За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.11.2022 г.

ДО:

С. А. ШУМАНКОВА
УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №83, ЕТ.2, АП.7
ГР. ВАРНА
Д. М. ШУМАНКОВ
УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №83, ЕТ.2, АП.7
ГР. ВАРНА

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е
    №6/26.09.2022г.
   
    Относно строеж: „Реконструкция и надстройка на еднофамилна вилна сграда“, находящ се в ПИ 1997 (с ид.10135.5549.1997), по плана на СО „Прибой“, землище Галата, гр. Варна
   
    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Реконструкция и надстройка на еднофамилна вилна сграда“, находящ се в ПИ 1997 (с ид.10135.5549.1997), по плана на СО „Прибой“, землище Галата, гр. Варна, е съставен Констативен акт №5/30.06.2022год., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията за издаване на заповед за премахване на строежа.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр.Варна с адрес: бул.”Цар Освободител” №76Г, стая 703.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7- дневен срок, считано от 27.09.2022год. пред РДНСК - Варна.
   
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа, на жилището на възложителите, на таблото за обявления в Район „Аспарухово“ Община Варна и на таблото в РДНСК-Варна на 26.09.2022год., и удостоверява, че адресатът е бил уведомен по реда на §4, ал.1 и ал.2, изр.2-ро и следващите от Допълнителните разпоредби на Закон за устройство на територията.
   
    Лице за контакт: инж. П. Любомирова, сл. тел. 052/635177 вътр.107
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност