За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ <

5.07.2024 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № РГ-1763/05.07.2024г.

 

ДО

„СТАРТИНГ ПОЙНТ“ ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ГР.СОФИЯ  

„ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ 251Е

БИЗНЕС СГРАДА „РИНГ“ ЕТ.1

 

„ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО“ ЕАД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПАСКАЛ ДОЙЧЕВ

ГР.СОФИЯ  

„ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ 251Е

БИЗНЕС СГРАДА „РИНГ ТАУЪР“ ВХ.А ЕТ.2

 

 

           Уведомяваме Ви, че за строеж „Тръбопровод за минерална вода от Сондаж №4 и КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ за „Спортно оздравителен воден комплекс“ с местонахождение УПИ I, ПИ 02693.87.582 кв.16Б по плана на с. Баня община Разлог,  с трасе на тръбопровода ПИ 02693.501.6000, в пътното платно на улица с о.т.122 до о.т.128 /ПИ 02693.501.4036/; в пътното платно на съществуващата улица „41-ва“ с о.т.128-о.т.108а /ПИ 02693.501.4046/; под конструкцията на съществуващ плочест водосток-част от улицата, в пътното платно на съществуващата улица „13-та“ с о.т.108а до о.т.131 /ПИ 02693.501.4045/, през ПИ 02693.87.613 /местен път/ от т.18 до т.27 от одобрения трасировъчен план, и от т.1, която съвпада с т.27 до т.4 в ПИ 02693.87.613 /местен път/ до т.5 в ПИ 02693.87.582 по КК на с. Баня, община Разлог, е издадена Заповед № ДК-09-Бл-2/14.06.2024г. на Началника на РДНСК Благоевград за спиране на строителството на строежа.

 Със съдържанието на горецитираната заповед, може да се запознаете в РДНСК Благоевград, адрес: гр. Благоевград, ул. “Иван Михайлов” №49.

       Жалби срещу заповедта, могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на сайта на ДНСК пред Административен съд Благоевград, чрез РДНСК Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. “Иван Михайлов” №49.

        Настоящото съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на 05.07.2024г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2, изречение 2 от ДР на ЗУТ.

 

  


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност