За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №БК-79/26.11.2012г.

ДО Боряна Ангелова Дрънкова, Росица Николова Кюлева,
Илиана Георгиева Събинова, Валери Георгиев Кюлев,
ул. “Славянка” №12, гр. Банско

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх. №БД-1772-10-531/07.11.2012г. на Началник ДНСК София е възложено довършване принудителното изпълнение на Заповед №РД-14-081/03.02.2006г. на Началник ДНСК София за премахване на строеж: “Едноетажна масивна сграда с плевня”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV­­І-634, кв. 116 по плана на гр. Банско, ул. “Славянка” №12.
    Принудителното премахване на строежа е възложено да се извърши в периода от 11,00ч. на 28.11.2012г. до 17,30ч. на 04.12.2012г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Благоевград при РДНСК Югозападен район с адрес: гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност