За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Вр-39/06.11.2012

ДО Неизвестен извършител

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Въздушни кабелни мрежи в кв.72 ж.к. Река Лева”, находящ се в гр. Враца, у.п.и. І, кв.17, 18, 72; у.п.и.І., VІ и VІІІ, кв. 16, у.п.и. ІV и V, кв.72 по плана на ж.к. Река Лева, са съставени констативен акт № ХІІ-07/06.11.2012 (обр.1) и констативен акт № ХІІ-08/06.11.2012 г. (обр.2), които са основание за започване на административно производство по чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията за премахване на строежа.
    Със съдържанието на актовете може да се запознаете в РО „НСК“- Враца към Регионална Дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район - гр. Враца, ул. ”Христо Ботев” № 46, ет. ІV.
   
    Възражения срещу констативните актове могат да бъдат подавани в 7 -дневен срок, считано от датата на публикуване до РО „НСК“- Враца към Регионална Дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност