За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.8.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ №РС-БЛ-457/10.08.2017г.

ДО
ГЕОРГИ ЗЛАТАНОВ СТОЯНОВ
УЛ. ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ №106, ЕТ.2
ГР. БЛАГОЕВГРАД

    Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило в РО НСК Благоевград писмо изх.№В-00-25/19.05.2017г. на Община Благоевград, с приложено възражение, подадено от Вас срещу издадено от Главния архитект на община Благоевград Разрешение за строеж №73/10.04.2017г., с писмо изх.№РС-БЛ-457-00-718/02.06.2017г. на РО НСК Благоевград Ви е указано в 7-дневен срок да представите в РО НСК Благоевград доказателства, че сте заинтересовано лице по отношение на цитираното Разрешение за строеж.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО НСК Благоевград към РДНСК Югозападен район, адрес ул. „Иван Михайлов” № 49, гр. Благоевград.
    Документи във връзка с писмото се подават в РО НСК Благоевград в 7-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението на сайта на ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност