За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.6.2015 г.

ДНСК продължава с изпълнението на заповеди за премахване на незаконните строежи в квартал „Кремиковци” на община Гърмен

    От органите на ДНСК през 2011г. са издадени 124 заповеди за премахване на незаконни строежи в кв. „Кремиковци, с. Гърмен.
    Всички заповеди са връчени на извършителите на незаконни строежи и влизат в сила в периода от 2011г. до 2014г.
    Следва да се има предвид, че заповедите за премахване нямат предварително изпълнение, т.е. те могат да се изпълняват едва след влизане в сила.
    Задължително изискване на Административнопроцесуалния кодекс е преди да се пристъпи към принудително премахване, до нарушителите да се отправят покани за доброволно изпълнение.
    Към настоящия момент надлежно са връчени покани за доброволно изпълнение по всички влезли в сила заповеди за премахване.
    По 89 от връчените покани срокът за доброволно изпълнение е изтекъл. Поетапно се извършват проверки за предприети действия за доброволно премахване. До момента са проверени 63 незаконни строежа и е установено, че в срока за доброволно изпълнение строежите не са премахнати.
    Поради това са предприети действия по принудително изпълнение.
    За първите четири незаконни строежа е определено принудително премахване да започне на 29.06.2015г., а за другите два строежа е определено принудителното премахване да започне на 13.07.2015г.
    За всички останали незаконни строежи се провежда законоустановена процедура по принудително премахване - огледи, определяне на стойности, избор на изпълнител и насрочване на дата.
    За осем от незаконните строежи е установено, че допълнително след издаване на заповедите са надстроявани, поради което за новите незаконни части ще бъдат проведени нови производства по премахване от кмета на община Гърмен. Два от незаконните строежи са премахнати и на тяхно място са изпълнени нови незаконни строежи, за които също следва кметът на община Гърмен да образува производства по премахване.
    Всички останали строежи ще бъдат премахнати в подходящ период, съобразно възможностите на строителните фирми и ДНСК със съдействието на кмета на община Гърмен, областен управител, дирекция „Социално подпомагане“ и органите на МВР.
    Насрочените за премахване за 29.06.2015г. четири незаконни строежа вече са премахнати принудително. Допълнително е премахнат още един незаконен строеж - доброволно от извършителите.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност