За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.2.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ДК-19-Вр-01 / 27.01.2017г.

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ИНЕРТСТРОЙ КАЛЕТО” АД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 2, 3100 - ГР. МЕЗДРА

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,
   
    Уведомяваме Ви, че от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО „НСК”) - Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район (РДНСК - СЗР) на основание чл.178, ал.5, във вр. с ал.4, предложение второ от ЗУТ е издадена Заповед № ДК-19-Вр-01 / 27.01.2017г. за забрана ползването на строеж „ВЕЦ „Калето” с части: „Хидротехнически съоръжения - яз и лява защитна дига, горна вада и връзка със сградоцентралата, сградоцентрала, изтичало и долна вада, открита разпределителна уредба (ОРУ) 20 кV, захранена с кабел тип 3хСАЕХТ 1х185 мм2 от ЗРУ 20кV, ЗРУ 6,3кV и вертикална планировка”, находящ се в масиви № 1, 10, 11, 12, 13 по плана за земеразделяне на част от землището на с.Дърманци и в масив № 27 - част от землището на с.Крета, община Мездра, област Враца, с възложител и ползвател „Инертстрой - Калето” АД, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул.„Иван Вазов”№ 2, ЕИК 106028833, представлявано от Тони Цветанов Йорданов - Изпълнителен директор.
    Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, чрез органа, издал Заповедта, пред Административен съд - Враца, в 14 - дневен срок от съобщаването й.
    Жалбите и протестите срещу Заповедта не спират изпълнението й, съгласно чл. 217, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район, ул.”Христо Ботев” № 46, ет. 4.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност