За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.6.2015 г.

Съобщение за авария в ПМГ Казанлък

    В Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РОНСК) Стара Загора на 22.06.2015г. е постъпило уведомление за настъпила авария при изпълнението на строеж „Пристройка за национален център за Природо-математически науки към Природо-математическа гимназия /ПМГ/“Н. Обрешков“ гр.Казанлък, подадено от управителя на дружеството, упражняващо строителен надзор „ГИД - Г Консулт” ЕООД, гр.София. На 23.06.2015г. уведомление е подадено и от фирмата изпълнител.
    Аварията е възникнала при извършване на изкопни работи за пристройката към ПМГ. Станало е срутване на стена от първи етаж на южна фасада, а часове по късно и на цялата южна калканна стена, част от подова конструкция между първи и втори етаж и подова конструкция между втори и трети етажа, както и на част от дървена покривна конструкция.
    От служители на РО НСК Стара Загора е извършена проверка по документи и на място на 23.06.2015г., в присъствието на всички участници в строителството, съгласно изискванията на Наредба №1 за обследване на аварии в строителството, при която е съставен констативен акт за спиране на изпълнението на строителните и монтажни работи.
    Установено е, че за строежа е издадено Разрешение за строеж №76/14.04.2015г. от Главен архитект на Община Казанлък, влязло в сила на 04.05.2015г. Съставен е Протокол образец 2 за откриване на площадка и определяне на строителна линия и ниво на 16.06.2015г. и е заверена заповедна книга на 18.06.2015г.
    От Началник РО НСК Стара Загора незабавно е издадена заповед за спиране на всички видове строителни и монтажни работи, забранен е достъпа до строежа и са дадени указания за обезопасяването му.
    На 24.06.2015г. е издадена и Заповед за назначаване на техническа експертна комисия, включваща в състава си проектанти с пълна проектантска правоспособност- конструктори и геолог, която да изясни обстоятелствата, при които е настъпила аварията, да установи причините за нея и да направи задължителни предписания за преодоляване на последиците. Комисията следва да приключи своята работа до 02.07.2015г., след което да представи на Началника на РО НСК Стара Загора Протокол за проучване и документиране на аварията, за извършване действия по негово съобщаване и одобряване.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност