За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.5.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С23-67/2023 г.

До: Д.И.Д. - в качеството му на съсобственик на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44224.5784.25, м. „Излака“, землище на с. Локорско, през който минава строеж: „Външно ел. захранване с кабели Н.Н. от съществуващ ЖР стълб“ в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44224.5791.178 по КККР, до ПИ с идентификатор 44224.5784.25, м. „Излака“, землище на с. Локорско, изграден подземно източно и успоредно на общински път за с. Локорско, общ. Столична, район „Нови Искър“

    Уведомяваме Ви, че във връзка с извършена проверка на строеж „Външно ел. захранване с кабели Н.Н. от съществуващ ЖР стълб“ в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44224.5791.178 по КККР, до ПИ с идентификатор 44224.5784.25, м. „Излака“, землище на с. Локорско, изграден подземно източно и успоредно на общински път за с. Локорско, общ. Столична, район „Нови Искър“, е съставен Констативен акт № С23-67/02.02.2023 г. на РДНСК София.
    Със съдържанието на Констативен акт № С23-67/02.02.2023 г. на РДНСК София, може да се запознаете и същият да Ви бъде връчен в Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ София, ул. „Алабин“ № 35.
    Настоящото съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на 09.05.2023 и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2, изречение 2 от ДР на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност