За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.1.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ХД-247/2013г.

ДО Ангел Благоев Гайдажиев
с.Ново Ляски, община Хаджидимово

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№БД-366-11-301/03.12.2012г. на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-БД-31/20.04.2010г. на сектор Благоевград за премахване на строеж „Гараж”, находящ се в УПИ ІV-98, кв.5 с.Ново Ляски, община Хаджидимово, като премахването на строежа следва да се извърши в срок от 13.00часа на 21.01.2013г. до 17.30часа на 25.01.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК” Благоевград, адрес гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49 при РДНСК Югозападен район.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност