За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ПЛ-89-1/07.11.2012г.

ДО
ЦВЕТАН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ И
КЕРКА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
ГР. ПЛЕВЕН, УЛ.”ХРИСТО ЯСЕНОВ” №1

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№ПН-1087-10-428/02.11.2012г. на Началника на ДНСК за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-02-ПН-07/22.07.2009г. на Началника на РДНСК- Плевен за принудително премахване на незаконен строеж „Надстройка на двуетажна жилищна сграда”, намиращ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-4203, 4203а, кв.38 по плана на гр.Плевен, с административен адрес ул.”Христо Ясенов” №1 е възложено на „РЕМОНТСТРОЙ-98” АД, съгласно сключен договор №ФО-13-555/24.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 10.30ч. на 20.11.2012г. до 17.30ч. на 07.12.2012г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в РО”НСК” Плевен при РДНСК - Северозападен район на адрес гр.Плевен, ул.”Дойран” №160, ет.6, стая 608 всеки работен ден от 9.00 до 17.30часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност