За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.8.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № РС-ВР-286-00-250 / 21.08.2017г.

ДО
ИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 2, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 1
РАЙОН ТРИАДИЦА
ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,
   
    Уведомяваме Ви, че във връзка с извършена служебна проверка по реда на чл. 156, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед № ДК-11-ВР-1 / 05.06.2017г. на Началника на Регионален отдел за национален строителен контрол (РО „НСК”) - Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район (РДНСК - СЗР), Разрешение за строеж № 65 / 19.05.2017г., издадено от главния архитект на Община Враца за „Изграждане на овцеферма с капацитет за 400 броя овце”, находящ се поземлен имот (п.и.) с идентификатор 037024, местност „Солишова падина”, землище на с. Костелево, община Враца, ведно с одобрения на 31.03.2017г. инвестиционен проект по части Архитектурна, СК, ВиК, Ел.част, ОВК, Технология, ВП, Трасировъчен план, ЕЕ и ПБ във фаза „Технически проект” са отменени като незаконосъобразни.
    При проверката е установено, че проекта по част ВиК не е съобразен с изискването на чл.4, ал.1, т.3 от Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти от 2006г., животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни задължително да трябва бъдат снабдени с питейна вода от собствени и / или от обществени водоизточници, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, т.е. изготвен е в несъответствие с основните изисквания за хигиена здраве и околна среда, в нарушение на чл.162, ал.4, във връзка с чл.169, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.3 от Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти от 2006г.,
   
    За допуснатото нарушение, в качеството Ви на проектант по част ВиК, Ви е отправена покана изх. № РС-ВР-286-00-250 / 16.06.2017г., с която е определен 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването й да се явите в РО „НСК” - Враца към РДНСК - СЗР за съставяне на акт по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
    Със съдържанието на поканата може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район, ул.”Христо Ботев” № 46, ет. 4 в 7 (седем) - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност