнат частично от нарушителя. Удължен срок до 30.01.15г.
  РО НСК - ПЕРНИК    
14 ПК-3948 ДК-02-ЮЗР-275/15.08.12г. "Пристройка и надстройка към съществуващастопанска пристройка", с. Косача, общ. Ковачевци, обл. Перник Договор №ФО-13-1/07.01.15г. възлагателното писмо 26.01.15г.-06.02.2015г. 
  РО НСК - СОФИЯ    
15 СО-942/14 ДК-02-ЮЗР-298/03.10.12г. "Кабели поставени по фасадите на жилишни сгради на ул. "Денкоглу" №21 и на ул. "Христо Ботев" №8а, гр. София Договор №ФО-13-30/09.01.15г. възлагателното писмо 13.01.15г.-15.01.2015г. 
16 СО-2540/14 ДК-02-ЮЗР-11/18.01.2012г. "Въздушни кабелни мрежи" намиращи се в гр. София, кв. "Бояна" в участъка от ул. "Чукар" №18а до ъгъла с ул. "Ботко войвода", м. "Гърдова глава" Договор №ФО-13-31/09.01.14г. възлагателното писмо 14.01.15г.-16.01.2015г.
17 СО-2537/14 ДК-02-ЮЗР-30/21.01.12г. "Въздушни кабелни мрежи", кв. "Бояна" в участъка от ул. "Резньовите", м. Гърдова глава", район Витоша Договор №ФО-13-32/09.01.15г. възлагателното писмо 14.01.15г.-16.01.2015г.
18 СО-2825/10 ДК-02-ЮЗР-34/11.10.2010г. Двуетажна жилищна сграда, ул. "23 Декември" №8, гр. София, Район "Връбница" - СО Договор №ФО-13-343/17.07.2013г възлагателното писмо 26.01.15г.-30.01.15г.
РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
  РО НСК - ЛОВЕЧ    
19 ЛЧ-3679/10 ДК-02-СЗР-69/23.03.2011г. "Ограда", с. Българене, ул. Марин Пенков №37 Договор №ФО-13-90/01.09.2014г. възлагателно писмо  15.10.14г.-23.10.2014г. Спряно от АС Ловеч
20 ЛЧ-4969/11+ЛЧ-2109/12 ДК-02-СЗР-310/ 20.12.2011г. "Ограда", УПИ ХVІ, кв.32, гр. Априлци Договор №ФО-13-102/01.09.14г. възлагателно писмо 17.09.14г.-24.09.14г.; обжалвано - спряно от съда до приключване на делото; Действ. потвърдени от съда
21 ЛЧ-364/13 ДК-02-СЗР-3/23.01.2013г. "Обект за радиоелектронни съобщения" ПИ №069117, м. "Драгоица", землището на гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч. Договор №ФО-13-218/18.11.2014г. възлагателно писмо  12.12.14г.-15.12.2014г.; констативен протокол №372/11.12.2014г.-  премахнат частично премахнат; С Решение №112/19.12.14г. на ЛАСъд е отхвърлена жалбата срещу възлагателното писмо
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
  РО НСК - БУРГАС    
22 БС-2286/13 ДК-02-ЮИР-202/07.08.2012 Въздушни кабелни мрежи за пренос нарадио и телевизионни сигнали и/или предоставяне на данни за широколентов достъп до интернет", разположени по фасадите и покривите наобществени и жилищни сгради Договор №ФО-13-21/08.01.2015 г. възлагателно писмо 19.01.15 г.-30.01.15г. 
23 БС-1242/14 ДК-02-ЮИР-130/20.07.2012 г. "Едноетажна полумасивна постройка за обществено хранене" УПИ VI-1694 и попадащ частично в УПИ XXVI1696, кв. 144 по плана на гр. Созопол Договор №ФО-13-20/08.01.2015 г. възлагателно писмо 27.01.15г. - 30.01.15г. 
  РО НСК - СЛИВЕН    
24 СЛ-3279/14 ДК-02-ЮИР-30/22.02.2012г. "Пристройка към заведение за бързо хранене" ПИ 000042 и 000055, м. "Мараша", землище на с. Горно Александрово, общ. Сливен Договор №ФО-13-25/08.01.2015г. възлагателно писмо 20.01.15г.- 26.01.15г. 
  РО НСК - СТАРА ЗАГОРА    
25 П-519/02 ДК-02-ЮИР-128/04.07.11г. "Павилион аптека" УПИ ІV, кв. 294 по плана на гр. Стара Загора Договор №ФО-13-29/08.01.2015 г.  възлагателно писмо 28.01.15г.-30.01.15 г. 
26 СЗ-2436/11 ДК-02-ЮИР-167/12.09.2011 г. "Лятна кухня" находящ се в УПИ VІІ-419, кв. 26, с. Манолово, Общ. Павел баня Договор №ФО-13-26/08.01.2015 г.  възлагателно писмо 23.01.15г. - 27.01.15г. 
27 С+141:152З-2633/12 ДК-02-ЮИР-88/15.05.2012г. "Гараж" УПИ ІV-634, кв. 65, с. Дълбоки Договор №ФО-13-27/08.01.2015 г.  възлагателно писмо 27.01.15г. - 30.01.15 г. 
28 СЗ-3206/13 ДК-02-ЮИР-218/25.09.2012г. "Пристройка към ап. № 2 от секция "Б" на жилищна сграда ЖСК "Дъбова гора/наименован "Тераса", УПИ V, кв. 23, ул. "Дъбова гора", вх. А, ет. 1, с. Старозагорски бани, Община Стара Загора Договор №ФО-13-165/29.10.2014 г.  възлагателно писмо 23.01.15г.-27.01.15г.
29 СЗ-5508/12 ДК-02-ЮИР-58/30.03.2011 г. "Масивна стопанска постройка" в ПИ 176 021, м. Паша кория", землище на с. Дунавци, Община Казанлък Договор №ФО-13-47/13.01.2015 г.  възлагателно писмо 21.01.15 -23.01.15г. 
30 СЗ-3588/10 ДК-02-ЮИР-12/20.01.2011 г. "Ограда", находящ се в УПИ ХVІ-514, кв. 141, гр. Гълъбово Договор №ФО-13-46/13.01.2015 г.  възлагателно писмо 27.01.15 - 28.01.15г. 
  РО НСК - ЯМБОЛ    
31 Я-1687/11г ДК-02-ЮИР-115/08.06.2011 г. "Масивна сграда", намиращ се в платното на ул. "Сакар планина" на северната граница с поземлен имот /ПИ/ 1193 в кв. 13по плана на гр. Ямбол Договор №ФО-13-56/14.01.2015 г.  възлагателно писмо 29.01.15 - 30.01.15г.  
РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН
  РО НСК - ВАРНА    
32 ВН-4346/ ДК-02-ВН-19/ 26.02.2010 "Пристройка към ап.2, ет.2, изградена на покрива на едноетажно тяло-банков офис, разположено пред жилищна сграда", находяща се в УПИ I_за жил. строит., магазини и паркиране", кв.350, по плана на 10-ти м.р. гр. Варна, адм. адрес ул. "Дрин" №53, гр. Варна Договор №ФО-13-3/07.01.2015 възлагателно писмо 20.01.15г. - 23.01.15г
  РО НСК - ШУМЕН    
33 Ш-2221/ ДК-02-СИР-120/ 30.06.2011 "Междинна подова конструкция, изпълнена на ниво +2,80 в магазин на 1-ия етаж в двуетажна жилищна сграда с магазин с идентификатор 83510.667.5.1 по КК на гр. Шумен Договор №ФО-13-6/07.01.2015 възлагателно писмо 26.01.15г. - 30.01.15г.
  РО НСК - ДОБРИЧ    
34 Д-1332/ ДК-02-СИР-147/18.07.11г "Едноетажна постройка №26", находящ се в поземлен имот /ПИ/ 83017.506.399 по КК на гр. Шабла, УПИ VI, кв.1 по ПУП на къмпинг "Добруджа", гр. Шабла Договор №ФО-13-7/07.01.2015г. възлагателно писмо 28.01.15г. - 30.01.15г.
  РО НСК - ТЪРГОВИЩЕ    
35 ВН-2765/11+Т-2529/10  ДК-02-СИР-158/11.09.2012г „Пристройка към съществуваща сграда”, находящ се в УПИ XVII-4185, кв.181 /ПИ с идентификатор №73626.511.107/ по плана на          гр. Търговище, с административен адрес  ул. „ Стара планина“ № 10 Договор №ФО-13-156/23.10.2014г. възлагателно писмо  22.01.15г. - 30.01.15г
РДНСК СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
  РО НСК - РУСЕ    
36 РС-3536/14 ДК-02-СЦР-112/25.10.2012Г. Улица от о.т. 8094 до о.т. 8091 - част от вътрешна пътна мрежа на производствена зона "Галис", находящ се в гр.Русе, ж.к. "Чародейка-Г-Север, между кв.696 и кв. 697, по плана на гр.Русе Договор №ФО-13-40/12.01.2015г. възлагателно писмо  28.01.15г.-18.02.15г.
  РО НСК - СИЛИСТРА    
37 СС-2008/13 ДК-02-СЦР-47/23.04.2012г. Пристройка към жилищна сграда, находящ се в ПИ с идентификатор № 66425.501.983 по КК и КР на гр-Силистра, с адм.адрес: гр.Силистра, ул."Ралица" № 18 Договор №Ф-13-42/12.01.15г. възлагателно писмо  22.01.15г. - 28.01.15г.
  РО НСК - ВЕЛИКО ТЪРНОВО    
38 ВТ-3146 ДК-02-СЦР-26/02.05.2011г. Пристройка към жилищна сграда, находящ се в ПИ с идентификатор № 66425.501.983 по КК и КР на гр-Силистра, с адм.адрес: гр.Силистра, ул."Ралица" № 18 Договор №Ф-13-112/02.09.14г. възлагателно писмо  22.01.15г. - 28.01.15г.; потвърдено възлагателно писмо от АСВТ-ще бъде премахнат до 27.01.15г.
РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
  РО НСК - ХАСКОВО    
39 Х-4211/13 ДК-02-ЮЦР-229/02.10.2012 Масивен гараж, ПИ 77195.741.325 по КК на гр. Хасково. Договор №Ф-13-43/12.01.15г. възлагателно писмо 26.01.15г. - 30.01.15г.
40 Х-55/15 ДК-02-ЮЦР-627/07.11.2011 Преградни зидове, УПИ VI-826, кв. 41 по плана на гр. Ивайловград Договор №Ф-13-42/12.01.15г. възлагателно писмо  26.01.15г. - 30.01.15г.
  РО НСК - СМОЛЯН    
41 СМ-869/13 ДК-02-СМ-25/14.07.2009г. "Ограда", ПИ пл. № 772, в УПИ 772 и улица, кв. 89, гр. Неделино. Договор №ФО-13-150/12.04.2015г.   възлагателно писмо 20.01.15г. - 22.01.15г.
42 СМ-3785/11 ДК-02-ЮЦР-80/22.03.2011 "Масивна постройка", с.Стоманево Х-76 кв.7 Договор № ФО-13-198/11.11.2014г. възлагателно писмо 23.01.15г. - 30.01.15г.
  РО НСК - ПАЗАРДЖИК    
43 ПЗ-1263/13 ДК-02-ЮЦР-78/23.03.2012г. "Въздушна кабелна мрежа Велинград- кв. Чепино 2" Договор № ФО-13-10/08.01.2015г. възлагателно писмо 20.01.15г. - 30.01.15г.
44 ПЗ-1263/13 ДК-02-ЮЦР-79/23.03.2012г. "Въздушна кабелна мрежа Велинград- кв. Лъджене- група улици І" Договор № ФО-13-11/08.01.2015г. възлагателно писмо 20.01.15г. - 30.01.15г.
45 ПЗ-1263/13 ДК-02-ЮЦР-80/23.03.2012г. "Въздушна кабелна мрежа Велинград- кв. Каменица- група улици І" Договор № ФО-13-12/08.01.2015г. възлагателно писмо 20.01.15г. - 30.01.15г.
46 ПЗ-1264/13 ДК-02-ЮЦР-81/23.03.2012г. "Въздушна кабелна мрежа Велинград- кв. Каменица- група улици ІІ" Договор № ФО-13-13/08.01.2015г. възлагателно писмо 20.01.15г. - 30.01.15г.
47 ПЗ-1264/13 ДК-02-ЮЦР-82/23.03.2012г. "Въздушна кабелна мрежа Велинград- кв. Чепино-група улици І" Договор № ФО-13-14/08.01.2015г. възлагателно писмо 20.01.15г. - 30.01.15г.
48 ПЗ-1264/13 ДК-02-ЮЦР-83/23.03.2012г. "Въздушна кабелна мрежа Велинград- кв. Лъджене- група улици ІІ" Договор № ФО-13-15/08.01.2015г. възлагателно писмо 20.01.15г. - 30.01.15г.
49 ПЗ-1801/13 ДК-02-ЮЦР-24/19.01.2012г. "Сграда от допълващо застрояване", ПИ № 390, УПИ ІХ-390, кв. 26 по плана на с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик. Договор № ФО-13-17/08.01.2015г. възлагателно писмо 20.01.15г. - 30.01.15г.
50 ПЗ-3080/14 ДК-02-ЮЦР-104/26.04.2012г. "Тоалетна и баня", УПИ ХХІХ-310, кв. 19, гр. Брацигово, област Пазарджик. Договор № ФО-13-18/08.01.2015г. възлагателно писмо 20.01.15г. - 30.01.15г.
51 ПЗ-2119/14 ДК-02-ЮЦР-25/19.01.2012г. "Едноетжана масивно жилище", УПИ ІХ и ІІ,кв.183,гр.Пещера,област Пазарджик. Договор № ФО-13-28/08.01.2015г. възлагателно писмо 29.01.15г. - 30.01.15г.
  РО НСК - ПЛОВДИВ    
52 ПД-3515/14 ДК-02-ЮЦР-15/17.01.2012г. "Масивна двуетажна сграда с пристройка, стопанска масивна постройка и стоманобетонно стълбище", УПИ ІІІ-231, УПИ ХІV-21, УПИ ХІІІ-20, кв. 14 и кв. 15 по плана на комплекс ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив. Догвор №ФО-13-16/08.01.2015г. възлагателно писмо  19.01.15г.-30.01.15г.
53 ПД-164/12 ДК-02-ЮЦР-230/02.10.2012г. "Пристройка и надстройка от западна част на съществуваща сграда", ПИ 20, кв. "Остромила-Беломорски", гр. Пловдив. Догвор №ФО-13-19/08.01.2015г. възлагателно писмо  19.01.15г. - 30.01.15г.
54 ПД-3623/09 ДК-02-ЮЦР-585/29.08.2011г. "Масивна сграда от допълващо застрояване", УПИ ХІІ-145, кв. 15, с.Златитрап,община Родопи,област Пловдив. Догвор №ФО-13-237/12.12.2014г. възлагателно писмо  26.01.15г. -30.01.15г.
55 ПД-1727/10 Дк-02-ЮЦР-35/27.01.2012г. Обор, УПИ V-151, кв.10 с.Правище, общ.Съединение Договор №ФО-13-420/31.07.2013г. насрочено изпълнение в 20 дневен срок след окончателно съдебно решение 19.01.15г. - 23.01.15г.
56 ПД-1727/10 ДК-02-ЮЦР-32/27.01.2012г "Пункт за съхранение на мляко", УПИ ХV-151, кв.10 с.Правище, общ.Съединение Договор №ФО-13-426/31.07.2013г. насрочено изпълнение в 20 дневен срок след окончателно съдебно решение 19.01.15г. - 23.01.15г.
  РО НСК - КЪРДЖАЛИ    
57 КЛ-3220/14 ДК-02-ЮЦР-90/22.03.2011г. "Вилна сграда" ПИ № 018202 по картата на възстановената собственост в землище с.Гняздово, м. „Балък ичи“, Община Кърджали Договор № ФО-13-2/07.01.2015г. възлагателно писмо  20.01.15г. - 30.01.15г.
58 КЛ-3346/14 ДК-02-ЮЦР-118/12.04.2011г. "Вилна сграда", ПИ № 018202 по картата на възстановената собственост в землище с.Гняздово, м. „Балък ичи“, Община Кърджали Договор № ФО-13-8/07.01.2015г. възлагателно писмо  20.01.15г. - 30.01.15г.
59 КЛ-3420/14 ДК-02-ЮЦР-119/12.04.2011г. "Вилна сграда", ДГФ, м. "Юмрук скала", в землище с.Гняздово,  Община Кърджали. Договор № ФО-13-9/07.01.2015г. възлагателно писмо  20.01.15г. - 30.01.15г.
60 КЛ-4151/13 ДК-02-ЮЦР-63/12.04.2011г. "Стопанска сграда", ПИ № 000295, землище на с.Пъдърци, община Кърджали. Договор ФО-13-43/20.05.2014г.   възлагателно писмо 20.01.15г .-30.01.15г.
           
Възлагателни писма за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи м. Февруари към 19.01.15г
           
  преписка № заповед № наименование на строежа и местонахождение предприети действия до момента дата на премахване /възлагателно писмо/
РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
  РО НСК - СОФИЯ    
1 СО-2427/09 №РД-14-21/31.03.2010г. „Едноетажна сграда-офис и склад”, изпълнен в имот №2869, кв. 11/по натариален акт кв. 25/, по плана на м. "Малинова долина I, II, III, IV, V, VI част", гр. София Договор №ФО-13-34/09.01.15г. възлагателно писммо 02.02.15 - 11.02.15г.
2 СО-2427/09 №РД-14-20/31.03.2010г. „Ограда”, изпълнен по имотните граници  на имот №2869, кв. 1 и кв. 11 /по натариален акт кв. 25/, по плана на м. "Малинова долина I, II, III, IV, V, VI част", гр. София Договор №ФО-13-33/09.01.15г. възлагателно писммо 02.02.15 - 06.02.15г. 
3 СО-3010/05 РД-14-330/02.08.2007 "Промяна на покривна конструкция и надстройка на втори (тавански) етаж на съществуваща жилищна сграда"
УПИ V-12, кв.529, м.ГГЦ-Г-14, гр.София, ул.Чумерна 37
Договор №ФО-13-340/17.07.2013г.  възлагателното писмо 18.02.15г. - 26.02.15г. 
4 СО-3466/2010 ДК-02-ЮЗР-423/16.09.2011г. Жилищна сграда, кв. Обеля, ул. "14-та" №5, район "Връбница" - СО Договор №ФО-13-155/23.10.2014г. възлагателното писмо 12.02.15г. - 17.02.15г. 
  РО НСК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
5 СФ-1702/05г. №ДК-02-СФ-165/17.12.2008г. „Двуетажна масивна жилищна сграда”, реализиран в УПИ XXI-1580, кв. 123 по плана на гр. Ботевград Договор №ФО-13-373/01.08.12г. възлагателно писммо 09.02.15 - 20.02.15г. 
  РО НСК - КЮСТЕНДИЛ    
6 КН-2684/04г. РД-14-286/04.07.2005г. "Масивна едноетажна жилищна сграда и едноетажна пристройка към нея", изграден в УПИ XVIII-3499, кв. 260 по плана на гр.Дупница Договор №Ф-13-145/10.04.13г. възлагателно писмо 09.02.15г. - 20.02.15г.  
  РО НСК - БЛАГОЕВГРАД    
7 БД-113/10г.+БД-2684/09г. ДК-02-ЮЗР-141/12.04.2012г. "Масивна ограда и стоманобетонова плоча", ведно с конструкция за асма, монтирана върху стоманобетоновата плоча, реализиран в УПИ VI-66, кв. 15 по плана на с. Мосомище, общ. Гоце Делчев Договор №Ф-13-236/09.12.14г. възлагателно писмо 02.02.15г. - 06.02.15г. 
РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
  РО НСК - ЛОВЕЧ    
8 ЛЧ-1146/13 ДК-02-СЗР-304/24.11.2011г. "Едноетажна постройка и навес", намиращ се в УПИ X-646, кв. 58, с. Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч Договор №ФО-13-23/08.01.2015г. възлагателно писмо  17.02.15г.- 27.02.15г. 
  РО НСК - МОНТАНА    
9 М-4844/12 ДК-02-СЗР-137/25.09.2012г. "Вила /масивна тухлена постройка/", намиращ се в ПИ 003883, м. "Млаките", землището на с. Копиловци с ЕКАТТЕ 38488, община Георги Дамяново,  област Монтана Договор №ФО-13-24/08.01.2015г. възлагателно писмо  24.02.15г.- 06.03.15г. 
РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
  РО НСК - ПАЗАРДЖИК    
10 ПЗ-3130/10 ДК-02-ЮЦР-475/17.08.2011г. "Подпорна стена", в улица тупик, кв. 5,с.Нова Махала, община Батак. Договор №ФО-13-41/12.01.2015г. възлагателно писмо 16.02.15г. - 27.02.15г. 
11 ПЗ-3063/14 ДК-02-ЮЦР-429/23.11.2012г. "Масивна едноетажна жилищна сграда", УПИ ХVІІ-8323,8421,кв.403,гр.Велинград,област Пазарджик. Договор №ФО-13-39/12.01.2015г. възлагателно писмо 10.02.15г.- 13.02.15г. 
12 ПЗ-2761/13 ДК-02-ЮЦР-19/31.05.2010г. "Пристройка към съществуваща сграда", с.Драгиново, община Велинград. Договор №ФО-13-38/12.01.2015г. възлагателно писмо 03.02.15г.- 06.02.15г. 
13 ПЗ-2122/14 ДК-02-ЮЦР-121/27.04.2012г. "Едноетажно масивно жилище и подпорна стена",ПИ № 025108, м. "Агово",землище на гр. Пещера, област Пазарджик. Договор № ФО-13-55/14.01.2015г. възлагателно писмо 16.02.15г. - 20.02.15г.
  РО НСК - ХАСКОВО    
14 Х-3123/13 ДК-02-ЮЦР-202/21.08.2012г. "Жилищна сграда",ПИ № 77195.726.31 по КК на гр.Хасково,ул."Акация" . Договор № ФО-13-53/14.01.2015г. възлагателно писмо от 05.02.15г. -13.02.15г. 
15 Х-3123/13 ДК-02-ЮЦР-203/21.08.2012г. "Жилищна сграда",ПИ № 77195.726.31 по КК на гр.Хасково,ул."Акация" . Договор № ФО-13-54/14.01.2015г. възлагателно писмо  05.02.15г. - 13.02.15г. 
16 Х-3123/13 ДК-02-ЮЦР-201/21.08.2012г. Жилищна сграда,ПИ № 77195.726.31 по КК на гр.Хасково,ул."Акация" . Договор № ФО-13-52/14.01.2015г. възлагателно писмо  05.02.15г. - 13.02.15г.
  РО НСК -СМОЛЯН    
17 СМ-870/13  ДК-02-СМ-7/09.02.2010г. „Пристройка на втори етаж на жилищна сграда”, изпълнен в УПИ ХLІV-1100,кв. 86 по плана на гр. Девин, област Смолян Договор № ФО-12-211/17.05.2013г. възлагателно писмо  10.02.15г. - 27.02.15г.
18 СМ-871/13  ДК-02-СМ-29/04.12.2009г. „Пристройка към съществуваща жилищна сграда-втори етаж(второ ниво)”, изпълнен в УПИ VІІІ,кв. 48 по плана на гр. Девин, област Смолян Договор № ФО-12-215/17.05.2013г. възлагателно писмо  10.02.15г. - 27.02.15г.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност