За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.1.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С20-1110/1/2021г.

ДО М. К. Ш. Х. и М. Я. Ш. Х.
гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №59, Район „Възраждане“ - СО

    Уведомяваме Ви, че за строежи: „Едноетажна надстройка“ , „Пристройка“, „Метален четирискатен навес“, „Гълъбарник“, „Калканни прозорци“ и „Масивно барбекю“ находящи се в „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи на две нива“, находяща се в УПИ XI-31,32, кв. 129, м. ГГЦ „Зона Б-4“, по плана на гр. София с административен адрес: гр. София, ул.“ Цар Симеон“, №222, , е издадена заповед №ДК-02-С-16/27.11.2020г. на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ .
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. София, ул. „Алабин“ № 35
    Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в 7 - дневен срок, считано от датата на залепяне на настоящото съобщение пред Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. София, ул. „Алабин“ № 35, партер деловодство.
    Настоящето съобщение беше публикувано на сайта на ДНСК на 11.01.2021г. и Удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на § 4, ал.2, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност