За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.2.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ХІІ-05 / 30.01.2019г.

ДО „А-ТН“ ЕООД
УЛ. „А.С.“ № 95
ГР. МЕЗДРА
ДО „И.К.“ АД
УЛ. „А.С.“ № 105
ГР. МЕЗДРА

    Уведомяваме Ви, че с Констативен акт № ХІІ-05 / 13.12.2018г., съставен от служители на Регионален отдел за национален строителен контрол (РО НСК) - Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район (РДНСК - СЗР) е установено, че строеж "Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг-ІІ ри етап Корпус А (по СК) между оси 1 и 9", находящ се в урегулиран поземлен имот (у.п.и.) ІІ, квартал (кв.) 85 по плана на гр.Мездра се изпълнява при съществени по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) отклонения от одобрените на 18.09.2008г. инвестиционни проекти, без одобрен от главния архитект на Община Мездра инвестиционен проект за измененията и без Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 149 / 18.09.2008г. по реда на чл. 154, ал. 6 от ЗУТ.
    Така съставеният констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ за спиране на строителството.
    Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в РО НСК - Враца към РДНСК - СЗР на адрес: гр. Враца, ул.”Христо Ботев” № 46, ет. 4 в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), в който срок могат да бъдат подавани и възражения по същия.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност