За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ № К-2554/06.10.2022 г.

ДО: Недялка Раднева Делевска, управител и представляваща „Роза Холидейс” ЕООД
с адрес: гр. Карлово ул. „Генерал Карцов” № 78, вх. „А”, ет. 3, ап. 9

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Бензиностанция, газстанция и магазин за пакетирани стоки”, намиращ се в УПИ 000749 - за бензиностанция, газстанция, автомивка, магазин с кафе-аперитив, автосервиз с офиси и паркинг, ПИ с идентификатор 10207.51.749 по КККР на с. Васил Левски, община Карлово е съставен Констативен акт № 5 от 20.09.2022 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 178, ал. 5 от ЗУТ за забрана ползване на строежа и прекъсване захранването му с електрическа енергия, вода и др.
    Със съдържанието на Констативен акт № 05 от 20.09.2022 г., може да се запознаете, както и да получите екземпляр от него в Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив /РДНСК Пловдив/ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” № 47.
    Възражения срещу Констативен акт № 05 от 20.09.2022 г. могат да бъдат подавани в 7 - дневен срок, считано от датата на обявяването, пред началника на РДНСК Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” № 47.
    Съобщение е залепено на строежа, на адрес: гр. Карлово ул. „Генерал Карцов” № 78, вх. „А”, ет. 3, ап. 9 и на таблото, намиращо се в община Карлово на 28.09.2022 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2, изречение 2 от Допълнителни разпоредби /ДР/ на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност