За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.8.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № РС-ВР-286-00-253 / 21.08.2017г.

ДО
РАЙНА МИХАЙЛОВА КУМАНОВА
БУЛ. „ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ” № 21
РАЙОН ТРИАДИЦА
ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУМАНОВА,
   
    Уведомяваме Ви, че във връзка с извършена служебна проверка по реда на чл. 156, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед № ДК-11-ВР-1 / 05.06.2017г. на Началника на Регионален отдел за национален строителен контрол (РО „НСК”) - Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район (РДНСК - СЗР), Разрешение за строеж № 65 / 19.05.2017г., издадено от главния архитект на Община Враца за „Изграждане на овцеферма с капацитет за 400 броя овце”, находящ се поземлен имот (п.и.) с идентификатор 037024, местност „Солишова падина”, землище на с. Костелево, община Враца, ведно с одобрения на 31.03.2017г. инвестиционен проект по части Архитектурна, СК, ВиК, Ел.част, ОВК, Технология, ВП, Трасировъчен план, ЕЕ и ПБ във фаза „Технически проект”, са отменени като незаконосъобразни.
    С изготвения проект по част архитектурна е допуснато разполагане на застрояване в земеделска територия - обработваема земя по смисъла на чл. 8, т. 2 от ЗУТ, без застояването да е регламентирано с подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), изискващ се съгласно чл.2, ал.2 от Наредба № 19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, в нарушение на чл.162, ал.4 от ЗУТ, във вр. с чл.12, ал. 3 от ЗУТ и чл.2 ал. 2 от Наредба № 19 / 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
   
   
    За допуснатото нарушение, в качеството Ви на проектант по част Архитектурна, Ви е отправена покана изх. № РС-ВР-286-00-253 / 19.06.2017г., с която е определен 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването й да се явите в РО „НСК” - Враца към РДНСК - СЗР за съставяне на акт по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
    Със съдържанието на поканата може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район, ул.”Христо Ботев” № 46, ет. 4 в 7 (седем) - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност